Lidé na katedře

 

    Badatelské zaměření:

vedoucí katedry

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 387 773 507
kancelář: 4.23 (podkroví)

Konzultační hodiny:
Zkouškové období
ZS 2020/2021
Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem, telefonicky nebo online pomocí MS Teams.
 • Didaktika literatury, literární výchova a volný čas
 • Didaktika výchovy k občanství a základů společenských věd
 • Španělská a hispanoamerická literatura a jejich kulturní, filozofické a náboženské průniky; teorie fikčních světů
zbudilova

sekretářka katedry

Mgr. Karolina Půrová

Kontakt:
telefon: +420 387 773 556
kancelář: 214 C (2. patro)
47382724_358551444898847_2542630341563121664_n.jpg

interní vyučující

tajemník katedry

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

Kontakt
telefon:
+420 387 773 527, 
+420 775 619 337
e-mail: bauman@tf.jcu.cz
kancelář: 4.20 (podkroví)

Konzultační hodiny:
Zkouškové období
ZS 2020/2021
Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem, telefonicky nebo online pomocí MS Teams.
         
 • Ideová dimenze kurikula
 • Leisure education (souvislosti leisure studies a pedagogiky volného času)
 • Filozofie pro děti (filozofování s dětmi jako součást kurikula základní školy, filozofický dialog jako prostředek rozvoje myšlení)


                                                                                        
 bauman_2.jpg                         
Mgr. Veronika Blažek Iňová, Ph.D.
 
Kontakt:
kancelář: 4.17 (podkroví)
Zkouškové období
ZS 2020/2021
Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem.
 • Teologická estetika (zvláště v díle Hanse Urse von Balthasara)
 • Místo teologické estetiky v náboženské edukaci, katechezi, evangelizaci a pastoraci
 • Náboženská pedagogika v praktickém rozměru náboženské edukace a pastorace
 • Ekumenický dialog v náboženské edukaci a interkonfesijní výchova
 • Environmentální estetika v jejím teologickém rozměru
V Blažek Iňová

Mgr. Anna Dudová

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
kancelář: 4.26 (podkroví)

Konzultační hodiny:
Zkouškové období
ZS 2020/2021
Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem, telefonicky nebo online pomocí MS Teams.

 • Pedagogika volného času
 • Kulturní animace
 • Salesiánská pedagogika
 • Muzejní a galerijní animace

Mag. Tomáš Cyril Havel, Dr.theol.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
e-mail: thavel@tf.jcu.cz
kancelář: 4.26 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
ZS 2020/2021
Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem online.

Publikační činnost
 • Impulzy náboženské pedagogiky pro české školství a společnost
 • Spirituální dimenze vzdělávání/ spirituální rozměr školy
 • Diverzita a její potenciál pro vzdělávání
 • Nábožensko-pedagogické aspekty otázky po pravdě
 • Didaktika náboženských témat vzhledem k mezipředmětovým vztahům
 • Náboženské vzdělávání jako součást kurikula
 • Pedagogika Franze Ketta
 • Autentická katecheze
chfoto.jpg
doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 387 773 529
kancelář: 4.26 (podkroví)

Konzultační hodiny:
Zkouškové období
ZS 2020/2021
Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem, telefonicky nebo online pomocí MS Teams.
 • Praktická teologie:
  • teorie a praxe pastorace mládeže
  • náboženská výchova v mimoškolním prostředí
 • Pedagogika volného času:
  • věda o volném čase
  • animace
  • salesiánská pedagogika
kaplánek

Mgr. Martina Kočerová

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
kancelář: 4.26 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
Zkouškové období
ZS 2020/2021

Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem, telefonicky nebo online pomocí MS Teams.

 • Pedagogika volného času
 • Zážitková pedagogika
 • Participace
 • Kinantropologie - Křesťanské církve a sport
kočerová

Mgr. Josef Nota, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 527
e-mail: jnota@tf.jcu.cz  
kancelář: 4.20 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
Zkouškové období
ZS 2020/2021
Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem, telefonicky nebo online pomocí MS Teams.

