Kurz pro vedoucí zájmových kroužků (40 hodin)

Studium pedagogiky k získání kvalifikace PVČ, který vykonává dílčí pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání (40 hodin)

Akademický rok2021/22 (zimní semestr)
Cílová skupina Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří získali minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.
Výukové cíle Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.
Obsah kurzu

Úvodní přednáška (1 hodina)

Pedagogika a její systém (1 hodina)

Pedagogika volného času (1 hodina)

Volný čas (2 hodiny)

Zájmové vzdělávání (8 hodin)

Pedagog volného času (základní témata z oblasti psychologie a pedagogiky) (4 hodiny)

Cílová skupina (základní témata z oblasti psychologie a pedagogiky) (6 hodin)

Skupina a její místo v pedagogice volného času (základní témata z oblasti psychologie a pedagogiky) (4 hodiny)

Pedagogický proces (5 hodin)

Metodika přípravy a pedagogického působení v zájmovém útvaru (5 hodin)

Současné trendy, metody a formy v pedagogice volného času (3 hodiny)

Závěrečné kolokvium
Forma a metody výuky

Vzdělávací akce se bude konat v průběhu tří víkendů, kdy během prvního proběhnou přednášky, druhý bude více věnován příkladům z praxe, modelovým situacím a krátkým praktickým nácvikům, v rámci třetího se uskuteční obhajoba závěrečné práce a bude vykonána ústní závěrečná zkouška zaměřená na ověření znalostí z tematických okruhů. Období mezi jednotlivými termíny je vyhrazeno pro samostatnou přípravu, k níž účastník obdrží podpůrný studijní materiál zahrnující jednotlivá témata, individuální konzultace dle aktuální potřeby účastníků a vypracování závěrečné práce na předem zadané téma.

Hlavní vzdělávací formou bude přednáška, která bude obsahovat teoretické informace doplněné příklady z praxe, modelové situace a krátké praktické nácviky umožňující účastníkům lépe porozumět vysvětlovanou problematiku.

V průběhu vzdělávací akce bude využíváno tištěných podpůrných studijních materiálů, flipchartu, dataprojektoru, power-pointových prezentací, připojení k internetu (elektronických zdrojů informací). Účastníci rovněž obdrží seznam související legislativy a seznam doporučené literatury. Účastníci budou mít možnost klást své dotazy lektorům prostřednictvím e-mailové komunikace.
Doporučená literatura

Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer, B. Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál, 2011.

Hofbauer, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004.
Lektorské zabezpečení Martina Kočerová, Milan Malík, Aleš Michna, Jiří Machart, Ludmila Huboňová Štufková
Rozsah kurzu 40 hodin + závěrečné kolokvium
Termíny výuky

Výuka: 4. 9. - 18. 9. 2021 od 9:00 do 20:00
Závěrečné kolokvium: 15. - 17. 10. 2021

4. a 5.9. probíhá výuka v DDM Č. Budějovice
17. a 18.9. probíhá výuka na TF JU ČB, Kněžská 8
Kolokvium proběhne také na TF JU

Povolená absence je max. 4 hodiny. Při vyšší absenci není možné kurz absolvovat a získat osvědčení.

Kurz má akreditaci MŠMT.

Cena kurzu 2 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 15
Příjem přihlášek do 31.8.2021
Odborný garant Mgr. Martina Kočerová
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Obhajoba závěrečné práce.

Osvědčení

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU