274/2019 ze 17. 10. 2019

Opatření děkana k provedení inventarizace na TF JU v r. 2019

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 274/2019                                                             České Budějovice, dne 17. 10. 2019

 

 

 

Opatření děkana k provedení inventarizace na TF JU v r. 2019

 

Dle Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K 112 z 1. 8. 2017 a Dodatku č. 1 k Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K122 z 27. 9. 2018 jmenuji:

 

1.      Hlavní inventarizační komisi (dále jen HIK):

předseda: Ing. Helena Timrová

členové: Dana Šandová, Ing. Linda Filová

 

HIK je odpovědná za organizaci, řízení a provádění inventarizace.

HIK zajistí dne 4. 11. 2019 svolání předsedů DIK a provedení metodické instruktáže pro zajištění inventarizací na TF JU.

HIK zajistí, aby byly splněny všechny náležitosti průběhu inventarizace dle Příkazu kvestorky č. K 112 a Dodatku č. 1 k Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K122 , aby byly splněny všechny termíny provedení inventarizací.

HIK vyhotoví závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizací na základě inventarizačních zápisů jednotlivých DIK, se kterou seznámí děkana fakulty a kterou předá centrální inventarizační komisi v termínu do 12. 12. 2019 z fyzické inventarizace k 30. 09. 2019 a do 10. 01. 2020 z fyzické inventarizace k 31. 12. 2019.

 

2.      Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK):

 

2.1    k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v přízemí – knihovně

          předseda: Dana Šandová, členové:  Ing. Eva Křížková

          termín inventarizace: 5. - 30. 11. 2019

 

2.2    k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v přízemí – zbývající část

          předseda: Mgr. Karolina Půrová, členové: Dana Šandová

          termín inventarizace: 5. - 30. 11. 2019

 

2.3    k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v 1. patře

          předseda: Martina Strusková, členové: Dana Šandová

          termín inventarizace: 5. - 30. 11. 2019

 

2.4    k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v 2. patře

          předseda: Mgr. Patricie Ondřichová, členové: Dana Šandová

          termín inventarizace: 5. - 30. 11. 2019

 

2.5    k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v 3. patře

          předseda: Martina Stehlíková, členové: Dana Šandová

          termín inventarizace: 5. - 30. 11. 2019

 

2.6    k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí        a majetku evidovaného v operativní evidenci Na Mlýnské stoce

         předseda: Martina Stehlíková, členové: Dana Šandová

          termín inventarizace: 5. - 30. 11. 2019

 

2.7    k provedení inventury pokladny, tj. fyzické ověření stavu peněžních prostředků a cenin

          předseda:  Dana Šandová, členové: Ing. Helena Timrová

          termín inventarizace: k 31. 12. 2019

 

2.8    k provedení inventury zboží v knihovně

          předseda: Martina Stehlíková, členové: Ing. Eva Křížková

          termín inventarizace: 2. - 6. 1. 2019

 

2.9    k provedení fyzické inventury zásob 

          předseda:  Ing. Eva Skálová, Ing. Linda Filová, Mgr. Patricie Ondřichová

          termín inventarizace: 2. - 6. 1. 2019

 

DIK provedou inventuru řádně dle inventurních soupisů a v inventarizačním zápise uvedou veškeré informace o provedené inventuře vybraného majetku včetně informací o rozdílech a o nápravách případných rozdílů.

 

Inventurní soupisy majetku pro hodnoty majetku vedené v účetní evidenci a hodnoty majetku zachycené v podrozvahové evidenci musí obsahovat na každé straně:

podpis odpovědné osoby

podpisy osob odpovědných za provedení inventarizace (tj. DIK)

datum provedení inventarizace

 

Pro provádění inventarizace na TF JU budou použity vzory dokumentů, které jsou v příloze „Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K 112 z 1. 8. 2017 a Dodatku č. 1 k Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K122 z 27. 9. 2018.“.

 

DIK zajistí předání zápisů HIK po ukončení inventarizací. U inventarizace hmotného a nehmotného majetku nejpozději do 3. 12. 2019, u inventur zásob, zboží v knihovně, inventarizace pokladny a cenin nejpozději do 9. 1. 2020.   

 

3.      Inventarizační rozdíly budou vyúčtovány v účetním období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků, tj. v r. 2019.

 

4.      Dokladová inventarizace k 31. 12. 2019 bude provedena za celou JU na ekonomickém odboru rektorátu s termínem dokončení a předání podkladů k zaúčtování před datem účetní závěrky pro r. 2019.

 

5.      Inventurní soupisy veškerého majetku a závazků se uschovávají po dobu pěti let následujících po roce, kterého se týkají (dle zákona č. 563/91 Sb., § 29 a 31).

 

6.      Inventarizace knihovního fondu podléhá samostatnému Zákonu o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001.

Inventarizace knihovního fondu na TF podléhá cyklu 1x/5 let. Revize knihovního fondu proběhla v červenci a srpnu 2017. Zpráva o revizi knihovního fondu je uložena v knihovně TF JU.

 

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                                                                                                                                                                                děkan TF JU

MENU