Jednací řád Vědecké rady Teologické fakulty Jihočeské univerzity

Vnitřní předpisy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách dne 16. 1. 2018 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích registroval dne 21. 3. 2018 pod č.j. 01/0239/18 Jednací řád Vědecké rady Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

 

       ………………………………………                                                                               ………………………………………

                   PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.                                                                                   doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

předsedkyně AS JU                                                                                                        rektor JU

 

Jednací řád Vědecké rady Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tento jednací řád Vědecké rady Teologické fakulty Jihočeské univerzity (dále jen „vědecká rada“, „fakulta“, „univerzita“) je vnitřním předpisem ve smyslu § 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VŠ“.

2. Právní postavení a působnost vědecké rady se řídí zákonem o VŠ a tímto jednacím řádem.

3. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan fakulty. Děkan je předsedou vědecké rady. Jmenování a odvolávání členů vědecké rady se řídí článkem 11 Statutu fakulty. Členství ve vědecké radě je čestné a nezastupitelné; je s ním spojena povinnost účastnit se jednání vědecké rady.

4. Vědeckou radu svolává děkan fakulty podle potřeby, nejméně jedenkrát za semestr. Děkan je povinen svolat vědeckou radu do sedmi dnů, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů s uvedením předmětu jednání.

5. Vědecká rada se svolává písemnou pozvánkou, která se zasílá elektronickou poštou, a to nejpozději týden před zasedáním. Součástí pozvánky je program jednání a potřebné podklady k jednání. Pro komunikaci se členy vědecké rady je přednostně používána elektronická pošta. Ve výjimečných případech, zejména při zdůvodněné časové tísni či naléhavosti projednávané otázky, mohou být materiály členům vědecké rady rozdány až na jejím zasedání.

 

Článek 2

Jednání vědecké rady

6. Jednání vědecké řady řídí děkan. Jednání vědecké rady nebo jeho část může z pověření děkana řídit proděkan nebo jiný člen vědecké rady.     

7. Po zahájení zasedání vědecké rady je schválen program, případně je doplněn o další body jednání na základě schváleného návrhu.

8. O průběhu zasedání vědecké rady je veden písemný zápis, který je ověřen osobou řídící jednání. Zápis z jednání i další administrativní agendu zabezpečuje pracovník určený proděkanem majícím na starosti agendu vědy.

9. Zasedání vědecké rady jsou veřejná, o jeho případných neveřejných částech rozhoduje děkan nebo vědecká rada nejpozději při schvalování programu. Za uzavřené zasedání bez předchozího rozhodnutí se považuje rozprava před hlasováním o výsledku řízení jmenování profesorem nebo habilitačního řízení.

10. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Účast alespoň dvou třetin členů je požadována při projednávání výsledků habilitačního řízení podle § 72 odst. 9 zákona o VŠ, řízení ke jmenování profesorem podle § 74 odst. 6 zákona o VŠ a při rozhodování o dlouhodobých strategických záměrech fakulty. Ke schválení těchto návrhů je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady.

11. Hlasování vědecké rady je veřejné. Tajným hlasováním rozhoduje vědecká rada v případech stanovených zákonem o VŠ (hlasování v případě řízení ke jmenování profesorem nebo habilitačního řízení), nebo pokud se na tom usnesla. Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou stanoveny ve fakultním Řádu habilitačního řízení a ve fakultním Řádu řízení ke jmenování profesorem.

12. V případě nerozhodného výsledku hlasování se hlasování jednou opakuje; pokud je výsledek opět nerozhodný, rozhoduje hlas děkana.

13. Má-li vědecká rada rozhodnout o věci spadající do její působnosti a jedná-li se o věc, u které by vzhledem k jejímu obsahu, významu a časové dostupnosti bylo svolání jednání vědecké rady neúčelné, může vědecká rada přijmout usnesení pomocí prostředků umožňujících komunikaci na dálku (hlasování per rollam). Toto hlasování se realizuje způsobem, kdy děkan nebo jím pověřený pracovník rozešle členům vědecké rady přesný text návrhu usnesení, se kterým má být vysloven souhlas, a současně stanoví lhůtu, ve které má člen vědecké rady provést hlasování. Neprovede-li člen vědecké rady hlasování ve stanovené lhůtě, má se za to, že se hlasování zdržel. Návrh je v rámci hlasování formou per rollam přijat, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. Po skončení lhůty pro provedení hlasování dá děkan či jím pověřený pracovník členům vědecké rady na vědomí výsledek hlasování. Po dobu jednoho roku se evidují veškeré doklady související s příslušným hlasováním. Tyto doklady se v období do jednoho roku po hlasování může člen vědecké rady vyžádat. Hlasováním formou per rollam nelze přijmout usnesení o věci, o které má vědecká rada hlasovat podle jednacího řadu tajně.

 

Článek 3

Závěrečná ustanovení

14. Ruší se platnost předchozího Jednacího řádu Vědecké rady Teologické fakulty Jihočeské univerzity, který byl schválen Akademickým senátem Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 3. 6. 1999.

15. Tento jednací řád byl schválen Akademickým senátem Teologické fakulty Jihočeské univerzity ke dni 30. 11. 2017 a Akademickým senátem Jihočeské univerzity dne 16. 1. 2018.

 

 

   ………………………………………………………                                     …………………………………………………………

    doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.                                                               doc. PhDr. Helena Zbudilová

                    děkan fakulty                                                                         předsedkyně Akademického senátu TF JU