Studijní program Filosofie

Od ak. roku 2014/15 je na Teologické fakultě JU akreditováno rovněž doktorské studium v doktorském studijním programu Filosofie, studijní program Filosofie. Standardní doba studia jsou čtyři roky, absolvent získává titul „doktor filosofie“, ve zkratce „Ph.D.“ psáno za jménem. Obor je akreditován i jako obor vyučovaný v anglickém jazyce. Tento studijní obor je možno studovat v prezenční i kombinované formě. Studijní obor je postaven na základě vědecké činnosti kmenových pracovníků Katedry filosofie a religionistiky TF JU, která se zaměřuje jak na dějiny filosofie, tak na systematickou filosofii, zejména v oblasti novověké (tzv. druhé) scholastiky. Dalším významným tématem je etika a filosofie náboženství. V rámci oboru Teologická fakulta JU spolupracuje s Filosofickou fakultou JU (především estetika na FF JU) a Filosofickým ústavem AV ČR.

Před podáním přihlášky je nutné kontaktovat potenciálního školitele a domluvit se na tématu disertační práce.

Vhodní školitelé a jejich odborné zaměření:

Přihláška

podává se pouze elektronicky → ZDE

Termín podání přihlášky

zimní termín: do 10. ledna 2021

letní termín: do 30. dubna 2021

Termín přijímací zkoušky

17. 6. 2021

Náležitosti pro přijímací řízení

  • podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi;
  • dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu ze studijního programu Filosofie nebo příbuzných studijních programů;
  • zaslání do 10. ledna 2021 (zimní termín) nebo do 5. června 2021 (letní termín) na děkanát TF JU písemného návrhu projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru

 

Forma studia

prezenční/kombinovaná

Titul

Ph.D.

Délka studia

4 roky

Uplatnění absolventa

Absolvent bude ovládat metody samostatné badatelské práce v oboru, zejména navazovat na výzkumy v zahraničí a zpracovávat samostatné aktuální vědecké problémy, jejichž výsledky bude schopen samostatně publikovat a uvádět do praxe. Také bude schopen pedagogické aplikace získávaných vědeckých poznatků. Absolvent tohoto doktorského oboru najde uplatnění především na vysokoškolských pracovištích a v humanitně orientovaných výzkumných ústavech. Vzhledem k získaným schopnostem kritické analýzy náročných textů a jazykovým schopnostem bude mít možnost uplatnění i v dalších oblastech, pro které jsou dané dovednosti důležité (ediční práce, nakladatelství apod.).

Charakteristika studijního programu

Program Filosofie je realizován jako společný doktorský program na základě společné akreditace Teologické fakulty JU a Filosofického ústavu AV ČR (školícím pracovištěm). Tento studijní program je možno studovat v prezenční i kombinované formě. Program je akreditován i jako program vyučovaný v anglickém jazyce. Program Filosofie je zaměřen na vědecké bádaní a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti filosofie. Tematicky se zaměřuje jak na systematickou filosofii, tak na dějiny filosofie, zejména v oblasti středověké a novověké filosofie (Kant, tzv. druhá scholastika). Dalším významným tématem je etika a filosofie náboženství.

Formuláře

Předpisy týkající se doktorského studia

Garant programu

doc. Daniel Heider. Ph.D.

e-mail: 

tel.: 387 773 543

Referentka pro doktorské studium

Bc. Klára Jandová

e-mail: jandovak@tf.jcu.cz

tel.: 387 773 501