Zážitková pedagogika na KPD TF JU

Zážitková pedagogika reflektuje práci se zážitkovými formami celostního působení na osobnost za účelem jejího rozvoje reflektuje. Samotnou praxi je však nejlépe nazývat výchovou zážitkem, neboť dobře odráží skutečnost, že jedním z hlavních úkolů pedagoga je dále pracovat právě se zážitky, které se účastníci odnáší z uskutečněných aktivit.

Celou oblast výchovy zážitkem můžeme vnímat ve třech sférách – kromě volného času totiž nachází své uplatnění také během školní výuky a určité místo dnes má i v rámci profesního vzdělávání. Zatímco v případě volného času se tato výchova může dít v podobě typických vícedenních zážitkových kurzů, v případě školního prostředí jde o obecnější model zkušenostně-orientované výuky, která neklade na organizátory takové nároky – např. nutně nevyžaduje uplatnění všech principů dramaturgie, včetně délky akce. Oblast profesního vzdělávání je zase specifická svým kurikulem – cílem bývá rozvoj specifických profesních kompetencí nebo efektivní fungování týmu. Všechny tři sféry můžeme považovat za oblast výchovy zážitkem, ale musíme je důsledně oddělit od prostých zážitkových programů, jež nemají žádný vyšší cíl než pobavit a zažít – ve smyslu konzumovat zážitky. Výchovu zážitkem je třeba naproti tomu vnímat ve smyslu tzv. holistické výchovy. Tento celostní přístup vychází z interakce facilitátorů, účastníků, prostředí a samotných aktivit vhodně zasazených do struktury akce, integruje všechny znaky výchovy zážitkem (prostředí, dobrodružství, hra, reflexe…).

Záměrné navozování zážitků za účelem rozšíření či modifikace stávající zkušenosti je základním principem výchovy zážitkem.  Prožitkové situace mají často povahu nejrůznějších her a simulací, někdy také projektů účastníků; samotná proměna zkušenosti se pak děje především díky reflexi, která pomáhá účastníkům konkrétní situace vztáhnout k vlastním životním situacím.

Posloupnost jednotlivých kroků výchovy zážitkem můžeme objasnit za pomoci tří pojmů – prožitek, zážitek a zkušenost. Prožitkem rozumějme okamžitý důsledek působení těch situací, jež účastníkům nabízíme ve formě aktivit, her apod. Jsou to tedy konkrétní děje, které účastníci vnímají v konkrétním čase a místě a které se vzápětí proměňují do podoby zážitků – tedy paměťové stopy vázané na tyto předchozí děje. Zážitek vzniká víceméně automaticky a jeho síla a hloubka je závislá na síle a hloubce předchozího prožívání, a to se zase odvíjí od praktického významu prožívané skutečnosti, od zájmů, potřeb a dosavadní zkušenosti účastníka. To, co má pro člověka větší praktickou hodnotu tedy generuje silnější prožitky a zážitky. Proto lze říci, že už samotné hry a další aktivity, které účastníci zažijí, mají rozvojový potenciál. Ne vždy je však rozvoj formován přesně v souladu s edukačními cíli akce, proto do celého procesu modifikace zkušenosti účastníků vstupujeme ještě jednou v tzv. reflexi.

Reflexe je jakýmsi pedagogickým zhodnocením předchozího programu, na který znovu obracíme pozornost účastníků. Jejím úkolem je pomoci účastníkům vytvořit vazbu mezi konkrétními zážitky z uskutečněného programu a zařadit je do stávající zkušenostní struktury.

Mohou existovat i zážitkové kurzy, které mnohem více využívají přirozených prožitků, které vyplývají např. z pobytu v přírodním prostředí – typickým příkladem mohou být např. zimní zážitkové kurzy založené na putování v zimních horách (viz dále náš kurz Až se zima zeptá). Kurzy postavené na přirozených zážitcích byly mnohem častějším způsobem toho, jak byla realizována výchova zážitkem v zahraniční, kde přírodní podmínky dovolovaly mnohem větší dobrodružství než u nás. I proto se v zahraniční setkáme s pojmem outdoor education, který v češtině pravděpodobně nemá rozumný ekvivalent a takový způsob výchovy tedy rovněž považujeme za výchovu zážitkem.

 

Zážitkové projekty Katedry pedagogiky:

- adaptační kurzy pro nově nastupující studenty (pořádané pro studenty fakulty, ale rovněž pořádané našimi studenty a vyučujícími pro jiné školy)

- zážitkové kurzy pro studenty (typologické zážitkové kurzy a zimní i letní expediční kurzy)

- zážitkové víkendy a kratší projekty pro školy

- výukové kurzy v rámci Celoživotního vzdělávání

Články o zážitkové pedagogice vychází dvakrát ročně v časopise Gymnasion.

MENU