Statut Teologické fakulty JU v Č. Budějovicích

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách dne 16. 5. 2017 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích registroval dne 8. 6. 2017 pod č.j. 01/0358/17 Statut Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

 

………………………………………                                                ………………………………………

           PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.                                                    doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

 předsedkyně AS JU                                                                              rektor JU

 

STATUT TEOLOGICKÉ FAKULTY

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

(1)     Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „fakulta”) je součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU”).

(2) Identifikační charakteristiky fakulty jsou vymezeny těmito základními údaji:

a) název: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta,

b) zkrácený název: Teologická fakulta Jihočeské univerzity,

c) název v latině: Universitas Bohemiae Meridionalis, Facultas Theologiae,

d) legislativní zkratka pro vnitřní předpisy JU: TF JU,

e) sídlo: Kněžská 8, CZ - 370 01 České Budějovice,

f) právní předchůdce: Teologická fakulta Jihočeské univerzity,

g) IČO: 60076658.

 (3) Platné názvy ve světových jazycích jsou:

a) anglický jazyk: Faculty of Theology,

b) francouzský jazyk: Faculté de Théologie,

c) italský jazyk: Facoltà di Teologia,

d) německý jazyk: Theologische Fakultät,

e) španělský jazyk: Facultad de Teología.

(4) Znaky a symboly fakulty jsou uvedeny v příloze č. 1.

(5) Tento statut je vnitřním předpisem fakulty podle § 33 zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

 

Článek 2

Zaměření, dlouhodobá orientace a činnost fakulty

 

(1) Záměry rozvoje fakulty i její činnost se řídí v obecné rovině zněním § 1; § 2 odst. 1; § 4 písm. a), b), c); § 23 a § 24 zákona a čl. 2 Statutu JU.

(2) V teologickém obsahu své výuky a badatelské činnosti je fakulta vázána na víru Římskokatolické církve.

(3) Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání:

a) v bakalářských studijních programech,

b) v magisterských studijních programech,

c) v doktorských studijních programech.

 (4) Fakulta uskutečňuje a rozvíjí vzdělávací a s ní související vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“). Kromě vzdělávací a tvůrčí činnosti uskutečňuje fakulta také činnost doplňkovou ve smyslu § 20 zákona, a to tak, aby tato činnost pomáhala naplňovat poslání fakulty. Nedílnou součástí naplňování poslání fakulty je rovněž realizace programů celoživotního vzdělávání.

 

Článek 3

Vztah fakulty k Římskokatolické církvi

 

(1)   Diecézní biskup českobudějovický potvrdil zřízení fakulty dekretem 31. prosince 1991 ve smyslu kánonu 821 CIC[1]. Česká biskupská konference se vyjádřila kladně ke vzniku fakulty Jihočeské univerzity na svém zasedání 27. a 28. ledna 1992.

(2)   Diecézní biskup Českobudějovické diecéze je moderátorem fakulty:

a) Moderátor fakulty schvaluje statut fakulty ve smyslu § 33 odst. 4 zákona.

b) Moderátor dále vykonává vůči fakultě funkce, které mu přísluší přiměřeně podle ustanovení kánonu 806 CIC.

c) Moderátor fakulty zodpovídá za pravověrnost výuky teologických oborů a za dodržování směrnic Apoštolského stolce a České biskupské konference ČR přiměřeně smyslu kánonu 810 CIC.

d) Moderátor fakulty uděluje „nihil obstat“ zvolenému děkanovi a také uděluje „mandatum“ vyučujícím v oblasti teologických oborů ve smyslu kánonu 812 CIC.

e) Moderátor ustanovuje studentského kaplana ve smyslu kánonu 813 CIC.

f) Moderátor fakulty podává Apoštolskému stolci, resp. Kongregaci pro katolickou výchovu každým třetím rokem zprávu o fakultě.

 

Článek 4

Vnitřní předpisy fakulty

 

(1) Vnitřní předpisy fakulty jsou tyto:

a)      statut fakulty,

b)      volební řád akademického senátu fakulty,

c)      jednací řád akademického senátu fakulty,

d)     jednací řád vědecké rady fakulty,

e)      disciplinární řád fakulty pro studenty,

(2) Vedle vnitřních předpisů fakulty jsou orgány fakulty oprávněny dle svého uvážení za účelem řízení, organizace nebo metodického ukotvení činností souvisejících s naplňováním poslání fakulty vytvářet a v rámci svých kompetencí prosazovat opatření, řády, pravidla, rozhodnutí a metodické pokyny závazného charakteru (dále jen „opatření“) a metodická doporučení.

