Platná opatření děkana TF JU

262/2018 z 15. 1. 2018
Organizační řád Teologické fakulty JU v Č. Budějovicích
Příloha č. 1 k Organizačnímu řádu TF JU
261/2017 z 6. 12. 2017
Opatření děkana k poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů
260/2017 z 1. 12. 2017
Opatření děkana k provádění stipendijního řádu JU na TF JU
259/2017 z 1. 12. 2017
Opatření děkana TF JU k organizaci studia a státních rigorózních zkoušek na TF JU
258/2017 z 24. 11. 2017
Metodický pokyn k hodnocení neakademických pracovníků
257/2017 z 24. 11. 2017
Metodický pokyn k hodnocení akademických a vědeckých pracovníků
256/2017 z 24. 11. 2017
Dodatek ke Mzdovému předpisu JU v Č. Budějovicích
255/2017 z 31. 10. 2017
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na TF JU v Č. Budějovicích pro ak. rok 2018/19 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
254/2017 z 25. 9. 2017
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2017
252/2017 z 1. 8. 2017
Opatření děkana TF JU k realizaci prodeje propagačních předmětů
251/2017 z 1. 8. 2017
DODATEK K PODMÍNKÁM PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/18 V BAKALÁŘSKÝCH a NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
250/2017 z 10. 5. 2017
Organizace zápisu na zimní a letní semestr akademického roku 2017/18
249/2017 z 11. 4. 2017
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2017/18 v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech (doplňující přijímací řízení)
248/2017 z 31. 3. 2017
Dodatek k opatření děkana č. 246/2016
247/2017 z 1. 3. 2017
Opatření děkana TF JU k realizaci doplňkové činnosti na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích
246/2016 z 2. 11. 2016
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2017/18 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
245/2016 z 3. 10. 2016
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2016
243/2016 z 23. 6. 2016
Opatření děkana o stanovení výše úhrad za nenárokové administrativní úkony (nadstandardní služby)
240/2015 z 18. 11. 2015
Opatření děkana k organizaci celoživotního vzdělávání na TF JU
237/2015 z 2. 12. 2015 - dodatek č. 1
Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 237/2015 k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2015
237/2015 z 30. 9. 2015
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2015
236/2015 z 20. 07. 2015
Opatření děkana k zahraničním studijním výjezdům studentů Teologické fakulty JU
236/2015 - příloha 1
PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
236/2015 - příloha 2
PŘEDBĚŽNÝ SOUPIS PŘEDMĚTŮ
236/2015 - příloha 3
ŽÁDOST O UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ NA ZÁKLADĚ STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ
235/2015 z 30. 06. 2015
Řád habilitačního řízení a řád řízení ke jmenování profesorem
232/2015 z 01. 01. 2015
Opatření děkana o spolupráci Teologické a Filosofické fakulty při realizaci studia filosofických oborů na Jihočeské univerzitě
222/2014 z 30. 09. 2014
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2014
231/2015 z 01. 01. 2015
Opatření děkana o založení Skupiny pro propagaci TF JU
230/2015 z 01. 01. 2015
Opatření děkana o založení Klubu absolventů TF JU
223/2014 z 15. 10. 2014
Opatření děkana k podmínkám pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2015/2016 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
193/2012 z 14. 10. 2014 - dodatek č. 1
Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 193/2012 ke Spisovému řádu TF JU
216/2013 z 31. 12. 2013
Opatření děkana o koncepci rozvoje vědecké a výzkumné činnosti na TF JU
212/2013 z 01. 01. 2013
Opatření děkana o změně organizační stuktury studijního oddělení TF JU
208/2013 z 01. 03. 2013
Opatření děkana k evidenci pracovní doby pozměňující opatření děkana č. 183/2011 ke stanovení pracovní doby a její evidence na TF JU
207/2012 z 31. 12. 2012
Opatření děkana, kterým se vydává Kariérní a motivační řád TF JU v Českých Budějovicích pro akademické pracovníky
206/2012 z 31. 12. 2012
Opatření děkana vymezující pravomoci, povinnosti a odpovědnost garantů oborů, garantů předmětů, vedoucích kateder a předsedů komisí státních závěrečných zkoušek a agendu kolegia děkana a fakultní akreditační komise
196/2012 z 01. 08. 2012
Opatření děkana o nakládání s prostředky na rozvoj výzkumné organizace
193/2012 z 11. 04. 2012
Spisový řád TF JU
193/2012 z 11. 04. 2012 - příloha 1 - aktualizováno
193/2012 z 11. 04. 2012 - příloha 2
193/2012 z 11. 04. 2012 - příloha 3
193/2012 z 11. 04. 2012 - příloha 4
183/2011 z 10. 10. 2011
Opatření děkana ke stanovení pracovní doby a její evidence na TF JU
181/2011 z 6. 9. 2011
Opatření děkana o ediční činnosti Teologické fakulty JU
181/2011 z 6. 9. 2011 - žádost
151/2009 z 28. 5. 2009
Opatření děkana TF JU ke znění imatrikulačního slibu a promočního slibu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
130/2008 z 2. 4. 2008
Financování badatelské práce studentů Teologické fakulty JU v magisterských a doktorských studijních programech

MENU