Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem a oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

ZAHÁJENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ NA TF JU

ThLic. Adam Mackerle, Th.D. - habilitační přednáška se koná dne 24. 10. 2019 od 14.00 hod (učebna č. 210)

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.


OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním oddělení Teologické fakulty, Kněžská 8, České Budějovice č. místnosti 106, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního oddělení u studijní referentky uvedené níže.

Tyto písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podruhová Petra, Bc. si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední,
č. j. S/FTE/19/00001356, ze dne 19. 9. 2019.
Vyvěšeno dne: 8. 10. 2019
Odpovědná osoba: Pavlína Jantačová

___________________________________________________________________________________________________