(3)   Vnitřní předpisy a opatření fakulty se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek fakulty včetně údajů o době jejich platnosti a účinnosti.

 

ČÁST DRUHÁ

STUDIUM

 

Článek 5

Přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu

 

(1) Obecné podmínky pro přijetí ke studiu na fakultě jsou stanoveny v § 48 až 50 zákona a v článku 18 Statutu JU.

 (2) Konkrétní podmínky pro přijetí ke studiu a pravidla přijímacího řízení stanovuje každoročně děkan fakulty opatřením, které je zveřejňováno ve veřejné části internetových stránek fakulty. Podmínky pro přijetí ke studiu dle § 27 odst. 1 písm. e) zákona schvaluje akademický senát fakulty.

 

Článek 6

Poplatky spojené se studiem

 

(1) Obecná ustanovení o poplatcích za úkony s přijímacím řízením a o poplatcích spojených se studiem jsou uvedena v § 58 zákona a ve čl. 18 a 20 Statutu JU.

(2) Konkrétní výše, způsob úhrady a termín splatnosti poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se v souladu s § 58 odst. 1 a odst. 4 zákona, článkem 18 Statutu JU a příslušnými opatřeními rektora JU zveřejňuje jako nedílná součást opatření děkana fakulty podle odstavce 3 článku 5.

(3) Rozmezí pro stanovení poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je v souladu s § 58 odst. 4 zákona určeno článkem 20 odst. 5 Statutu JU. V rámci tohoto rozmezí děkan fakulty opatřením stanoví konkrétní výši tohoto poplatku pro každý studijní program uskutečňovaný v cizím jazyce. Přihlédne přitom k finanční náročnosti daného studijního programu, k náročnosti jeho zajištění v cizojazyčné mutaci a k tomu, zda je daný studijní program uskutečňován souběžně v české a v cizojazyčné mutaci nebo pouze v některém cizím jazyce. Dále přihlédne k tomu, zda a případně v jaké výši je daný studijní program financován příspěvkem ze státního rozpočtu na vzdělávací činnost veřejné vysoké školy, a tuto případnou výši příspěvku porovná s náklady na uskutečňování daného studijního programu v cizím jazyce. Stanovená výše poplatku odpovídá nákladům na uskutečňování daného studijního programu, případně nákladům převyšujícím příslušnou výši příspěvku ze státního rozpočtu.

 

 Článek 7

Podmínky studia cizinců

 

(1) Podmínky přijetí cizinců ke studiu a obecné podmínky jejich studia jsou vymezeny čl. 19 Statutu JU.

(2) Na přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu cizinců se přiměřeně vztahují ustanovení článku 5.

 

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY FAKULTY, ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURA

 

Čláenk 8

Orgány fakulty a jejich pravomoci

 

(1)     Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou podle § 25 zákona:

a) akademický senát,

b) děkan,

c) vědecká rada,

d) disciplinární komise.

(2) Dalším orgánem fakulty je tajemník.

 

Článek 9

Akademický senát

 

(1)   Členství v akademickém senátu fakulty je nezastupitelné.

(2)      Děkanát fakulty zajišťuje administrativní a materiální zabezpečení činnosti akademického senátu fakulty.

(3) Děkan, proděkani, tajemník a ostatní vedoucí zaměstnanci fakulty poskytnou akademickému senátu fakulty informace potřebné pro jeho činnost.

 

Článek 10

Děkan

 

(1) Úkoly, práva, povinnosti, způsob jmenování a odvolání a délku funkčního období děkana stanoví § 28 zákona.

(2) Děkan vydává rozhodnutí o počtu proděkanů a rozsahu jejich působnosti po vyjádření akademického senátu fakulty.

(3) Děkan vydává rozhodnutí o tom, který z proděkanů je oprávněn jej zastupovat v době jeho nepřítomnosti.

(4) Děkan vydává pokyn k zastupování v jednotlivých případech.

(5) Děkan jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance fakultních pracovišť.

 

Článek 11

Vědecká rada

 

(1)   Předsedou vědecké rady fakulty je děkan, který jmenuje a odvolává ostatní členy vědecké rady fakulty; délku funkčního období ostatních členů může stanovit Jednací řád Vědecké rady fakulty.

(2)   Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce JU.

(3) Vědecká rada se ve své činnosti řídí Jednacím řádem vědecké rady fakulty.

(4) Vědeckou radu svolává děkan nejméně jednou za rok.

(5) Úkoly vědecké rady vymezuje § 30 zákona.

(6) Členství ve vědecké radě se ukončuje:

a) odvoláním,

b) vzdáním se členství písemným oznámením děkanovi fakulty,

c) uplynutím jmenování na dané funkční období.

