256/2017 z 24. 11. 2017

Dodatek ke Mzdovému předpisu JU v Č. Budějovicích

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 256/2017                                                   České Budějovice, dne 24. 11. 2017

 

 

DODATEK KE MZDOVÉMU PŘEDPISU JU V Č. BUDĚJOVICÍCH

 

Tento dodatek je vnitřní normou fakulty podle čl. 2 odst. 7 Mzdového předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

1. Zařazení akademických a vědeckých pracovníků do mzdové třídy probíhá podle Mzdového předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (čl. 4).

 

2. Stanovení výše mzdového tarifu akademickým a vědeckým pracovníkům se řídí postupem popsaným ve Mzdovém předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (čl. 5). Návrh výše mzdového tarifu nadřízeným zaměstnancem respektuje rozpětí mzdového tarifu v dané mzdové třídě podle Mzdového předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a možnosti rozpočtu Teologické fakulty.

 

3. Zařazení neakademických pracovníků do mzdové třídy probíhá podle Mzdového předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (čl. 7).

 

4. Stanovení výše mzdového tarifu neakademických pracovníků se řídí postupem popsaným ve Mzdovém předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (čl. 8). Návrh výše mzdového tarifu nadřízeným zaměstnancem respektuje rozpětí mzdového tarifu v dané mzdové třídě podle Mzdového předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a možnosti rozpočtu Teologické fakulty.

 

5. Návrhy změn výše mzdového tarifu u akademických a vědeckých pracovníků (dle čl. 5, odst. 3), návrhy změn výše mzdového tarifu u neakademických pracovníků (dle čl. 8, odst. 3) jsou realizovány na základě výsledků hodnocení akademických a vědeckých pracovníků resp. výsledků hodnocení práce neakademických pracovníků.

 

6. Stanovení výše výkonností prémie se řídí Mzdovým předpisem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (čl. 9). 

 

7. Horní hranice výkonnostní prémie u konkrétního pracovníka činí 100% aktuální výše jeho mzdového tarifu.

 

8. Navrhování a schvalování odměn (viz Mzdový předpis Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, čl. 17, odst. 2) se řídí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity dále těmito interními pravidly: Karierní a motivační řád (opatření děkana 207/2012), Opatření děkana o nakládání s prostředky na rozvoj výzkumné organizace (opatření děkana 196/2012), Opatření děkana o koncepci rozvoje vědecké a výzkumné činnosti TF JU (opatření děkana 216/2013), Opatření děkana k organizaci celoživotního vzdělání na TF JU (opatření děkana 240/2015).

 

9. Přechodné opatření

Zařazení pracovníků fakulty do mzdových tříd, stanovení výše mzdových tarifů a výše výkonnostních prémií na období od 1. 1. 2018 v souladu s platným Mzdovým předpisem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude provedeno na základě písemných návrhů nadřízených pracovníků. Tyto písemné návrhy budou předány děkanovi fakulty do 10. 12. 2017. Vedoucí kateder a oddělení (tj. nadřízení pracovníci) vezmou při jejich přípravě v úvahu výsledky hodnocení akademických a vědeckých pracovníků za uplynulých pět let. Nadřízení pracovníci neakademických zaměstnanců v jejich případě posoudí náplň jejich práce, předpoklady pro jejich práci a způsob vykonávání této práce. 

Zařazení nadřízených pracovníků (proděkanů, vedoucích kateder a oddělení, tajemnice, vedoucí knihovny) do mzdových tříd, stanovení výše mzdových tarifů, výkonnostních prémií a příplatků za vedení na období od 1. 1. 2018 v souladu s platným Mzdovým předpisem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích provede do 10. 12. 2017 děkan fakulty.

 

České Budějovice dne 24. 11. 2017

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

děkan TF JU

 

Schváleno Akademickým senátem TF JU dne 22. 11. 2017

 

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu TF JU

 

MENU