• Úvod
  • Studium
  • Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Termíny a postup při odevzdání závěrečné práce

Termín odevzdání závěrečných prací je stanoven na 1. 4. 2023 pro obhajoby v červnu/září 2023.

Závěrečné práce studenti odevzdávají přes systém IS STAG + dva výtisky závěrečné práce - nemusí být profesionálně vázány, stačí např. kroužková vazba apod.

Při odevzdání závěrečné práce se kontroluje:

  • zápis zápočtu za seminář k BP nebo Diplomový seminář 2 – student si musí ohlídat zapsání zápočtu ve STAGu
  • zda má student vyplněny ve STAGu příslušné údaje dle opatření rektora 452/2020. Název práce shodný s názvem uvedeným v práci, název v AJ, anotace, klíčová slova, vložený soubor BP/DP!…).

Informace k odevzdání závěrečných prací naleznete v sekci Pro studenty na jednotlivých katedrách (až to bude aktuální):

Informace, termíny a postup pro přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce

Vážené studentky, vážení studenti,

na „červnový“ a „zářijový“ termín obhajoby bakalářské/diplomové práce (BP/DP) a státní závěrečné zkoušky (SZZ) se přihlašujete přes systém STAG a to tak, že se přihlásíte na vypsané zkouškové termíny.

 

Obhajoby BP/DP a SZZ  „červen“ 2023 :

- zápis na vypsané termíny bude možný od 24. 4. 2023 do 1. 5. 2023.

V termínu od 2. 5. 2023 do 5. 5. 2023 bude ještě harmonogram upraven, aby na sebe jednotlivá zkoušení navazovala.

Přesný časový harmonogram (rozpis) konání obhajoby BP/DP a SZZ najdete v IS STAG pod odkazem Zápis na termíny od 8. 5. 2023.

 

Obhajoby BP/DP a SZZ  „září“ 2023 :

- zápis na vypsané termíny bude možný od 31. 7. 2023 do 6. 8. 2023.

V termínu od 7. 8. 2023 do 11. 8. 2023 bude ještě harmonogram upraven, aby na sebe jednotlivá zkoušení navazovala.

Přesný časový harmonogram (rozpis) konání obhajoby BP/DP a SZZ najdete v IS STAG pod odkazem Zápis na termíny od 14. 8. 2023.

 

Informace k obhajobě BP/DP a SZZ jsou uvedeny v opatření děkana č. 300/2022 ze dne 1. 12. 2022.

 

V případě nejasností se obraťte na studijní oddělení TF JU.

 

Studijní oddělení

Informace k organizaci a průběhu státních závěrečných zkoušek

Následující informace vycházejí z těchto dokumentů (které byste měli znát a řídit se jimi):

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zejm. § 45, odst. 3, § 46, odst. 3 a § 53;
  • Studijní a zkušební řád JU - zejm. čl. 27;
  • Opatření děkana TF JU č. 300/2022 k organizaci studia a státních rigorózních zkoušek na TF JU, zejm. čl. 16 a 17.

Následující text se věnuje jen vybraným problémům, další informace najdete ve výše odkazovaných dokumentech.

1. Pokud student v daném akademickém roce splní všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky, tj. získal požadovaný počet kreditů za předměty předepsané studijním plánem svého oboru, by měl státní závěrečnou zkoušku složit v daném akademickém roce, nejpozději pak v následujícím akademickém roce.
2. V případech zvlášť hodných zřetele (zejména doložené vážné zdravotní důvody dlouhodo­bého charakteru) může děkan na žádost studenta termín složení státní závěrečné zkoušky prodloužit. Praxe však ukazuje, že odkládání závěrečné zkoušky není dobré, protože připravit se na zkoušku po dlouhodobém odtržení od studia je velmi obtížné, proto by se tak mělo dít opravdu jen velmi výjimečně. Přípravu na zkoušku je pak dobré konzultovat s příslušnými zkoušejícími a vyučujícími.
3. Pokud student hodlá vykonat státní závěrečnou zkoušku, musí se přihlásit ke všem jejím dílčím částem, a to takto:

  • v období zápisu předmětů na letní semestr je třeba si v IS STAG zapsat všechny příslušné části státní závěrečné zkoušky (vč. obhajoby závěrečné práce) – jako každý jiný povinný předmět dle studijního plánu; tedy i dílčí části státní závěrečné zkoušky ;
  • dále, podobně jako se student běžně hlásí na termíny zkoušek, prostřednictvím IS STAG se přihlásí na příslušný termín každé dílčí části SZZ, vč. obhajoby závěrečné práce); SZZ se konají v červnu a dále pak v září; přesný harmono­gram SZZ studentů se zveřejňuje nejpozději 14 dní před konáním SZZ. Na termín zkoušky se můžete zapsat od 24. 4. 2023 do 1. 5. 2023 (od 31.7. 2023 - 6. 8. 2023). Na termín zkoušky samo­zřejmě není možné se zapsat, pokud opomenete první krok viz výše.

