Doporučená literatura k přijímacímu řízení

Bakalářské studium

 

Religionistika


KEENE, M. Světová náboženství. Praha: Euromedia group, Knižní klub, 2003.
BUDIL, I. T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie Praha: Triton, 2003.

Pro uchazeče je dobré mít základní přehled v oblasti religionistiky a kultury. Nejde o hluboké znalosti, k nimž ho má přivést teprve univerzitní studium, ale o rozumný přehled o tématech, které patří do oboru, k jehož studiu se hlásí. Doporučená literatura má k tomuto základnímu přehledu napomoci.

 

Pedagogika volného času


HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha : Portál, 2004.
PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000.
ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál 2001. (pouze kap. 1-6)

 

Sociální a charitativní práce


KREBS, V. et al. Sociální politika. Praha : ASPI, 2002.
MATOUŠEK, O.; KOLÁČKOVÁ, J.; KODYMOVÁ, P.
Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005.

 

Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy


SVOBODOVÁ, Z., Nelhostejnost. Črty k (ne)náboženské výchově. Praha : Malvern, 2005.
MUCHOVÁ, L. Náboženská edukace v současné společnosti. Ružomberok, Pedagogická fakulta, 2009.
PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha : SPN, 1991
ALBERICH, E.; DŘÍMAL, L. Katechetika. Praha : Portál, 2008.

 

Navazující magisterské studium

Etika v sociální práci


ANZENBACHER, A. Křesťanská sociální etika. 2. vyd. Brno : CDK, 2015.
MUSIL, L. Ráda bych Vám pomohla, ale... Brno : Marek Zeman, 2004.

 

Filosofie


RICKEN, F., Antická filosofie, Nakladatelství Olomouc 1999.
HEINZMANN, Středověká filosofie, Nakladatelství Olomouc 2000.
CORETH, E., Filosofie 17. a 18. století, Nakladatelství Olomouc 2002.
CORETH, E., SCHÖNDORF, H., Filosofie 19. století, Nakladatelství Olomouc 2003.
CORETH, E., et al., Filosofie 20. století, Nakladatelství Olomouc 2003.
STÖRIG, H. Malé dějiny filosofie, různá vydání.

Pro uchazeče je třeba dobrá orientace v dějinách filosofie, jejichž znalost se předpokládá z absolvovaného bakalářského studia zhruba na úrovni uvedené literatury

 

Pedagogika volného času


KAPLÁNEK, Michal a kol. Volný čas a jeho význam ve výchově. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1250-8.
KAPLÁNEK, Michal. Čas volnosti - čas výchovy: pedagogické úvahy o volném čase. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0450-3.
KNOTOVÁ, Dana. Pedagogické dimenze volného času. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-223-9.

Jednu z knih si vyberte a přečtěte celou.

 

Teologie

znalost na úrovni bakalářských zkoušek

Bible. Písmo Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih. Český ekumenický překlad. 6. přeprac. vyd. (4. vyd. v ČBS). Praha: Česká biblická společnost, 1995. (zejména Nový zákon)
Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002
Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, váz. 2001, brož. 2002
Kompendium katechismu katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006.

 

Teologie služby


BENEDICT XVI. Deus caritas est: encyklika o křesťanské lásce. Praha 2006
POSPÍŠIL, C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha : Zvon, 1995, s. 173-265.

Při přijímacím řízení, by měl student projevit znalost s následujícím částmi Bible: SZ - Ester, Daniel, Ámos, Jonáš a NZ - Lukášovo evangelium, Skutky apoštolů, List Jakubův, 1. list Petrův, 1. list Janův. Úvod do křesťanství od Josepha Ratzingera nebo jiný úvod do teologie.