Akademický rok 2012/13

197/2012 z 05. 06. 2012
Opatření děkana pro dlouhodobé studijní programy celoživotního vzdělávání na Teologické fakutě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
198/2012 z 27. 09. 2012
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2012
200/2012 z 29. 10. 2012
Opatření děkana k uznávání zápočtů a zkoušek na TF JU v Českých Budějovicích
201/2012 z 05. 11. 2012
Podmínky přijímacího řízení ke studiu na TF JU v Českých Budějovicích pro ak. rok 2013/14 v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
202/2012 z 05. 11. 2012
Opatření děkana o stanovení poplatků spojených se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce pro ak. rok 2012/13
203/2012 z 08. 11. 2012
Opatření děkana č. 203/2012, kterým se vydává Řád habilitačního řízení a řád řízení ke jmenování profesorem na TF JU v Českých Budějovicích
205/2012 z 13. 12. 2012
Organizace zápisu na letní semestr ak. roku 2012/13
206/2012 31. 12. 2012
Opatření děkana vymezující pravomoci, povinnosti a odpovědnost garantů oborů, garantů předmětů, vedoucích kateder a předsedů komisí státních závěrečných zkoušek a agendu kolegia děkana a fakultní akreditační komise
207/2012 z 31. 12. 2012
Opatření děkana, kterým se vydává Kariérní a motivační řád TF JU v Českých Budějovicích pro akademické pracovníky
208/2013 z 01. 03. 2013
Opatření děkana k evidenci pracovní doby pozměňující opatření děkana č. 183/2011 ke stanovení pracovní doby a její evidence na TF JU
209/2013 z 01. 03. 2013
Opatření děkana o stanovení poplatků spojených s rigorózním řízením pro rok 2013
210/2013 z 24. 05. 2013
Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení ke stduiu na TF JU v ČB pro ak. rok 2013/14 v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
211/2013 z 28. 05. 2013
Organizace zápisu na zimní a letní semestr ak. roku 2013/14
212/2013 z 01. 07. 2013
Opatření děkana o změně organizační struktury studijního oddělení TF JU

MENU