Projekty

Projekt č. TL02000390 v programu aplikovaného výzkumu TAČR Éta

"Odborná příprava vězeňských kaplanů s ohledem na specifika vězeňského prostředí"

Cílem projektu je inovace odborné přípravy budoucích kaplanů působících v českém vězeňském prostředí. Hlavním řešitelem projektu je doc. Jan Váně z Katedry sociologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Spoluřešitelem je doc. Michal Opatrný z Katedry etiky, psychologie a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která v projektu vystupuje i v roli aplikačního garanta, tzn., využije výsledky výzkumu v praxi. Součástí pracovního týmu je i Ing. Bc. Pavel Kočnar, hlavní kaplan Vězeňské služby ČR, kaplan věznice Vinařice a farář Českobratrské církve evangelické. Výsledkem projektu bude kurz celoživotního vzdělávání určený pro budoucí vězeňské kaplany a magisterské studenty teologie, který jim pomůže s přípravou na jejich profesní působení ve vězeňském prostředí. Koncepce kurzu bude stát na výsledcích výzkumu mezi vězeňskými kaplany, pracovníky vězeňské služby a odsouzenými. 

Tačr Program Éta

Projekt vězeňský kaplan 

 

Projekt č. 2018-1-CZ01-KA203-048104 v programu Erasmus+ klíčová akce 2: strategická partnerství

„Spiritualita a sociální etika v sociální práci“

Hlavním řešitelem projektu je doc. Michal Opatrný z Katedry etiky, psychologie a sociální práce, dalším spolupracovníkem v týmu je Dr. Emanuele Lacca z Katedry filosofie a religionistiky. Projekt realizuje konsorcium univerzit a odborných pracovišť ze Španělska (Universidad Católica San Antonio de Murcia), Německa (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.), Maďarska (Gál Ferenc Főiskola Szeged) a Irska (Clare Youth Service, Ennis). Cílem projektu je inovace vzdělávacích obsahů navazujících magisterských a doktorských studijních programů v sociální práci. Sociální práce stojí před úkolem, podporovat při integraci do evropské společnosti uprchlíky i další příchozí cizince ze třetích zemí, pro které je jejich spiritualita a religiozita podstatnou součástí jejich životů. Problematika spirituality a religiozity je pak v sociální práci úzce spojena s problematikou etickou, protože sociální pracovník pracuje s hodnotovými systémy klienta, společnosti, sociální práce i se svým vlastním hodnotovým systémem a musí činit komplexní rozhodnutí, která vyžadují vysokou etickou kompetenci. 

web: spiritualsocialwork.net

Erasmus+ obdélník

Projekt Erasmus+ Spiritualita

 

Projekt č. 138/2019/H za podpory Grantové agentury Jihočeské univerzity

„Humanitně vědní přístupy v transdisciplinární struktuře současné vědy“ (doc. Michal Opatrný)

Projekt navazuje na ukončený projekt GA JU řešený v letech 2016 - 2018, který se zabýval interdisciplinární teorií tradice, identitou sociálního pracovníka, problematikou lidské důstojnosti nebo kontexty současné teologie. Nynější projekt se zaměřuje na humanitně-vědní přístupy k vybraným otázkám současného vědeckého diskurzu na poli zejména humanitních a sociálních, ale i přírodních a technických věd. Jeho těžištěm jsou etické, filosofické, teologické a historiografické přístupy k tématům nejen ryze filosofickým a teologickým, ale také sociologickým, antropologickým nebo právním, dále k tématům z oblasti sociální práce a sociální politiky, medicíny, biologie a k tématům vývoje nových technologií. Spolu s nimi jsou dále zkoumány i historické, filosofické, sociální a příp. další kontexty uvedených témat.

MENU