• Úvod
 • Uchazeči
 • Přijímací řízení

Přijímací řízení

Podmínky přijimacího řízení 2022/23 - 2. kolo

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/23
V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH OBORECH A PROGRAMECH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

číslo: 295/2022

 

Na základě § 48 až 50 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, stanovuji podmínky a pravidla pro přijetí ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech na Teologické fakultě JU (dále TF JU) takto:

 

 1. Náležitosti přihlášky:

 (a) Forma podání přihlášky: elektronická

 (b) Termín podání přihlášky

 • bakalářské a navazující magisterské studium: do 31. července 2022

(c) Administrativní poplatek:         500,- Kč

 • Úhrada poplatku se provádí bankovním převodem:

-     číslo účtu:                       104725778/0300 (ČSOB)

-     konstantní symbol:            0308

-     variabilní symbol:               6020104

-     specifický symbol:              číslo vygenerované systémem v e-přihlášce

Uvedené údaje jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (tj. nesmí chybět mj. správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol). 

 • Poplatek za přihlášku musí být uhrazen nejpozději do posledního dne termínu pro podání přihlášky. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nevyhovujícího bakalářského oboru/programu se uhrazená částka nevrací.

 (d) V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program, resp. formu studia.

 

2. Studijní programy a obory a podmínky přijetí ke studiu

 

 (a) Bakalářský studijní program Teologie

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 22. - 23. 8. 2022

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. července 2022; ostatní uchazeči jej doloží nejpozději v den zápisu).

  

(b)  Bakalářský studijní program Religionistika

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven 

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 22. - 23. 8. 2022

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. července 2022; ostatní uchazeči jej doloží nejpozději v den zápisu).

  

(c) Bakalářský studijní obor Sociální a charitativní práce

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 10 pro každou z forem studia

Posouzení přihlášky ke studiu: ústní pohovor

-        Minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 bodů.

Termín přijímací zkoušky: 22. - 23. 8. 2022

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. července 2022; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).

 

(d) Navazující magisterský studijní program Filosofie  

 Forma studia: prezenční

Maximální počet přijímaných studentů: 10 

Posouzení přihlášky ke studiu: ústní pohovor

-        Minimální počet bodů pro přijetí je 30 z celkového počtu 100 bodů.   

Termín přijímací zkoušky: 22. - 23. 8. 2022

Obecné a programově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-        dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalář­ského studijního programu Filosofie nebo studijního programu příbuzného. Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. července 2022; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu). Absolvent humanitního oboru v jiné oblasti vzdělávání může přistoupit k přijímacímu řízení pouze se souhlasem garanta studijního programu, který zváží vhodnost vystudovaného bakalářského programu pro studium Filosofie.

-        bez přijímacích zkoušek může být přijat uchazeč, který vystudoval bakalářský studijní program Filosofie (na jakékoli fakultě v ČR), který v tomto předchozím bakalářském studium splnil podmínku celkového studijního průměru do 1,5 a podá si žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek doplněnou výpisem výsledků předchozího studia, z něhož bude patrný celkový průměr. 

-       Uchazečům o studium v tomto studijním programu, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v zahraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní výsledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizováno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.

 

(e) Navazující magisterský studijní program Teologie

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 22. - 23. 8. 2022

Obecné a programově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na teologii, nebo jiného vysokoškolského studia doplněného teologicky zaměřeným studiem v rámci celoživotního vzdělávání. V tomto případě posoudí vhodnost a dostatečnost předchozího studia garant studijního programu. Informace nutné k posouzení vhodnosti předchozího studia musí být dodány nejpozději 31. července 2022.

-       Uchazeči, kteří mají tyto doklady k dispozici, je dodají na studijní oddělení TF JU do 31. července 2022; ostatní uchazeči je doloží nejpozději v den zápisu.

  

(f)   Navazující magisterský studijní program Teologie služby

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 20 pro každou z forem studia 

Posouzení přihlášky ke studiu:

I. Ústní pohovor: max. 40 bodů

II. Uchazečům o studium v tomto studijním programu, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v zahraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní výsledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizováno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.

-       O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů z celkového počtu 40 možných v ústním pohovoru.

