Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem a oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

ZAHÁJENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ NA TF JU

ThLic. Adam Mackerle, Th.D. 

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.


OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním oddělení Teologické fakulty, Kněžská 8, České Budějovice č. místnosti 106, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního oddělení u studijní referentky uvedené níže.

Tyto písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbora Vazačová, T13524, si může převzít rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

č. j. S/FTE/19/00000388, ze dne 24. 10. 2019.

Vyvěšeno dne: 14. 11. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------