252/2017 z 1. 8. 2017

Opatření děkana TF JU k realizaci prodeje propagačních předmětů

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 252/2017                                                      České Budějovice, dne 1. 8. 2017

 

Opatření děkana TF JU k realizaci prodeje propagačních předmětů

 

Propagační předměty s logem Teologické fakulty (dále TF) slouží pro potřeby reprezentace Teologické fakulty (dále TF). Část propagačních předmětů je určena pro přímý prodej zájemcům.

  1. Výběr a vzhled propagačních předmětů, výběr dodavatele, zabezpečení dodávky zajišťuje odborná referentka pro oblast propagace.
  2. Část propagačních předmětů, která je určena pro propagaci, je účetně vedena pod účetní akcí oddělení propagace, pořízení vstupuje do nákladů této účetní akce v souladu s rozpočtem TF na příslušný rok.
  3. Část propagačních předmětů, která bude určena pro přímý prodej, bude vedena odděleně. Náklady na pořízení jsou účetně vedeny na nákladovém středisku Provoz TF.
  4. Prodej propagačních předmětů bude probíhat v prostorách knihovny TF a bude zajišťován zaměstnanci knihovny TF.
  5. Zaměstnanci knihovny TF převezmou příslušnou část propagačních předmětů od referentky pro oblast propagace formou předávacího protokolu. Na ekonomické oddělení TF budou předávat informace o prodeji za aktuální měsíc a příslušnou tržbu. Při prodeji bude kupujícímu vydán pokladní doklad. Evidenci skladové zásoby povede ekonomické oddělení TF.
  6. V souladu s platnými předpisy a opatřeními je prodej propagačních předmětů považován za doplňkovou činnost a za hospodářskou činnost, výnosy z prodeje se stávají vlastními zdroji TF.
  7. Ve všech dalších otázkách se prodej propagačních předmětů řídí předpisy platnými pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích a pro Teologickou fakultu.

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

děkan TF JU

MENU