Termín přijímací zkoušky: 22. - 23. 8. 2022

Obecné a programově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského (nebo vyššího) studijního programu zaměřeného na teologii nebo připravujícího na službu ve společnosti (sociální práce, zdravotnictví, armáda a policie, sdělovací prostředky, veřejná správa apod.). Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. července 2022; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu.

  

(g)   Navazující magisterský studijní program Etika v sociální práci

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 5 pro kombinovanou formu studia, 10 pro prezenční formu studia

Posouzení přihlášky ke studiu:

I. Ústní pohovor: max. 40 bodů

II. Uchazečům o studium v tomto studijním programu, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v zahraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní výsledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizováno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.

-       O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů z celkového počtu 40 možných v ústním pohovoru.

Termín přijímací zkoušky: 22. - 23. 8. 2022

Obecné a programově specifické náležitosti pro přijímací řízení:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského studijního programu sociální práce, nebo příbuzného bakalářského studijního programu (případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání), pokud jsou tím splněny požadavky na přípravu sociálního pracovníka stanovené minimálním standardem vzdělávání v sociální práci formulovaným Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Uchazeči, kteří mají tyto doklady k dispozici, je dodají na studijní oddělení TF JU do 31. července 2022; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu.

  

 3. Ověření znalosti českého jazyka

V případě bakalářských a navazujících magisterských programů je třeba zajistit, aby uchazeč prokázal dostatečnou znalost českého jazyka. V případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá. V případech jiného státního příslušníka je součástí přijímacího řízení ověření dostatečné znalosti českého jazyka písemnou formou nebo formou rozhovoru s uchazečem. Jestliže jsou uchazeči na příslušný studijní program přijímáni bez přijímací zkoušky, stanoví garant programu termín ústního pohovoru za účelem ověření jazykových znalostí uchazeče (v kontaktní či distanční podobě) v rozmezí 22. - 23. 8. 2022.

 

4. Forma ústního pohovoru

Je-li součástí přijímacího řízení ústní pohovor, je veden v přítomnosti uchazeče před přijímací komisí. V případě potřeby může garant studijního programu stanovit distanční formu ústního pohovoru před přijímací komisí. 

 

5. Vhodnost předchozího bakalářského studia pro navazující magisterský program

V případě navazujících magisterských programů posuzuje vhodnost absolvovaného bakalářského studijního oboru či programu jako splnění jedné z podmínek pro zařazení do přijímacího řízení k navazujícímu magisterskému studijnímu programu (viz výše) garant příslušného studijního programu (kontakty pro pří­padné konzultace viz www.tf.jcu.cz, sekce Studium). Garant programu může uznat uchazečem absolvovaný kurz celoživotního vzdělávání jako doplnění studia vybraných disciplín, které jsou určující pro posouzení vhodnosti předchozího bakalářského studia vzhledem k navazujícímu magisterskému studiu.

V případě, že uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu nesplňuje podmínku požadovaného předchozího bakalářského vzdělání, případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání, bude vyřazen z přijímacího řízení. O této skutečnosti rozhodnou garanti programů do 15. srpna 2022.

Dle charakteru absolvovaného bakalářského programu může garant programu žádat doplnění předmětů nad rámec studijního plánu navazujícího magisterského programu ve smyslu Opatření děkana č. 290/2021, čl. 6.

 

 6. Zvláštní případy přijetí bez přijímacích zkoušek

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati rovněž uchazeči, kteří úspěšně ab­solvovali studium na VOŠ, se kterou za tímto účelem a pro obor, na který se uchazeč hlásí, TF JU uzavřela smlouvu, a kteří současně splňují všechny podmínky specifikované v příslušné smlouvě (zejm. dosažení požadovaného studijního průměru potvrzeného příslušnou VOŠ).

 

7. Vyrozumění o přijetí ke studiu

Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 30. srpna 2022 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.

Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září 2022. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat na webových stránkách TF JU (ww.tf.jcu.cz).

 

8. Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje TF JU, rozhoduje děkan TF JU. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány děkanovi TF JU.

V případě změny původního rozhodnutí ze strany děkana budou výsledky přezkou­mání odeslány uchazeči. V opačném případě bude žádost postoupena rektorovi JU, který uchazeče vyrozumí o svém rozhodnutí.

Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

 

9. Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz), e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Přijímací řízení 2022/23: důležitá data - 2. kolo

Termín podání přihlášky ke studiu:

 • bakalářské, navazující magisterské studium do 31. července 2022

Termín přijímacích zkoušek:

 • řádný 22. - 23. srpna 2022
Podmínky přijimacího řízení 2022/23 - Ph.D. - 2. kolo

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

Číslo: 296/2022                                                                                                                                                                        České Budějovice, dne 8. června 2022

 

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/23

V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

 

 Na základě § 48 až 50 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, stanovuji podmínky a pravidla pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Teologické fakultě JU (dále TF JU) takto:

 

 1. Náležitosti přihlášky:

 

(a) Forma podání přihlášky: elektronická

(b) Termín podání přihlášky: do 5. října 2022

(c) Administrativní poplatek:   500,– Kč

 • Úhrada poplatku se provádí bankovním převodem:
 • číslo účtu: 104725778/0300 (ČSOB)
 • konstantní symbol: 0308
 • variabilní symbol: 6020104
 • specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce

Uvedené údaje jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (tj. nesmí chybět mj. správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol). 

 • Poplatek za přihlášku musí být uhrazen nejpozději do posledního dne termínu pro podání přihlášky. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky se uhrazená částka nevrací.

(d) V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program, resp. formu studia.

 

 1. Studijní programy a obory a podmínky přijetí ke studiu

 

 • Doktorský studijní program Filosofie

 

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 6 pro každou z forem studia

Posouzení přihlášky ke studiu:

 1. Písemný jazykový test (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského): max. 20 bodů
 2. Ústní pohovor:

- nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru: max. 30 bodů

- nad písemným návrhem projektu k disertaci: max. 50 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

Termín přijímací zkoušky:        13. 10. 2022 v 9:00

Obecné a programově specifické náležitosti pro přijímací řízení:

 • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
 • dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu;
 • písemný návrh projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru předložit při přijímacím pohovoru

 

 • Doktorský studijní program Teologie

 

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 6 pro každou z forem studia

Posouzení přihlášky ke studiu:

 1. Písemný jazykový test (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského): max. 20 bodů
 2. Ústní pohovor:

- nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru: max. 30 bodů

- nad písemným návrhem projektu k disertaci: max. 50 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

Termín přijímací zkoušky:        13. 10. 2022 v 9:00

Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení:

 • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
 • dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu;
 • písemný návrh projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru předložit při přijímacím pohovoru

 

 • Doktorský studijní program Spiritualita a etika v sociální práci

 

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 5 pro každou z forem studia

Posouzení přihlášky ke studiu:

 1. Písemný jazykový test (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského): max. 20 bodů
 2. Ústní pohovor:

- nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru: max. 30 bodů

- nad písemným návrhem projektu k disertaci: max. 50 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

Termín přijímací zkoušky:        13. 10. 2022 v 9:00

Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení:

 • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
 • dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu;
 • písemný návrh projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru předložit při přijímacím pohovoru

 

 

 1. Forma ústního pohovoru

Je-li součástí přijímacího řízení ústní pohovor, je veden v přítomnosti uchazeče před přijímací komisí. V případě potřeby může garant studijního programu stanovit distanční formu ústního pohovoru před přijímací komisí. 

 

 1. Vyrozumění o přijetí ke studiu

Děkanát TF JU zajistí, aby do 30. října 2022 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.

Děkanát TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. října 2022. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat na webových stránkách TF JU (ww.tf.jcu.cz).

 

 1. Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje TF JU, rozhoduje děkan TF JU. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány děkanovi TF JU.

V případě změny původního rozhodnutí ze strany děkana budou výsledky přezkou­mání odeslány uchazeči. V opačném případě bude žádost postoupena rektorovi JU, který uchazeče vyrozumí o svém rozhodnutí.

Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

 

 1. Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz), e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

 

 

 

České Budějovice dne 8. 6. 2022

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

děkan TF JU

 

 

Schváleno Akademickým senátem TF JU dne 7. 6. 2022

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu TF JU

 

 

Podmínky přijímacího řízení 2022/2023

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/23
V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH OBORECH A PROGRAMECH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

číslo: 292/2021 a 294/2022

 

Na základě § 48 až 50 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, stanovuji podmínky a pravidla pro přijetí ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech na Teologické fakultě JU (dále TF JU) takto:

 

 1. Náležitosti přihlášky:

 (a) Forma podání přihlášky: elektronická

 

(b) Termín podání přihlášky

 • bakalářské a navazující magisterské studium: do 31. března 2022
 • doktorské studium:   
  - zimní termín: do 10. ledna 2022
  - letní termín: do 30. dubna 2022

 

(c) Administrativní poplatek:         500,- Kč

 • Úhrada poplatku se provádí bankovním převodem:

-     číslo účtu:                           104725778/0300 (ČSOB)

-     konstantní symbol:            0308

-     variabilní symbol:               6020104

-     specifický symbol:              číslo vygenerované systémem v e-přihlášce

Uvedené údaje jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (tj. nesmí chybět mj. správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol). 

 • Poplatek za přihlášku musí být uhrazen nejpozději do posledního dne termínu pro podání přihlášky. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nevyhovujícího bakalářského oboru/programu se uhrazená částka nevrací.

 

(d) V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program, resp. formu studia.

 

2. Studijní programy a obory a podmínky přijetí ke studiu

 

(a) Bakalářský studijní program Filosofie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 6. -10. 6. 2022 (náhradní termín 14. 6. 2022)

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2022; ostatní uchazeči jej doloží nejpozději v den zápisu).

 

 (b) Bakalářský studijní program Teologie

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 6.–10. 6. 2022 (náhradní termín 14. 6. 2022)

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2022; ostatní uchazeči jej doloží nejpozději v den zápisu).

  

(c)  Bakalářský studijní program Religionistika

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven 

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 6. -10. 6. 2022 (náhradní termín 14. 6. 2022)

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2022; ostatní uchazeči jej doloží nejpozději v den zápisu).

  

(d) Bakalářský studijní obor Sociální a charitativní práce

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 35 pro prezenční formu studia, 50 pro kombinovanou formu studia

Posouzení přihlášky ke studiu: ústní pohovor

-        Minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 bodů.

Termín přijímací zkoušky: 6. -10. 6. 2022 (náhradní termín 14. 6. 2022)

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2022; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).

 

(e) Bakalářský studijní program Pedagogika volného času

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 70 pro prezenční formu studia, 55 pro kombinovanou formu studia  

Posouzení přihlášky ke studiu: písemný test

-        Minimální počet bodů pro přijetí je 20 z celkového počtu 100 bodů.

Termín přijímací zkoušky: 6. -10. 6. 2022 (náhradní termín 14. 6. 2022)

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2022; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).

 

 (f)  Bakalářský studijní program Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy  

 Tento studijní program je třeba studovat vždy v kombinaci s jiným studijním programem zaměřeným na vzdělávání pro střední školy. Přihláška a přijímací řízení k druhému studijnímu programu se řídí podmínkami příslušné fakulty JU, které tento program uskutečňuje.

 Možná je kombinace tohoto studijního programu s následujícími:

- Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (FF JU)

- Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (FF JU)

- Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (FF JU)

 

- Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)

- Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)

- Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)

- Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)

- Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)

- Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)

 

- Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PF JU)

- Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PF JU)

- Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PF JU)

 

Forma studia: prezenční

Maximální počet přijímaných studentů: 20 společně na všechny kombinace 

Posouzení přihlášky ke studiu: ústní pohovor

-        Minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 bodů.  

Termín přijímací zkoušky: 6. -10. 6. 2022 (náhradní termín 14. 6. 2022)

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2022; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).

 

(g) Navazující magisterský studijní program Filosofie  

 Forma studia: prezenční

Maximální počet přijímaných studentů: 10 

Posouzení přihlášky ke studiu: ústní pohovor

-        Minimální počet bodů pro přijetí je 30 z celkového počtu 100 bodů.   

Termín přijímací zkoušky: 6. -10. 6. 2022 (náhradní termín 14. 6. 2022)

Obecné a programově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-        dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalář­ského studijního programu Filosofie nebo studijního programu příbuzného. Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2022; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu). Absolvent humanitního oboru v jiné oblasti vzdělávání může přistoupit k přijímacímu řízení pouze se souhlasem garanta studijního programu, který zváží vhodnost vystudovaného bakalářského programu pro studium Filosofie.

-        bez přijímacích zkoušek může být přijat uchazeč, který vystudoval bakalářský studijní program Filosofie (na jakékoli fakultě v ČR), který v tomto předchozím bakalářském studium splnil podmínku celkového studijního průměru do 1,5 a podá si žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek doplněnou výpisem výsledků předchozího studia, z něhož bude patrný celkový průměr. 

