• Úvod
 • Mezinárodní spolupráce
 • Aktuální výběrová řízení na mobility TF JU

Aktuální výběrová řízení na mobility TF JU

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ v akademickém roce 2023/2024 NA MOBILITY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+,
pro STUDENTY -  na studijní pobyty, praktické stáže a absolventské stáže v zahraničí
pro ZAMĚSTNANCE -  na výukové pobyty a stínování/školení v zahraničí

 

Právě probíhají výběrová řízení pro studenty Teologické fakulty JU na studijní pobyty, praktické stáže a absolventské stáže v zahraničí v programu Erasmus+ pro LS 2023/2024 a akademický rok 2024/25.
Termíny na studijní pobyty - semestrální nebo krátkodobé doktorské: 10. 4. 2024 (od ZS 24/25), 30. 10. 2024 (LS 24/25).
Termíny na stáže - praktické, krátkodobé doktorské a absolventské: 10. 4. 2024 a 19. 6. 2024 (též i pro LS 2023/2024), 16. 10. 2024, 11. 12. 2024

Právě probíhají průběžná výběrová řízení pro zaměstnance Teologické fakulty JU na výukové pobyty a stínování/školení v zahraničí v programu Erasmus+ pro ak. rok 2022/23, termín odevzádní přihlášek: 20. 3. 2024

 

STUDIJNÍ POBYTY v programu ERASMUS+: ERASMUS
 • pro studenty řádně zapsané min. do 2. ročníku bakalářského studia nebo do jakéhokoliv ročníku navazujícího magisterského či doktorského studijního programu;
 • pro studenty, kteří budou po celou dobu svého výjezdu řádně zapsáni ke studiu, studium nepřeruší ani neukončí;
 • min. délka studijního pobytu: 3 měsíce (90 dní)
 • přihlášky je možné podat zvlášť na zimní a letní semestr, případně na celý akademický rok 2022/2023
 • kromě fyzické mobility je v případě pokračující nepříznivé situace pandemie COVID-19 možné realizovat kombinovanou mobilitu, která se skládá z virtuální části v ČR (bez nároku na stipendium) a fyzické části v zahraničí (s nárokem na stipendium). (Mezi těmito částmi je možné nefinancované období pře­rušení. Musí být dodržena mi­nimální délka fyzické části 90 dní, minimální délka virtuální části stanovena není.), nebo virtuální mobilitu, studium tedy probíhá online z ČR po celou dobu, (bez nároku na stipendium)
 • výběr studijních pobytů dle seznamu zahraničních univerzit, se kterými má TF JU uzavřenou smlouvu, seznam zde
 • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – STUDIJNÍ POBYT – zde

Kritéria výběrového řízení pro studijní pobyty jsou:

 • formální a obsahové náležitosti přihlášky, (max. 10 bodů);
 • studijní výsledky - vážený aritmetický studijní průměr (zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na základě výsledků v IS STAG) a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek, (max. 15 bodů);
 • úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. jazyce studia na zahraniční instituci), (max. 15 bodů) – lze doložit přílohou k přihlášce jedním z následujících způsobů:
 • doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných zkouškách);
 • potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
 • pokud student nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, příp. pokud požadavky vybrané zahraniční univerzity na jazykovou úroveň uchazečů budou vyšší než minimální úroveň B1 dosažená v rámci studia na TF JU nebo vyšší než úroveň dosažená v rámci mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, budou aktuální jazykové znalosti ověřeny na základě písemného testu a student bude k jeho absolvování vyzván e-mailem;
 • motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis v jazyce studia na partnerské univerzitě (uveďte své jméno, studijní obor, cíle studijního pobytu, odůvodnění výběru instituce, očekávaný přínos pobytu, případně též předpokládaný předměty dle nabídky vybrané zahraniční univerzity - rozsah A4, vlastnoruční podpis), (max. 20 bodů);
Termíny podání přihlášek na studijní pobyt a formulář přihlášky Erasmus+ pro ak. rok 2022/23:

