263/2018 z 27. 2. 2018

Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 263/2018                                                                      České Budějovice, dne 27. 2. 2018

 

 

Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Tato pravidla stanovují procesy tvorby, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále TF JU nebo fakulta) a zapojení členů akademické obce fakulty do těchto procesů.
 2. Strategickými dokumenty fakulty jsou Strategický záměr TF JU a Plán realizace Strategického záměru TF JU.
 3. Toto opatření se přiměřeně vtahuje i na proces tvorby, schvalování a zveřejňování Výroční zprávy o činnosti TF JU.

 

Článek II.

Základní pojmy

 1. Strategický záměr TF JU je základním strategickým dokumentem fakulty, který je připravován vždy na období pěti let v souladu se Strategickým plánem Jihočeské univerzity.
 2. Plán realizace Strategického záměru TF JU je zpracován vždy pro jeden kalendářní rok. Vychází ze Strategického záměru TF JU a je v souladu se Strategickým záměrem JU a Plánem realizace Strategického záměru JU pro daný rok. V Plánu realizace Strategického záměru TF JU se zpřesňují a aktualizují aktivity související s naplňováním Strategického záměru TF JU, přičemž se zohledňují posuny priorit stanovených ve Strategickém záměru TF JU.
 3.  Výroční zprava o činnosti TF JU se vypracovává za uplynulý kalendářní rok. Její součástí je hodnocení plnění Strategického záměru TF JU.

 

Článek III.

Tvorba strategických dokumentů

 1. Tvorba strategických dokumentů TF JU probíhá na úrovni vedení TF JU.
 2. Koordinátorem tvorby strategických dokumentů je proděkan, kterému přísluší oblast rozvoje.
 3. Podklady pro tvorbu strategických dokumentů zpracovávají jednotliví členové vedení fakulty v rozsahu svých kompetencí dle harmonogramu stanoveného koordinátorem.

 

Článek IV.

Projednávání a schvalování strategických dokumentů

 1. Projednávání a schvalování strategických dokumentů probíhá v následujícím pořadí

a)    projednávání na úrovni vedení TF JU (v případě Strategického záměru TF JU i Plánu realizace téhož)

b)   projednávání na úrovni kolegia děkana TF JU (v případě Strategického záměru TF JU i Plánu realizace téhož)

c)    projednávání na úrovni Vědecké rady TF JU (v případě Strategického záměru TF JU i Plánu realizace téhož)

d)   schvalování na úrovni Akademického senátu TF JU (schválení v případě Strategického záměru TF JU; Plán realizace téhož bere senát pouze na vědomí).

 

Článek V.

Zveřejňování strategických dokumentů

 1. Strategické dokumenty TF JU jsou po projednání/schválení na výše jmenovaných úrovních zveřejněny v elektronické podobě ve veřejné části fakultních internetových stránek.

 

 

 

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                                                                                                                                                              děkan TF JU

 

 

 

MENU