-       Uchazečům o studium v tomto studijním programu, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v zahraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní výsledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizováno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.

 

(h) Navazující magisterský studijní program Teologie

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 6.–10. 6. 2022 (náhradní termín 14. 6. 2022)

Obecné a programově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na teologii, nebo jiného vysokoškolského studia doplněného teologicky zaměřeným studiem v rámci celoživotního vzdělávání. V tomto případě posoudí vhodnost a dostatečnost předchozího studia garant studijního programu. Informace nutné k posouzení vhodnosti předchozího studia musí být dodány nejpozději 31. března 2022.

-       Uchazeči, kteří mají tyto doklady k dispozici, je dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2022; ostatní uchazeči je doloží nejpozději v den zápisu.

  

(i)   Navazující magisterský studijní program Teologie služby

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 20 pro každou z forem studia 

Posouzení přihlášky ke studiu:

I. Ústní pohovor: max. 40 bodů

II. Uchazečům o studium v tomto studijním programu, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v zahraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní výsledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizováno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.

-       O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů z celkového počtu 40 možných v ústním pohovoru.

Termín přijímací zkoušky: 6.–10. 6. 2022 (náhradní termín 14. 6. 2022)

Obecné a programově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského (nebo vyššího) studijního programu zaměřeného na teologii nebo připravujícího na službu ve společnosti (sociální práce, zdravotnictví, armáda a policie, sdělovací prostředky, veřejná správa apod.). Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2022; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu.

  

(j)   Navazující magisterský studijní program Etika v sociální práci

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 30 pro kombinovanou formu studia, 25 pro prezenční formu studia

Posouzení přihlášky ke studiu:

I. Ústní pohovor: max. 40 bodů

II. Uchazečům o studium v tomto studijním programu, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v zahraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní výsledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizováno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.

-       O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů z celkového počtu 40 možných v ústním pohovoru.

Termín přijímací zkoušky: 6.–10. 6. 2022 (náhradní termín 14. 6. 2022)

Obecné a programově specifické náležitosti pro přijímací řízení:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského studijního programu sociální práce, nebo příbuzného bakalářského studijního programu (případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání), pokud jsou tím splněny požadavky na přípravu sociálního pracovníka stanovené minimálním standardem vzdělávání v sociální práci formulovaným Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Uchazeči, kteří mají tyto doklady k dispozici, je dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2022; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu.

  

(k) Navazující magisterský studijní program Pedagogika volného času  

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 20 pro prezenční, 20 pro kombinovanou formu studia 

Posouzení přihlášky ke studiu: písemný test a ústní pohovor

-       1. kolo přijímacího řízení:

písemný test (rozbor oborového cizojazyčného textu: volba z anglického, německého či španělského jazyka)                               max. 60 bodů

-       2. kolo přijímacího řízení:

ústní pohovor                                                                                max. 40 bodů

Minimální počet bodů získaných v písemném testu potřebný pro postup do 2. kola přijímacího řízení je 20 bodů. Do druhého kola přijímacího řízení postupuje 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů získaných v prvním kole, kteří současně splnili uvedenou podmínku.

Uchazečům o studium v tomto studijním programu, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v zahraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní výsledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizováno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.

O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v obou kolech přijímacího řízení, případně doplněného o bonifikaci za studium v zahraničí. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů z celkového počtu 40 možných v ústním pohovoru.

Termín přijímací zkoušky: 6.–10. 6. 2022 (náhradní termín 14. 6. 2022)

Obecné a programově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:

-        podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 opatření)

-        dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského studijního programu Pedagogika volného času nebo jiného bakalářského studijního programu, kterým se získává kvalifikace pro výkon profese vychovatele nebo pedagoga volného času podle § 16 a § 17 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2022; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu.

-        předložení vlastní bakalářské práce při ústním části přijímacího řízení; uchazeči budou předkládat a prezentovat i baka­lářskou práci nedokončenou, v takové míře rozpracovanosti, v jaké se zrovna nachází; kdo takto neučiní, bude z přijímacího řízení vyřazen. V případě, že sou­částí absolvovaného bakalářského studia nebylo zpracování bakalář­ské práce, stu­dent své akademické schopnosti a odbornou orientaci do­loží náhradním způ­sobem (ročníkovou prací, významnou seminární prací, portfoliem apod.).

