Interpersonální konflikty a možnosti jejich řešení

Interpersonální konflikty a možnosti jejich řešení

Akademický rok

2019/20 (zimní semestr)
Cílová skupina Zájemci o CŽV - vedoucí pracovníci, personalisté, lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR a lidé, kteří chtějí získat základy asertivního chování a komunikace.
Výukové cíle Seznámit účastníky s podstatou a projevy interpersonálních konfliktů a možnostmi jejich řešení nejen na teoretické úrovni, ale i na základě sebepoznání a sebereflexe.
Obsah kurzu

* Interpersonální konflikty v našem životě;
* Prožívání konfliktů a strategie jejich zvládání;
* Emoce a jejich potenciál v konfliktních situacích;
* Komunikační dovednosti v konfliktních situacích sebepoznání a sebereflexe;

Forma a metody výuky Přednáška s diskusí (interaktivní - dialogická forma), praktická cvičení a nácvik.
Doporučená literatura

Mendlíková O.: Umíme to s konfliktem, Grada, Praha 2012
Plamínek J.: Jak řešit konflikt, Grada, Praha 2006
Paulík K.: Psychologie lidské odolnosti, Grada, Praha 2010
Eggert M., Falzon W.: Řešení konfliktů, Portál, Praha 2005

Lektorské zabezpečení Mgr. Bohuslav Jäger
Rozsah kurzu 6 hodin
Termíny výuky 18.1.2020 (9:00 - 14:00)
Výuka proběhne na uč. 112.
Poplatek 800 kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek 11.1.2020
Odborný garant Mgr. Bohuslav Jäger, psychosluzby@email.cz
http://www.psycholog-kouc.cz/index.html
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o účasti
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU