Akademický rok 2014/15

236/2015 z 20. 07. 2015
Opatření děkana k zahraničním studijním výjezdům studentů Teologické fakulty JU
236/2015 - příloha 1
PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
236/2015 - příloha 2
PŘEDBĚŽNÝ SOUPIS PŘEDMĚTŮ
236/2015 - příloha 3
ŽÁDOST O UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ NA ZÁKLADĚ STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ
235/2015 z 30. 06. 2015
Řád habilitačního řízení a řád řízení ke jmenování profesorem na Teologické fakultě JU v Č. Budějovicích
234/2015 z 21. 5. 2015
Organizace zápisu na zimní a letní semestr akademického roku 2015/2016
233/2015 z 04. 05. 2015
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2015/16 (doplňující přijímací řizení)
232/2015 z 01. 01. 2015
Opatření děkana o spolupráci Teologické a Filosofické fakulty při realizaci studia filosofických oborů na Jihočeské univerzitě
231/2015 z 01. 01. 2015
Opatření děkana o založení Skupiny pro propagaci TF JU
230/2015 z 01. 01. 2015
Opatření děkana o založení Klubu absolventů TF JU
229/2015 z 07. 01. 2015
Opatření děkana k přerušení studia
228/2015 z 07. 01. 2015
Opatření děkana k prospěchovým stipendiím pro studenty bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů NA TF JU
227/2015 z 07. 01. 2015
Opatření děkana ke stanovení podmínek přestupů v rámci studia na TF JU
226/2014 ze 17. 12. 2014
Opatření děkana o stanovení výše úhrad za nenárokové administrativní úkony (nadstandardní služby)
225/2014 ze 17. 12. 2014
Opatření děkana k realizaci státních závěrečných zkoušek v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studiu na TF JU
193/2012 - dodatek č. 1 z 14. 10. 2014
Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 193/2012 ke Spisovému řádu TF JU
224/2014 ze 17. 12. 2014
Opatření děkana ke stanovení odpovědnosti při aktualizaci vybraných údajů v portálu IS STAG
224/2014 - příloha 1 - formulář sylabu
223/2014 - z 15.10. 2014
Opatření děkana k podmínkám pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2015/2016 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
222/2014 z 30. 09. 2014
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2014

MENU