 

Článek 12

Disciplinární komise

 

(1) Členy disciplinární komise fakulty jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Disciplinární komise fakulty si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.

(2) Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

(3) Disciplinární komise fakulty se řídí disciplinárním řádem fakulty a ustanoveními § 31 zákona.

 

Článek 13

Tajemník

 

Tajemníka fakulty jmenuje a odvolává děkan, jemuž za svou činnost odpovídá, a řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana, zastupuje děkana a jedná jménem fakulty ve věcech administrativně správních a technických.

 

Článek 14

Organizační a řídící struktura

 

Fakulta se člení na katedry a útvary. Názvy kateder jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto statutu fakulty. Útvary jsou řešeny vnitřní normou fakulty. Děkanát je administrativním útvarem fakulty, který zabezpečuje činnosti potřebné pro fakultu jako celek.

 

Článek 15

Řídící struktura

Řídící strukturu fakulty tvoří děkan, proděkani, tajemník a vedoucí kateder a útvarů.

 

 

Článek 16

Poradní orgány

 

(1) Poradní sbory a poradní skupiny se zřizují za účelem koordinace činností zabezpečovaných fakultou.

(2) Poradními sbory fakulty jsou:

a) kolegium děkana,

b) další stálé nebo dočasné poradní orgány zřizované děkanem či v okruhu jejich působnosti proděkany, tajemníkem nebo vedoucími kateder.

(3) Kolegium děkana je stálý poradní orgán děkana. Jeho členy jsou proděkani fakulty, předseda akademického senátu fakulty, tajemník fakulty a vedoucí kateder. Podle okolností může děkan rozšířit kolegium i o jiné členy.

(4) Kolegium svolává děkan podle potřeby k projednání záležitostí týkajících se činnosti fakulty.

 

 ČÁST ČTVRTÁ

STUDENTI, ZAMĚSTNANCI, AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY

 

Článek 17

Studenti

 

(1) Statut studenta je dán § 61, 62 a 63 zákona.

(2) Práva a povinnosti studentů jsou vymezeny § 62 a 63 zákona. Důsledky neplnění povinností studenta nebo činy, které nejsou v souladu s vnitřními předpisy fakulty či JU, vymezuje § 64 až 69 zákona a disciplinární řád fakulty.

(3) Dalším základním předpisem upravujícím práva a povinnosti studentů je Studijní a zkušební řád JU a Řád pro studium v doktorských studijních programech na TF JU.

(4) Studentům mohou být přiznána stipendia (§ 91 zákona). Stipendia jsou přiznávána podle Stipendijního řádu JU a upřesňujících opatření děkana fakulty.

(5) Studenti, kteří ukončili studium (§ 55 odst. 1 zákona) skládají slib.

 

 Článek 18

Akademičtí pracovníci

 

(1)   Statut akademických pracovníků je vymezen § 70 zákona a čl. 3 Statutu JU.

(2) Podmínky pro uplatnění některých práv a uskutečňování některých činností akademických pracovníků vymezují kromě zákona i články Statutu JU. Jsou to:

a) čl. 4 Hostující profesor,

b) čl. 5 Emeritní profesor,

c) čl. 6 Čestné hodnosti.

 

Článek 19

Akademická obec fakulty, shromáždění akademické obce

 

(1) Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě.

(2) Akademická obec fakulty se svolává k projednání významných informací nebo opatření, popřípadě u příležitosti slavnostních aktů fakultního nebo společenského charakteru.

(3) Právo svolat shromáždění akademické obce fakulty má pouze děkan nebo předseda akademického senátu fakulty.

(4) Povinností děkana je svolat akademickou obec fakulty nejméně jednou do roka, a to za účelem podání informace o hodnocení činnosti fakulty za uplynulý rok. Toto shromáždění je zároveň i místem pro otevřenou diskusi k zásadním otázkám rozvoje fakulty.

(5) Na žádost děkana nebo rektora je předseda akademického senátu fakulty povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání akademického senátu fakulty.

 

Článek 20

Ostatní zaměstnanci

 

(1) Kromě akademických pracovníků působí na fakultě další zaměstnanci JU, kteří se podílejí
na vědecké, výzkumné, umělecké či další tvůrčí činnosti nebo zajišťují odborné, administrativně správní a technické práce nutné pro uskutečňování poslání a činnosti fakulty.

(2) Tito zaměstnanci jsou v pracovně právním poměru k JU. Jejich odměňování se řídí Mzdovým předpisem JU.

