Oddělení praxe

Informace a formuláře k praxi

Pojištění k praxi

Odpovědnost za škodu při odborné praxi

I.  Základní informace

Škoda, která vznikne v průběhu praxe studujícím

V souladu s ustanovením § 391 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odpovídá za škodu, ke které došlo
při odborné praxi, organizace u níž se odborná praxe uskutečňovala.

§ 391 (4) Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém nebo teoretickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo.

Škoda způsobená studujícími organizaci či jiné osobě

Ustanovením § 391 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce je dána odpovědnost studujících za škodu, kterou způsobí pracovišti nebo třetí osobě při výkonu odborné praxe nebo v přímé souvislosti s ní.

§ 391 (1) Žáci střední školy, středního odborného učiliště, odborného učiliště, vyšší odborné školy nebo učiliště nebo studenti vysoké školy odpovídají škole nebo právnické nebo fyzické osobě za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním.

Doporučení pro sjednání pojištění odpovědnosti za škodu

Zejména z  výše uvedeného důvodu je studentům důrazně doporučeno sjednat si před nástupem na praxi pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, která se vztahuje i na výkon odborné praxe.

Některé organizace toto pojištění přímo vyžadují a bez uzavřeného pojištění studenta na praxi nepřijmou.

Pojištění odpovědnosti za škodu si může student uzavřít individuálně, nebo může využít možnosti sjednání pojištění u společnosti ib PROFI s.r.o., Husova 523 (areál Výstaviště ČB), 370 05 České Budějovice.

II. Postup sjednání pojištění u společnosti ib PROFI s.r.o.

Přehled s možnými variantami limitů plnění a ročního pojistného obdrží studenti před nástupem na praxi od vyučujícího praxe. Tabulka „Seznam pojištěných“ je k dispozici zde.

1. Pojištění se uzavírá vždy na dobu určitou – tj. na jeden rok.

2. Pověřený student ročníku vyplní tabulku „Seznam pojištěných“, pro které se sjednává pojištění. Do tabulky doplní i požadované datum počátku pojištění (vždy k 1. dni následujícího měsíce). Pověřený student současně vybere od jednotlivých studentů uvedených v „Seznamu pojištěných“ roční pojistné.**

3. Pojištění se uzavírá vždy k začátku kalendářního měsíce. Nejpozději do 25. dne v měsíci, který předchází počátku pojištění, pověřený student:

  • „zaplatí vybrané pojistné do pokladny Teologické fakulty Jihočeské univerzity a odevzdá zde vytištěnou a vyplněnou tabulku „Seznam pojištěných“;
  • zašle vyplněnou tabulku „Seznam pojištěných“ v elektronické podobě emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Mgr. Ehrlichová, oddělení praxe TF JU).

4. Po vyhotovení dodatku obdrží fakulta potvrzení o uzavření pojištění odpovědnosti studentů, kteří v daném měsíci vstoupili do pojištění.

5. V případě vzniku pojistné události nebo dotazů k rozsahu pojištění se může student obrátit na zástupce níže uvedené makléřské společnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:

ib PROFI s.r.o., Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty: p. Jan Bartuška tel. +420 601 552 656; Ing. Milena Krosová tel. +420 605 218 698 nebo Mgr. Zbyněk Kros tel. +420 603 251 176

 ** studenti kombinovaného studia si mohou domlouvat a platit pojištění samostatně a to následujícím postupem: 1/ vyplní tabulku ze seznamem pojištění pouze za sebe a zašlou ji do příslušného termínu na adresu ehrlichf.jcu.cz. 2/ zároveň do příslušného data provedou úhradu na účet: 104725778/0300; variabilní symbol: 378604; do zprávy pro příjemce uvedou:  „Pojištění praxe TF“ a své příjmení a jméno.

 III. Jak postupovat při vzniku škody

Škoda, která vznikne v průběhu praxe studentovi

V takovém případě musí student tuto skutečnost neprodleně oznámit svému konzultantovi praxe, případně jinému zaměstnanci organizace (nejlépe řediteli). Pracovník organizace se studentem ihned sepíše protokol o škodní události. Student zároveň tuto skutečnost nahlásí co nejdříve zástupci školy resp. vyučujícímu praxe.

Škoda způsobená studentem organizaci či jiné osobě

V takovém případě musí student tuto skutečnost neprodleně oznámit svému konzultantovi praxe, případně jinému zaměstnanci organizace (nejlépe řediteli). Pracovník organizace se studentem ihned sepíše protokol o škodní události. Student zároveň tuto skutečnost nahlásí co nejdříve zástupci školy resp. vyučujícímu praxe. Pokud je student pojištěn, nahlásí věc své pojišťovně jako škodní událost.

Povinnost mlčenlivosti

Studenti Teologické fakulty JU jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích zaměstnanců a klientů, o nichž se dozví během účasti na všech studentských praxích (nebo v bezprostřední souvislosti s touto účastí), které budu v rámci svého studia absolvovat.

Tuto mlčenlivost musí zachovávat jednou provždy, tj. i po ukončení praxe a studia.

Tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy povinnost oznamovat určité skutečnosti stanoví zákon.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
§ 15 (1)Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.
(2) Ustanovením předchozího odstavce není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost podle zvláštních zákonů
(3) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů.
Zákon 108/2006 Sb o sociálních službách
§ 100 (1) Zaměstnanci obcí a krajů a zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek, které se při své činnosti dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být osoby uvedené ve větě první zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.

Bezpečnostní předpisy a etický kodex

Při nástupu na praxi by studenti měli být poučeni o předpisech BOZP a PO v dané organizaci. Pokud má organizace zpracovaný vlastní etický kodex, pak by studenti měli být seznámeni i s ním. Jinak se při výkonu praxe řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.

Požadavky k praxi pro obory SCHP, ESP, Teologie, UNE

Požadavky k praxi oboru Sociální a charitativní práce
naleznou studenti v systému Moodle daného předmětu


Obor Etika v sociální práci - 2. ročník

LS 20/21 - požadavky k praxi 2. ročník - PS

LS 20/21 - požadavky k praxi 2. ročník - KS

Obor Etika v sociální práci - 1. ročník letní semestr 2021

KS předmět OPR/KOPE1

KS předmět OPR/KOPCS

KS předmět OPR/KOPMO - viz Moodle daného předmětu

PS předmět OPR/OPMO - viz Moodle daného předmětu

Obor Teologie: specializace pastorační

LS 20/21 - požadavky k praxi 3. ročník - PS

LS 20/21 - požadavky k praxi 3. ročník - KS

Obor Teologie: specializace pedagogická

LS 20/21 - požadavky k praxi 3. ročník - KS

Obor UNE

ZS 20/21 - požadavky k praxi 2. ročník - KS

LS 20/21 - požadavky k praxi 1. ročník - KS

Vzdělávací kurz pro katechety

ZS 20/21 - požadavky ke Katechetické praxi 1

LS 20/21 - požadavky ke Katechetické praxi 2

Předmět Supervize a koučink v organizaci

LS 20/21 požadavky k předmětu - PS

LS 20/21 požadavky k předmětu - KS

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1