Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem a oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

 

 

Rigorózní řízení na TF JU

obhajoba rigorózní práce Mgr. Michala Prívary - 16. 5. 2019

 

Obhajoby disertačních prací na TF JU

Mgr. Josef Mikulášek (obor Teologie) - 28. 5. 2019

Mgr. Michal Plos (obor Teologie) - 4. 6. 2019


Zahájená habilitační řízení na TF JU

ThLic. Adam Mackerle, Th.D


OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním oddělení Teologické fakulty, Kněžská 8, České Budějovice č. místnosti 106, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního oddělení u studijní referentky uvedené níže.

Tyto písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bc. Markéta Brestovská, DiS., T18315, si může převzít rozhodnutí o ukončení studia

č. j. S/FTE/19/00000222, ze dne 22. 3. 2019.

Vyvěšeno dne: 11. 4. 2019

Odpovědná osoba:  Pavlína Jantačová              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Simona Urbanová, T18220, si může převzít rozhodnutí o ukončení studia,
č. j. S/FTE/19/00000209 ze dne 19. 03. 2019.

 Vyvěšeno dne: 3. 4. 2019

 Odpovědná osoba: Mgr. Radka Kratochvílová               

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nešverová Klára, T18294, si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia,
č. j. S/FTE/19/00000219, ze dne 20. 3. 2019.

 Císařová Anna, T18276, si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č. j. S/FTE/19/00000218, ze dne 20. 3. 2019.

 Vyvěšeno dne: 3. 4. 2019

 Odpovědná osoba:  Pavlína Jantačová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Václava Jordánová, T13250, si může převzít rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

č. j. S/FTE/19/00000177, ze dne 14. 3. 2019.

Vyvěšeno dne: 2. 4. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová