• Úvod
 • Uchazeči
 • Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2023/24: důležitá data

Termín dne otevřených dveří: 20. ledna 2023.

Termín podání přihlášky ke studiu:
-    bakalářské, navazující magisterské studium do 31. března 2023
-    doktorské studium  do 10. ledna 2023 pro LS a do 30. dubna 2023 a 21. července 2023 pro ZS.

Termín přijímacích zkoušek:

 • řádný 5. - 9. června 2023 (přesný termín pro daný program je stanoven v opatření děkana)
 • náhradní 13. června 2023 (uchazeč musí požádat o možnost náhradního termínu do 9. 6. 2023 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

pro doktorské programy

 • zimní termín 10. 2. 2023
 • letní termín 16. 6. 2023
 • podzimní termín 11. srpna 2023
Podmínky přijímacího řízení 2023/24

Na základě §§ 48–50 a 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jsou v opatření děkana 299/2022 stanoveny podmínky a pravidla pro přijetí ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech na Teologické fakultě JU pro ak. rok 2023/24 takto:

1. Náležitosti přihlášky:

 Forma podání přihlášky: elektronická

 Termín podání přihlášky

 • bakalářské a navazující magisterské studium: do 31. března 2023
 • doktorské studium:
  • zimní termín: do 10. ledna 2023
  • letní termín: do 30. dubna 2023

Termín přijímací zkoušky: je uveden u každého studijního programu zvlášť. Je-li uveden i termín náhradní, je možné jej využít v případě, že o něj uchazeč požádá do 9. června 2023.

Děkan může při zachování zde uvedených podmínek pro přijetí stanovit další termín pro podání přihlášek na vybrané studijní programy a další příslušný termín přijímacích zkoušek.

Administrativní poplatek: 500,– Kč

 • Úhrada poplatku se provádí bankovním převodem:
 • číslo účtu: 104725778/0300 (ČSOB)
 • konstantní symbol: 0308
 • variabilní symbol: 6020104
 • specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce

Uvedené údaje jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (tj. nesmí chybět mj. správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol). 

Poplatek za přihlášku musí být uhrazen nejpozději do posledního dne termínu pro podání přihlášky.

V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nevyhovujícího bakalářského oboru/programu se uhrazená částka nevrací.

V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program, resp. formu studia.

 

2. Studijní programy a podmínky přijetí ke studiu

(a) Bakalářský studijní program Filosofie

 • Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven
 • Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky
 • Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 5. 6. 2023 (náhradní termín 13. 6. 2023)
 • Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2023; ostatní uchazeči jej doloží nejpozději v den zápisu do studia).

 (b) Bakalářský studijní program Teologie

 • Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven
 • Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky
 • Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 5. 6. 2023 (náhradní termín 13. 6. 2023)
 • Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2023; ostatní uchazeči jej doloží nejpozději v den zápisu do studia).

  (c) Bakalářský studijní program Religionistika

 • Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven
 • Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky
 • Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 7. 6. 2023 (náhradní termín 13. 6. 2023)
 • Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2023; ostatní uchazeči jej doloží nejpozději v den zápisu do studia).

(d) Bakalářský studijní obor Sociální a charitativní práce

 • Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Maximální počet přijímaných studentů: 35 pro prezenční formu studia, 50 pro kombinovanou formu studia
 • Posouzení přihlášky ke studiu: Ústní pohovor, který mapuje zájem o studium, praxi v oboru a orientaci v doporučené literatuře i celospolečenských tématech. Kritériem hodnocení ústního pohovoru jsou komunikační schopnosti uchazeče, jeho motivace ke studiu zvoleného oboru a orientace v něm, schopnost reflexe doporučené odborné literatury i celospolečenských témat.      

Minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 bodů.

 • Termín přijímací zkoušky: 8. 6. 2023 uchazeči o kombinovanou formu studia, 9. 6. 2023 uchazeči o prezenční formu studia (náhradní termín 13. 6. 2023 pro obě formy studia)
 • Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2023; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu do studia).