  

(l)   Doktorský studijní program Filosofie

 Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 6 pro každou z forem studia

Posouzení přihlášky ke studiu:

I. Písemný jazykový test (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského): max. 20 bodů

II. Ústní pohovor:

- nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru: max. 30 bodů

- nad písemným návrhem projektu k disertaci: max. 50 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

Termín přijímací zkoušky:   12. 2. 2022 (zimní termín)

                              17. 6. 2022 (letní termín)

Obecné a programově specifické náležitosti pro přijímací řízení:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu;

-       zaslání do 10. ledna 2022 (zimní termín) nebo do 5. června 2022 (letní termín) na děkanát TF JU písemného návrhu projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru.

  

(m)      Doktorský studijní program Teologie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 6 pro každou z forem studia

Posouzení přihlášky ke studiu:

I. Písemný jazykový test (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského): max. 20 bodů

II. Ústní pohovor:

- nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru: max. 30 bodů

- nad písemným návrhem projektu k disertaci: max. 50 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

Termín přijímací zkoušky:   12. 2. 2022 (zimní termín)

                              17. 6. 2022 (letní termín)

Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);

-       dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu;

-       zaslání do 10. ledna 2022 (zimní termín) nebo do 5. června 2022 (letní termín) na děkanát TF JU písemného návrhu projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru.

(n)      Doktorský studijní program Spiritualita a etika v sociální práci

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 5 pro každou z forem studia

Posouzení přihlášky ke studiu:

I. Písemný jazykový test (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského): max. 20 bodů

II. Ústní pohovor:

- nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru: max. 30 bodů

- nad písemným návrhem projektu k disertaci: max. 50 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

Termín přijímací zkoušky:   25. 2. 2022 (zimní termín)

                              17. 6. 2022 (letní termín)

Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření); v případě tohoto studijního programu je nejzazším termínem podání přihlášky pro zimní termín 3. únor 2022

-       dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu;

-      zaslání do 3. února 2022 (zimní termín) nebo do 5. června 2022 (letní termín) na děkanát TF JU písemného návrhu projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru.

 

 3. Ověření znalosti českého jazyka

V případě bakalářských a navazujících magisterských programů je třeba zajistit, aby uchazeč prokázal dostatečnou znalost českého jazyka. V případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá. V případech jiného státního příslušníka je součástí přijímacího řízení ověření dostatečné znalosti českého jazyka písemnou formou nebo formou rozhovoru s uchazečem. Jestliže jsou uchazeči na příslušný studijní program přijímáni bez přijímací zkoušky, stanoví garant programu termín ústního pohovoru za účelem ověření jazykových znalostí uchazeče (v kontaktní či distanční podobě) v rozmezí 6. -10. 6. 2022.

 

4. Forma ústního pohovoru

Je-li součástí přijímacího řízení ústní pohovor, je veden v přítomnosti uchazeče před přijímací komisí. V případě potřeby může garant studijního programu stanovit distanční formu ústního pohovoru před přijímací komisí. 

 

5. Vhodnost předchozího bakalářského studia pro navazující magisterský program

V případě navazujících magisterských programů posuzuje vhodnost absolvovaného bakalářského studijního oboru či programu jako splnění jedné z podmínek pro zařazení do přijímacího řízení k navazujícímu magisterskému studijnímu programu (viz výše) garant příslušného studijního programu (kontakty pro pří­padné konzultace viz www.tf.jcu.cz, sekce Studium). Garant programu může uznat uchazečem absolvovaný kurz celoživotního vzdělávání jako doplnění studia vybraných disciplín, které jsou určující pro posouzení vhodnosti předchozího bakalářského studia vzhledem k navazujícímu magisterskému studiu.

V případě, že uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu nesplňuje podmínku požadovaného předchozího bakalářského vzdělání, případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání, bude vyřazen z přijímacího řízení. O této skutečnosti rozhodnou garanti programů do 15. dubna 2022.

Dle charakteru absolvovaného bakalářského programu může garant programu žádat doplnění předmětů nad rámec studijního plánu navazujícího magisterského programu ve smyslu Opatření děkana č. 290/2021, čl. 6.

