Etika v sociální práci

 • Fakulta: Teologická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: N0923A240004

Popis programu

Základním cílem akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Etika v sociální práci je navázat na ucelené profesní bakalářské studium problematiky sociální práce a prohloubit u studentů především znalosti studia sociální práce v tématech, kde sociální práce souvisí s etikou. Jde o uschopnění studenta k samostatnému, kritickému myšlení a orientaci v situacích, kde dochází v rámci sociální práce ke střetům hodnotových systémů včetně vybavení studenta schopností řízení sociálních služeb a koordinování účastníků procesu pomoci. Student je povinen dosáhnout v průběhu studia nejméně 120 kreditů: kredity ze všech povinných předmětů, předepsaný minimální počet z povinně volitelných předmětů a zbývající kredity z výběrových předmětů. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z ústní zkoušky z etiky v sociální práci a z obhajoby diplomové práce (60-90 stran).

Profil absolventa

Naučíte se:
 • rozumět lépe lidem a jejich hodnotám,
 • řešit situace a komunikovat v situacích, kde dochází ke střetům hodnot,
 • rozumět oblasti sociálních služeb s ohledem na její lidský a etický rozměr,
 • vést sociální pracovníky s respektem k jejich etickým a světonázorovým motivům,
 • kriticky myslet a argumentovat.
Uplatníte se například jako:
 • sociální pracovník,
 • koncepční nebo vedoucí pracovník v sociálních službách.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března daného roku
V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program resp. formu studia.
Poplatek: 500 Kč (úhrada bankovním převodem, číslo účtu: 104725778/0300, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 6020104, specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce; správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce). Poplatek za přihlášku musí být uhrazen do 31. března. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.
Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o absolvování bakalářského studijního programu sociální práce, nebo příbuzného bakalářského studijního programu (případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání), pokud jsou tím splněny požadavky na přípravu sociálního pracovníka stanovené minimálním standardem vzdělávání v sociální práci formulovaným Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Uchazeči, kteří mají tyto doklady k dispozici, je dodají na studijní oddělení TF JU do 31. 3. 2023; ostatní uchazeči je doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu do studia.
 • Ústní pohovor - Minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 bodů.
 • Uchazeč k přijímací zkoušce přinese vlastní bakalářskou práci; (viz opatření 299/2022).
 • Uchazečům o studium v tomto studijním programu, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v zahraničí (podmínky viz opatření 299/2022), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.
 • Termín ústního pohovoru - 6. 6. 2023.
 • Ověření znalosti českého jazyka: v případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá; ověření dostatečné znalosti českého jazyka v případech ostatních státních příslušníků proběhne písemnou formou nebo formou rozhovoru s uchazečem.
Uchazeči se specifickými potřebamiUchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce Zohlednění specif. potřeb. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra: http://centrumssp.jcu.cz, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.
Vyrozumění o přijetí ke studiu
Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 10. července daného roku bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.
Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září příslušného roku. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • výzkum sociální práce - získáte předpoklady pro tvůrčí a badatelskou práci
 • navazující doktorské studium

Kontakt

doc. Jindřich Šrajer Dr. theol.

Tel.: 389033519

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1