(e) Bakalářský studijní program Pedagogika volného času

 • Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Maximální počet přijímaných studentů: 65 pro prezenční formu studia, 50 pro kombinovanou formu studia   
 • Posouzení přihlášky ke studiu:
  • písemná přijímací zkouška
  • Rámcový obsah písemné přijímací zkoušky:
   • Písemný test studijních předpokladů zjišťující schopnost uchazeče porozumět odbornému textu, doplněný o otázky všeobecného přehledu. Všeobecným přehledem se rozumí orientace uchazeče v otázkách aktuálního společenského (politického, ekonomického a kulturního) dění a v otázkách souvisejících s možnostmi využívání volného času (kultura, sport, cestování, média, hobby apod.).
   • Stručný autorský text reflektující vztah uchazeče k oboru. Tento text uchazeči píší bezprostředně po absolvování testu dle zadání, které obdrží zároveň se zadáním písemného testu.

Minimální počet bodů pro přijetí je 50 z celkového počtu 100 bodů v písemném testu. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, než je stanovený maximální počet přijímaných, rozhoduje pořadí nejlepších. O pořadí uchazečů, kteří v písemném testu získají shodný počet bodů, rozhodne komise přijímacího řízení na základě esejů těchto uchazečů.

Kritériem bodového hodnocení písemného testu je počet správných odpovědí, kritériem hodnocení autorského textu je dispozice uchazeče k sebereflexi a relevance textu vzhledem k zadání.

 • Termín přijímací zkoušky: 5. 6. 2023
 • Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2023; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu do studia).

(f) Bakalářský studijní program Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Tento studijní program je třeba studovat vždy v kombinaci s jiným studijním programem zaměřeným na vzdělávání pro střední školy. Přihláška k druhému studijnímu programu se řídí podmínkami příslušné fakulty JU, která tento program uskutečňuje. Možná je kombinace tohoto studijního programu s následujícími:

 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (FF JU)
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (FF JU)
 • Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (FF JU)

 

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)

 

 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PF JU)
 • Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PF JU)
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PF JU)
 •  Forma studia: prezenční
 • Maximální počet přijímaných studentů: 20
 • Posouzení přihlášky ke studiu: ústní pohovor, jenž sleduje motivaci uchazeče o studium oboru a jeho základní povědomí o něm. Pohovor též ověřuje rozhled uchazeče v otázkách společenského dění v oblastech kultury, politiky nebo náboženství a ověřuje komunikační kompetenci uchazeče a jeho schopnost reflexe. Kritériem hodnocení ústního pohovoru jsou komunikační schopnosti uchazeče, jeho motivace ke studiu zvoleného oboru a orientace v něm, schopnost reflexe současného dění i celospolečenských témat. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 bodů.  
 • Termín přijímací zkoušky: 8. 6. 2023 (náhradní termín 13. 6. 2023)
 • Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2023; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu do studia).

(g) Navazující magisterský studijní program Filosofie

 • Forma studia: prezenční
 • Maximální počet přijímaných studentů: 10  
 • Posouzení přihlášky ke studiu: ústní pohovor ověřující orientaci v oblasti filosofie a rozhovor nad bakalářskou prací uchazeče a nad tématem diplomové práce. Kritériem hodnocení jsou komunikační schopnosti uchazeče, jeho orientace v oboru, kvalita bakalářské práce, její vztah k oboru a její prezentace uchazečem a též relevance a způsob uchopení tématu plánované práce diplomové.

Minimální počet bodů pro přijetí je 30 z celkového počtu 100 bodů.   