 

 

6. Zvláštní případy přijetí bez přijímacích zkoušek

Účastníci dlouhodobých studijních programů celoživotního vzdělávání na TF JU, kteří si podají přihlášku ke studiu příslušných bakalářských nebo navazujících magister­ských studijních oborů, budou přijati a budou jim prominuty přijímací zkoušky a poplatek za přijí­mací řízení, pokud v prvním semestru studia programu celoživotního vzdělávání (tj. do 31. 3. 2022) získají minimálně 20 kreditů a dosáhnou váženého studijního průměru do 2,0 ze všech zapsaných předmětů.

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati rovněž uchazeči, kteří úspěšně ab­solvovali studium na VOŠ, se kterou za tímto účelem a pro obor, na který se uchazeč hlásí, TF JU uzavřela smlouvu, a kteří současně splňují všechny podmínky specifikované v příslušné smlouvě (zejm. dosažení požadovaného studijního průměru potvrzeného příslušnou VOŠ).

 

7. Vyrozumění o přijetí ke studiu

Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 10. července 2022 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.

Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září 2022. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat na webových stránkách TF JU (ww.tf.jcu.cz).

 

8. Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje TF JU, rozhoduje děkan TF JU. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány děkanovi TF JU.

V případě změny původního rozhodnutí ze strany děkana budou výsledky přezkou­mání odeslány uchazeči. V opačném případě bude žádost postoupena rektorovi JU, který uchazeče vyrozumí o svém rozhodnutí.

Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

 

9. Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz), e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Přijímací řízení 2022/23: důležitá data

Termín dne otevřených dveří: 21. ledna 2022.

Termín podání přihlášky ke studiu:
-    bakalářské, navazující magisterské studium do 31. března 2022
-    doktorské studium  do 10. ledna 2022 pro LS a do 30. dubna 2022 pro ZS.

Termín přijímacích zkoušek:

řádný 6. - 10. června 2022,

náhradní 14. června 2022,

pro doktorské programy 12. února 2022.

vzor - Odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu

Jako formulář pro odvolání můžete využít tento dokument.

Doporučená literatura k přijímacímu řízení

Bakalářské studium

Religionistika
KEENE, M. Světová náboženství. Praha: Euromedia group, Knižní klub, 2003.
BUDIL, I. T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie Praha: Triton, 2003.

Pro uchazeče je dobré mít základní přehled v oblasti religionistiky a kultury. Nejde o hluboké znalosti, k nimž ho má přivést teprve univerzitní studium, ale o rozumný přehled o tématech, které patří do oboru, k jehož studiu se hlásí. Doporučená literatura má k tomuto základnímu přehledu napomoci.

Pedagogika volného času
HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha : Portál, 2004.
PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000.
ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál 2001. (pouze kap. 1-6)

Sociální a charitativní práce
KREBS, V. et al. Sociální politika. Praha : ASPI, 2002.
MATOUŠEK, O.; KOLÁČKOVÁ, J.; KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005.

Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
SVOBODOVÁ, Z., Nelhostejnost. Črty k (ne)náboženské výchově. Praha : Malvern, 2005.
MUCHOVÁ, L. Náboženská edukace v současné společnosti. Ružomberok, Pedagogická fakulta, 2009.
PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha : SPN, 1991
ALBERICH, E.; DŘÍMAL, L. Katechetika. Praha : Portál, 2008.

Navazující magisterské studium

Etika v sociální práci
ANZENBACHER, A. Křesťanská sociální etika. 2. vyd. Brno : CDK, 2015.
MUSIL, L. Ráda bych Vám pomohla, ale... Brno : Marek Zeman, 2004.

Filosofie
RICKEN, F., Antická filosofie, Nakladatelství Olomouc 1999.
HEINZMANN, Středověká filosofie, Nakladatelství Olomouc 2000.
CORETH, E., Filosofie 17. a 18. století, Nakladatelství Olomouc 2002.
CORETH, E., SCHÖNDORF, H., Filosofie 19. století, Nakladatelství Olomouc 2003.
CORETH, E., et al., Filosofie 20. století, Nakladatelství Olomouc 2003.
STÖRIG, H. Malé dějiny filosofie, různá vydání.

