Oddělení praxe

Informace a formuláře k praxi

Pojištění k praxi

Odpovědnost za škodu při odborné praxi

I.  Základní informace

Škoda, která vznikne v průběhu praxe studujícím

V souladu s ustanovením § 391 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odpovídá za škodu, ke které došlo
při odborné praxi, organizace u níž se odborná praxe uskutečňovala.

§ 391 (4) Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém nebo teoretickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo.

Škoda způsobená studujícími organizaci či jiné osobě

Ustanovením § 391 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce je dána odpovědnost studujících za škodu, kterou způsobí pracovišti nebo třetí osobě při výkonu odborné praxe nebo v přímé souvislosti s ní.

§ 391 (1) Žáci střední školy, středního odborného učiliště, odborného učiliště, vyšší odborné školy nebo učiliště nebo studenti vysoké školy odpovídají škole nebo právnické nebo fyzické osobě za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním.

Doporučení pro sjednání pojištění odpovědnosti za škodu

Zejména z  výše uvedeného důvodu je studentům důrazně doporučeno sjednat si před nástupem na praxi pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, která se vztahuje i na výkon odborné praxe.

Některé organizace toto pojištění přímo vyžadují a bez uzavřeného pojištění studenta na praxi nepřijmou.

Pojištění odpovědnosti za škodu si může student uzavřít individuálně, nebo může využít možnosti sjednání pojištění u společnosti ib PROFI s.r.o., Husova 523 (areál Výstaviště ČB), 370 05 České Budějovice.

II. Postup sjednání pojištění u společnosti ib PROFI s.r.o.

Přehled s možnými variantami limitů plnění a ročního pojistného obdrží studenti před nástupem na praxi od vyučujícího praxe. Tabulka „Seznam pojištěných“ je k dispozici zde.

Pojištění se uzavírá vždy na dobu určitou – tj. na jeden pojistný rok. Počátek pojištění je standardně nastaven od 1. dne následujícího měsíce.

Pokud si student sjednává pojištění jednotlivě, postupuje následovně:

  1. Student, který má zájem o uzavření pojištění vyplní za sebe tabulku „Seznam pojištěných“.
    Do tabulky doplní požadované datum počátku pojištění (vždy k 1. dni následujícího měsíce).
  2. Vyplněnou tabulku zašle nejpozději do 23. dne v měsíci, který předchází počátku pojištění, v elektronické podobě na Oddělení praxe Magdaleně Ehrlichové na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  3. Platbu pojistného provede student na základě podkladů ve STAGu, kde se mu v sekci Moje údaje ukáže neuhrazená pohledávka.

Pokud se k jednomu datu pojišťuje více studentů z jednoho ročníku, lze postupovat následovně:

  1. Pověřený student ročníku vyplní tabulku „Seznam pojištěných“ za všechny studenty, pro které se sjednává pojištění. Do tabulky doplní i požadované datum počátku pojištění (vždy k 1. dni následujícího měsíce).
  2. Vyplněnou tabulku „Seznam pojištěných“ pověřený student zašle nejpozději do 23. dne v měsíci, který předchází počátku pojištění, v elektronické podobě na Oddělení praxe Magdaleně Ehrlichové na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  3. Platbu pojistného provádí každý student jednotlivě na základě podkladů ve STAGu, kde se mu v sekci Moje údaje ukáže neuhrazená pohledávka.

Po vyhotovení dodatku obdrží fakulta od společnosti ib PROFI s.r.o. potvrzení o uzavření pojištění odpovědnosti studentů, kteří v daném měsíci vstoupili do pojištění. Potvrzení o pojištění získají jednotliví studenti na vyžádání. Žádost adresujte Magdaleně Ehrlichové na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V případě vzniku pojistné události nebo dotazů k rozsahu pojištění se může student obrátit na zástupce níže uvedené makléřské společnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:

ib PROFI s.r.o., Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty: p. Jan Bartuška tel. +420 601 552 656; Ing. Milena Krosová tel. +420 605 218 698 nebo Mgr. Zbyněk Kros tel. +420 603 251 176

III. Jak postupovat při vzniku škody

Škoda, která vznikne v průběhu praxe studentovi

V takovém případě musí student tuto skutečnost neprodleně oznámit svému konzultantovi praxe, případně jinému zaměstnanci organizace (nejlépe řediteli). Pracovník organizace se studentem ihned sepíše protokol o škodní události. Student zároveň tuto skutečnost nahlásí co nejdříve zástupci školy resp. vyučujícímu praxe.

Škoda způsobená studentem organizaci či jiné osobě

V takovém případě musí student tuto skutečnost neprodleně oznámit svému konzultantovi praxe, případně jinému zaměstnanci organizace (nejlépe řediteli). Pracovník organizace se studentem ihned sepíše protokol o škodní události. Student zároveň tuto skutečnost nahlásí co nejdříve zástupci školy resp. vyučujícímu praxe. Pokud je student pojištěn, nahlásí věc své pojišťovně jako škodní událost.

Povinnost mlčenlivosti

Studenti Teologické fakulty JU jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích zaměstnanců a klientů, o nichž se dozví během účasti na všech studentských praxích (nebo v bezprostřední souvislosti s touto účastí), které budu v rámci svého studia absolvovat.

Tuto mlčenlivost musí zachovávat jednou provždy, tj. i po ukončení praxe a studia.

Tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy povinnost oznamovat určité skutečnosti stanoví zákon.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
§ 15 (1)Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.
(2) Ustanovením předchozího odstavce není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost podle zvláštních zákonů
(3) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů.
Zákon 108/2006 Sb o sociálních službách
§ 100 (1) Zaměstnanci obcí a krajů a zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek, které se při své činnosti dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být osoby uvedené ve větě první zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.

Bezpečnostní předpisy a etický kodex

Při nástupu na praxi by studenti měli být poučeni o předpisech BOZP a PO v dané organizaci. Pokud má organizace zpracovaný vlastní etický kodex, pak by studenti měli být seznámeni i s ním. Jinak se při výkonu praxe řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1