Katedra teologických věd

Projekty

Znamení víry v krajině (KPF 01-021)

je financován a realizován v programu Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů

Partneři:

  • Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Österreichische Gesellschaft für Denkmal- und Ortsbildpflege

Cílem projektu je výzkum, interpretace, propagace a zachování sakrálních památek jako společného kulturního dědictví v regionu Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska. Kostely, kaple a drobné sakrální památky představují společné dědictví zanechané nám našimi předky. Vyjadřují jejich a možná i naši víru, jsou jejími symboly, znameními v krajině.

V rámci projektu vznikla výstava Znamení víry v krajině, která představuje sakrální památky se zvláštním zřetelem k jejich umístění v krajině. Zachycuje je v textech a fotografiích jako znamení víry v krajině, vytesaná do kamene monumentálních gotických kostelů i prostých sloupků božích muk, jako vyjádření křesťanské víry ztělesněná v kapličkách, sochách, křížích, obrazech  a dalších objektech, která můžeme potkat při cestách Novohradskými horami i přilehlými oblastmi rakouského pohraničí.

Autoři: Michaela Vlčková, Zdenka Paloušová, Miloš Kruml, Vladimír Neumann. 

Výstava sestává z 11 panelů o rozměrech  140x100 cm. Panely je možné rozmístit volně do prostoru (v interiéru) na dřevěných (malířských ) stojanech.

Teologické fakulta nabízí výstavu k zapůjčení.

V případě zájmu kontaktujte Michaelu Vlčkovou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 608 072 506.

V rámci projektu vznikla webová stránka s databází sakrálních památek www.nahranici.org.


Projetkty financované GA ČR:

GAČR 15-09797S „Jan Valerián Jirsík: život a teologické dílo“ (2015-2017)

  • hlavní řešitel: doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.
  • člen řešitelského týmu: prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.

Projekt je zaměřen na jednu z nejvýznamnějších postav českého náboženského života devatenáctého století Jana Valeriána Jirsíka (1798-1883). Jirsík se zapsal do dějin především jako teolog, čtvrtý českobudějovický biskup, podporovatel vzdělanosti a obhájce českých národních zájmů v národnostně smíšené habsburské monarchii své doby. Hlavním výstupem projektu bude monografie shrnující Jirsíkův život a teologické dílo ve společensko-kulturním kontextu jeho doby.

 

GAČR GA15-15894S „Etické aspekty předexilních Malých Proroků“.

  • hlavní řešitel: Adam Mackerle, Th.D.

Projekt vychází z pojetí starozákonních prorockých knih jako literárních děl, která jsou do značné míry nezávislá na starověkém prorockém fenoménu a která jsou součástí biblického kánonu. Právě jako literární texty skrývají tyto knihy silný etický potenciál. Projekt se v tomto smyslu zaměřuje na synchronní studium čtyř knih Malých proroků, konkrétně Ozeáše, Ámose, Micháše a Sofonjáše, a snaží se zjistit, jakým způsobem se tyto texty staví k otázce lidského chování, jeho cíli, motivacím a důsledkům. Důraz bude kladen i na jejich společné myšlenkové prvky, aby mohly být výsledky projektu přínosem pro studium biblické etiky obecně.


Bible bez hranic

Základním předpokladem pro pochopení biblických textů je překlad Bible do rodného jazyka. Rodným jazykem neslyšících v ČR je český znakový jazyk. Český jazyk je cizím jazykem. Bibli v českém jazyce nemohou neslyšící používat. V České republice běžně neprobíhají mše pro neslyšící, neexistují žádné materiály pro pastoraci neslyšících a výuku etiky a náboženství. 

Vydáním této Bible dojde nejen k rozšíření obecného přehledu (základ etiky a evropské kultury) této specifické skupiny čtenářů, přiblížení hlavní obsahové linie Písma svatého, ale také k základní nabídce křesťanství jako takového – s možností zvýšení kvality jejich života. Bible může sloužit nejen samotné cílové skupině, ale také pastorům, učitelům náboženství a etiky a občanské výchovy ve speciálních školách, v sociální a charitativní práci s cílovou skupinou. Projekt je určen nejen neslyšícím  = osoby s praktickou hluchotou - kvalifikovaný odhad uvádí 9000 uživatelů českého znakového jazyka, ale také tlumočníkům, učitelům, farářům, sociálním pracovníkům. Propojuje svět Neslyšících (věřících i nevěřících)  – jako jazykové a kulturní menšiny-  a svět slyšících. Všichni pracují dohromady a všichni jsou vzájemně obohacováni odlišným vnímáním a myšlením. Na projektu pracují: teologové, lingvisté, sociální pracovník, tlumočníci do českého znakového jazyka, neslyšící rodilí mluvčí, neslyšící programátor a grafici, neslyšící kameraman.

Jde o historicky první překlad biblických textů do českého znakového jazyka a zřejmě o světově první překlad na univerzitní půdě.

Další informace najdete na stránkách projektu.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1