Aktivity katedry

Koordinátorem projektů "Církevní vzdělávání dospělých", "Náboženská pedagogika ve sjednocené Evropě" a "Venice international University" je doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD.

 

Církevní vzdělávání dospělých

Projekt uskutečňuje katedra pedagogiky ve spolupráci s Institutem pro etiku a regionální rozvoj. Projekt vznikl díky iniciativě katedry teologické etiky, sociální etiky a etického vzdělávání. Její vedoucí Prof. Helmut Renöckl vyzval ke spolupráci vedoucí katedry náboženské pedagogiky a společně zpracovali cíle projektu a jeho jednotlivé kroky. Cílem projektu je vytvořit fundované odborné i didaktické zpracování obsahů, o které se zajímají lidé ve farnostech v naší zemi a najít efektivní cestu k adresátům. Jednotlivé kroky byly naplánovány následovně:

1) zjistit skutečný zájem lidí ve farnostech o určité tématické celky

2) zpracovat tato témata po stránce odborné a didaktické

3) zajistit ve vybraných farnostech vzdělávací kursy, v nichž budou zpracovaná témata použita jako základní pomůcka

4) zajistit zpětnou vazbu z farností, v nichž se práce uskutečnila

5) analyzovat připomínky z farností a eventuálně zajistit korekci navržených postupů

6) hledat cesty levné distribuce mezi farnosti, které projeví o tuto formu vzdělávání zájem

Ke spolupráci byli vyzváni studenti všech oborů na TF JU, a to formou účasti na příslušném semináři (církevní vzdělávání dospělých I a církevní vzdělávání dospělých II). Seminář je kreditován, účast na práci skupiny je organizována formou samostatné práce a pravidelných společných konzultací. Během zimního semestru 2001 studenti zorganizovali anketu ve vybraných farnostech a s pomocí vedoucí semináře zpracovali její analýzu (viz text "Vyhodnocení studentské ankety na téma církevní vzdělávání dospělých"). Dále vybrali a zpracovali témata, o něž v anketě registrovali zvýšený zájem, a to v těchto oblastech:

1) Témata, týkající se spíše vztahu křesťanství k okolnímu světu:

- Věda a víra

- Pohled církve na nejnovější výsledky vědy (evoluční teorie versus křesťanská věrouka?)

- Význam víry pro život společnosti (+ otázky ekumenismu)

- Nekřesťanská náboženství

2) Témata, týkající se spíše života z víry uvnitř církve:

- Církevně právní pohled na manželství

- Smysl symbolů v liturgii

Během měsíců ledna a února 2002 byla většina témat korigována učiteli jednotlivých kateder, kteří disponují odborným přehledem v příslušných tematických okruzích.

Od akademického roku 2002/2003 se na vedení příslušného semináře podílí Mgr. Rudolf Svoboda.

V průběhu zimního semestru ak. roku 2003/2004 budou zajímavě zpracovaná témata publikována na této stránce.

Vyhodnocení studentské ankety na téma církevní vzdělávání dospělých 2str.,60kB

V tomto souboru nalezne zájemce základní informace k otázkám, týkajícím se církevně právního pohledu na manželství. Autorkou je studentka H. Uhlířová.

V tomto souboru nalezne zájemce obšírné informace k tématu "církev". Autorem je student Vavříček.

V tomto souboru nalezne zájemce informace k obecným problémům vztahujícím se k tématu "věda a víra". Autorem je student M. Cáb.

V tomto souboru nalezne zájemce základní informace k otázkám týkajícím se vztahu křesťanské víry ke dvěma důležitým oblastem přirodních věd: ke genovým technologiím a k názorům na vznik a vývoj světa. Autorkou je studentka Weinfurterová.

V tomto souboru nalezne zájemce základní informace k otázkám týkajícím se vztahu křesťanství k dalším světovým náboženstvím. Autorem je student R. Svoboda.

V tomto souboru nalezne zájemce základní informace k otázkám týkajícím se liturgie. Autorem je student M. Opatrný.

