Lidé na katedře

Badatelské zaměření:Fotografie:

Vedoucí katedry

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 507        
kancelář: 4.23


Konzultační hodiny:
zkouškové období LS 2017/2018
Dne 7. 6. 2018 odpadají konzultační hodiny z důvodu pracovní cesty na PF Masarykovy univerzity.
Doc. Muchová bude na TF JU přítomna až ve středu 13. 6. 2018.
PS:
čtvrtek 10:00 - 12:00 hod.


 • Zabývám se především rozvojem oboru náboženská pedagogika v českém pedagogickém a teologickém prostředí s koncentací na témata týkající se spirituálního rozměru výchovy.
 • Za významné považuji v této souvislosti rozpracování témat náboženská zkušenost a význam symbolů, křesťanská identita v sekularizované pluralitní společnosti a vztah mezi náboženskou a etickou výchovou.
 • V didaktické oblasti se zaměřuji na aplikaci Filosofie pro děti v náboženské výchově.

 

 

 

 

 

Odborný životopis

Publikační činnost

muchova

Sekretářka katedry

Mgr. Karolina Půrová

Kontakt:
Od 14. 6. 2018 přechodně v kanceláři č. 103, telefonní linka 3509 (sdílená s p. Stehlíkovou)

telefon: +420 387 773 556
kancelář: 214 C (2. patro)

 

 

 

 

 

purova

Interní vyučující

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

Kontakt
telefon: +420 387 773 527, +420 775 619 337
e-mail: bauman@tf.jcu.cz
kancelář: 4.20 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
zkouškové období LS 2017/2018
dle telefonické domluvy
 • Ideová dimenze kurikula
 • Leisure education (souvislosti leisure studies a pedagogiky volného času)
 • Filozofie pro děti (filozofování s dětmi jako součást kurikula základní školy, filozofický dialog jako prostředek rozvoje myšlení)

 

Odborný životopis

Publikační činnost

bauman_2.jpg

Mgr. Anna Dudová

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
kancelář: 4.26 (podkroví)
Konzultační hodiny:
zkouškové období LS 2017/2018
dle potřeby po předchozí domluvě mailem či telefonicky
 • Pedagogika volného času
 • Kulturní animace
 • Salesiánská pedagogika
 • Muzejní a galerijní animace

 

Odborný životopis

Publikační činnost

dudova
doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 387 773 529
kancelář: 4.26 (podkroví)
 


Konzultační hodiny:
LS 2017/2018
PS:
čtvrtek 13:00 do 15:00 hod.


KS:

 • Praktická teologie:
  • teorie a praxe pastorace mládeže
  • náboženská výchova v mimoškolním prostředí
 • Pedagogika volného času:
  • věda o volném čase
  • animace
  • salesiánská pedagogika 

 

Odborný životopis

Publikační činnost

kaplánek

Mgr. Martina Kočerová


Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
kancelář: 4.26 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
zkouškové období LS 2017/2018
po předchozí domluvě
 • Pedagogika volného času
 • Participace
 • Kinantropologie - Křesťanské církve a sport

 

 

Odborný životopis

Publikační činnost

kočerová
Mgr. Richard Macků, Ph.D.
 
Kontakt:
telefon katedra: +420 387 773 527
kancelář: 4.20 (podkroví)


Konzultační hodiny:
zkouškové období LS 2017/2018
po předchozí domluvě
 • Kompetence k řešení problémů
 • Pedagogická dramaturgie
 • Pedagogika volného času a animace
 • Zážitková pedaogogika
 • Filosofie pro děti

 

Odborný životopis

Publikační činnost

macků

Ing. Mgr. Petra Samcová, Ph.D. 

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
kancelář: 4.24 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
LS 2017/2018
na základě předchozí domluvy emailem, nejlépe ve středu po výuce, tj. od. 9.45 hod. 
 • Speciální pedagogika

 

 

 

Odborný životopis

Publikační činnost

Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
mobil: +420 728 050 173
kancelář: 4.24 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
zkouškové období LS 2017/2018
po předchozí emailové domluvě
 • Spiritualita a religiozita ve stáří
 • Vzdělávání dospělých
 • Volnočasové aktivity seniorů
 • Sociální pedagogika

 

Odborný životopis

Publikační činnost

suchomelova
PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
kancelář: 4.26 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
zkouškové období LS 2017/2018

V době zkouškového období konzultace formou e-mailu: svobodz@tf.jcu.cz

 • Filosofie výchovy
 • Etika
 • Etická výchova
 • Komeniologie
 • Česká filosofie
 • Filosofie ve 20. století (zejména židovští myslitelé, personalisté, existencialisté, fenomenologická filosofie, hermeneutika)
 • Filosofie a teologie
 • Vztahy náboženské a kulturní vzdělanosti

Odborný životopis

Publikační činnost

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 387 773 527
kancelář: 4.20 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
zkouškové období LS 2017/2018
středa 13. 6. 2018 od 13:00 - 14:00 hod. + další po domluvě emailem
kancelář 4.20
 • Didaktika literatury, literární výchova a volný čas
 • Didaktika výchovy k občanství a základů společenských věd
 • Španělská a hispanoamerická literatura
  a jejich kulturní, filozofické a náboženské průniky; teorie fikčních světů

 

 

Odborný životopis

Publikační činnost

zbudilova

Externí vyučující

Dr.phil. Hana Chyzy

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
kancelář: 4.24 (podkroví)

Výuka:

 • Úvod do rekreologie (ZS)

PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.

Kontakt:
kancelář: 203 (2. patro)

Výuka:

 • Základy mediální etiky a pedagogiky (LS)

Oddělení umělecké výchovy na katedře pedagogiky

Interní vyučující

PhDr. Michal Filip, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
kancelář: 4.24 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
LS 2017/2018
středa 13:00 - 14:00 hod. či po předchozí domluvě mailem
Na mailovou korespondenci vyučující reaguje do týdne.
 • Role výtvarné výchovy v procesu výchovy k tvořivosti
 • Interkulturní souvislosti výtvarné tvorby
 • Psychologie výtvarného umění

 

Odborný životopis

Publikační činnost

Mgr. Karel Ochozka

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
mobil: +420 775 905 687
kancelář: 4.24 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
LS 2017/2018
středa 8:45 - 9:45 hod.
 • Liturgická a duchovní hudba
 • Rozvíjení hudebnosti u dětí
 • Vedení sboru a souboru - spartace a úpravy skladeb
 • Koncertní činnost

 

Odborný životopis

Publikační činnost

Další profesně orientované zájmy a aktivity

ochozka


Interní doktorandky a doktorandi:Školitel:

Mgr. Anna Dudová 

dudova@tf.jcu.cz

doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Mgr. Veronika Iňová

inovav00@tf.jcu.cz

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Denisa Klemscheová

klemsd00@tf.jcu.cz

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Mgr. Josef Mendel

mendej00@tf.jcu.cz

doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Mgr. Jana Šídlová

sidloj00@tf.jcu.cz

 konzultace dle předchozí dohody emailem

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Externí doktorandky a doktorandi:Školitel:

Mgr. Štefan Čáni

canist00@tf.jcu.cz

doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Mgr. Martin Fujdl - studium přerušeno

doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Mgr. Karim Sidibe
doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.


MENU