Profil katedry

 

Katedra pedagogiky se ve své vědecké, publikační a pedagogické činnosti zabývá oblastmi obecné pedagogiky a didaktiky, náboženské pedagogiky, pedagogiky volného času, zážitkové pedagogiky, sociální a speciální pedagogiky, estetické výchovy a filosofie výchovy.

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času je disciplínou pedagogiky, jejímž cílem je reflektovat výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých v době jejich volného času. Pod pedagogiku volného času se často zahrnuje vytváření specifických metodických postupů a někdy i (terminologicky ne zcela přesně) také samotná přímá výchovná práce s různými skupinami v jejich volném čase.

Estetická výchova

Estetická výchova (výchova k umění uměním) je na KPD chápána jako teoretická aplikovaná pedagogická disciplína s výrazným interdisciplinárním charakterem. Jejím cílem je receptivní a aktivní estetickovýchovné působení na studenty v oborech blízkých umění (výtvarná, hudební, dramatická, literární, filmová a mediální výchova).

Zážitková pedagogika

Se zážitkovou pedagogikou se na KPD setkáváme jak na praktické, tak teoretické badatelské úrovni:

Metod výchovy zážitkem je využíváno při realizaci adaptačních kurzů pro první ročníky oboru Pedagogika volného času - studenti toho samého oboru se pak s prvky výchovy zážitkem mohou setkat v rámci metodické specializace "Výchova zážitkem". Ta studenty blíže seznamuje s konkrétními metodami, teoretickými modely i historickým vývojem tohoto výchovného přístupu.

Na úrovni badatelské se katedra zabývá efektivitou využití zážitkového přístupu, např. v oblasti rozvoje kompetence k řešení problémů. Spolupracujeme také na vydávání časopisu Gymnasion (www.gymnasion.info). Někteří absolventi oboru PVČ se dnes dále zabývají zážitkovou pedagogikou v rámci svého doktorského studia na UP v Olomouci či MUNI v Brně.

Náboženská pedagogika

Náboženská pedagogika je disciplína pohybující se na pomezí mezi pedagogikou a teologií. Cíle, obsahy, metody a instituce náboženské výchovy a vzdělání zdůvodňuje pedagogicky. Teologie je však pro ni metapedagogickou vědou, z níž odvozuje svoje základní principy. Vedle ostatních humanitních a sociálních věd je teologie také její věda vztažná. Vede s nimi kritický dialog a dodává nové pohledy a impulsy.

Etická výchova

Členové katedry se podílejí nejen přímou výukou na přípravě vyučujících etické výchovy v rámci denního, kombinovaného a celoživotního vzdělávání (akreditované kurzy DVPP), ale rovněž publikují k této vzdělávací oblasti odborné články a monografie. Etická výchova je vnímána jako kultivace osobnosti v oblasti etiky, tj. praktické filosofie.

Filosofie výchovy

Filosofie výchovy jako součást filosofie či filosofické antropologie usiluje o filosofické založení fenoménů pedagogiky, především výchovy a vzdělávání. Zkoumá například původ a smysl autority, vztahovost mezi učitelem a žákem, pojetí lidskosti jako cíle vzdělávání ad.

 

 

Vedoucí katedry                 

 

 

 


Sekretářka katedry

 

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 527

e-mail: hzbudilova@tf.jcu.cz

kancelář číslo 4.20 (podkroví)

 

Mgr. Karolina Půrová

telefon kancelář: +420 387 773 556

e-mail: purova@tf.jcu.cz

kancelář číslo: 214C (2. patro)

  

 

MENU