Podmínky přijímacího řízení 2021/2022

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22
V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH OBORECH A PROGRAMECH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

Číslo: 284/2020285/2021286/2021

 

Na základě § 48 až 50 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, stanovuji podmínky a pravidla pro přijetí ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech na Teologické fakultě JU (dále TF JU) takto:


1. Náležitosti přihlášky:

(a) Forma podání přihlášky: elektronická


(b) Termín podání přihlášky
• bakalářské a navazující magisterské studium: do 31. března 2021
• doktorské studium:
- zimní termín: do 10. ledna 2021
- letní termín: do 30. dubna 2021

 

(c) Administrativní poplatek: 500,– Kč
• Úhrada poplatku se provádí bankovním převodem:
- číslo účtu: 104725778/0300 (ČSOB)
- konstantní symbol: 0308
- variabilní symbol: 6020104
- specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce

Uvedené údaje jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (tj. nesmí chybět mj. správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol).

• Poplatek za přihlášku musí být uhrazen nejpozději do posledního dne termínu pro podání přihlášky. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nevyhovujícího bakalářského oboru/programu se uhrazená částka nevrací.

 

(d) V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program resp. formu studia.

 

2. Studijní programy a obory a podmínky přijetí ke studiu

(a) Bakalářský studijní program Filosofie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 7.–11. 6. 2021 (náhradní termín 15. 6. 2021)

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
- podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
- dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).


(b) Bakalářský studijní program Teologie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 7.–11. 6. 2021 (náhradní termín 15. 6. 2021)

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
- podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
- dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).


(c) Bakalářský studijní program Religionistika

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 30 pro každou z forem studia

Posouzení přihlášky ke studiu: Ústní pohovor. 

- Minimální počet bodů pro přijetí je 30 z celkového počtu 100 možných. 

Termín přijímací zkoušky: 7.–11. 6. 2021 (náhradní termín 15. 6. 2021)

Obecné a oborově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:

- podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
- dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).
- k přijímacímu pohovoru uchazeč přinese a komisi předloží soupis přečtené literatury vztahující se k tématu odborného výzkumu náboženství.
- bez přijímacích zkoušek může být přijat uchazeč bakalářského studijního programu Religionistika, jehož celkový aritmetický studijní průměr ze všech předmětů za poslední tři uzavřené roky jeho studia na střední škole činil nejvýše 2,0 a průměrná známka z předmětu občanská nauka (nebo jeho ekvivalentu) za zmíněné tři roky studia byla nejvýše 1,5. Uchazeč, který splňuje tuto podmínku, doloží do 31. 3. 2021 úředně ověřenou kopii vysvědčení za poslední tři uzavřené roky svého studia na střední škole, nebo školou potvrzený katalogový list (třídní katalog), ze kterého budou patrny výsledky jeho studia za zmíněné tři roky studia.


(d) Bakalářský studijní obor Sociální a charitativní práce

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 35 pro prezenční formu studia, 50 pro kombinovanou formu studia

Posouzení přihlášky ke studiu: Ústní pohovor
- Minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 bodů.

Termín přijímací zkoušky: 7.–11. 6. 2021 (náhradní termín 15. 6. 2021)

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
- podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
- dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).


(e) Bakalářský studijní program Pedagogika volného času

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 70 pro prezenční formu studia, 55 pro kombinovanou formu studia

Posouzení přihlášky ke studiu: Písemný test
- Minimální počet bodů pro přijetí je 20 z celkového počtu 100 bodů.

Termín přijímací zkoušky: 7.–11. 6. 2021 (náhradní termín 15. 6. 2021)

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
- podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
- dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).


(f) Bakalářský studijní program Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Tento studijní program je třeba studovat vždy v kombinaci s jiným studijním programem zaměřeným na vzdělávání pro střední školy. Přihláška k druhému studijnímu programu se řídí podmínkami příslušné fakulty JU, které tento program uskutečňuje. Možná je kombinace tohoto studijního programu s následujícími:

- Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (FF JU)
- Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (FF JU)
- Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (FF JU)

- Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)
- Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)
- Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)
- Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)
- Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF JU)

- Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PF JU)
- Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PF JU)
- Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PF JU)

Forma studia: prezenční

Maximální počet přijímaných studentů: 20

Posouzení přihlášky ke studiu: Ústní pohovor
- Minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 bodů.

Termín přijímací zkoušky: 7.–11. 6. 2021 (náhradní termín 15. 6. 2021)

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
- podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
- dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).


(g) Navazující magisterský studijní program Filosofie

Forma studia: prezenční

Maximální počet přijímaných studentů: 10

Posouzení přihlášky ke studiu: Ústní pohovor
- Minimální počet bodů pro přijetí je 30 z celkového počtu 100 bodů.

