Platná opatření děkana TF JU

286/2021 ze dne 25. 2. 2021
DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22
285/2021 ze dne 1. 2. 2021
DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22
284/2020 ze dne 1. 12. 2020
VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH OBORECH A PROGRAMECH
283/2020 z 15.10. 2020
OPATŘENÍ DĚKANA, kterým se vydává ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÁD ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM na TF JU
282/2020 z 6. 10. 2020
OPATŘENÍ DĚKANA K PROVEDENÍ INVENTARIZACE NA TF JU V R. 2020
281/2020 z 15. 7. 2020
DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
280/2020 z 25. 5. 2020
VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
279/2020 z 1. 6. 2020
OPATŘENÍ DĚKANA TF JU K ORGANIZACI STUDIA A STÁTNÍCH RIGORÓZNÍCH ZKOUŠEK NA TF JU
279/2020 z 1. 6. 2020 (English version)
278/2020 z 6. 5. 2020
DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICK􀀁 FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
277/2020 ze 7. 2. 2020
DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
276/2019 z 12. 12. 2019
DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
275/2019 z 29. 11. 2019
PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
274/2019 ze 17. 10. 2019
Opatření děkana k provedení inventarizace na TF JU v r. 2019
273/2019 z 1. 10. 2019
Opatření děkana TF JU o práci projektového oddělení TF JU
272/2019 z 30. 9. 2019
Opatření děkana k poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů
272/2019 z 30. 9. 2019 (English version)
Ordinance of the dean on the scholarship for students of doctoral degree programmes
270/2019 z 24. 4. 2019
Podmínky pro doplňující přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2019/20 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
269/2019 z 16. 4. 2019
Harmonogram akademického roku 2019/20
268/2018 z 31. 10. 2018
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2019/20 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
267/2018 ze 17. 10. 2018
Opatření děkana k provedení mimořádné inventarizace skladu TF JU
266/2018 - dodatek č. 2 z 4. 12. 2018
Dodatek č. 2 k opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2018
266/2018 - dodatek č. 1 ze 7. 11. 2018
Dodatek č. 1 k Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2018
266/2018 z 1. 10. 2018
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2018
265/2018 z 26. 4. 2018
PODMÍNKY PRO DOPLŇUJÍCÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/19 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
264/2018 z 19. 3. 2018
Harmonogram akademického roku 2018/19
263/2018 z 27. 2. 2018
Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
262/2018 z 16. 4. 2018 - dodatek č. 1
Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Teologické fakulty JU v Č. Budějovicích
262/2018 z 15. 1. 2018
Organizační řád Teologické fakulty JU v Č. Budějovicích
Příloha č. 1 k Organizačnímu řádu TF JU
260/2017 z 1. 12. 2017
Opatření děkana k provádění stipendijního řádu JU na TF JU
258/2017 z 24. 11. 2017
Metodický pokyn k hodnocení neakademických pracovníků
257/2017 z 24. 11. 2017
Metodický pokyn k hodnocení akademických a vědeckých pracovníků
256/2017 z 24. 11. 2017
Dodatek ke Mzdovému předpisu JU v Č. Budějovicích
255/2017 z 31. 10. 2017
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na TF JU v Č. Budějovicích pro ak. rok 2018/19 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
254/2017 z 25. 9. 2017
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2017
252/2017 z 1. 8. 2017
Opatření děkana TF JU k realizaci prodeje propagačních předmětů
251/2017 z 1. 8. 2017
DODATEK K PODMÍNKÁM PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/18 V BAKALÁŘSKÝCH a NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
250/2017 z 10. 5. 2017
Organizace zápisu na zimní a letní semestr akademického roku 2017/18
249/2017 z 11. 4. 2017
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2017/18 v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech (doplňující přijímací řízení)
248/2017 z 31. 3. 2017
Dodatek k opatření děkana č. 246/2016
247/2017 z 1. 3. 2017
Opatření děkana TF JU k realizaci doplňkové činnosti na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích
246/2016 z 2. 11. 2016
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2017/18 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
245/2016 z 3. 10. 2016
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2016
243/2016 z 14. 11. 2018 - dodatek č. 1
Dodatek k opatření děkana č. 243/2016 o stanovení výše úhrad za nenárokové administrativní úkony (nadstandardní služby)
243/2016 z 23. 6. 2016
Opatření děkana o stanovení výše úhrad za nenárokové administrativní úkony (nadstandardní služby)
240/2015 z 18. 11. 2015
Opatření děkana k organizaci celoživotního vzdělávání na TF JU
237/2015 z 2. 12. 2015 - dodatek č. 1
Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 237/2015 k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2015
237/2015 z 30. 9. 2015
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2015
236/2015 z 20. 07. 2015
Opatření děkana k zahraničním studijním výjezdům studentů Teologické fakulty JU
236/2015 - příloha 1
PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
236/2015 - příloha 2
PŘEDBĚŽNÝ SOUPIS PŘEDMĚTŮ
236/2015 - příloha 3
ŽÁDOST O UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ NA ZÁKLADĚ STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ
235/2015 z 30. 06. 2015
Řád habilitačního řízení a řád řízení ke jmenování profesorem na Teologické fakultě JU v Č. Budějovicích
232/2015 z 01. 01. 2015
Opatření děkana o spolupráci Teologické a Filosofické fakulty při realizaci studia filosofických oborů na Jihočeské univerzitě
222/2014 z 30. 09. 2014
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2014
231/2015 z 01. 01. 2015
Opatření děkana o založení Skupiny pro propagaci TF JU
230/2015 z 01. 01. 2015
Opatření děkana o založení Klubu absolventů TF JU
223/2014 z 15. 10. 2014
Opatření děkana k podmínkám pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2015/2016 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
216/2013 z 31. 12. 2013
Opatření děkana o koncepci rozvoje vědecké a výzkumné činnosti na TF JU
212/2013 z 01. 01. 2013
Opatření děkana o změně organizační stuktury studijního oddělení TF JU
208/2013 z 01. 03. 2013
Opatření děkana k evidenci pracovní doby pozměňující opatření děkana č. 183/2011 ke stanovení pracovní doby a její evidence na TF JU
207/2012 z 31. 12. 2012
Opatření děkana, kterým se vydává Kariérní a motivační řád TF JU v Českých Budějovicích pro akademické pracovníky
206/2012 z 31. 12. 2012
Opatření děkana vymezující pravomoci, povinnosti a odpovědnost garantů oborů, garantů předmětů, vedoucích kateder a předsedů komisí státních závěrečných zkoušek a agendu kolegia děkana a fakultní akreditační komise
196/2012 z 01. 08. 2012
Opatření děkana o nakládání s prostředky na rozvoj výzkumné organizace
193/2012 z 28. 11. 2018 - dodatek č. 2
193/2012 z 11. 04. 2012
Spisový řád TF JU
193/2012 z 11. 04. 2012 - příloha 1 - aktualizováno
193/2012 z 11. 04. 2012 - příloha 2
193/2012 z 11. 04. 2012 - příloha 3
193/2012 z 11. 04. 2012 - příloha 4
183/2011 z 10. 10. 2011
Opatření děkana ke stanovení pracovní doby a její evidence na TF JU
181/2011 z 6. 9. 2011
Opatření děkana o ediční činnosti Teologické fakulty JU
181/2011 z 6. 9. 2011 - žádost
151/2009 z 28. 5. 2009
Opatření děkana TF JU ke znění imatrikulačního slibu a promočního slibu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
130/2008 z 2. 4. 2008
Financování badatelské práce studentů Teologické fakulty JU v magisterských a doktorských studijních programech

MENU