 

Projekt TF Mnichov - Venice internat. University

Projekt vznikl na základě iniciativy Mnichovské teologické fakulty. Mnichovská univerzita se účastní výstavby Venice International University, která je dílem osmi evropských univerzit a slouží k intenzivní výměně informací pedagogů a studentů z celé Evropy. Naše fakulta je do tohoto projektu zapojena v rámci expertní spolupráce. Projekt spočívá v organizaci šestidenních intenzivních seminářů na půdě VIU, Benátky, Itálie, kterých se účastní učitelé a studenti různých konfesí a různých zemí Evropy (Rakousko, Řecko, Itálie, ČR, BRD, zastoupeny jsou evangelické církve, katolická církev a řecká pravoslavná církev). Od roku 1997 se postupně uskutečnilo 5 seminářů, s těmito těžišti práce:

duben 1997 - Vergleichende Religionspädagogik in den Ländern der EU

duben 1998 - Fortzetzung des Themas Vergleichende Religionspädagogik in den Lädern der EU

květen 1999 - Interkonfessioneles ökumenisches Lernen

květen 2000 - Interkonfessionelles Lernen durch die Beschäftigung mit dem Osterereignis

říjen 2001 - Die Zukunft des Religionsunterrichts in Europa

V červenci 2002 se uskutečnil v pořadí 6. seminář na téma Das projekt Europa und der Beitrag der religoösen Erziehung und des RU Bližší informace o průběhu jednání, texty přednášek a závěry z diskusí v kroužcích i v plénu může čtenář získat (v němčině) na internetové adrese: http://www.netburger.at/Multiversity/Menschen/Studienraeume/Pruegger/Venedig/index.html

Na téže adrese mohou zájemci získat materiály ze 7. semináře na téma Die religoese Erziehung und Kunst.

2. mezinárodní nábožensko-pedagogický seminář - Benátky 1998 2str.,23kB

Náboženská výchova v české katolické rodině 2str.,30kB

Venice 2001 Povoláni k životu? aneb "Budoucnost výuky náboženství v Čechách?" Přednáška pro seminář "Budoucnost výuky náboženství". 8str.,304kB

 

Sokrates projekt: Náboženská pedagogika ve sjednocené Evropě

Jde o projekt vybudovaný na základě spolupráce těchto institucí:

- Katholische Fachhochschule Freiburg, Deutschland

- Katholische Universität Tilburg, Niederlande

- Universität Szeged, Ungarn

- Religionspädagogische Akademie, Wien, Österreich

- Aristoteles - Universität Thessaloniki, Griecherland

Teologická fakulta JU a Evangelische Religionspädagogische Akademie, Wien se projektu účastnili v rámci expertní spolupráce. Projekt byl tříletý, odehrával se ve třech desetidenních intenzivních seminářích, z nichž první proběhl v lednu 2001 ve Vídni, druhý v květnu 2002 v Thessaloniki a třetí v květnu 2003 v německém Freiburgu. Semináře spočívaly v intenzivní výměně informací v plénu (každá zúčastněná země byla povinna připravit jeden odborný referát reflektující těžiště tématu ve vztahu ke specifickým podmínkám své země a materiál a zpracování tématu pomocí speciálních médií). Tematická těžiště seminářů byla výsledkem dohody mezi organizátory semináře. Byla formulována takto:

- Dialog zwischen Christentum und Islam in multikultureller Welt

- Ökologie und Spiritualität

- Grenzuebersreitendes Lernen

V průběhu zeminího semestru 2003 bude tato stránka doplněna o zajímavé referáty, které na seminářích zazněly.

Tento referát byl přednesen na prvním semináři v roce 2001 ve Vídni. Autorkou byla L. Muchová. Wie finden sich die tschechischen Christen mit der Rolle einer Minderheit in der pluralitäten (atheistischen?) Gesellschaft ab? 5str.,106kB

Tento referát byl lpřednesen na druhém semináři v roce 2002 v Thessaloniki v Řecku. Autorkou byla studentka J. Palatová

MENU