(3) Pravomoci, odpovědnost a působnost těchto pracovníků i jejich vztahy jsou vymezeny ve vnitřních předpisech fakulty a jejich pracovní náplní, která je předávána a archivována v písemné podobě.

 

ČÁST PÁTÁ

ZÁSADY A PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ

 

Článek 21

Rozpočet

 

(1) Návrh rozpočtu předkládá děkan k projednání akademickému senátu fakulty v termínech navazujících na termíny dané rozpisem dotace schváleným Akademickým senátem JU a Správní radou JU.

(2) V případě, že návrh rozpočtu předložený děkanem nebude akademickým senátem fakulty schválen, předloží děkan nejpozději do čtrnácti dnů návrh nový. Hospodaření fakulty se do schválení rozpočtu řídí rozpočtovým provizoriem, které stanoví svým rozhodnutím a opatřením děkan.

 

Článek 22

Hospodaření a majetek

 

(1) Obecné zásady závazné pro hospodaření fakulty jako součásti JU jsou vymezeny finanční legislativou ČR a čl. 17 Statutu JU, jakož i vnitřním předpisem o hospodaření JU.

(2) Za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření majetkem fakulty je děkanovi odpovědný tajemník a v rámci rozsahu své působnosti i vedoucí pracovišť, které jsou součástí fakulty.

(3) Pravidla hospodaření součástí JU, včetně podmínek vykonávání doplňkové činnosti, podrobně upravuje vnitřní předpis pro hospodaření JU.

(4) Další pravidla hospodaření v konkrétních podmínkách fakulty, jež by měla charakter prováděcího opatření, mohou být vydána v návaznosti na předpisy uvedené v odst. 1 a 3 tohoto článku děkanem.

 

 ČÁST ŠESTÁ

AKADEMIČTÍ FUNKCIONÁŘI, SYMBOLY A OBŘADY

 

Článek 23

Akademičtí funkcionáři a insignie fakulty, akademické obřady

 

(1) Akademickými funkcionáři fakulty jsou děkan a proděkani. Po dobu akademického obřadu promoce je za akademického funkcionáře považován i promotor, a to i v tom případě, že není ustanoven z proděkanů.

(2) Vnějším výrazem akademických tradic, práv, svobod a odpovědnosti akademických funkcionářů fakulty jsou akademické insignie fakulty a akademické obřady fakulty.

(3) Akademickými insigniemi fakulty jsou žezlo, řetězy a taláry.

(4) Ustanovení o výčtu akademických obřadů, jejich obsahu a průběhu jsou uvedena v čl. 8 Statutu JU.

 

Článek 24

Přílohy

 

a) Příloha č. 1 - Znaky a symboly fakulty

 

b) Příloha č. 2 - Katedry a jiná odborná pracoviště zajišťující pedagogickou, vědeckou, uměleckou a další tvůrčí činnost.

 

Článek 25

Účinnost

 

(1) Zrušuje se Statut Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 3. 11. 2004, který bych schválen Akademickým senátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 3. 5. 2005 a registrován Rektorátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne  7. 6. 2005.

(2) Tento statut fakulty byl projednán a schválen AS TF JU dne 3. 5. 2017.     

(3) Tento statut fakulty nabývá účinnosti dnem 8. 6. 2017.

 

 

    ………………………………………                       …...……………………………….

   doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.                          doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                                          předsedkyně Akademického senátu TF JU                              děkan TF JU

 

 

Příloha Statutu fakulty č. 1

Znaky a symboly TF JU

Teologická fakulta JU používá tyto znaky a symboly:

a) kulaté razítko se státním znakem České republiky a textem „Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích“, v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů ČR, v případech, kdy fakulta vydává správní akty nebo listiny osvědčující důležité skutečnosti,

b) v rektorem JU vymezených případech univerzitní pečeti se symbolikou Čech a jihočeského regionu a textem „Sigillum Universitatis Bohemiae Meridionalis“; na úředních dopisních papírech fakulta tuto symboliku užívá zároveň s označením názvu univerzity a fakulty,
popř. pracoviště.

 

 Příloha Statutu fakulty č. 2

Katedry a jiná odborná pracoviště zajišťující pedagogickou, vědeckou, uměleckou a další tvůrčí činnost

 

Katedry a jiná odborná pracoviště zajišťující pedagogickou, vědeckou, uměleckou a další tvůrčí činnost na fakultě jsou tyto:

 

-           Katedra etiky, psychologie a charitativní práce

-           Katedra filosofie a religionistiky

-           Katedra pedagogiky

-           Katedra teologických věd

-           Oddělení jazyků

-           Oddělení praxe

 [1] Codex Iuris Canonici (Kodex kanonického práva)