 • Termín přijímací zkoušky: 7. 6. 2023 (náhradní termín 13. 6. 2023)
 • Obecné a programově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o absolvování bakalář­ského studijního programu Filosofie nebo studijního programu příbuzného. Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2023; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu do studia);
  • absolvent humanitního oboru v jiné oblasti vzdělávání může přistoupit k přijímacímu řízení pouze se souhlasem garanta studijního programu, který zváží vhodnost vystudovaného bakalářského programu pro studium Filosofie. Informace nutné k posouzení vhodnosti předchozího studia musí být dodány nejpozději do dubna 2023.

(h) Navazující magisterský studijní program Teologie

 • Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven
 • Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky
 • Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 5. 6. 2023 (náhradní termín 13. 6. 2023)
 • Obecné a programově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o absolvování bakalářského studijního programu zaměřeného na teologii nebo jiného vysokoškolského studia doplněného teologicky zaměřeným studiem v rámci celoživotního vzdělávání. V tomto případě posoudí vhodnost a dostatečnost předchozího studia garant studijního programu. Uchazeči, kteří mají tyto doklady k dispozici, je dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2023; ostatní uchazeči je doloží nejpozději v den zápisu do studia. Informace nutné k posouzení vhodnosti předchozího studia musí být dodány nejpozději do dubna 2023.

(i) Navazující magisterský studijní program Teologie služby

 • Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Maximální počet přijímaných studentů: 20 pro každou z forem studia  
 • Posouzení přihlášky ke studiu: Ústní pohovor zjišťuje motivaci uchazeče ke studiu, předchozí zkušenost z praxe ve vztahu k oboru (společenské či charitativní aktivity apod.), případně praxe v církvi; u uchazečů z neteologických oborů se posuzuje, co již četli z literatury s teologickou tématikou. Předmětem pohovoru jsou též bakalářská práce, uchazečovy studijní i praktické zahraniční pobyty, popř. představa, čím by se chtěl zabývat v magisterské práci. Hodnotí se obsah odpovědí, relevance praxe k oboru, povaha, kvalita i množství přečtené literatury, délka i povaha zahraniční zkušenosti, téma a relevance plánované diplomové práce i způsob uchazečovy komunikace.

O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 možných v ústním pohovoru.

 • Termín přijímací zkoušky: 8. 6. 2023 (náhradní termín 13. 6. 2023)
 • Obecné a programově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o absolvování bakalářského (nebo vyššího) studijního programu zaměřeného na teologii nebo připravujícího na službu ve společnosti (sociální práce, zdravotnictví, armáda a policie, sdělovací prostředky, veřejná správa apod.). Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2023; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu do studia. Informace nutné k posouzení vhodnosti předchozího studia musí být dodány nejpozději dubna 2023.

(j) Navazující magisterský studijní program Etika v sociální práci

 •  Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Maximální počet přijímaných studentů: 30 pro kombinovanou formu studia, 25 pro prezenční formu studia
 • Posouzení přihlášky ke studiu:
  • Na bázi ústního pohovoru se posuzuje kvalita uchazečovy bakalářské práce, její vztah k oboru a její prezentace ze strany uchazeče. Součástí pohovoru jsou i otázky, které prověřují uchazečovu orientaci v oboru, jeho motivaci ke studiu a komunikační dovednosti. V konečném hodnocení ústního pohovoru může uchazeč dosáhnout max. 40 bodů.
  • Uchazečům o studium v tomto studijním programu, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v zahraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní výsledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizováno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.

O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 možných v ústním pohovoru.

 • Termín přijímací zkoušky: 6. 6. 2023 (náhradní termín 13. 6. 2023)
 • Obecné a programově specifické náležitosti pro přijímací řízení:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o absolvování bakalářského studijního programu sociální práce, nebo příbuzného bakalářského studijního programu (případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání), pokud jsou tím splněny požadavky na přípravu sociálního pracovníka stanovené minimálním standardem vzdělávání v sociální práci formulovaným Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Uchazeči, kteří mají tyto doklady k dispozici, je dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2023; ostatní uchazeči je doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu do studia.
  • Uchazeč k přijímací zkoušce přinese vlastní bakalářskou práci; uchazeči budou předkládat a prezentovat i baka­lářskou práci nedokončenou, v takové míře rozpracovanosti, v jaké se zrovna nachází; kdo takto neučiní, bude z přijímacího řízení vyřazen. V případě, že sou­částí absolvovaného bakalářského studia nebylo zpracování bakalář­ské práce, stu­dent své akademické schopnosti a odbornou orientaci do­loží náhradním způ­sobem (ročníkovou prací, významnou seminární prací, portfoliem apod.).

