Profil katedry

Hlavním úkolem Katedry etiky, psychologie a charitativní práce je zajistit vědecky a pedagogicky obory Sociální a charitativní práce (Bc.), Etika v sociální práci (NMgr.) a Charitativní práce (Ph.D.). Dále katedra spolupracuje na vědeckém a pedagogickém zajištění dalších oborů – a to zejména v oblastech pastorální teologie pro teologické obory, etiky pro všechny obory na fakultě a základů psychologie a sociální práce pro teologické a pedagogické obory.

Badatelská činnost na katedře
V oblasti etiky se členové katedry věnují zejména teologické a sociální etice, především pak specifickým etickým otázkám v kontextu současných společenských změn a výzev. V oblasti praktické teologie se členové katedry zabývají zejména tzv. diakonickou pastorací, pastoračními metodami a dějinami praktické teologie.  V oblasti sociální a charitativní práce se členové katedry věnují především vztahu a vzájemným interakcím sociální práce a praktické teologie, vymezení charitativní práce, sociální práci s menšinami a identitě a kvalitě sociální práce.

Studijní obory zajišťované katedrou
Katedra buduje výuku sociální práce zejména na principech lidské důstojnosti a lidských práv, nikoliv na direktivách aktuální sociální politiky. Ve své pedagogické činnosti se proto orientuje na odbornost a lidskost jako stejně důležitá kriteria kvality sociální práce. Bakalářským oborem Sociální a charitativní práce je Teologická fakulta asociována v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci.


MENU