• Úvod
  • Studium
  • Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Můžete si také prohlédnout níže uvedená témata a najít to, co hledáte.

Průběh studia

Studium na TF JU se řídí Studijním a zkušebním řádem JU a opatřeními děkana TF JU. Povinností studenta je se s těmito dokumenty seznámit. 

Svůj postup studiem si může student zvolit do jisté míry individuálně, protože při zápisu na začátku každého semestru si student vytváří svůj vlastní rozvrh.  

Stipendia a kdy mám nárok 

Během studia můžete získat prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky, ubytovací stipendium jako příspěvek na ubytování, stipendia na podporu mobility, zahraničních pobytů a stáží, sociální stipendium a další. Více se dozvíte na www.jcu.cz/student/stipendia.

Výše poplatků za studium 

Poplatky za studium jsou stanoveny jen v případě, že student překročí standardní dobu studiu zvětšenou o 1 rok. 

Do této doby se započítává i předchozí neúspěšně ukončené studium. Pokud jste již studoval/a platí podle § 58 odst. 3 Zákona, studuje-li student v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia daného programu zvětšená o jeden rok, je mu stanoven poplatek za studium.  Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší dobu studia zasíláme do vlastních rukou na doručenku. Váš věk výši poplatku ani jeho stanovení nijak neovlivňuje. 

Vymezená doba pro studium „zdarma“ jsou 4 roky u bakalářského a 3 roky u navazujícího magisterského programu. 

Erasmus+ a možnosti vycestovat do zahraničí 

V rámci studia na Teologické fakultě může každý student prezenčního či kombinovaného studia ve všech stupních studia (Bc., NMgr., Ph.D.) realizovat studijní pobyt nebo praktickou stáž v zahraničí. S výběrem vhodného stipendijního programu a vhodné zahraniční destinace mu pomůže fakultní Oddělení zahraničních vztahů (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). 

Student si poté podá přihlášku do konkrétního výběrového řízení, a pokud je vybrán, obdrží z daného programu (Erasmus+, IP, Interní výzva ÚZV JU, fakultní stipendijní fond či další) stipendium, tj. příspěvek k pokrytí celkových nákladů na danou mobilitu. 

Dosažené výsledky ze zahraničního pobytu se studentovi uznávají a započítávají do studia na TF JU. 

Potvrzení o studiu 

Vydává studentovi na požádání studijní oddělení č. dveří 106 v době úředních hodin, případně na požádání Vaše studijní referentka potvrzení vystaví a zašle Vám na Váš fakultní e-mail. 

Osobní číslo

Co to je 

Jedná se o číslo, které identifikuje studenta a je mu přiděleno při zápisu do studia. Na Teologické fakultě začíná osobní číslo písmenem „T“ a pokračuje pětimístným číslem.

Kde ho zjistím

Po přihlášení v IS STAG.

K čemu je

K identifikaci studenta.

Uznání předmětů 

Podrobné informace jsou ve Studijním a zkušebním řádu Jihočeské univerzity (dále „SZŘ JU“) v článku 25 a v opatření děkana č. 290/2021 článku 14.

Rozlišuje se: 

  • uznávání předmětů absolvovaných během studia v kurzu celoživotního vzdělávání
  • uznávání shodných předmětů  dříve absolvovaných na TF JU – se stejnou zkratkou, způsobem zakončení a stejným kreditovým ohodnocením
  • uznávání zápočtů a zkoušek na základě absolvovaných obdobných předmětů
  • uznání zápočtů a zkoušek na základě smlouvy uzavřené s vyšší odbornou školou
SZZ a ukončení studia 

Průběh

SZZ – státní závěrečná zkouška 

Student může konat státní závěrečnou zkoušku po splnění studijního plánu. Úspěšným absolvováním poslední části státní závěrečné zkoušky se student stává absolventem fakulty.

SZZ se konají dle harmonogramu příslušného akademického roku.  

Promoce

jsou významnou společenskou událostí pro čerstvé absolventy, jejich blízké i pro vysokou školu samotnou. 

Jedná se o slavnostní předání diplomů. Diplom potvrzuje úspěšné zakončení vašeho studia. Jeho součástí je i dodatek k diplomu tzv. Diploma Supplement. V něm jsou základní informace o vašem studijním programu a o průběhu studia přeloženy do angličtiny.

Ukončení studia

Student může kdykoli v průběhu studia, a to i v době přerušení studia, nebo po zahájení správního řízení ve věci ukončení studia zanechat svého studia doručením písemného prohlášení o zanechání studia.

Dále může být studium ukončeno rozhodnutím děkana pro neplnění studijních povinností. 

Nejčastější důvody ukončení studia

Studium může být například ukončeno pro: ne zapsání předmětů do dalšího semestru studia, překročení max. doby studia, nesplnění povinného předmětu zapsaného po druhé.

Důvody k ukončení jsou uvedené ve Studijním a zkušebním řádu Jihočeské univerzity

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1