 (k) Navazující magisterský studijní program Pedagogika volného času

 • Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Maximální počet přijímaných studentů: 15 pro prezenční formu studia, 15 pro kombinovanou formu studia 
 • Posouzení přihlášky ke studiu: písemná a ústní zkouška
  • 1. kolo přijímacího řízení:

Do 30. 4. 2023 uchazeč vloží do elektronického systému pro přijímací řízení (https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=12255) tyto podkladové materiály:

   • (1) Bibliografickou citaci a stručnou anotaci své bakalářské práce a odkaz na její zveřejněný plný text. V případě, že bakalářská práce zatím nebyla odevzdána a zveřejněna, vloží uchazeč text bakalářské práce v aktuálním stavu, tj. v takové míře rozpracovanosti, v jaké se zrovna nachází. V případě, že součástí absolvovaného bakalářského studia nebylo zpracování bakalářské práce, uchazeč své akademické schopnosti a odbornou orientaci doloží náhradním způsobem (ročníkovou prací, významnou seminární prací apod.).
   • (2) Záměr studia v podobě strukturovaného souvislého textu, který bude obsahovat tyto části:
    • Stručné shrnutí dosavadní vzdělávací dráhy a zhodnocení průběhu a výsledků bakalářského studia, včetně případných zahraničních studijních pobytů nebo stáží, vzhledem k uvažovanému navazujícímu studiu.
    • Stručné zhodnocení silných a slabých stránek své bakalářské (nebo doložené ročníkové, seminární apod.) práce a jejího vztahu k navazujícímu studiu Pedagogiky volného času.
    • Sebereflexe ve vztahu k praxi v oboru a stručné zdůvodnění zájmu o navazující studium.
    • Stručný záměr navazujícího studia: v čem konkrétně uchazeč očekává rozšíření nebo prohloubení svého dosavadního vzdělání, na které předměty ve studijním plánu navazujícího studia se hodlá zvláště zaměřit, jaká odborná literatura uchazeče oslovuje, např. kteří autoři apod. Tato část je považována za klíčovou pro ověření, zda akademický profil navazujícího magisterského studia odpovídá studijnímu zájmu a očekáváním uchazeče.
    • Stručný záměr diplomové práce (téma, základní otázka, kterou uchazeč hodlá zkoumat, resp. co by se chtěl zpracováním diplomové práce dozvědět, představa o způsobu řešení, resp. metodologii a alespoň rámcová představa o literatuře, o kterou by se diplomová práce mohla opírat).

Uvedený termín dodání podkladových materiálů je mezním termínem ve smyslu čl. 24 odst. 4 písm. g) Statutu JU, po kterém již nelze požadované podkladové materiály dodatečně dokládat.

Uvedené podkladové materiály budou sloužit jako kritéria pro posouzení uchazeče komisí přijímacího řízení, která uchazeči přidělí bodové hodnocení v rozmezí 0–100 bodů. Uchazeč, který svým záměrem studia dostatečně neprokáže dispozice k navazujícímu magisterskému studiu, obdrží méně než 60 bodů. Uchazeč, který svým záměrem studia přesvědčivě prokáže dispozice k navazujícímu magisterskému studiu, obdrží 80–100 bodů.

