• Úvod
 • Mezinárodní spolupráce
 • Aktuální výběrová řízení na mobility TF JU

Aktuální výběrová řízení na mobility TF JU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2022/2023 NA MOBILITY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+,
tedy na studijní pobyty, praktické stáže a absolventské stáže v zahraničí

Bylo zahájeno výběrové řízení pro studenty Teologické fakulty JU na studijní pobyty, praktické stáže a absolventské stáže v zahraničí v programu Erasmus+ pro ak. rok 2022/23.

STUDIJNÍ POBYTY v programu ERASMUS+: ERASMUS
 • pro studenty řádně zapsané min. do 2. ročníku bakalářského studia nebo do jakéhokoliv ročníku navazujícího magisterského či doktorského studijního programu;
 • pro studenty, kteří budou po celou dobu svého výjezdu řádně zapsáni ke studiu, studium nepřeruší ani neukončí;
 • min. délka studijního pobytu: 3 měsíce (90 dní)
 • přihlášky je možné podat zvlášť na zimní a letní semestr, případně na celý akademický rok 2022/2023
 • kromě fyzické mobility je v případě pokračující nepříznivé situace pandemie COVID-19 možné realizovat kombinovanou mobilitu, která se skládá z virtuální části v ČR (bez nároku na stipendium) a fyzické části v zahraničí (s nárokem na stipendium). (Mezi těmito částmi je možné nefinancované období pře­rušení. Musí být dodržena mi­nimální délka fyzické části 90 dní, minimální délka virtuální části stanovena není.), nebo virtuální mobilitu, studium tedy probíhá online z ČR po celou dobu, (bez nároku na stipendium)
 • výběr studijních pobytů dle seznamu zahraničních univerzit, se kterými má TF JU uzavřenou smlouvu, seznam zde
 • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – STUDIJNÍ POBYT – zde

Kritéria výběrového řízení pro studijní pobyty jsou:

 • formální a obsahové náležitosti přihlášky, (max. 10 bodů);
 • studijní výsledky - vážený aritmetický studijní průměr (zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na základě výsledků v IS STAG) a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek, (max. 15 bodů);
 • úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. jazyce studia na zahraniční instituci), (max. 15 bodů) – lze doložit přílohou k přihlášce jedním z následujících způsobů:
 • doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných zkouškách);
 • potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
 • pokud student nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, příp. pokud požadavky vybrané zahraniční univerzity na jazykovou úroveň uchazečů budou vyšší než minimální úroveň B1 dosažená v rámci studia na TF JU nebo vyšší než úroveň dosažená v rámci mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, budou aktuální jazykové znalosti ověřeny na základě písemného testu a student bude k jeho absolvování vyzván e-mailem;
 • motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis v jazyce studia na partnerské univerzitě (uveďte své jméno, studijní obor, cíle studijního pobytu, odůvodnění výběru instituce, očekávaný přínos pobytu, případně též předpokládaný předměty dle nabídky vybrané zahraniční univerzity - rozsah A4, vlastnoruční podpis), (max. 20 bodů);
Termíny podání přihlášek na studijní pobyt a formulář přihlášky Erasmus+ pro ak. rok 2022/23:

pro pobyt v ZS 2022/2023 nebo celém akademickém roce -  do 30. 3. 2022

pro pobyt v LS 2022/2023 - do 15.10.2022

Formulář pro podání přihášky na studijní pobyt

PRAKTICKÉ STÁŽE v programu ERASMUS+: ERASMUS
  • pro studenty řádně zapsané do 1. ročníku bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia
  • pro studenty, kteří budou po celou dobu svého výjezdu řádně zapsáni ke studiu, studium nepřeruší ani neukončí;
  • min. délka praktické stáže: 2 měsíce (60 dní)
  • praktická stáž musí být sjednána na plný pracovní úvazek; zaměření praktické stáže musí souviset s oborem studia
  • praktická stáž může probíhat v zahraniční firmě, škole, organizaci apod., neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace spravující programy EU (např. národní agentury);
  • praktické stáže si vyhledávají a dojednávají studenti sami
  • tipy na vyhledávání nabídek stáží: odkaz zde
  • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – PRAKTICKÁ STÁŽ – zde

Kritéria výběrového řízení pro praktické stáže jsou:

