Katedra sociální
a charitativní práce

Projekty

Projekty spolufinancované se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA:

Projekt č.: TL03000376

"Postgraduální vzdělávání sociálních pracovníků pro oblast spirituality v  sociální práci ve službách pro seniory"

Hlavní řešitel: doc. Michal Opatrný

Začátek projektu:08/2020

Konec projektu: 12/2023

Cílem výzkumného záměru je na základě výzkumu spirituality a religiozity vybraných skupin klientů sociální práce (senioři) vytvořit pro potřeby sociální práce v ČR koncept postgraduálního vzdělávání sociálních pracovníků pro oblast spirituality v sociální práci a evaluovat ho v interakci s odborníky z praxe, pro které budou kurzy určeny. Projekt přistupuje k čerpání inovačního potenciálu SHUV skrze interdisciplinární uchopení svého tématu a s aspirací na zlepšení rozsahu a kvality služeb sociální práce a sociálních služeb. Využívá tak nutných a logických překryvů v diskurzech různých SHUV, zejména sociologii, sociální práci a teologii, které vůči sobě mohou působit kompetetivně, jejich teorie a metodologické přístupy mohou vůči sobě působit kriticky. Díky tomu jsou však také komplementární, protože vzájemně kritické pohledy lze využít pro přesnější uchopení tématu a jeho lepší zpracování pro potřeby praxe, kterou všechny obory SHUV reflektují. Právě vzájemnou kompetetivnost SHUV, která ve svém důsledku působí komplementárně, lze považovat za jejich podstatný inovativní potenciál, kterých chce projekt využít. Projekt tak bude nahlížet problém spirituality seniorů prizmatem několika oborů jak v rovně teoretické základny výzkumu, tak při výzkumu samotném - výzkumníci z ostatních oborů budou pomocí IT poskytovat podporu výzkumníkům z oboru sociologie při realizaci výzkumu metodou focus group. Díky tomu by měl být získán více komplexní obraz praxe, na kterou se projekt zaměřuje. Stejně tak bude později v rámci projektu možné, vytvořit kurzy CŽV založené na popsaném inovativním potenciálu SHUV, tzn. kurzy, které budou kombinovat různá východiska a přístupy v závislosti na různých teoriích a metodách jednotlivých SHUV i výsledcích výzkumu, ovšem vždy s jedním cílem, zvýšit rozsah a kvalitu služeb sociální práce a sociálních služeb.

Projekt č. TL02000390 v programu aplikovaného výzkumu TAČR Éta

"Odborná příprava vězeňských kaplanů s ohledem na specifika vězeňského prostředí"

Cílem projektu je inovace odborné přípravy budoucích kaplanů působících v českém vězeňském prostředí. Hlavním řešitelem projektu je doc. Jan Váně z Katedry sociologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Spoluřešitelem je doc. Michal Opatrný z Katedry sociání a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která v projektu vystupuje i v roli aplikačního garanta, tzn., využije výsledky výzkumu v praxi. Součástí pracovního týmu je i Ing. Bc. Pavel Kočnar, hlavní kaplan Vězeňské služby ČR, kaplan věznice Vinařice a farář Českobratrské církve evangelické. Výsledkem projektu bude kurz celoživotního vzdělávání určený pro budoucí vězeňské kaplany a magisterské studenty teologie, který jim pomůže s přípravou na jejich profesní působení ve vězeňském prostředí. Koncepce kurzu bude stát na výsledcích výzkumu mezi vězeňskými kaplany, pracovníky vězeňské služby a odsouzenými. 

Projekty financované programem ERASMUS+:

Projekt č. 2018-1-CZ01-KA203-048104 v programu Erasmus+ klíčová akce 2: strategická partnerství

„Spiritualita a sociální etika v sociální práci“

Hlavním řešitelem projektu je doc. Michal Opatrný z Katedry sociální a charitativní práce, dalším spolupracovníkem v týmu je Dr. Emanuele Lacca z Katedry filosofie a religionistiky. Projekt realizuje konsorcium univerzit a odborných pracovišť ze Španělska (Universidad Católica San Antonio de Murcia), Německa (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.), Maďarska (Gál Ferenc Főiskola Szeged) a Irska (Clare Youth Service, Ennis). Cílem projektu je inovace vzdělávacích obsahů navazujících magisterských a doktorských studijních programů v sociální práci. Sociální práce stojí před úkolem, podporovat při integraci do evropské společnosti uprchlíky i další příchozí cizince ze třetích zemí, pro které je jejich spiritualita a religiozita podstatnou součástí jejich životů. Problematika spirituality a religiozity je pak v sociální práci úzce spojena s problematikou etickou, protože sociální pracovník pracuje s hodnotovými systémy klienta, společnosti, sociální práce i se svým vlastním hodnotovým systémem a musí činit komplexní rozhodnutí, která vyžadují vysokou etickou kompetenci. 

Webové stránky projektu: www.spiritualsocialwork.net.

Projetkty financované GA ČR:

Projekt č. 138/2019/H za podpory Grantové agentury Jihočeské univerzity

„Humanitně vědní přístupy v transdisciplinární struktuře současné vědy“ (doc. Michal Opatrný)

Projekt navazuje na ukončený projekt GA JU řešený v letech 2016 - 2018, který se zabýval interdisciplinární teorií tradice, identitou sociálního pracovníka, problematikou lidské důstojnosti nebo kontexty současné teologie. Nynější projekt se zaměřuje na humanitně-vědní přístupy k vybraným otázkám současného vědeckého diskurzu na poli zejména humanitních a sociálních, ale i přírodních a technických věd. Jeho těžištěm jsou etické, filosofické, teologické a historiografické přístupy k tématům nejen ryze filosofickým a teologickým, ale také sociologickým, antropologickým nebo právním, dále k tématům z oblasti sociální práce a sociální politiky, medicíny, biologie a k tématům vývoje nových technologií. Spolu s nimi jsou dále zkoumány i historické, filosofické, sociální a příp. další kontexty uvedených témat.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1