  • 2. kolo přijímacího řízení:
   • Uchazeči, kteří v prvním kole přijímacího řízení obdrží 60–79 bodů, postupují do druhého kola, které se koná ve formě pohovoru s přijímací komisí. Uchazeči budou o této skutečnosti informováni do 31. 5. 2023.
   • Během přijímacího pohovoru komise přijímacího řízení s uchazečem prodiskutuje nejasné aspekty jeho záměru studia a přidělí uchazeči bodové hodnocení v rozmezí 0–20 bodů.
 •  Rozhodnutí o přijetí:

O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě počtu bodů obdržených v prvním kole přijímacího řízení, případně doplněného o body získané ve druhém kole přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 80 bodů z max. 100 bodů. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, než je stanovený maximální počet přijímaných, rozhoduje pořadí nejlepších. Dojde-li ke shodě bodů, budou mezi přijaté uchazeče zařazení všichni uchazeči na sdílené poslední pozici odpovídající maximálnímu počtu přijímaných uchazečů.

 • Termín přijímací zkoušky (pro druhé kolo): 7. 6. 2023 (náhradní termín 13. 6. 2023)
 • Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o absolvování bakalářského studijního programu Pedagogika volného času nebo jiného bakalářského studijního programu, kterým se získává kvalifikace pro výkon profese vychovatele nebo pedagoga volného času podle § 16 a § 17 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2023; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu do studia.

(l) Doktorský studijní program Filosofie

 • Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Maximální počet přijímaných studentů: 6 pro každou z forem studia
 • Posouzení přihlášky ke studiu: písemná a ústní zkouška
 • Rámcový obsah přijímací zkoušky: písemná zkouška a ústní pohovor
  • Při písemném jazykovém testu uchazeč prokáže svou pasivní znalost zvoleného cizího světového jazyka na úrovni odborné komunikace překladem zadaného textu. Jazyk si uchazeč volí z následujících: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština, přičemž jazyk zkoušky musí být odlišný od jeho jazyka mateřského. Při hodnocení se přihlíží k úrovni syntaxe, poměru mezi sémantikou a pragmatikou a použití odborné terminologie vzhledem k cizojazyčnému originálu. Max. 20 bodů.
  • Ústní pohovor nad písemným návrhem projektu k disertaci a nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru a dalšími odbornými aktivitami (prezentace na konferencích ap.) uchazeče. Uchazeč prezentuje svůj disertační projekt a odpovídá na dotazy komise k projektu. Komise posuzuje logiku struktury projektu, zdůvodnění výzkumného cíle, úroveň popisu současného stavu poznání, prezentaci předpokládaných metod a postupů, realističnost harmonogramu badatelské práce. Max. 50 bodů za projekt, max. 30 bodů za publikační, vzdělávací a další činnost.

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

 • Termín přijímací zkoušky:
  • 10. 2. 2023 (zimní termín)
  • 16. 6. 2023 (letní termín)
 • Obecné a programově specifické náležitosti pro přijímací řízení:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu;
  • zaslání do 10. ledna 2023 (zimní termín) nebo do 5. června 2023 (letní termín) na děkanát TF JU písemného návrhu projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru.

 (m) Doktorský studijní program Teologie

 • Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Maximální počet přijímaných studentů: 6 pro každou z forem studia
 • Posouzení přihlášky ke studiu: písemná a ústní zkouška
 • Rámcový obsah přijímací zkoušky: písemná zkouška a ústní pohovor
  • Při písemném jazykovém testu uchazeč prokáže svou pasivní znalost zvoleného cizího světového jazyka na úrovni odborné komunikace překladem zadaného textu. Jazyk si uchazeč volí z následujících: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština, přičemž jazyk zkoušky musí být odlišný od jeho jazyka mateřského. Při hodnocení se přihlíží k úrovni syntaxe, poměru mezi sémantikou a pragmatikou a použití odborné terminologie vzhledem k cizojazyčnému originálu. Max. 20 bodů.
  • Ústní pohovor nad písemným návrhem projektu k disertaci a nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru a dalšími odbornými aktivitami (prezentace na konferencích ap.) uchazeče. Uchazeč prezentuje svůj disertační projekt a odpovídá na dotazy komise k projektu. Komise posuzuje logiku struktury projektu, zdůvodnění výzkumného cíle, úroveň popisu současného stavu poznání, prezentaci předpokládaných metod a postupů, realističnost harmonogramu badatelské práce. Max. 50 bodů za projekt, max. 30 bodů za publikační, vzdělávací a další činnost.