pro pobyt v LS 2022/2023 nebo celém akademickém roce -  do 30. 10. 2022

pro pobyt v ZS 2023/2024 - do 15.2.2023

Formulář pro podání přihášky na studijní pobyt

PRAKTICKÉ STÁŽE v programu ERASMUS+: ERASMUS
  • pro studenty řádně zapsané do 1. ročníku bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia
  • pro studenty, kteří budou po celou dobu svého výjezdu řádně zapsáni ke studiu, studium nepřeruší ani neukončí;
  • min. délka praktické stáže: 2 měsíce (60 dní)
  • praktická stáž musí být sjednána na plný pracovní úvazek; zaměření praktické stáže musí souviset s oborem studia
  • praktická stáž může probíhat v zahraniční firmě, škole, organizaci apod., neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace spravující programy EU (např. národní agentury);
  • praktické stáže si vyhledávají a dojednávají studenti sami
  • tipy na vyhledávání nabídek stáží: odkaz zde
  • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – PRAKTICKÁ STÁŽ – zde

Kritéria výběrového řízení pro praktické stáže jsou:

 • formální a obsahové náležitosti přihlášky, (max. 10 bodů);
 • studijní výsledky - vážený aritmetický studijní průměr (zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na základě výsledků v IS STAG) a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek, (max. 15 bodů);
 • úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. jazyce praktické stáže), (max. 15 bodů) – lze doložit přílohou k přihlášce jedním z následujících způsobů:
  • doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných zkouškách);
  • potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
  • pokud student nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, budou aktuální jazykové znalosti ověřeny na základě písemného testu a student bude k jeho absolvování vyzván e-mailem;
 • motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis v jazyce, ve kterém bude praktická stáž probíhat (uveďte své jméno, studijní obor, organizace, které budou/byly osloveny, odůvodnění výběru organizace, očekávaný přínos pobytu, předpokládanou pracovní náplň - rozsah A4, vlastnoruční podpis), (max. 20 bodů);

KRÁTKODOBÉ DOKTORSKÉ MOBILITY v programu ERASMUS+: ERASMUS
 • pro studenty prezenčního i dálkového studia doktorských studijních programů
 • krátké studijní pobyty i stáže
 • délka pobytu v zahraničí: 5 – 30 dní
 • stipendium 70 EUR/den (1. - 14. den), 50 EUR (15. - 30. den)
ABSOLVENTSKÁ STÁŽ v programu ERASMUS+: ERASMUS
 • pro studenty řádně zapsané v posledním ročníku studia, během studia musí vyřešit a podepsat veškerou dokumentaci před výjezdem;
 • absolvent může absolventskou stáž vykonat do 12 měsíců od ukončení studia
 • délka absolventské stáže: 2 měsíce (60 dní)
 • absolventská stáž může probíhat v zahraniční firmě, škole, organizaci apod., neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace spravující programy EU (např. národní agentury);
 • tipy na vyhledávání nabídek stáží: odkaz zde
 • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – ABSOLVENTSKÁ STÁŽ – zde

 

Kritéria výběrového řízení pro absolventské stáže jsou:

 • formální a obsahové náležitosti přihlášky, (max. 10 bodů);
 • studijní výsledky - vážený aritmetický studijní průměr (zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na základě výsledků v IS STAG) a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek, (max. 15 bodů);
 • úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. jazyce absolventské stáže), (max. 15 bodů) - lze doložit přílohou k přihlášce jedním z následujících způsobů:
  • doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných zkouškách);
  • potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
  • pokud student nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, budou aktuální jazykové znalosti ověřeny na základě písemného testu a student bude k jeho absolvování vyzván e-mailem;
 • motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis v jazyce, ve kterém bude absolventská stáž probíhat (uveďte své jméno, studijní obor, organizace, které budou/byly osloveny, odůvodnění výběru organizace, očekávaný přínos pobytu, předpokládanou pracovní náplň - rozsah A4, vlastnoruční podpis), (max. 20 bodů);
STUDIJNÍ POBYT v programu ERASMUS+: ERASMUS, Zambie (KREDITOVÁ MOBILITA 2020)
  • pro studenty řádně zapsané do bakalářského nebo navazujícího magisterského studia
  • pro studenty, kteří budou po celou dobu svého výjezdu řádně zapsáni ke studiu, studium nepřeruší ani neukončí;
  • pro studenty, kteří budou psát závěrečnou práci (BP či DP) u Dr. Veroniky Zvánovcové na téma spojené s komunitní prací v Zambii 
  • délka: 3 měsíce (90 dní)

