287/2021 ze dne 15. 4. 2021

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

 

 

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 287/2021                                                     České Budějovice, dne 15. 4. 2021

 

 

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22

V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

 

 

Na základě § 48 až 50 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, stanovuji podmínky a pravidla pro přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Teologické fakultě JU (dále TF JU) takto:

 

 

1. Náležitosti přihlášky:

 

(a) Forma podání přihlášky: elektronická

 

(b) Termín podání přihlášky: do 15. srpna 2021

 

(c) Administrativní poplatek:         500,– Kč

  • Úhrada poplatku se provádí bankovním převodem:

-     číslo účtu:                           104725778/0300 (ČSOB)

-     konstantní symbol:            0308

-     variabilní symbol:               6020104

-     specifický symbol:              číslo vygenerované systémem v e-přihlášce

Uvedené údaje jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (tj. nesmí chybět mj. správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol).  

  • Poplatek za přihlášku musí být uhrazen nejpozději do posledního dne termínu pro podání přihlášky. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nevyhovujícího bakalářského oboru/programu se uhrazená částka nevrací.

(d) V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program resp. formu studia.

 

 

2. Studijní programy a podmínky přijetí ke studiu

 

 

(a) Bakalářský studijní program Teologie

 

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 26.–27. 8. 2021

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 15. srpna 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).

 

 

(b) Bakalářský studijní program Religionistika

 

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 30 pro každou z forem studia  

Posouzení přihlášky ke studiu: Ústní pohovor.

-       Minimální počet bodů pro přijetí je 30 z celkového počtu 100 možných.

Termín přijímací zkoušky: 26.–27. 8. 2021

Obecné a oborově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 15. srpna 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).

-       k přijímacímu pohovoru uchazeč přinese a komisi předloží soupis přečtené literatury vztahující se k tématu odborného výzkumu náboženství.

-       bez přijímacích zkoušek může být přijat uchazeč bakalářského studijního programu Religionistika, jehož celkový aritmetický studijní průměr ze všech předmětů za poslední tři uzavřené roky jeho studia na střední škole činil nejvýše 2,0 a průměrná známka z předmětu občanská nauka (nebo jeho ekvivalentu) za zmíněné tři roky studia byla nejvýše 1,5. Uchazeč, který splňuje tuto podmínku, si podá žádost na studijní oddělení TF JU a uvedené skutečnosti doloží do 15. srpna 2021 úředně ověřenou kopii vysvědčení za poslední tři uzavřené roky svého studia na střední škole, nebo školou potvrzený katalogový list (třídní katalog), ze kterého budou patrny výsledky jeho studia za zmíněné tři roky studia.

 

 

(c)  Navazující magisterský studijní program Filosofie  

 

Forma studia: prezenční

Maximální počet přijímaných studentů: 10  

Posouzení přihlášky ke studiu: Ústní pohovor

-        Minimální počet bodů pro přijetí je 30 z celkového počtu 100 bodů.   

Termín přijímací zkoušky: 26.–27. 8. 2021

Obecné a oborově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-        dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalář­ského studijního programu Filosofie nebo studijního programu příbuzného. Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 15. srpna 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu). Absolvent humanitního oboru v jiné oblasti vzdělávání může přistoupit k přijímacímu řízení pouze se souhlasem garanta studijního programu, který zváží vhodnost vystudovaného bakalářského programu pro studium Filosofie.

-        bez přijímacích zkoušek může být přijat absolvent bakalářského studijního programu Filosofie (na jakékoli fakultě v ČR), jehož celkový studijní průměr byl nejvýše 1,5. Tuto skutečnost doloží student kopií Diploma supplementu a podá si žádost o přijetí bez přijímacího zkoušky na studijní oddělení TF JU.

 

 

(d) Navazující magisterský studijní program Teologie

 

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 26.–27. 8. 2021

Obecné a obecně specifické podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na teologii, nebo jiného vysokoškolského studia doplněného teologicky zaměřeným studiem v rámci celoživotního vzdělávání. V tomto případě posoudí vhodnost a dostatečnost předchozího studia garant studijního programu. Uchazeči, kteří mají tyto doklady k dispozici, je dodají na studijní oddělení TF JU do 15. srpna 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).

 

 

(e) Navazující magisterský studijní program Teologie služby

 

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 20 pro každou z forem studia  

Posouzení přihlášky ke studiu:

I. Ústní pohovor: max. 40 bodů

II. Uchazečům o studium v navazujících magisterských oborech, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v zahraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní výsledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizováno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.

-       O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů z celkového počtu 40 možných v ústním pohovoru.

Termín přijímací zkoušky: 26.–27. 8. 2021

Obecné a oborově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského (nebo vyššího) studijního programu zaměřeného na teologii nebo připravujícího na službu ve společnosti (sociální práce, zdravotnictví, armáda a policie, sdělovací prostředky, veřejná správa apod.). Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 15. srpna 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).

 

 

3. Ověření znalosti českého jazyka

V případě bakalářských a navazujících magisterských programů je třeba zajistit, aby uchazeč prokázal dostatečnou znalost českého jazyka. V případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá. V případech jiného státního příslušníka je součástí přijímacího řízení ověření dostatečné znalosti českého jazyka písemnou formou nebo formou rozhovoru s uchazečem. Jestliže jsou uchazeči na příslušný studijní program přijímáni bez přijímací zkoušky, stanoví garant programu termín ústního pohovoru za účelem ověření jazykových znalostí uchazeče (v kontaktní či distanční podobě) v rozmezí 26.–27. 8. 2021.

 

4. Forma ústního pohovoru

Je-li součástí přijímacího řízení ústní pohovor, je veden v přítomnosti uchazeče před přijímací komisí. V případě potřeby může garant studijního programu stanovit distanční formu ústního pohovoru před přijímací komisí. 

 

5. Vhodnost předchozího bakalářského studia pro navazující magisterský program

V případě navazujících magisterských programů posuzuje vhodnost absolvovaného bakalářského studijního oboru či programu jako splnění jedné z podmínek pro zařazení do přijímacího řízení k navazujícímu magisterskému studijnímu programu (viz výše) garant příslušného studijního programu (kontakty pro pří­padné konzultace viz www.tf.jcu.cz, sekce Studium). Garant programu může uznat uchazečem absolvovaný kurz celoživotního vzdělávání jako doplnění studia vybraných disciplín, které jsou určující pro posouzení vhodnosti předchozího bakalářského studia vzhledem k navazujícímu magisterskému studiu.

V případě, že uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu nesplňuje podmínku požadovaného předchozího bakalářského vzdělání, případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání, bude vyřazen z přijímacího řízení. O této skutečnosti rozhodnou garanti programů do 18. srpna 2021.

Dle charakteru absolvovaného bakalářského programu může garant programu žádat doplnění předmětů nad rámec studijního plánu navazujícího magisterského programu ve smyslu Opatření děkana č. 279/20, čl. 6.

 

6. Vyrozumění o přijetí ke studiu

Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 3. září 2021 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.

Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září 2021. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat na webových stránkách TF JU (ww.tf.jcu.cz).

 

7. Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje TF JU, rozhoduje děkan TF JU. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány děkanovi TF JU.

V případě změny původního rozhodnutí ze strany děkana budou výsledky přezkou­mání odeslány uchazeči. V opačném případě bude žádost postoupena rektorovi JU, který uchazeče vyrozumí o svém rozhodnutí.

Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst.1 a3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

 

8. Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz), e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

 

 

České Budějovice dne 15. 4. 2021

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

děkan TF JU

 

 

Schváleno Akademickým senátem TF JU dne 15. 4. 2021

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu TF JU

 

 

MENU