Termín přijímací zkoušky: 7.–11. 6. 2021 (náhradní termín 15. 6. 2021)

Obecné a oborově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:
- podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
- dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského studijního programu Filosofie nebo studijního programu příbuzného. Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu). Absolvent humanitního oboru v jiné oblasti vzdělávání může přistoupit k přijímacímu řízení pouze se souhlasem garanta studijního programu, který zváží vhodnost vystudovaného bakalářského programu pro studium Filosofie.
- bez přijímacích zkoušek může být přijat absolvent bakalářského studijního programu Filosofie (na jakékoli fakultě v ČR), jehož celkový studijní průměr byl nejvýše 1,5.


(h) Navazující magisterský studijní program Teologie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: nestanoven

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 7.–11. 6. 2021 (náhradní termín 15. 6. 2021)

Obecné a obecně specifické podmínky pro přijetí ke studiu:
- podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
- dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na teologii, nebo jiného vysokoškolského studia doplněného teologicky zaměřeným studiem v rámci celoživotního vzdělávání. V tomto případě posoudí vhodnost a dostatečnost předchozího studia garant studijního programu. Uchazeči, kteří mají tyto doklady k dispozici, je dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).


(i) Navazující magisterský studijní program Teologie služby

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 20 pro každou z forem studia

Posouzení přihlášky ke studiu:
I. Ústní pohovor: max. 40 bodů
II. Uchazečům o studium v navazujících magisterských oborech, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v zahraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní výsledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizováno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.
- O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů z celkového počtu 40 možných v ústním pohovoru.

Termín přijímací zkoušky: 7.–11. 6. 2021 (náhradní termín 15. 6. 2021)

Obecné a oborově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:
- podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
- dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského (nebo vyššího) studijního programu zaměřeného na teologii nebo připravujícího na službu ve společnosti (sociální práce, zdravotnictví, armáda a policie, sdělovací prostředky, veřejná správa apod.). Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).


(j) Navazující magisterský studijní program Etika v sociální práci

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 30 pro kombinovanou formu studia, 25 pro prezenční formu studia

Posouzení přihlášky ke studiu:
I. Ústní pohovor: max. 40 bodů
II. Uchazečům o studium v navazujících magisterských oborech, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v zahraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní výsledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizováno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.
- O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů z celkového počtu 40 možných v ústním pohovoru.

Termín přijímací zkoušky: 7.–11. 6. 2021 (náhradní termín 15. 6. 2021)

Obecné a oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení:
- podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
- dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského studijního programu sociální práce, nebo příbuzného bakalářského studijního programu (případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání), pokud jsou tím splněny požadavky na přípravu sociálního pracovníka stanovené minimálním standardem vzdělávání v sociální práci formulovaným Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Uchazeči, kteří mají tyto doklady k dispozici, je dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu).

 

(k) Doktorský studijní program Filosofie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 6 pro každou z forem studia

Posouzení přihlášky ke studiu:
I. Písemný jazykový test (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského): max. 20 bodů
II. Ústní pohovor:
- nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru: max. 30 bodů
- nad písemným návrhem projektu k disertaci: max. 50 bodů
Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

Termín přijímací zkoušky: 12. 2. 2021 (zimní termín)
                                         17. 6. 2021 (letní termín)

Obecné a oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení:
- podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
- dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu ze studijního programu Filosofie nebo příbuzných studijních programů;
- zaslání do 10. ledna 2021 (zimní termín) nebo do 5. června 2021 (letní termín) na děkanát TF JU písemného návrhu projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru.


(l) Doktorský studijní program Teologie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 6 pro každou z forem studia

Posouzení přihlášky ke studiu:
I. Písemný jazykový test (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského): max. 20 bodů
II. Ústní pohovor:
- nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru: max. 30 bodů
- nad písemným návrhem projektu k disertaci: max. 50 bodů
Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

Termín přijímací zkoušky: 12. 2. 2021 (zimní termín)
                                          17. 6. 2021 (letní termín)

Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení:
- podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)
- dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu ze studijního programu Teologie nebo příbuzných studijních programů;
- zaslání do 10. ledna 2021 (zimní termín) nebo do 5. června 2021 (letní termín) na děkanát TF JU písemného návrhu projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru.

 

(m) Navazující magisterský studijní program Pedagogika volného času

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Maximální počet přijímaných studentů: 20 pro prezenční, 20 pro kombinovanou formu studia

Posouzení přihlášky ke studiu: písemný test a ústní pohovor

  1. kolo přijímacího řízení:

písemný test (rozbor oborového cizojazyčného textu: volba z anglického, německého či španělského jazyka)                                      max. 60 bodů

  1. kolo přijímacího řízení:

ústní pohovor                                                                                                                   max. 40 bodů

Minimální počet bodů získaných v písemném testu potřebný pro postup do 2. kola přijímacího řízení je 20 bodů. Do druhého kola přijímacího řízení postupuje 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů získaných v prvním kole, kteří současně splnili uvedenou podmínku.

Uchazečům, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v zahraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní výsledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizováno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.

O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v obou kolech přijímacího řízení případně doplněného o bonifikaci za studium v zahraničí. Minimální počet bodů pro přijetí je 35, z toho minimálně 15 bodů v ústním pohovoru a 20 bodů v písemném testu.

Termín přijímací zkoušky: 7.-11.6. 2021 (náhradní termín 15. 6. 2021)

Obecné a oborově specifické podmínky pro přijetí ke studiu:

- podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 opatření)

- dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského studijního programu Pedagogika volného času nebo jiného bakalářského studijního programu, kterým se získává kvalifikace pro výkon profese vychovatele nebo pedagoga volného času podle § 16 a § 17 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2021; ostatní uchazeči je doloží v den přijímacího řízení, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu, předložení vlastní bakalářské práce při ústním části přijímacího řízení; uchazeči budou předkládat a prezentovat i bakalářskou práci nedokončenou, v takové míře rozpracovanosti, v jaké se zrovna nachází; kdo takto neučiní, bude z přijímacího řízení vyřazen; v případě, že součástí absolvovaného bakalářského studia nebylo zpracování bakalářské práce, student své akademické schopnosti a odbornou orientaci doloží náhradním způsobem (ročníková práce, významná seminární práce, portfolio apod.).

Účastníkům studijního programu celoživotního vzdělávání „Úvod do navazujícího magisterského studia PVČ" na TF JU v akademickém roce 2019-2020, kteří si podají přihlášku ke studiu tohoto navazujícího magisterského studijního programu, budou prominuty přijímací zkoušky a poplatek za přijímací řízení, pokud v prvním semestru studia zmíněného programu celoživotního vzdělávání (tj. do 31. 3. 2020) získali minimálně 20 kreditů a dosáhli váženého studijního průměru do 2,0 ze všech zapsaných předmětů.


3. Ověření znalosti českého jazyka

V případě bakalářských a navazujících magisterských programů je třeba zajistit, aby uchazeč prokázal dostatečnou znalost českého jazyka. V případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá. V případech jiného státního příslušníka je součástí přijímacího řízení ověření dostatečné znalosti českého jazyka písemnou formou nebo formou rozhovoru s uchazečem. Jestliže jsou uchazeči na příslušný studijní program přijímáni bez přijímací zkoušky, stanoví garant programu termín ústního pohovoru za účelem ověření jazykových znalostí uchazeče (v kontaktní či distanční podobě) v rozmezí 7.–11. 6. 2021.


4. Forma ústního pohovoru
Je-li součástí přijímacího řízení ústní pohovor, je veden v přítomnosti uchazeče před přijímací komisí. V případě potřeby může garant studijního programu stanovit distanční formu ústního pohovoru před přijímací komisí.


5. Vhodnost předchozího bakalářského studia pro navazující magisterský program
V případě navazujících magisterských programů posuzuje vhodnost absolvovaného bakalářského studijního oboru či programu jako splnění jedné z podmínek pro zařazení do přijímacího řízení k navazujícímu magisterskému studijnímu programu (viz výše) garant příslušného studijního programu (kontakty pro případné konzultace viz www.tf.jcu.cz, sekce Studium). Garant programu může uznat uchazečem absolvovaný kurz celoživotního vzdělávání jako doplnění studia vybraných disciplín, které jsou určující pro posouzení vhodnosti předchozího bakalářského studia vzhledem k navazujícímu magisterskému studiu.
V případě, že uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu nesplňuje podmínku požadovaného předchozího bakalářského vzdělání, případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání, bude vyřazen z přijímacího řízení. O této skutečnosti rozhodnou garanti programů do 15. dubna 2021.
Dle charakteru absolvovaného bakalářského programu může garant programu žádat doplnění předmětů nad rámec studijního plánu navazujícího magisterského programu ve smyslu Opatření děkana č. 279/20, čl. 6.

 

6. Vyrozumění o přijetí ke studiu
Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 10. července 2021 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.
Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září 2021. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat na webových stránkách TF JU (www.tf.jcu.cz).


7. Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje TF JU, rozhoduje děkan TF JU. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány děkanovi TF JU.
V případě změny původního rozhodnutí ze strany děkana budou výsledky přezkoumání odeslány uchazeči. V opačném případě bude žádost postoupena rektorovi JU, který uchazeče vyrozumí o svém rozhodnutí.
Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.


8. Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz), e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

 

9. Zvláštní případy přijetí bez přijímacích zkoušek

Účastníkům dlouhodobých studijních programů celoživotního vzdělávání na TF JU, kteří si podají přihlášku ke studiu příslušných bakalářských nebo navazujících magisterských studijních oborů, budou prominuty přijímací zkoušky a poplatek za přijímací řízení, pokud v prvním semestru studia programu celoživotního vzdělávání (tj. do 31. 3. 2021) získají minimálně 20 kreditů a dosáhnou váženého studijního průměru do 2,0 ze všech zapsaných předmětů.

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati rovněž uchazeči, kteří úspěšně absolvovali studium na VOŠ, se kterou za tímto účelem a pro obor, na který se uchazeč hlásí, TF JU uzavřela smlouvu, a kteří současně splňují všechny podmínky specifikované v příslušné smlouvě (zejm. dosažení požadovaného studijního průměru potvrzeného příslušnou VOŠ).