282/2020 z 6. 10. 2020

OPATŘENÍ DĚKANA K PROVEDENÍ INVENTARIZACE NA TF JU V R. 2020

 

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

Číslo: 282/2020                                                                             České Budějovice, dne 6. 10. 2020

 

OPATŘENÍ DĚKANA K PROVEDENÍ INVENTARIZACE NA TF JU V R. 2020

 

Dle Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K 112 z 1. 8. 2017 a Dodatku č. 1 k Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K122 z 27. 9. 2018 jmenuji:

 

1. Hlavní inventarizační komisi (dále jen HIK):

předseda: Ing. Helena Timrová

členové: Dana Šandová, Ing. Linda Filová

 

HIK je odpovědná za organizaci, řízení a provádění inventarizace.

HIK zajistí dne 2. 11. 2020 svolání předsedů DIK a provedení metodické instruktáže pro zajištění inventarizací na TF JU.

HIK zajistí, aby byly splněny všechny náležitosti průběhu inventarizace dle Příkazu kvestorky č. K 112 a Dodatku č. 1 k Opatření kvestorky JU k provádění řádných

inventarizací č. K122 , aby byly splněny všechny termíny provedení inventarizací.

HIK vyhotoví závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizací na základě inventarizačních zápisů jednotlivých DIK, se kterou seznámí děkana fakulty 
a kterou předá centrální inventarizační komisi v termínu do 6. 12. 2020 z fyzické inventarizace k 30. 09. 2020 a do 10. 01. 2021 z fyzické inventarizace k 31. 12. 2020.

 

2. Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK):

2.1 k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v přízemí – knihovně

předseda: Dana Šandová, členové:  Ing. Eva Křížková

termín inventarizace: 2. - 30. 11. 2020

 

2.2 k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v přízemí – zbývající část

předseda: Mgr. Karolina Půrová, členové: Dana Šandová

termín inventarizace: 2. - 30. 11. 2020

 

2.3 k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v 1. patře

předseda: Martina Strusková, členové: Dana Šandová

termín inventarizace: 2. - 30. 11. 2020

 

2.4 k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v 2. patře

předseda: Mgr. Patricie Ondřichová, členové: Dana Šandová

termín inventarizace: 2. - 30. 11. 2020

 

2.5 k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci v 3. patře

předseda: Martina Stehlíková, členové: Dana Šandová

termín inventarizace: 2. - 30. 11. 2020

 

2.6 k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci Na Mlýnské stoce

předseda: Martina Stehlíková, členové: Dana Šandová

termín inventarizace: 2. - 30. 11. 2020

 

2.7 k provedení inventury pokladny, tj. fyzické ověření stavu peněžních prostředků a cenin

předseda:  Dana Šandová, členové: Ing. Helena Timrová

termín inventarizace: k 31. 12. 2020

 

2.8 k provedení inventury zboží v knihovně

předseda: Martina Stehlíková, členové: Ing. Eva Křížková

termín inventarizace: 4. - 6. 1. 2021

 

2.9 k provedení fyzické inventury zásob 

předseda:  Ing. Eva Skálová, Ing. Linda Filová, Mgr. Patricie Ondřichová

termín inventarizace: 4. - 6. 1. 2021

 

DIK provedou inventuru řádně dle inventurních soupisů a v inventarizačním zápise uvedou veškeré informace o provedené inventuře vybraného majetku včetně informací o rozdílech a o nápravách případných rozdílů.

 

Inventurní soupisy majetku pro hodnoty majetku vedené v účetní evidenci 
a hodnoty majetku zachycené v podrozvahové evidenci musí obsahovat na každé straně:

podpis odpovědné osoby

podpisy osob odpovědných za provedení inventarizace (tj. DIK)

datum provedení inventarizace

 

Pro provádění inventarizace na TF JU budou použity vzory dokumentů, které jsou v příloze „Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K112  z 1. 8. 2017 a Dodatku č. 1 k Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K 122 z 27. 9. 2018“.

 

DIK zajistí předání zápisů HIK po ukončení inventarizací. U inventarizace hmotného a nehmotného majetku nejpozději do 3. 12. 2020, u inventur zásob, zboží v knihovně, inventarizace pokladny a cenin nejpozději do 7. 1. 2021. 

 

 

3. Inventarizační rozdíly budou vyúčtovány v účetním období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků, tj. v r. 2020.

 

4. Dokladová inventarizace k 31. 12. 2020 bude provedena za celou JU na ekonomickém odboru rektorátu s termínem dokončení a předání podkladů k zaúčtování před datem účetní závěrky pro r. 2020.

 

5. Inventurní soupisy veškerého majetku a závazků se uschovávají po dobu pěti let následujících po roce, kterého se týkají (dle zákona č. 563/91 Sb., § 29 a 31).

 

6. Inventarizace knihovního fondu podléhá samostatnému Zákonu o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001.

Inventarizace knihovního fondu na TF podléhá cyklu 1x/5 let. Revize knihovního fondu proběhla v červenci a srpnu 2017. Zpráva o revizi knihovního fondu je uložena v knihovně TF JU.

 

 

 

 České Budějovice, dne 6. 10. 2020

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

děkan TF JU

 

 

 

 

 

 

 

MENU