Jednací řád vědecké rady Teologické fakulty Jihočeské univerzity

 

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle § 9 odst. l, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne ………………………a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích registroval dne ………………………pod čj. ………………… Jednací řád Vědecké rady Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

………………………………………….                      …………………………………………

    doc. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.                             prof. Ing. František Střeleček, CSc.

předseda Akademického senátu JU                                            rektor JU

 

 

Jednací řád vědecké rady

Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Článek 1

Právní postavení a působnost vědecké rady (dále VR) TF JU se řídí příslušnými ustanoveními zákona o vysokých školách č. lll/l998 Sb. (dále jen „zákon“) a ustanoveními tohoto řádu.

 

 

Článek 2

 Členství ve VR je čestné a nezastupitelné, je s ním spojena povinnost účastnit se jednání VR.

 

 

Článek 3

Vědeckou radu svolává děkan podle potřeby, nejméně lx za semestr. Děkan je povinen svolat vědeckou radu do 7 dnů, požádá-li o to písemně alespoň třetina členů VR s uvedením předmětu jednání.

 

 

Článek 4

 Vědecká rada se svolává písemnou pozvánkou, kterou členové obdrží nejpozději jeden týden před zasedáním. Není-li možné tento termín ze závažných důvodů dodržet, musí být členové VR pozváni osobně.

 

 

Článek 5

 Součástí pozvánky je program jednání a potřebné písemné poklady k jednání.

 

 

Článek 6

 Jednání VR řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.

 

 

Článek 7

 Po zahájení zasedání VR je schválen program, popř. je doplněn o další body jednání.

 

 

Článek 8

 O průběhu jednání VR je veden zápis, který je ověřen osobou řídící jednání. Administrativní agendu zabezpečuje pracovník určený děkanem.

 

 

Článek 9

 O tom, zda zasedání (nebo jeho část) je přístupné veřejnosti, rozhoduje VR nejpozději při schvalování programu.

 

 

Článek 10

Vědecká rada je schopná usnášet se,  je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Ke schválení jednotlivých projednávaných bodů se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů VR.

 

 

Článek 11

 Tajným hlasováním se rozhoduje, když to povaha projednávané záležitosti vyžaduje nebo když o tom v úvodu zasedání vědecká rada rozhodne.

 

 

Článek 12

 S výsledky jednání VR jsou osoby, kterých se tyto výsledky týkají, seznamovány zasláním ověřeného zápisu.

 

 

Článek 13
l) Zrušuje se platnost předchozího Jednacího řádu VR TF.

 2) Tento řád byl projednán a schválen  Akademickým senátem TF JU dne 3. 6. 1999

 3) Tento řád nabývá účinnosti dnem l. září l999.

 

  ……………………………………                           ………………………………..

 Mgr.Ing.Zdeněk Demel                                       prof. ThDr. Karel Skalický, Dr.

předseda Akademického senátu TF JU                děkan TF JU

MENU