Vzhledem k podmínce tématu závěrečné práce je třeba nejdříve téma konzultovat s dr. Zvánovcovou a do výběrového řízení se přihlásit optimálně nejméně 3 - 4 měsíce přes samotným výjezdem. 

datum zaslání přihlášky -  není pevně stanoveno
formulář přihlášky zde

VÝUKOVÉ POBYTY A ŠKOLENÍ v programu ERASMUS+: ERASMUS pro AKADEMICKÉ/ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍKY v akademickém roce 2022/2023

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2022/23 na výukové pobyty (STA) a školení (STT) ERASMUS+
Bylo zahájeno výběrové řízení pro zaměstnance na výukové pobyty a školení Erasmus+ pro ak. rok 2022/23. 

VÝUKOVÝ POBYT (STA)
v délce 2 – 60 dní
výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu
- výhradně na partnerské zahraniční univerzitě (seznam Interinstitucionálních smluv zde). V případě, že byste výukový pobyt chtěli realizovat na zahraniční univerzitě, s kterou TF JU zatím nemá podepsanou inter-institucionální dohodu, domluvte se dále s Mgr. Půrovou,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., zda je možné IIA nutnou k výukovému pobytu uzavřít.    
 
ŠKOLENÍ (STT)
v délce 2 – 60 dní
akademičtí i neakademičtí pracovníci
- školení (součástí nemůže být účast na konferenci) na partnerské vysokoškolské instituci nebo na jakékoliv veřejné či soukromé organizaci z programové země Erasmus+ působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží
- školení, stínování zaměstnance na příslušném pracovišti, účast na staff weeku (možnost zejména pro administrativní pracovníky, vyhledávání nabídky na http://staffmobility.eu/staff-week-search)
 
KOMBINACE STA a STT
v délce 2 – 60 dní
výuka v rozsahu min. 4 hodin za týden či kratší dobu pobytu + školení
- výhradně na partnerské zahraniční univerzitě
 
ZAHRANIČNÍ ODBORNÍK Z PRAXE U NÁS (STA) - VÝUKA (akademický pracovník TF koordinuje obsah výuky v rámci jím vyučovaných předmětů)
v délce 2 – 60 dní
výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu (případně i výuka v rozsahu min. 4 hodin za týden či kratší dobu pobytu + školení akademických pracovníků)
- veřejné či soukromé organizaci z programové země Erasmus+ působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží
 
Kritéria výběrového řízení:
formální a obsahové náležitosti přihlášky
cíl a přínos mobility
jazykové znalosti
souhlas nadřízeného s realizací mobility
předešlé uskutečněné mobility 
 
Přihláška pracovníka TF JU na mobilitu v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2022/2023
formulář přihlášky ke stažení: zde
 
Termín odevzdání přihlášek: do 30.10.2022. Osobně/do schránky/oskenované Mgr. K. Půrové, kancelář 214C, schránka č. 14, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 

KOMBINOVANÝ INTENZIVNÍ PROGRAM v programu ERASMUS+ (BIP - Blended Intensive Programme), pořádaný partnerskou KSH Mnichov (The Katholische Stiftungshochschule München University of Applied Sciences) v období 12. 4. - 18. 4. 2023
 • pro studenty řádně zapsané do bakalářského nebo magisterského studijního programu; 
 • pro studenty, kteří budou po celou dobu svého výjezdu řádně zapsáni ke studiu, studium nepřeruší ani neukončí;
 • účast na fyzické části BIP ve dnech  12. 4. - 18. 4. 2023, účast na virtuální části BIP (online aktivity cca 2hodinový blok)
 • zisk nejméně 3 ECTS kreditů, které budou uznány v rámci studia na TF JU.