Publikační činnost
 • pedagogická a školní psychologie
 • kvalitativní výzkum v pedagogickém prostředí
 • specifika málotřídních škol
 • stávání se učitelem: budování profesního postoje
 • sebereflexe
 • osobnostní přístup k pedagogice
 • autentický postoj pedagogů
 • experimentální dramatika
 • výchovné postoje pedagogů
 • pedagogický vztah
 • psychosomatický přístup ve vzdělávání budoucích vychovatelů
 • učitelství pro 1. stupeň ZŠ
notasmallss.jpg

Ing. Mgr. Petra Samcová, Ph.D. 

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
kancelář: 4.24 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
Zkouškové období
ZS 2020/2021
Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem, telefonicky nebo online pomocí MS Teams.
Na mailovou korespondenci vyučující reaguje do týdne.
 • Speciální pedagogika

doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 527
kancelář: 4.20 (podkroví)

Konzultační hodiny:
Zkouškové období
ZS 2020/2021

Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem, telefonicky nebo online pomocí MS Teams.

 • Kvalitativní metodologie v pedagogickém prostředí
 • Osobnostně-sociální výchova
 • Pedagogická komunikace
 • Psychosomatický přístup ve vzdělávání budoucích vychovatelů a pedagogů
 • Experimentální dramatika
 • Kultivace a vývoj sebereflektování
 • Autorské čtení, eseje
 • Dramaterapie
 • Canisterapie
2.JPG

Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
mobil: +420 728 050 173
kancelář: 4.24 (podkroví)

Konzultační hodiny:
Zkouškové období
ZS 2020/2021

Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem, telefonicky nebo online pomocí MS Teams.

 • Spiritualita a religiozita ve stáří
 • Vzdělávání dospělých
 • Volnočasové aktivity seniorů
 • Sociální pedagogika
PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
kancelář: 4.26 (podkroví)

Konzultační hodiny:
Zkouškové období
ZS 2020/2021
Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem, telefonicky nebo online pomocí MS Teams.


 • Filosofie výchovy
 • Etika
 • Etická výchova
 • Komeniologie
 • Česká filosofie
 • Filosofie ve 20. století (zejména židovští myslitelé, personalisté, existencialisté, fenomenologická filosofie, hermeneutika)
 • Filosofie a teologie
 • Vztahy náboženské a kulturní vzdělanosti

Oddělení umělecké výchovy na katedře pedagogiky

interní pracovníci

PhDr. Michal Filip, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
kancelář: 4.24 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
Zkouškové období
ZS 2020/2021
Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem, telefonicky nebo online pomocí MS Teams.

Na mailovou korespondenci vyučující reaguje do týdne.
 • Role výtvarné výchovy v procesu výchovy k tvořivosti
 • Interkulturní souvislosti výtvarné tvorby
 • Psychologie výtvarného umění

Mgr. Karel Ochozka

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
mobil: +420 775 905 687
kancelář: 4.24 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
Zkouškové období
ZS 2020/2021
Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem, telefonicky nebo online pomocí MS Teams.

Publikační činnost
 • Liturgická a duchovní hudba
 • Rozvíjení hudebnosti u dětí
 • Vedení sboru a souboru - spartace a úpravy skladeb
 • Koncertní činnost
ochozka

externí vyučující

Hana Chyzy, Dr. phil.
 
Kontakt:
email: hchyzy@tf.jcu.cz
 • Úvod do rekreologie (ZS)
Mgr. Martina Karásková
 
Kontakt:
email: karaskova@jcu.cz
kancelář: 4.20 (podkroví)
 • IT v zájmovém vzdělávání (ZS)
doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Kontakt:  
kancelář: 4.24 (podkroví)

 • školitelka Ph.D. studentů a vedení disertačních prací
muchova

vědecký pracovník pedagogický - TAČR

Mgr. Richard Macků, Ph.D.
 
Kontakt:
telefon katedra: +420 387 773 529
email: mackur@tf.jcu.cz
kancelář: 4.26 (podkroví)

 • řešení projektu TAČR
macků


Interní doktorandky a doktorandi:Školitel:

Mgr. Anna Dudová 

dudova@tf.jcu.cz

doc. Michal Kaplánek, Th.D.

PhDr. et Mgr. Denisa Klemscheová

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Mgr. Josef Mendel

doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Mgr. Jana Šídlová

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

MENU