266/2018 z 1. 10. 2018

Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2018

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 266/2018                                                               České Budějovice, dne 1. 10. 2018

 

 

 

Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2018

 

Dle Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K 112 z 1. 8. 2017 jmenuji:

 

1.       Hlavní inventarizační komisi (dále jen HIK):

předseda: Ing. Helena Timrová

členové: Dana Šandová, Mgr. Leona Šťastná

 

HIK je odpovědná za organizaci, řízení a provádění inventarizace.

HIK zajistí dne 5. 11. 2018 svolání předsedů DIK a provedení metodické instruktáže pro zajištění inventarizací na TF JU.

HIK zajistí, aby byly splněny všechny náležitosti průběhu inventarizace dle Příkazu kvestorky č. K 112 a, aby byly splněny všechny termíny provedení inventarizací.

HIK vyhotoví závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizací na základě inventarizačních zápisů jednotlivých DIK, se kterou seznámí děkana fakulty a kterou předá centrální inventarizační komisi v termínu do 12. 12. 2018 z fyzické inventarizace k 30. 09. 2018 a do 12. 01. 2019 z fyzické inventarizace k 31. 12. 2018.

 

2.       Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK):

 

2.1     k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v přízemí – knihovně

předseda: Dana Šandová, členové:  Ing. Eva Křížková

termín inventarizace: 5. - 30. 11. 2018

 

2.2     k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v přízemí – zbývající část

předseda: Mgr. Karolina Půrová, členové: Dana Šandová

termín inventarizace: 5. - 30. 11. 2018

 

2.3     k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v 1. patře

předseda: Martina Strusková, členové: Dana Šandová

termín inventarizace: 5. - 30. 11. 2018

 

2.4     k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v 2. patře

předseda: Mgr. Patricie Ondřichová, členové: Dana Šandová

termín inventarizace: 5. - 30. 11. 2018

 

2.5     k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v 3. patře

předseda: Martina Stehlíková, členové: Dana Šandová

termín inventarizace: 5. - 30. 11. 2018

 

2.6     k provedení inventury pokladny, tj. fyzické ověření stavu peněžních prostředků a cenin

předseda:  Dana Šandová, členové: Ing. Helena Timrová

termín inventarizace: k 31. 12. 2018

 

2.7     k provedení inventury razítek hranatých a kulatých

předseda: Ing. Marcela Willinger, členové:  Mgr. Leona Šťastná

termín inventarizace: k 31. 12. 2018

 

2.8     k provedení inventury klíčů – generální

předseda: Mgr. Leona Šťastná, členové:  Ing. Marcela Willinger

termín inventarizace: k 31. 12. 2018

 

2.9     k provedení inventury zboží v knihovně

předseda: Martina Stehlíková, členové: Ing. Eva Křížková

termín inventarizace: 2. - 9. 1. 2019

 

2.10   k provedení fyzické inventury zásob 

předseda:  Mgr. Martina Hlaváčová, Mgr. Veronika Hovjacká, Mgr. Patricie Ondřichová

termín inventarizace: 2. - 9. 1. 2019

 

 

DIK provedou inventuru řádně dle inventurních soupisů a v inventarizačním zápise uvedou veškeré informace o provedené inventuře vybraného majetku včetně informací o rozdílech a o nápravách případných rozdílů.

 

Inventurní soupisy majetku pro hodnoty majetku vedené v účetní evidenci a hodnoty majetku zachycené v podrozvahové evidenci musí obsahovat na každé straně:

podpis odpovědné osoby

podpisy osob odpovědných za provedení inventarizace (tj. DIK)

datum provedení inventarizace

 

Pro provádění inventarizace na TF JU budou použity vzory dokumentů, které jsou v příloze „Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K 112  z 1. 8. 2017.“.

 

DIK zajistí předání zápisů HIK po ukončení inventarizací, u inventur hmotného a nehmotného majetku nejpozději do 3. 12. 2018, u inventur zásob, zboží v knihovně, inventarizace

pokladny a cenin, razítek a klíčů nejpozději do 9. 1. 2018. 

 

 

3.       Inventarizační rozdíly budou vyúčtovány v účetním období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků, tj. v r. 2018.

 

4.       Dokladová inventarizace k 31. 12. 2018 bude provedena za celou JU na ekonomickém odboru rektorátu s termínem dokončení a předání podkladů k zaúčtování před datem účetní závěrky pro r. 2018.

 

5.       Inventurní soupisy veškerého majetku a závazků se uschovávají po dobu pěti let následujících po roce, kterého se týkají (dle zákona č. 563/91 Sb., § 29 a 31).

 

6.       Inventarizace knihovního fondu podléhá samostatnému Zákonu o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001.

Inventarizace knihovního fondu na TF podléhá cyklu 1x/5 let. Revize knihovního fondu proběhla v červenci a srpnu 2017. Zpráva o revizi knihovního fondu je uložena v knihovně TF JU.

 

 

 

                                                                                  doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                                                                                    děkan TF JU

 

MENU