Doktorské studium

Podmínky přijímacího řízení 2021/22
Studijní program Filosofie
Od ak. roku 2014/15 je na Teologické fakultě JU akreditováno rovněž doktorské studium v doktorském studijním programu Filosofie, studijní program Filosofie. Standardní doba studia jsou čtyři roky, absolvent získává titul „doktor filosofie“, ve zkratce „Ph.D.“ psáno za jménem. Obor je akreditován i jako obor vyučovaný v anglickém jazyce. Tento studijní obor je možno studovat v prezenční i kombinované formě. Studijní obor je postaven na základě vědecké činnosti kmenových pracovníků Katedry filosofie a religionistiky TF JU, která se zaměřuje jak na dějiny filosofie, tak na systematickou filosofii, zejména v oblasti novověké (tzv. druhé) scholastiky. Dalším významným tématem je etika a filosofie náboženství. V rámci oboru Teologická fakulta JU spolupracuje s Filosofickou fakultou JU (především estetika na FF JU) a Filosofickým ústavem AV ČR.
Studijní program Charitativní práce
Od ak. roku 2016/17 TF JU nabízí také doktorské studium v oblasti Sociální a charitativní práce, a to v DSP Humanitní studia, studijní program Charitativní práce. Standardní doba studia jsou čtyři roky, obor je akreditován v českém jazyce v prezenční i kombinované formě. Absolvent získává titul "doktor", ve zkratce "Ph.D." psáno za jménem. Studium je realizováno ve dvou specializačních oblastech, kterými jsou Etika v sociální práci a Sociální a charitativní práce.V první specializaci si studenti prohloubí znalostí z etiky a jejího využití v sociální práci, ve druhé se budou věnovat tématům z oblasti filantropické sociální práce, která je charakteristická silnou hodnotovou motivací pomáhajícího. Dále se bude možné při studiu specializace Charitativní práce zabývat i rolí náboženství a spirituality v sociální práci. Oborovou radu tvoří odborníci z několika českých univerzit a dále z univerzit v rakouském Linci a německém Freiburgu.
Studijní program Teologie
Teologická fakulta JU nabízí od ak. roku 2012/13 doktorské studium v doktorském studijním programu Teologie, studijní program Teologie. Standardní doba studia jsou čtyři roky, Od 1. září 2016 absolventi tohoto oboru získávají titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ psáno za jménem. Studium je realizováno v pěti specializačních oblastech, kterými jsou: systematická teologie, teologická antropologie a etika, praktická teologie, církevní právo a cíkevní dějiny. Obor je akreditován i jako obor vyučovaný v anglickém a německém jazyce. Tento studijní obor je možno studovat v prezenční i kombinované formě.
Náležitosti pro přijímací řízení k doktorské formě studia
Kontakty na garanty studijních oborů a složení oborových rad
Předpisy týkající se doktorského studia
Formuláře pro studenty DSP
Metodické pokyny děkana TF JU