Náležitosti pro přijímací řízení k doktorské formě studia

 • Vyplněnou elektronickou přihlášku je třeba podat do 30. dubna (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku.
  V případě zájmu o prezenční i kombinovanou formu studia je třeba vyplnit samostatnou elektronickou přihlášku pro každou formu studia.
  E- přihlášku naleznete ZDE. NETISKNĚTE JI.

 

 • Administrativní poplatek: 500,- Kč je třeba uhradit do 30. dubna (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku bankovním převodem tak, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (nesmí chybět správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol).

  Bankovní spojení:

  č. účtu: 104725778/0300 (ČSOB)
  variabilní symbol: 6020104
  konstantní symbol: 0308
  specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce

 

 • Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu je třeba odevzdat do 5. června  (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku. V odůvodněných případech může být termín prodloužen.
  - pro program Teologie ze studijního programu Teologie nebo příbuzných studijních programů.
  - pro program Filosofie ze studijního programu Filosofie nebo příbuzných studijních programů.

 

 • Písemný návrh projektu disertační práce a seznam dosavadní publikační a vzdělávací čin­nosti v oboru je třeba zaslat na děkanát TF JU do 5. června (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku.