Podmínky přijímacího řízení 2020/21

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

Číslo: 275, 276, 277/2019

Na základě § 48 až 50 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, stanovuji podmínky a pravidla pro přijetí ke studiu 

v bakalářských, navazujících magister­ských a doktorských studijních programech na Teologické fakultě JU (dále TF JU) takto:

 

Den otevřených dveří: 17. ledna 2020

 

Termín podání přihlášky ke studiu:

 • bakalářské a navazující magisterské studium: 31. března 2020 prodlouženo do 15. 4. 2020

 

Termín přijímacích zkoušek:

řádný

8. - 12. června 2020

náhradní

16. června 2020

pro doktorské programy

17. června 2020

Administrativní poplatek: 500,– Kč

 • Úhrada poplatku se provádí bankovním převodem:
číslo účtu: 104725778/0300 (ČSOB)
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 6020104
specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce

 

 • Poplatek za přihlášku musí být uhrazen nejpozději do posledního dne termínu pro podání přihlášky. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nevyhovujícího Bc. oboru se uhrazená částka nevrací

 

Forma podání přihlášky:    elektronickou formou

Náležitosti požadované pro přijímací řízení k bakalářské a navazující magisterské formě studia:

 • vyplněná elektronická přihláška s uvedením názvu studijního programu, ná­zvu studijního oboru a formy studia (prezenční / kombinovaná) – v případě zájmu o více studijních oborů resp. forem studia je třeba vyplnit samostat­nou přihlášku pro každý obor resp. formu studia;
 • úhrada administrativního poplatku provedená bankovním převodem, tak aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (nesmí chybět správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol);
 • pro bakalářské obory úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají vysvědčení k dispozici, je dodají na studijní oddělení TF JU do 31. 3. 2020; ostatní uchazeči je doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech pak nejpozději v den zápisu do studia);
 • pro navazující magisterské obory úředně ověřená kopie dokladu o ukončení bakalář­ského studijního programu (diplomu), a to:

-    pro obor Etika v sociální práci doklad (diplom) o ukončení bakalářského studia v programu Sociální práce nebo v příbuzných bakalářských studijních programech, které splňují minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP(viz http://www.asvsp.org/standardy/);

-    pro obor Filozofie doklad (diplom) o ukončení bakalářského studijního programu humanitního zaměření;

-    pro obor Teologie doklad (diplom) o ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na teologii;

-    pro obor Teologie služby doklad (diplom) o ukončení bakalářského (nebo vyššího) studijního programu zaměřeného na teologii nebo při­pravujícího na službu ve společnosti (sociální práce, zdravotnictví, armáda a policie, sdělovací prostředky, veřejná správa apod.);

Uchazeči, kteří mají doklad o ukončení bakalář­ského studijního programu k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. 3. 2020; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech pak nejpozději v den zápisu do studia.

Vhodnost absolvovaného bakalářského studijního oboru jako splnění jed­né z podmí­nek pro zařazení do přijímacího řízení k navazujícímu magister­skému studijnímu oboru (viz výše) posuzuje garant oboru (kontakty pro pří­padné konzultace viz www.tf.jcu.cz, sekce Studium). Garant oboru může uznat uchazečem absolvovaný kurz celoživotního vzdělá­vání jako doplnění studia vybraných disciplín, které jsou určující pro posouzení vhodnosti předchozího bakalářského studia vzhledem k navazujícímu magisterskému studiu.

 • V případě, že uchazeč o studium v navazujícím magisterském oboru nespl­ňuje podmínku požadovaného předchozího bakalářského vzdělání, případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání, bude vyřazen z přijímacího řízení. O této skutečnosti rozhodnou garanti oborů do 30. 4. 2020.

Dle charakteru absolvovaného bakalářského programu může garant oboru žádat doplnění předmětů nad rámec studijního plánu navazujícího magister­ského oboru ve smyslu Opatření děkana č. 271/2019, čl. 6.

 • pro navazující magisterské studijní programy vlastní bakalářská práce, kterou uchazeč předloží u ústního pohovoru; uchazeči budou předkládat a prezentovat i baka­lářskou práci nedokončenou, v takové míře rozpracovanosti, v jaké se zrovna nachází; v případě, že sou­částí absolvovaného bakalářského studia nebylo zpracování bakalář­ské práce, stu­dent své akademické schopnosti a odbornou orientaci do­loží náhradním způ­sobem (ročníková práce, významná seminární práce, portfolio apod.);
 • Uchazečům o studium v navazujících magisterských oborech, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v za­hraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní vý­sledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizo­váno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahra­ničí (viz odst. 8), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.

 

Náležitosti požadované pro přijímací řízení k doktorské formě studia:

 • vyplněná elektronická přihláška s uvedením názvu studijního programu, názvu studijního oboru a formy studia; v případě zájmu o prezenční i kombinovanou formu studia je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každou formu studia;
 • úhrada administrativního poplatku provedená bankovním převodem, tak aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (nesmí chybět správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol);
 • úředně ověřená kopie magisterského diplomu, a to:

- pro obor Charitativní práce ze studijního oboru Sociální práce nebo příbuzných studijních oborů.

- pro obor Teologie ze studijního programu Teologie nebo příbuzných studijních programů.

- pro obor Filosofie ze studijního programu Filosofie nebo příbuzných studijních programů.

 • dále uchazeči zašlou do 5. června 2020 na děkanát TF JU písemný návrh projektu disertační práce a seznam dosavadní publikační a vzdělávací čin­nosti v oboru.

 

Maximální počet přijímaných studentů:

Studijní program studijní obor max. počet přijímaných
Prezenční bakalářské studium:
Filozofie bez přijímacího řízení
Sociální práce Sociální a charitativní práce 60
Religionistika 30
Teologie 30
Pedagogika volného času 70
Kombinované bakalářské studium:
Filozofie bez přijímacího řízení
Sociální práce Sociální a charitativní práce 60
Religionistika 30
Teologie 30
Pedagogika volného času 70
Prezenční navazující magisterské studium:
Filozofie bez přijímacích zkoušek
Etika v sociální práci 25
Teologie 15
Teologie služby 15
Kombinované navazující magisterské studium:
Etika v sociální práci 30
Teologie 15
Teologie služby 15
Prezenční doktorské studium:
Humanitní studia Charitativní práce 6
Teologie 6
Filosofie 6
Kombinované doktorské studium:
Humanitní studia Charitativní práce 6
Teologie 6
Filosofie 6


Způsob posuzování přijímací zkoušky:

a) pro bakalářský studijní program Filozofie

uchazeči jsou přijati na základě podané přihlášky bez přijímacího řízení

b) pro bakalářský studijní program Pedagogika volného času
písemný test                                                                                                                       max. 100 bodů
Minimální počet bodů pro přijetí je 20.

c) pro bakalářský studijní program Religionistika

ústní pohovor                                                                                                                    max. 100 bodů
Minimální počet bodů pro přijetí je 30. Uchazeč předloží komisi soupis přečtené literatury vztahující se k tématu odborného výzkumu náboženství.

d) pro bakalářský studijní obor Sociální a charitativní práce

ústní pohovor                                                                                                                      max. 40 bodů
Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů v ústním pohovoru.

e) pro bakalářský studijní program Teologie

ústní pohovor                                                                                                                      max. 40 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů v ústním pohovoru.

f) pro navazující magisterský studijní program: Etika v sociální práci, Teologie, Teologie služby

ústní pohovor                                                                                                                      max. 40 bodů
případná bonifikace za studium v zahraničí (viz. výše)                                                      max. 20 bodů
O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení.
Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů v ústním pohovoru.

g) pro navazující magisterský studijní program Filozofie
uchazeči jsou přijati na základě podané přihlášky bez přijímacího řízení

h) pro doktorské studijní obory: Charitativní práce, Teologie, Filosofie

test jazykový (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského)                                             max. 20 bodů

ústní pohovor:

 • nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru         max. 30 bodů
 • nad písemným návrhem projektu k disertaci                                                              max. 50 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

Přijetí bez přijímacích zkoušek

 • Bez přijímacích zkoušek může být přijat uchazeč bakalářského studijního programu Religionistika, jehož celkový aritmetický studijní průměr ze všech předmětů za poslední tři uzavřené roky jeho studia na střední škole činil nejvýše 2,0 a průměrná známka z předmětu občanská nauka (nebo jeho ekvivalentu) za zmíněné tři roky studia byla nejvýše 1,5. Uchazeč, který splňuje tuto podmínku, doloží do 15. 4. 2020 úředně ověřenou kopii vysvědčení za poslední tři uzavřené roky svého studia na střední škole, nebo školou potvrzený katalogový list (třídní katalog), ze kterého budou patrny výsledky jeho studia za zmíněné tři roky studia.

 • Bez přijímacích zkoušek jsou přijati uchazeči o bakalářský i navazující magisterský obor Filosofie.
 • Účastníkům dlouhodobých studijních programů celoživotního vzdělávání, kteří si podají přihlášku ke studiu příslušných bakalářských nebo navazujících magister­ských studijních oborů, budou prominuty přijímací zkoušky a poplatek za přijí­mací řízení, pokud v prvním semestru studia programu celoživotního vzdělávání (tj. do 31. 3. 2020) získají minimálně 20 kreditů a dosáhnou váženého studijního průměru do 2,0 ze všech zapsaných předmětů.
 • Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati rovněž uchazeči, kteří úspěšně ab­solvovali studium na VOŠ, se kterou za tímto účelem a pro obor, na který se uchazeč hlásí, TF JU uzavřela smlouvu, a kteří současně splňují všechny podmínky specifikované v příslušné smlouvě (zejm. dosažení požadovaného studijního průměru).

 

Vyrozumění o přijetí:

Studijní oddělení TF JU a děkanát TF JU (u výsledků přijímacího řízení k doktor­skému studiu) zajistí, aby do 15. 7. 2020 bylo odesláno všem uchazečům o stu­dium vyrozu­mění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.

Studijní oddělení TF JU a děkanát TF JU (u výsledků přijímacího řízení k doktor­skému studiu) umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin na­hlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. 9. 2020. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat na webových stránkách TF JU www.tf.jcu.cz.

 

Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje TF JU, rozhoduje děkan TF JU. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány děkanovi TF JU.

V případě změny původního rozhodnutí ze strany děkana budou výsledky přezkou­mání odeslány uchazeči. V opačném případě bude žádost postoupena rektorovi JU, který uchazeče vyrozumí o svém rozhodnutí.

Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst.1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.


Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz), e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.