Pro uchazeče je třeba dobrá orientace v dějinách filosofie, jejichž znalost se předpokládá z absolvovaného bakalářského studia zhruba na úrovni uvedené literatury

Pedagogika volného času
KAPLÁNEK, Michal a kol. Volný čas a jeho význam ve výchově. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1250-8.
KAPLÁNEK, Michal. Čas volnosti - čas výchovy: pedagogické úvahy o volném čase. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0450-3.
KNOTOVÁ, Dana. Pedagogické dimenze volného času. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-223-9.

Jednu z knih si vyberte a přečtěte celou.

Teologie
znalost na úrovni bakalářských zkoušek
Bible. Písmo Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih. Český ekumenický překlad. 6. přeprac. vyd. (4. vyd. v ČBS). Praha: Česká biblická společnost, 1995. (zejména Nový zákon)
Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002
Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, váz. 2001, brož. 2002
Kompendium katechismu katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006.

Teologie služby
BENEDICT XVI. Deus caritas est: encyklika o křesťanské lásce. Praha 2006
POSPÍŠIL, C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha : Zvon, 1995, s. 173-265.

Při přijímacím řízení, by měl student projevit znalost s následujícím částmi Bible: SZ - Ester, Daniel, Ámos, Jonáš a NZ - Lukášovo evangelium, Skutky apoštolů, List Jakubův, 1. list Petrův, 1. list Janův. Úvod do křesťanství od Josepha Ratzingera nebo jiný úvod do teologie.

Informace o přijímacím řízení 2018/2019

Přijímací řízení proběhlo 11. - 15. 6. 2018 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 30. - 31. 8. 2018. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 21. 6. 2018.

Bakalářské studijní obory
Filozofie (dvouoborové studium)
Filozofie a religionistika
Pedagogika volného času
Sociální a charitativní práce
Teologie (dvouoborové studium)
Teologie (jednooborové studium)

Magisterské studijní obory
Etika v sociální práci
Filozofie
Pedagogika volného času
Teologie
Teologie služby
Učitelství náboženství a etiky


Doktorské studijní obory
Teologie
Filosofie
Charitativní práce

Informace o přijímacím řízení 2017/2018

Přijímací řízení proběhlo 12. - 16. 6. 2017 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 31. 8. a 1. 9. 2017. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 21. 6. 2017. 

Bakalářské studijní obory
Filozofie (dvouoborové studium)
Filozofie a religionistika
Pedagogika volného času
Sociální a charitativní práce
Teologie (dvouoborové studium)
Teologie (jednooborové studium)

Magisterské studijní obory
Etika v sociální práci
Filozofie
Pedagogika volného času
Teologie
Teologie služby
Učitelství náboženství a etiky


Doktorské studijní obory
Teologie
Filosofie
Charitativní práce
Přijímací řízení DSP - zimní termín s nástupem do studia od LS 2017/18

Informace o přijímacím řízení 2016/2017

Přijímací řízení proběhlo 13. - 17. 6. 2016 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 7. 9. 2016 pro obory Filozofie, Filozofie a religionistika, Teologie, Teologie služby a Učitelství náboženství a etiky. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 22. 6. 2016 a pro obor Charitativní práce dne 21. 9. 2016.

Bakalářské studijní obory
Filozofie (dvouoborové studium)
Filozofie a religionistika
Pedagogika volného času
Sociální a charitativní práce
Teologie (dvouoborové studium)
Teologie (jednooborové studium)

Magisterské studijní obory
Etika v sociální práci
Filozofie
Pedagogika volného času
Teologie
• Teologie služby
Učitelství náboženství a etiky


Doktorské studijní obory
Teologie
Filosofie
Charitativní práce

Informace o přijímacím řízení 2015/2016

Přijímací řízení proběhlo 8. - 12. 6. 2015 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 2. 9. 2015 pro obory Filozofie, Filozofie a religionistika, Teologie, Teologie služby a Učitelství náboženství a etiky. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 17. 6. 2015.

Bakalářské studijní obory
Filozofie (dvouoborové studium)
Filozofie a religionistika
Pedagogika volného času
Sociální a charitativní práce
Teologie (dvouoborové studium)
Teologie (jednooborové studium)

Magisterské studijní obory
Etika v sociální práci
Filozofie
Pedagogika volného času
• Teologie
Teologie služby
Učitelství náboženství a etiky

Doktorské studijní obory
Teologie
Filosofie

Výsledky přijímacího řízení

Výsledek přijímacího řízení naleznete zde.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1