Studijní program Teologie

Teologická fakulta JU nabízí od ak. roku 2012/13 doktorské studium v doktorském studijním programu Teologie, studijní program Teologie. Standardní doba studia jsou čtyři roky, Od 1. září 2016 absolventi tohoto oboru získávají titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ psáno za jménem. Studium je realizováno v pěti specializačních oblastech, kterými jsou: systematická teologie, teologická antropologie a etika, praktická teologie, církevní právo a cíkevní dějiny. Obor je akreditován i jako obor vyučovaný v anglickém a německém jazyce. Tento studijní obor je možno studovat v prezenční i kombinované formě.

Před podáním přihlášky je nutné kontaktovat potenciálního školitele a domluvit se na tématu disertační práce.
Vhodní školitelé a jejich odborné zaměření:
Přihláška podává se pouze elektronicky → ZDE
Termín podání přihlášky
zimní termín: do 10. ledna 2021
letní termín: do 30. dubna 2021
Termín přijímací zkoušky

17. 6. 2021

Náležitosti pro přijímací řízení

  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi;
  • dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu ze studijního programu Filosofie nebo příbuzných studijních programů;
  • zaslání do 10. ledna 2021 (zimní termín) nebo do 5. června 2021 (letní termín) na děkanát TF JU písemného návrhu projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru

 

Forma studia

prezenční/kombinovaná

Titul

Ph.D.

Délka studia

4 roky

Uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Teologie získává kompetence pro samostatnou činnost v oblasti badatelské, publikační a akademické.

Charakteristika studijního oboru

Teologie je katolicky zaměřená a přitom ekumenicky otevřená, vědecky fundovaná a zároveň orientována na praktický křesťanský život. Studium je otevřené širokému spektru křesťanů bez rozdílu vyznání a lidem se zájmem o křesťanství.  Hlavními pilíři výuky jsou biblické vědy, systematická a praktická teologie, filosofie, etika, náboženská výchova a další disciplíny podle zaměření, které je možné si v rámci studia zvolit.

Studium je realizováno v pěti specializačních oblastech, kterými jsou: systematická teologie, teologická antropologie a etika, praktická teologie, církevní právo a cíkevní dějiny. Obor je akreditován i jako obor vyučovaný v anglickém a německém jazyce.

Formuláře

Předpisy týkající se doktorského studia

Garant oboru

prof. Martin Weis, Th.D.

e-mail: weis@tf.jcu.cz

tel.: 389 033 517

Referentka pro doktorské studium

Bc. Klára Jandová

e-mail: jandovak@tf.jcu.cz

tel.: 387 773 501