Pedagogika volného času

 • Fakulta: Teologická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0922P190001

Popis programu

Bakalářský studijní program Pedagogika volného času je koncipován jako profesní pedagogické studium orientované na uplatnění v oblasti volného času, neformálního a zájmového vzdělávání. Důraz je kladen na osobnostní přípravu, rozvoj dispozic k pedagogickému jednání v otevřených situacích a schopnost toto jednání reflektovat. Absolvent získá také vědomosti a dovednosti umožňující připravovat a realizovat zájmové činnosti. Studenti se mohou v rámci praxí zaměřit na práci s různými cílovými skupinami, od dětí předškolního věku až po seniory. Absolvent získává kvalifikaci vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga, v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících.

Informace o studiu

Cílem studia je rozvoj pedagogické kondice (tj. znalostí, dovedností a obecných schopností potřebných k pedagogickému jednání) opřené o porozumění pedagogickým a psychologickým teoriím, které pomáhají chápat pedagogické jevy, se kterými se absolvent v praxi setkává. Jádro studia tvoří pedagogická praxe (5 semestrů). Studium zahrnuje také přípravu teoretického charakteru (zejm. v oblasti pedagogiky a psychologie) a metodickou přípravu propojující předměty teoretického základu s předměty metodických specializací a předměty profesní orientace dle vlastního zaměření a zamýšleného profesního směřování studenta. Nedílnou součástí studia je také příprava metodicko-výzkumná ústící ve zpracování bakalářské práce.
Studijní plán splňuje podmínky Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT-21271/2017-5). Studenti získají také orientaci v oborech neodlučně spjatých s posláním Teologické fakulty, tj. s východisky filosofické a teologické antropologie a etiky, z nichž vyrůstá hodnotový rámec rozvoje osobnosti budoucích pedagogů).
Kreditové rozvržení předmětů (celkem 180 kreditů ECTS): student je povinen absolvovat všechny povinné předměty (120 kreditů, vč. kreditů za přípravu závěrečné práce), dále povinnou praxi (20 kreditů) a povinně volitelné předměty (40 kreditů) v této struktuře:
 • Povinně volitelný blok I: Profesní orientace - studenti si volí tyto prohlubující předměty v min. hodnotě 10 kreditů dle svého uvažovaného profesního směřování.
 • Povinně volitelný blok II: Metodická specializace 1 - studenti si z tohoto bloku volí předměty se zaměřením na výtvarnou, hudební, nebo literární výchovu v min. hodnotě 15 kreditů.
 • Povinně volitelný blok III: Metodická specializace 2 - studenti si volí předměty se zaměřením na výchovu zážitkem, osobnostně-sociální výchovu, nebo reflexi náboženských hodnot ve výchově v min. hodnotě 15 kreditů.
Studenti v 1. ročníku absolvují úvodní předměty k metodickým specializacím, aby získali základní vhled do všech těchto oblastí, a poté si volí jednu metodickou specializaci v rámci estetické výchovy a jednu další metodickou specializaci. Nakonec v 6. semestru absolvují předmět Závěrečný projekt, který uzavírá metodicko-praktickou přípravu. Studenti zde mají prostor spolupracovat napříč zvolenými specializacemi a vstupovat s vlastním projektem do terénu.
V souladu se Studijním a zkušebním řádem JU mají studenti také možnost výběru volitelných předmětů z nabídky ostatních předmětů vyučovaných na TF JU, případně na celé Jihočeské univerzitě.
Zde najdete kompletní studijní plán (přehled povinných a povinně volitelných předmětů).

Profil absolventa

Naučíte se:
 • pedagogické a psychologické základy pedagogické práce,
 • orientovat se v oblasti zájmového vzdělávání (5 semestrů praxe),
 • plánovat a realizovat zájmové činnosti dětí i dospělých,
 • uvažovat o výchově a vzdělávání v širších souvislostech.
Uplatníte se například jako:
 • vychovatel,
 • pedagog volného času,
 • animátor volnočasových aktivit,
 • lektor zájmového vzdělávání,
 • asistent pedagoga.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března příslušného roku.
V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program resp. formu studia.

Poplatek: 500 Kč (úhrada bankovním převodem, číslo účtu: 104725778/0300, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 6020104, specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce; správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce). Poplatek za přihlášku musí být uhrazen do 31. března příslušného roku. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu); uchazeči, kteří mají doklad o středoškolském vzdělání (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení) k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března, ostatní uchazeči nejpozději v den zápisu do studia.
 • Písemná přijímací zkouška:
  1. Písemný test studijních předpokladů zjišťující schopnost uchazeče porozumět odbornému textu, doplněný o otázky všeobecného přehledu. Všeobecným přehledem se rozumí orientace uchazeče v otázkách aktuálního společenského (politického, ekonomického a kulturního) dění a v otázkách souvisejících s možnostmi využívání volného času (kultura, sport, cestování, média, hobby apod.).
  2. Stručný autorský text reflektující vztah uchazeče k oboru. Tento text uchazeči píší bezprostředně po absolvování testu dle zadání, které obdrží zároveň se zadáním písemného testu.
  Termín přijímací zkoušky: 5. června 2023. Náhradní termín není k dispozici.
  Minimální počet bodů pro přijetí je 50 z celkového počtu 100 bodů v písemném testu. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, než je stanovený maximální počet přijímaných (65 pro prezenční formu studia, 50 pro kombinovanou formu studia), rozhoduje pořadí nejlepších. O pořadí uchazečů, kteří v písemném testu získají shodný počet bodů, rozhodne komise přijímacího řízení na základě esejů těchto uchazečů.
  Kritériem bodového hodnocení písemného testu je počet správných odpovědí, kritériem hodnocení autorského textu je dispozice uchazeče k sebereflexi a relevance textu vzhledem k zadání.
Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce Zohlednění specif. potřeb. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra: http://centrumssp.jcu.cz, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 10. července bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.
Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících
 • kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí
 • možnost získat kvalifikaci hlavní vedoucí dětských táborů
 • navazující magisterské studium

Kontakt

PaedDr. Petr Bauman Ph.D.

Tel.: 389033527

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1