4. Běžné odhlašování od dílčích částí SZZ je možné buďto prostřednictvím IS STAG, a to kdykoli v době zápisu na termín SZZ, obdobně jako u běžných zkoušek, nebo písemně (formou e-mailu adresovaného své studijní referentce), a to nejpozději do 14:00 hod. předcházejícího pracovního dne, tzn. pro odhlášení pondělního termínu musí student zaslat odhlášku nejpozději v pátek. V e-mailu student upřesní, z které dílčí části SZZ se odhlašuje. V těchto případech není nutné dokládat důvody, pouze je třeba pamatovat na pravidlo, do kdy je třeba SZZ vykonat (viz odst. 1 výše). Odhlášení od SZZ je v tomto případě bezplatné.

5. Mimořádné odhlášení se od dílčí části SZZ, tedy odhlášení se později než ve 14:00 hod. předcházejícího pracovního dne, případně nedostavení se ke zkoušce se posuzuje obdobně jako u ostatních zkoušek, tj. student se musí omluvit, případně doložit patřičné důvody, a to nejpozději do pátého dne od příslušného termínu dílčí části SZZ. Nedostaví-li se student ke zkoušce bez řádné omluvy, je klasifikován známkou „nevyhověl(a)”, přičemž o důvodnosti omluvy rozhodne proděkan pro studijní a pedagogickou činnost, případně děkan TF JU. Také v tomto případě platí omezení lhůtou pro vykonání SZZ dle SZŘ JU (viz odst. 1 výše).
6. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, je podle SZŘ JU klasifikován známkou „nevyhověl(a)” (4).
7. Pokud student ke zkoušce přistoupí (vylosuje si příslušné téma nebo zahájí-li prezentaci své závěrečné práce) prohlašuje tím, že je k vykonání zkoušky zdravotně způsobilý a jeho aktuální kondice mu umožňuje zkoušku řádně vykonat. Pokud student vnímá nějaké akutní zdravotní obtíže, které by mu mohly vykonání zkoušky znemožnit nebo nepřiměřeně ztížit, nesmí ke zkoušce přistoupit a bude postupovat dle odst. 5 výše. Dodatečné žádosti o anulování zkoušky z důvodu zdravotní indispozice nelze vyhovět. Výjimkou může být pouze objektivně prokazatelná a nepředpokládatelná náhlá zdravotní indispozice.
8. Průběh SZZ, včetně harmonogramu a pořadí zkouše­ných, se řídí pokyny vedoucího zku­šební komise nebo jím pověřeného zástupce. Studenti jsou povinni se ke zkoušce dostavit nejpozději 0,5 hodiny před časem uvedeným ve STAGu. Čas zkoušení nebo trvání obhajoby uvedený v harmono­gramu je orientační, konkrétní časový průběh určuje zkušební komise.
9. Poruší-li student závažným způsobem pravidla zkoušky, je klasifikován známkou „nevyho­věl(a)”. Rovněž student, domnívá-li se, že zkouška neprobíhá řádným způsobem, má právo domáhat se u předsedy zkušební komise nebo u jím pověřeného zástupce, který průběh zkoušky řídí, odstranění příslušných překážek či nedostatků, a to neprodleně, aby zkouška mohla řádně pokračovat. Pokud hodlá některý z členů zkušební komise nebo zkoušený student průběh zkoušky a následné hodnocení rozporovat, musí být o věci pořízen patřičný záznam v protokolu o průběhu SZZ, který podepíší všichni zúčastnění členové zkušební komise.

Okruhy k SZZ
Okruhy ke státním závěrečným zkouškám pro akademický rok 2022/2023

Pokud se Vám nezobrazí soubor v pdf, zmáčkněte na klávesnici klávesu F5 nebo dejte aktualizovat stránku.

Okruhy pro aktuální akademický rok se vyvěšují k 30. listopadu.

Teologie

Bc.

společná SZZ

SZZ pro pedagogickou specializaci

SZZ pro systematickou specializaci

SZZ pro pastorační specializaci

NMgr.
NMgr. (verze studijního plánu 2020)

 

Teologie služby

 

Učitelství náboženství a etiky

 

Filozofie a religionistika

Religionistika

Filosofie

Filosofie (navazující)

Filosofie (navazující_před rokem 2020)

 

Pedagogika volného času

Bc.
NMgr.

 

Sociální a charitativní práce

(verze studijního plánu 2012)
 (verze studijního plánu 2016 a později)

 

Etika v sociální práci

(verze studijního plánu 2011, 2013)
 (verze studijního plánu 2020)
Jak postupovat při zadávání tématu vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP)

Jak postupovat při zadávání tématu vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP)

(bude zveřejněno)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1