Doporučená literatura k přijímacímu řízení

Bakalářské studium


Religionistika

KEENE, M. Světová náboženství. Praha: Euromedia group, Knižní klub, 2003.
BUDIL, I. T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 2003.

Pro uchazeče je dobré mít základní přehled v oblasti religionistiky a kultury. Nejde o hluboké znalosti, k nimž ho má přivést teprve univerzitní studium, ale o rozumný přehled o tématech, které patří do oboru, k jehož studiu se hlásí. Doporučená literatura má k tomuto základnímu přehledu napomoci.


Pedagogika volného času

HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha : Portál, 2004.

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000.

ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál 2001. (pouze kap. 1-6)

 

Sociální a charitativní práce

KREBS, V. et al. Sociální politika. Praha : ASPI, 2002.

MATOUŠEK, O.; KOLÁČKOVÁ, J.; KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005.


Teologie

základní znalost
Bible. Písmo Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih. Český ekumenický překlad 6. přeprac. vyd. (4. vyd. v ČBS). Praha: Česká biblická společnost, 1995. (zejména Nový zákon)
Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002.
Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, váz. 2001, brož. 2002.
Kompendium katechismu katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006.


Navazující magisterské studium


Etika v sociální práci

ANZENBACHER, A. Křesťanská sociální etika. 2. vyd. Brno : CDK, 2015.

MUSIL, L. Ráda bych Vám pomohla, ale... Brno : Marek Zeman, 2004.

Filozofie
RICKEN, F., Antická filosofie, Nakladatelství Olomouc 1999.
HEINZMANN, Středověká filosofie, Nakladatelství Olomouc 2000.
CORETH, E., Filosofie 17. a 18. století, Nakladatelství Olomouc 2002.
CORETH, E., SCHÖNDORF, H., Filosofie 19. století, Nakladatelství Olomouc 2003.
CORETH, E., et al., Filosofie 20. století, Nakladatelství Olomouc 2003.
STÖRIG, H. Malé dějiny filosofie, různá vydání.

Pro uchazeče je třeba dobrá orientace v dějinách filosofie, jejichž znalost se předpokládá z absolvovaného bakalářského studia zhruba na úrovni uvedené literatury.

Pedagogika volného času
KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus 1998.
PÁVKOVÁ, J. et al. Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha : Portál, 2002.
VÁŽANSKÝ, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. Brno : Print-Typia, 2001.

Teologie
znalost na úrovni bakalářských zkoušek
Bible. Písmo Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih. Český ekumenický překlad. 6. přeprac. vyd. (4. vyd. v ČBS). Praha: Česká biblická společnost, 1995. (zejména Nový zákon)
Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002.
Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, váz. 2001, brož. 2002.
Kompendium katechismu katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006.

Teologie služby

BENEDICT XVI. Deus caritas est: encyklika o křesťanské lásce. Praha 2006.
POSPÍŠIL, C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha : Zvon, 1995, s. 173-265.
Při přijímacím řízení, by měl student projevit znalost s následujícím částmi Bible: SZ - Ester, Daniel, Ámos, Jonáš a NZ - Lukášovo evangelium, Skutky apoštolů, List Jakubův, 1. list Petrův, 1. list Janův. Úvod do křesťanství od Josepha Ratzingera nebo jiný úvod do teologie.