Odkazy

FILOSOFIE


Internetové zdroje
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Internet Encyclopedia of Philosophy
Scholasticon
Stránka filosofických odkazů

Časopisy
Filosofický časopis
Studia Neoaristotelica
Organon F

Filosofické blogy
Maverick Philosopher
Edward Feser
The Smithy

Ostatní pracoviště v ČR
Filosofický ústav AV ČR
Katedra filosofie FF UP Olomouc
Ústav filosofie a religionistiky FF UK Praha
Katedra filosofie ETF UK Praha
Katedra filosofie KTF UK Praha
Katedra občanské výchovy a filosofie PedF UK Praha
Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK Praha
Katedra filosofie VŠE Praha
Katedra filosofie FF MU Brno
Katedra filosofie FF ZČU Plzeň
Katedra filosofie TUL Liberec
Katedra filosofie a společenských věd FHS UHK Hradec Králové

RELIGIONISTIKA
Internetové zdroje
Portál Religious Worlds
Kdo byl kdo Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté
Eurel - Sociological and legal data on religions in Europe
religionswissenschaft.at
REMID - Religionswissenschaftliche Medien- und Informationsdienst e.V.
Centrum pro studium náboženství Číny a Japonska při FF MU - studijní materiály
Panoráma antropologie - studijní texty mimo jiné i na témata z oblasti náboženstvé (Tibet, posmrtné ritály apod.)
Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity - celá řada volně přístupných religionistických skript (křesťanství, buddhismus, gnosticismus apod.) vydaných v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání (FIFA).

Základní publikace oboru (důraz je kladen na publikace vztahující se k dějinám religionistiky)
James, W.: The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature (Druhy náboženské zkušenosti).

Časopisy (důraz je kladen na základní časopisy v oboru a dále na volně přístupná periodika)
Religio: revue pro religionistiku
Pantheon: religionistický časopis
Sacra aneb Rukověť religionisty
Studentský religionistický sborník - Pražský religionistický spolek
Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně
Nový Orient: odborný čtvrtletník Orientálního ústavu Akademie věd ČR
Archiv orientální/Oriental Archive: Journal of African and Asian Studies
Sociální studia - např. čísla Posvátno 3-4/2008, Náboženství v laboratoři 2/2013, Sekularita 3/2013
Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion
Diskus: the Journal of the British Association for the Study of Religions
Zeitschrift für Religionswissenschaft
Nomos: Czasopismo Religioznawcze
Studia Religiologica: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przeglad Religioznawczy
Religion and Society in Central and Eastern Europe
Axis Mundi - (před oddíl Publikace zvolíte ročník a téma)
Zeitschrift für junge Religionswissenschaft (ZjR)
Online - Heidelberg Journal of Religions on the Internet
Marburg Journal of Religion
Journal for Cultural and Religious Theory
Journal for the Cognitive Science of Religion
Schweizersche Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte
Central European Journal for Contemporary Religion
Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society – J-RaT
e-Rhizome Journal for the study of religion, society, culture and cognitionReligionistická a oborově příbuzná pracoviště v ČR
Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Katedra religionistiky FF UPa
Ústav religionistiky FF MU
Katedra religionistiky HTF UK
Katedra religionistiky ETF UK
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL
Ústav Blízkého Východu a Afriky FF UK v Praze
Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU v Plzni
Orientální ústav Akademie věd ČR
Centrum prod studium migrace při KTF - projekty
Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
Česká společnost pro religionistiku
Levyna - Laboratory for Experimental Research of Religion, Brno

Vybraná zahraniční pracoviště a národní vědecké společnosti
Department for European Islam Studies Warsaw University
Instytut Religioznawstwa, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
Centre for European Islamic Thought Faculty of Theology University of Copenhagen
Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa
Zentrum Moderner Orient, Berlin
Zentrum für interkulturelle Islamstudien an der Universität Osnabrück
Dominican Institute for Oriental Studies, in Cairo
Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica PISAI Roma
Katedra porovnávacej religionistiky FF UK Bratislava
Katedra filozofie a religionistiky Grékokatolicka teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove
Centrum pre štúdium siekt, Bratislava
Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev
The British Association for the Study of Religions
Deutsche Vereinigung für Religionswissenshaft e.V. - naleznete zde odkazy na religionistická pracoviště v Německu, Rakousku a Švýcarsku
Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft
Polskie Towarzystwo Religioznawcze
Religionistika v Maďarsku
CSSR Council of Societies for the Study of Religion
SSSR Society for the Scientific Study of Religion
AAR America Academy of Religion
NAASR North American Association for the Study of Religion

Mezinárodní instituce
IAHR International Association for the History of Religions - kongresy
EASR European Association of the Study of Religions - konference
IACSR International Association for the Cognitive Science of Religion
ISSR International Society for the Sociology of Religion
IAPR International Association for the Psychology of Religion
ISORECEA International Study of Religion in Eastern and Central Europe Assotiation
IPRA International Philosophy of Religion Association
EASA European Association of Social Anthropologists

Mezináboženský dialog
Světová rada církví - mezináboženský dialog
Forum 2000 - projekty mezináboženského dialogu
Mozaika Platform Dialog - projekt mezináboženského dialogu v ČR
Společnost pro mezináboženský dialog, o.s.
Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu CMTF UPOl

Projekty
Ritual and Early Christian Religion (REECR) - Univerzita Helsinky, Finsko
The Religious Studies Project (RSP) - Velká Británie
Religiózní krajina - Vývoj, transformace a diferenciace náboženství v Česku v kontextu globálních a evropských proměn (GAČR 2013 - 2015)
 
ANTROPOLOGIE
Katedry na českých vysokých školách:

Katedra antropologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity
Katedra kulturologieFilozofické fakulty Karlovy univerzityAntropologické portály:

český AntropoWeb
Antropologie.cz
americký Anthro.Net

MENU