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

 • Termín přijímací zkoušky:
  • 10. 2. 2023 (zimní termín)
  • 16. 6. 2023 (letní termín)
 • Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu;
  • zaslání do 10. ledna 2023 (zimní termín) nebo do 5. června 2023 (letní termín) na děkanát TF JU písemného návrhu projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru.

 (n) Doktorský studijní program Spiritualita a etika v sociální práci

 •  Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Maximální počet přijímaných studentů: 6 pro každou z forem studia
 • Posouzení přihlášky ke studiu: písemná a ústní zkouška
 • Rámcový obsah přijímací zkoušky: písemná zkouška a ústní pohovor
  • Při písemném jazykovém testu uchazeč prokáže svou pasivní znalost zvoleného cizího světového jazyka na úrovni odborné komunikace překladem zadaného textu. Jazyk si uchazeč volí z následujících: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština, přičemž jazyk zkoušky musí být odlišný od jeho jazyka mateřského. Při hodnocení se přihlíží k úrovni syntaxe, poměru mezi sémantikou a pragmatikou a použití odborné terminologie vzhledem k cizojazyčnému originálu. Max. 20 bodů.
  • Ústní pohovor nad písemným návrhem projektu k disertaci a nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru a dalšími odbornými aktivitami (prezentace na konferencích ap.) uchazeče. Uchazeč prezentuje svůj disertační projekt a odpovídá na dotazy komise k projektu. Komise posuzuje logiku struktury projektu, zdůvodnění výzkumného cíle, úroveň popisu současného stavu poznání, prezentaci předpokládaných metod a postupů, realističnost harmonogramu badatelské práce. Max. 50 bodů za projekt, max. 30 bodů za publikační, vzdělávací a další činnost.

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

 • Termín přijímací zkoušky:
  • 10. 2. 2023 (zimní termín)
  • 16. 6. 2023 (letní termín)
 •  Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení:
  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření);
  • dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu;
  • zaslání do 10. ledna 2023 (zimní termín) nebo do 5. června 2023 (letní termín) na děkanát TF JU písemného návrhu projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru.

3. Ověření znalosti českého jazyka

V případě bakalářských a navazujících magisterských programů je třeba zajistit, aby uchazeč prokázal dostatečnou znalost českého jazyka. V případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá. V případech jiného státního příslušníka je součástí přijímacího řízení ověření dostatečné znalosti českého jazyka písemnou formou nebo formou rozhovoru s uchazečem. Jestliže jsou uchazeči na příslušný studijní program přijímáni bez přijímací zkoušky, proběhne ve stanoveném termínu ústní pohovor za účelem ověření jazykových znalostí uchazeče (v kontaktní či distanční podobě).

4. Forma ústního pohovoru

Je-li součástí přijímacího řízení ústní pohovor, je veden v přítomnosti uchazeče před přijímací komisí. V případě potřeby může garant studijního programu stanovit distanční formu ústního pohovoru před přijímací komisí. 

5. Vhodnost předchozího bakalářského studia pro navazující magisterský program

V případě navazujících magisterských programů posuzuje vhodnost absolvovaného bakalářského studijního oboru či programu jako splnění jedné z podmínek pro zařazení do přijímacího řízení k navazujícímu magisterskému studijnímu programu (viz výše) garant příslušného studijního programu (kontakty pro pří­padné konzultace viz www.tf.jcu.cz, sekce Studium). Garant programu může uznat uchazečem absolvovaný kurz celoživotního vzdělávání jako doplnění studia vybraných disciplín, které jsou určující pro posouzení vhodnosti předchozího bakalářského studia vzhledem k navazujícímu magisterskému studiu.