 • formální a obsahové náležitosti přihlášky, (max. 10 bodů);
 • studijní výsledky - vážený aritmetický studijní průměr (zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na základě výsledků v IS STAG) a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek, (max. 15 bodů);
 • úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. jazyce praktické stáže), (max. 15 bodů) – lze doložit přílohou k přihlášce jedním z následujících způsobů:
  • doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných zkouškách);
  • potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
  • pokud student nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, budou aktuální jazykové znalosti ověřeny na základě písemného testu a student bude k jeho absolvování vyzván e-mailem;
 • motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis v jazyce, ve kterém bude praktická stáž probíhat (uveďte své jméno, studijní obor, organizace, které budou/byly osloveny, odůvodnění výběru organizace, očekávaný přínos pobytu, předpokládanou pracovní náplň - rozsah A4, vlastnoruční podpis), (max. 20 bodů);

KRÁTKODOBÉ DOKTORSKÉ MOBILITY v programu ERASMUS+: ERASMUS
 • pro studenty prezenčního i dálkového studia doktorských studijních programů
 • krátké studijní pobyty i stáže
 • délka pobytu v zahraničí: 5 – 30 dní
 • stipendium 70 EUR/den (1. - 14. den), 50 EUR (15. - 30. den)
ABSOLVENTSKÁ STÁŽ v programu ERASMUS+: ERASMUS
 • pro studenty řádně zapsané v posledním ročníku studia, během studia musí vyřešit a podepsat veškerou dokumentaci před výjezdem;
 • absolvent může absolventskou stáž vykonat do 12 měsíců od ukončení studia
 • délka absolventské stáže: 2 měsíce (60 dní)
 • absolventská stáž může probíhat v zahraniční firmě, škole, organizaci apod., neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace spravující programy EU (např. národní agentury);
 • tipy na vyhledávání nabídek stáží: odkaz zde
 • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – ABSOLVENTSKÁ STÁŽ – zde

 

Kritéria výběrového řízení pro absolventské stáže jsou:

 • formální a obsahové náležitosti přihlášky, (max. 10 bodů);
 • studijní výsledky - vážený aritmetický studijní průměr (zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na základě výsledků v IS STAG) a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek, (max. 15 bodů);
 • úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. jazyce absolventské stáže), (max. 15 bodů) - lze doložit přílohou k přihlášce jedním z následujících způsobů:
  • doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných zkouškách);
  • potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
  • pokud student nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, budou aktuální jazykové znalosti ověřeny na základě písemného testu a student bude k jeho absolvování vyzván e-mailem;
 • motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis v jazyce, ve kterém bude absolventská stáž probíhat (uveďte své jméno, studijní obor, organizace, které budou/byly osloveny, odůvodnění výběru organizace, očekávaný přínos pobytu, předpokládanou pracovní náplň - rozsah A4, vlastnoruční podpis), (max. 20 bodů);
STUDIJNÍ POBYT v programu ERASMUS+: ERASMUS, Zambie (KREDITOVÁ MOBILITA 2020)
  • pro studenty řádně zapsané do bakalářského nebo navazujícího magisterského studia
  • pro studenty, kteří budou po celou dobu svého výjezdu řádně zapsáni ke studiu, studium nepřeruší ani neukončí;
  • pro studenty, kteří budou psát závěrečnou práci (BP či DP) u Dr. Veroniky Zvánovcové na téma spojené s komunitní prací v Zambii 
  • délka: 3 měsíce (90 dní)

Vzhledem k podmínce tématu závěrečné práce je třeba nejdříve téma konzultovat s dr. Zvánovcovou a do výběrového řízení se přihlásit optimálně nejméně 3 - 4 měsíce přes samotným výjezdem. 

datum zaslání přihlášky -  není pevně stanoveno
formulář přihlášky zde

KOMBINOVANÝ INTENZIVNÍ PROGRAM v programu ERASMUS+ (BIP - Blended Intensive Programme), tj. mezinárodní letní škola pořádaná partnerskou KSH Mnichov (The Katholische Stiftungshochschule München University of Applied Sciences) v období 10. 7. - 15. 7. 2022
 • pro studenty řádně zapsané do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu; 
 • pro studenty, kteří budou po celou dobu svého výjezdu řádně zapsáni ke studiu, studium nepřeruší ani neukončí;
 • účast na fyzické části BIP ve dnech  10. 7. - 15. 7. 2022, účast na virtuální části BIP (online aktivity)
 • zisk nejméně 3 ECTS kreditů, které budou uznány v rámci studia na TF JU.

