260/2017 z 1. 12. 2017

Opatření děkana k provádění stipendijního řádu JU na TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 260/2017                                                     České Budějovice, dne 1. 12. 2017

 

 

Opatření děkana k provádění stipendijního řádu JU na TF JU

 

Článek 1
Obecná ustanovení

Toto opatření děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „opatření“) upřesňuje přiznávání stipendií studentům Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Čes­kých Budějovicích (dále jen „TF JU“) v souladu se Stipendijním řádem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „SŘ JU“) čl. 1 odst. 1.

 

Článek 2
Prospěchové stipendium

(1) Prospěchové stipendium může být pro daný akademický rok přiznáno pouze studentům prezenč­ního studia, kteří:

1. v předchozím akademickém roce úspěšně absolvovali předměty v celkovém objemu alespoň 60 kreditů a současně

2. v předchozím akademickém roce dosáhli váženého studijního průměru nejvýše 1,20.

(2) Pokud došlo k přerušení studia, za předchozí akademický rok se pro účely posuzování studijních výsledků podle odstavce 1 považuje akademický rok předcházející době, kdy bylo studium přerušeno.

(3) Studentům navazujících magisterských studijních programů může být stipendium vypláceno pouze od druhého roku studia, a to na základě studijních výsledků dosažených v prvním roce studia; výsledky za předchozí bakalářské studium se nezapočítávají.

(4) Návrhy na rozhodnutí děkana o přiznání prospěchového stipendia připravuje studijní oddělení TF JU na základě údajů o studijních výsledcích evidovaných v IS STAG. Pokud v době, kdy jsou tyto návrhy připravovány, má student přerušeno studium, bude případný návrh na rozhodnutí děkana o přiznání prospěchového stipendia vyhotoven až poté, co student studium opět zahájí, a to bez zbytečných odkladů.

(5) Studentům, kterým bylo prospěchové stipendium rozhodnutím děkana přiznáno, bude toto rozhodnutí doručeno do konce listopadu příslušného akademického roku, v němž má být stipendium vypláceno.

(6) Výše prospěchového stipendia závisí na dosažených studijních výsledcích takto:

- vážený studijní průměr 1,00: 1 400,– Kč měsíčně;

- vážený studijní průměr 1,01–1,20: 1 000,– Kč měsíčně.

(7) Stipendium se vyplácí bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený v českých korunách, jehož číslo má student za tímto účelem uvedeno ve své osobní evidenci v IS STAG, a to ve čtvrtletních dávkách v těchto termínech:

- v průběhu prosince za měsíce září až prosinec;

- v průběhu dubna za měsíce leden až březen;

- v průběhu července za měsíce duben až červen.

Za měsíce červenec a srpen není prospěchové stipendium vypláceno.

(8) Prospěchové stipendium může být vyplaceno za každý měsíc (září–červen), ve kterém bylo studentovi započítáno alespoň 15 dní standardní doby studia.

 

Článek 3
Prémiové stipendium

(1) Výše stipendia přiznávaného podle SŘ JU čl. 4 odst. 3 písm. a) jako Cena rektora je 5 000,– Kč.

(2) Na památku jednoho z významných jihočeských teologů může děkan přiznat studentovi doktorského studijního programu prémiové stipendium ve smyslu SŘ JU čl. 4 odst. 3 písm. c) pod názvem „Stipendium Vladimíra Boublíka“ jako ocenění za publikování vysoce hodnotné a mimořádně nadstandardní práce. Návrh na přiznání tohoto stipendia předkládá příslušná oborová rada. Výši stipendia stanoví děkan.

 

Článek 4
Mimořádné stipendium

(1) Podnět k vyplacení mimořádného stipendia se podává prostřednictvím formuláře (ke stažení na internetových stránkách TF JU).

(2) Je na zodpovědnosti navrhovatele, aby se ujistil, že byly splněny všechny podmínky pro vyplacení stipendia, tj. zvláště to, že osoba, které navrhuje přiznat stipendium, je studentem TF JU a má v IS STAG uvedeno číslo bankovního účtu (viz SŘ JU čl. 2 odst. 1 a čl. 14 odst. 2 a 3).

 

Článek 5
Navrácení neoprávněně vyplaceného stipendia 

Jestliže bylo stipendium vyplaceno neoprávněně ve smyslu SŘ JU čl. 14 odst. 8, oznámí to příslušný studijní referent studentovi a vyzve jej k navrácení vyplaceného stipendia.

 

Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Toto opatření ruší opatření děkana TF JU č. 220/2014 k mimořádnému stipendiu pro studenty doktorských studijních programů – „Stipendium Vladimíra Boublíka“.

(2) Toto opatření ruší opatření děkana TF JU č. 228/2015 k prospěchovým stipendiím pro studenty bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů na TF JU.

(3) Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti 1. prosince 2017.

 

 

doc. Rudolf Svoboda, Th.D.
děkan TF JU

 

 

MENU