Z TF je možné na pobyt vyslat až 5 studentů, pokud se sejde víc uchazečů, bude při výběru přihlédnuto k těmto kritériím: stupeň studia (preferováno je Bc.); specializace výchova zážitkem na TF JU (není podmínkou!); studijní průměr na TF JU; ročník studia na TF JU. 

V současné době probíhá výběrové řízení na účast na kombinovaném intenzivním programu (BIP) - mezinárodní letní škole pořádané partnerskou KSH Mnichov (The Katholische Stiftungshochschule München University of Applied Sciences) v období 12. 4. - 18. 4. 2023 pro studenty Teologické fakulty JU.

datum zaslání přihlášky -  do 4. 11. 2022 20.1.2023 31.1.2023
formulář přihlášky zde

Více informací k obsahu

PRAKTICKÁ STÁŽ v programu ERASMUS+: ERASMUS
 • pro studenty řádně zapsané do 1. ročníku bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia
 • pro studenty, kteří budou po celou dobu svého výjezdu řádně zapsáni ke studiu, studium nepřeruší ani neukončí;
 • min. délka praktické stáže: 2 měsíce (60 dní)
 • praktická stáž musí být sjednána na plný pracovní úvazek; zaměření praktické stáže musí souviset s oborem studia
  praktická stáž může probíhat v zahraniční firmě, škole, organizaci apod., neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace spravující programy EU (např. národní agentury);
 • praktické stáže si vyhledávají a dojednávají studenti sami
  tipy na vyhledávání nabídek stáží: odkaz zde
 • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – PRAKTICKÁ STÁŽ – zde

ABSOLVENTSKÁ STÁŽ ERASMUS+:

pro studenty řádně zapsané v posledním ročníku studia, během studia musí vyřešit a podepsat veškerou dokumentaci před výjezdem;

 • absolvent může absolventskou stáž vykonat do 12 měsíců od ukončení studia
 • délka absolventské stáže: 2 měsíce (60 dní)
 • absolventská stáž může probíhat v zahraniční firmě, škole, organizaci apod., neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace spravující programy EU (např. národní agentury);
 • tipy na vyhledávání nabídek stáží: odkaz zde
 • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – ABSOLVENTSKÁ STÁŽ – zde

Kritéria výběrového řízení pro praktické/absolventské stáže jsou:

 • formální a obsahové náležitosti přihlášky, (max. 10 bodů);
 • studijní výsledky - vážený aritmetický studijní průměr (zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na základě výsledků v IS STAG) a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek, (max. 15 bodů);
 • úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce (tj. jazyce absolventské stáže), (max. 15 bodů) – lze doložit přílohou k přihlášce jedním z následujících způsobů:
  • doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných zkouškách);
  • potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
  • pokud student nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, budou aktuální jazykové znalosti ověřeny na základě písemného testu a student bude k jeho absolvování vyzván e-mailem;
 • motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis v jazyce, ve kterém bude absolventská stáž probíhat (uveďte své jméno, studijní obor, organizace, které budou/byly osloveny, odůvodnění výběru organizace, očekávaný přínos pobytu, předpokládanou pracovní náplň - rozsah A4, vlastnoruční podpis), (max. 20 bodů);

Formulář pro podání přihlášky na stáž

Přihlášky (včetně motivačního dopisu a potvrzení o jazykové úrovni) odevzdejte Mgr. Karolině Půrové, kancelář č. 214C (2. patro, TF JU) nebo zašlete emailem v pdf/jpg formě s podpisem na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1