V současné době probíhá výběrové řízení na účast na kombinovaném intenzivním programu (BIP) - mezinárodní letní škole pořádané partnerskou KSH Mnichov (The Katholische Stiftungshochschule München University of Applied Sciences) v období 10. 7. - 15. 7. 2022 pro studenty Teologické fakulty JU.

datum zaslání přihlášky -  do 30. 3. 2022
formulář přihlášky zde

Více informací k pobytu a obsahu

Přihlášky (včetně motivačního dopisu a potvrzení o jazykové úrovni) odevzdejte Mgr. Karolině Půrové, kancelář č. 214C (2. patro, TF JU) nebo zašlete emailem v pdf/jpg formě s podpisem na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2021/2022 NA MOBILITY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+,
tedy na praktické stáže a absolventské stáže v zahraničí a dále na krátkodobé doktorské mobility (studijní pobyty či stáže)

Stále probíhá průběžné výběrové řízení pro studenty Teologické fakulty JU na praktické stáže; absolventské stáže; krátkodobé doktorské mobility (studijní pobyty či stáže) v zahraničí v programu Erasmus+ pro ak. rok 2021/22.

aktuálně -  do 25. 2. 2022

další předpokládané termíny - 30. 3. 2022, 29. 4. 2022., 24. 6. 2022

Více ohledně výběrového řízení výše v části PRAKTICKÉ STÁŽE; ABSOLVENTSKÉ STÁŽE, KRÁTKODOBÉ DOKTORSKÉ MOBILITY v programu ERASMUS+: ERASMUS

Formulář pro podání přihlášky na stáž (praktickou či absolventskou)

Formulář pro podání přihlášky na krátkodobou doktorskou mobilitu

Přihlásit se na praktickou stáž je nutné do takového datumu, aby student stihl vyřídit požadovanou dokumentaci se zahraniční organizací a podpis účastnické smlouvy cca měsíc před odjezdem.
Přihlásit se na absolventskou stáž je nutné do takového datumu, aby student stihl vyřídit požadovanou dokumentaci se zahraniční organizací před ukončením studia.

PRAKTICKÁ STÁŽ v programu ERASMUS+: ERASMUS
 • pro studenty řádně zapsané do 1. ročníku bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia
 • pro studenty, kteří budou po celou dobu svého výjezdu řádně zapsáni ke studiu, studium nepřeruší ani neukončí;
 • min. délka praktické stáže: 2 měsíce (60 dní)
 • praktická stáž musí být sjednána na plný pracovní úvazek; zaměření praktické stáže musí souviset s oborem studia
  praktická stáž může probíhat v zahraniční firmě, škole, organizaci apod., neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace spravující programy EU (např. národní agentury);
 • praktické stáže si vyhledávají a dojednávají studenti sami
  tipy na vyhledávání nabídek stáží: odkaz zde
 • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – PRAKTICKÁ STÁŽ – zde

ABSOLVENTSKÁ STÁŽ ERASMUS+:

pro studenty řádně zapsané v posledním ročníku studia, během studia musí vyřešit a podepsat veškerou dokumentaci před výjezdem;

 • absolvent může absolventskou stáž vykonat do 12 měsíců od ukončení studia
 • délka absolventské stáže: 2 měsíce (60 dní)
 • absolventská stáž může probíhat v zahraniční firmě, škole, organizaci apod., neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace spravující programy EU (např. národní agentury);
 • tipy na vyhledávání nabídek stáží: odkaz zde
 • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – ABSOLVENTSKÁ STÁŽ – zde

Kritéria výběrového řízení pro praktické/absolventské stáže jsou:

 • formální a obsahové náležitosti přihlášky, (max. 10 bodů);
 • studijní výsledky - vážený aritmetický studijní průměr (zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na základě výsledků v IS STAG) a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek, (max. 15 bodů);
 • úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. jazyce absolventské stáže), (max. 15 bodů) – lze doložit přílohou k přihlášce jedním z následujících způsobů:
  • doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných zkouškách);
  • potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
  • pokud student nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, budou aktuální jazykové znalosti ověřeny na základě písemného testu a student bude k jeho absolvování vyzván e-mailem;
 • motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis v jazyce, ve kterém bude absolventská stáž probíhat (uveďte své jméno, studijní obor, organizace, které budou/byly osloveny, odůvodnění výběru organizace, očekávaný přínos pobytu, předpokládanou pracovní náplň - rozsah A4, vlastnoruční podpis), (max. 20 bodů);

Formulář pro podání přihlášky na stáž

Přihlášky (včetně motivačního dopisu a potvrzení o jazykové úrovni) odevzdejte Mgr. Karolině Půrové, kancelář č. 214C (2. patro, TF JU) nebo zašlete emailem v pdf/jpg formě s podpisem na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1