262/2018 z 15. 1. 2018

Organizační řád Teologické fakulty JU v Č. Budějovicích

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 262/2018                                                                      České Budějovice, dne 15. 1. 2018

 

 

Organizační řád Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích

 

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

Organizační řád Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen Organizační řád TF JU) specifikuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. (dále jen zákon o VŠ), Statutem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen Statut JU) a Statutem fakulty (dále jen Statut TF JU) vnitřní členění a organizaci fakulty. Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen TF JU) je fakultou s bakalářským, magisterským a doktorským stupněm studia.

 

ČÁST I
Orgány fakulty

Článek 2
Akademický senát fakulty (dále jen AS TF JU)

Činnost AS TF JU je vymezena zákonem o VŠ, Statutem JU a Statutem TF JU, Volebním řádem Akademického senátu JU (dále jen AS JU), Jednacím řádem AS JU, Volebním řádem AS TF JU a Jednacím řádem AS TF JU. Akademický senát TF JU má v rámci svých pravomocí iniciativní a kontrolní funkci.

 

Článek 3
Děkan fakulty

V čele fakulty je děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Postavení děkana je upraveno v zákonu o VŠ, ve Statutu JU a Statutu TF JU. Děkana jmenuje a odvolává rektor JU na návrh AS TF JU. Děkan odpovídá za svou činnost rektorovi a akademické obci fakulty.

 

Článek 4
Proděkani

Proděkany jmenuje děkan fakulty po vyjádření AS TF JU. Stanovení počtu proděkanů, stejně jako rozdělení jejich pravomocí a agend je v pravomoci děkana. Svěřené pravomoci a agendy jsou proděkanům stanoveny písemně děkanem. Své agendy si proděkani metodicky řídí v rámci své působnosti.

 

 

Článek 5
Vědecká rada fakulty (dále jen VR TF JU)

Působnost VR TF JU je vymezena zákonem o VŠ, Statutem JU, Statutem TF JU a Jednacím řádem VR TF JU. Členy VR TF JU jmenuje a odvolává se souhlasem AS TF JU děkan. Průběh jednání se řídí Jednacím řádem VR TF JU.

 

Článek 6
Disciplinární komise fakulty (dále jen DK)

Působnost DK je upravena zákonem o VŠ, Statutem TF JU a Disciplinárním řádem pro studenty TF JU. Disciplinární komise projednává přestupky studentů a předkládá děkanovi návrhy rozhodnutí o těchto přestupcích. Členy DK jmenuje a odvolává děkan fakulty.

 

Článek 7
Tajemník

Postavení tajemníka fakulty je upraveno v zákonu o VŠ, ve Statutu JU a Statutu TF JU. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. Tajemník odpovídá děkanovi za dodržování rozpočtu a hospodaření fakulty.

ČÁST II
Pracoviště fakulty

Článek 8
Katedry

Katedry jsou řízeny vedoucími, kteří odpovídají za zajištění kvality personálního obsazení, koordinace pedagogického procesu a badatelské práce v odborné oblasti katedry a odborný růst členů katedry. Vedoucí kateder jsou jmenováni a odvoláváni děkanem.

 

Článek 9
Oddělení

Oddělení jsou řízena vedoucími, kteří odpovídají za chod oddělení, koordinují a kontrolují práci členů oddělení a pečují o jejich personální a odborný rozvoj.

 

Článek 10
Pracoviště přímo řízená proděkany

Studijní oddělení je podřízeno proděkanovi, který má na starosti oblast studijní činnosti. Studijní oddělení zajišťuje chod studijní agendy na fakultě.

 

Článek 11
Pracoviště přímo řízená tajemníkem fakulty

Tajemníkovi TF JU je podřízeno ekonomické oddělení, které zajišťuje ekonomickou a personální agendu fakulty.

 

ČÁST III
Zaměstnanci a studenti na fakultě

Článek 12
Studenti

Práva a povinnosti studentů jsou vymezeny zákonem o VŠ, Statutem JU, Statutem TF JU, Studijním a zkušebním řádem JU, Volebním řádem AS JU a AS TF JU, Jednacím řádem AS JU a AS TF JU. Důsledky neplnění povinností studenta, nebo konání, které není v souladu s vnitřními předpisy JU a fakulty, vymezuje § 64 až § 69 zákona o VŠ a Disciplinární řád fakulty. Studenti mají vedle svých studijních povinností rovněž v rámci svých pravomocí iniciativní a kontrolní funkci na fakultě.

 

Článek 13
Akademičtí pracovníci

Práva a povinnosti akademických pracovníků jsou vymezeny zákonem o VŠ, Statutem JU, Statutem TF JU, pracovní smlouvou, Studijním a zkušebním řádem JU, Volebním řádem AS JU a AS TF JU, Jednacím řádem AS JU a AS TF JU. Akademičtí pracovníci jsou odpovědni za naplňování vědeckopedagogického poslání fakulty.

 

Článek 14
Vědečtí pracovníci

Práva a povinnosti vědeckých pracovníků jsou vymezeny zákonem o VŠ, Statutem JU, Statutem TF JU a pracovní smlouvou. Jsou důležití pro rozvoj vědy na fakultě. Vědecký pracovník není povinen zabezpečovat výuku ani vést závěrečné práce studentů a nemá statut akademického pracovníka.

 

Článek 15
Zaměstnanci, vedoucí a hierarchie na fakultě

1. Všichni zaměstnanci fakulty mají určeny pracovní povinnosti v náplni práce.

2. Všichni, kteří mají pracovní náplní stanoveno postavení vedoucího pracovníka a rovněž příslušní vedoucí uvedení v tomto řádu, jsou povinni a oprávněni pracovníkům, kteří jsou jim podřízeni, zadávat úkoly, kontrolovat plnění úkolů, navrhovat mimořádné odměny a taktéž požadovat jejich postih v oprávněných případech.

3. Vedoucí pracovníci fakulty jsou odpovědni akademické obci fakulty za naplnění svého poslání, které musí přispívat k rozvoji fakulty.

4. Případné spory mezi zaměstnanci řeší příslušný nejbližší nadřízený pracovník, v případě potřeby pak další nadřízení pracovníci v řadě.

5. Pokud není uvedeno jinak, je hierarchie vedoucích na TF JU následující: děkan, proděkani, tajemník, vedoucí kateder a oddělení. 

 

Článek 16
Organizační a řídící struktura fakulty

Organizační a řídící struktura fakulty je součástí přílohy č. 1 tohoto organizačního řádu.

 

ČÁST IV
Závěrečná ustanovení

Organizační řád TF JU byl projednán a schválen Akademickým senátem TF JU ke dni 9. 1. 2018.

 

 

 

……………………………………………………..                              …………………………………………………….
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.                                                  doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

děkan TF JU                                                                          předsedkyně AS TF JU

MENU