V případě, že uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu nesplňuje podmínku požadovaného předchozího bakalářského vzdělání, případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání, bude vyřazen z přijímacího řízení. O této skutečnosti rozhodnou garanti programů do 15. dubna 2023.

Dle charakteru absolvovaného bakalářského programu může garant programu žádat doplnění předmětů nad rámec studijního plánu navazujícího magisterského programu ve smyslu Opatření děkana č. 290/2022, čl. 6.

6. Zvláštní případy přijetí bez přijímacích zkoušek

Účastníci dlouhodobých studijních programů celoživotního vzdělávání na TF JU, kteří si podají přihlášku ke studiu příslušných bakalářských nebo navazujících magister­ských studijních oborů, budou přijati a budou jim prominuty přijímací zkoušky a poplatek za přijí­mací řízení, pokud v prvním semestru studia programu celoživotního vzdělávání (tj. do 31. 3. 2023) získají minimálně 20 kreditů a dosáhnou váženého studijního průměru do 2,0 ze všech zapsaných předmětů.

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati rovněž uchazeči, kteří úspěšně ab­solvovali studium na VOŠ, se kterou za tímto účelem a pro obor, na který se uchazeč hlásí, TF JU uzavřela smlouvu, a kteří současně splňují všechny podmínky specifikované v příslušné smlouvě (zejm. dosažení požadovaného studijního průměru potvrzeného příslušnou VOŠ).

7. Vyrozumění o přijetí ke studiu

Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 10. července 2023 bylo všem uchazečům o studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech odesláno vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Uchazečům o doktorský studijní program odešle vyrozumění děkanát TF JU, a to do 28. února (zimní termín), či 30. června (letní termín) 2023. Vrátí-li se některá vyrozumění na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.

Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září 2023. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat na webových stránkách TF JU (www.tf.jcu.cz).

8. Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje TF JU, rozhoduje děkan TF JU. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány děkanovi TF JU.

V případě změny původního rozhodnutí ze strany děkana budou výsledky přezkou­mání odeslány uchazeči. V opačném případě bude žádost postoupena rektorovi JU, který uchazeče vyrozumí o svém rozhodnutí.

Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

9. Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz), e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

 

 

vzor - Odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu

Jako formulář pro odvolání můžete využít tento dokument.

Doporučená literatura k přijímacímu řízení

Bakalářské studium

Sociální a charitativní práce
KREBS, V. et al. Sociální politika. Praha : ASPI, 2002.
MATOUŠEK, O.; KOLÁČKOVÁ, J.; KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005.

Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
SVOBODOVÁ, Z., Nelhostejnost. Črty k (ne)náboženské výchově. Praha : Malvern, 2005.
MUCHOVÁ, L. Náboženská edukace v současné společnosti. Ružomberok, Pedagogická fakulta, 2009.
PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha : SPN, 1991
ALBERICH, E.; DŘÍMAL, L. Katechetika. Praha : Portál, 2008.

Navazující magisterské studium

Etika v sociální práci
ANZENBACHER, A. Křesťanská sociální etika. 2. vyd. Brno : CDK, 2015.
MUSIL, L. Ráda bych Vám pomohla, ale... Brno : Marek Zeman, 2004.

Filosofie
RICKEN, F., Antická filosofie, Nakladatelství Olomouc 1999.
HEINZMANN, Středověká filosofie, Nakladatelství Olomouc 2000.
CORETH, E., Filosofie 17. a 18. století, Nakladatelství Olomouc 2002.
CORETH, E., SCHÖNDORF, H., Filosofie 19. století, Nakladatelství Olomouc 2003.
CORETH, E., et al., Filosofie 20. století, Nakladatelství Olomouc 2003.

Pro uchazeče je třeba dobrá orientace v dějinách filosofie, jejichž znalost se předpokládá z absolvovaného bakalářského studia zhruba na úrovni uvedené literatury

Teologie služby
BENEDICT XVI. Deus caritas est: encyklika o křesťanské lásce. Praha 2006
POSPÍŠIL, C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha : Zvon, 1995, s. 173-265.
Bible
Biblický slovník (různí autoři)
Encyklopedie Bible
či jiné pomůcky uvádějící do četby Písma svatého

Při přijímacím řízení, by měl student projevit znalost s následujícím částmi Bible: SZ - Ester, Daniel, Ámos, Jonáš a NZ - Lukášovo evangelium, Skutky apoštolů, List Jakubův, 1. list Petrův, 1. list Janův. Úvod do křesťanství od Josepha Ratzingera nebo jiný úvod do teologie.

Informace o přijímacím řízení 2018/2019

Přijímací řízení proběhlo 11. - 15. 6. 2018 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 30. - 31. 8. 2018. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 21. 6. 2018.

Bakalářské studijní obory
Filozofie (dvouoborové studium)
Filozofie a religionistika
Pedagogika volného času
Sociální a charitativní práce
Teologie (dvouoborové studium)
Teologie (jednooborové studium)

Magisterské studijní obory
Etika v sociální práci
Filozofie
Pedagogika volného času
Teologie
Teologie služby
Učitelství náboženství a etiky


Doktorské studijní obory
Teologie
Filosofie
Charitativní práce

Informace o přijímacím řízení 2017/2018

Přijímací řízení proběhlo 12. - 16. 6. 2017 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 31. 8. a 1. 9. 2017. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 21. 6. 2017. 

Bakalářské studijní obory
Filozofie (dvouoborové studium)
Filozofie a religionistika
Pedagogika volného času
Sociální a charitativní práce
Teologie (dvouoborové studium)
Teologie (jednooborové studium)

Magisterské studijní obory
Etika v sociální práci
Filozofie
Pedagogika volného času
Teologie
Teologie služby
Učitelství náboženství a etiky


Doktorské studijní obory
Teologie
Filosofie
Charitativní práce
Přijímací řízení DSP - zimní termín s nástupem do studia od LS 2017/18

Informace o přijímacím řízení 2016/2017

Přijímací řízení proběhlo 13. - 17. 6. 2016 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 7. 9. 2016 pro obory Filozofie, Filozofie a religionistika, Teologie, Teologie služby a Učitelství náboženství a etiky. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 22. 6. 2016 a pro obor Charitativní práce dne 21. 9. 2016.

Bakalářské studijní obory
Filozofie (dvouoborové studium)
Filozofie a religionistika
Pedagogika volného času
Sociální a charitativní práce
Teologie (dvouoborové studium)
Teologie (jednooborové studium)

Magisterské studijní obory
Etika v sociální práci
Filozofie
Pedagogika volného času
Teologie
• Teologie služby
Učitelství náboženství a etiky


Doktorské studijní obory
Teologie
Filosofie
Charitativní práce

Informace o přijímacím řízení 2015/2016

Přijímací řízení proběhlo 8. - 12. 6. 2015 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 2. 9. 2015 pro obory Filozofie, Filozofie a religionistika, Teologie, Teologie služby a Učitelství náboženství a etiky. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 17. 6. 2015.

Bakalářské studijní obory
Filozofie (dvouoborové studium)
Filozofie a religionistika
Pedagogika volného času
Sociální a charitativní práce
Teologie (dvouoborové studium)
Teologie (jednooborové studium)

Magisterské studijní obory
Etika v sociální práci
Filozofie
Pedagogika volného času
• Teologie
Teologie služby
Učitelství náboženství a etiky

Doktorské studijní obory
Teologie
Filosofie

Výsledky přijímacího řízení

Výsledek přijímacího řízení naleznete zde.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1