Dodatek ke Statutu TF JU

STATUT TEOLOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH – DODATEK

 

 

Č. Budějovice, dne 27. 9. 2017

 

 

 

Dodatek Přílohy č. 2 – Katedry a jiná odborná pracoviště zajišťující pedagogickou, vědeckou, uměleckou a další tvůrčí činnost

 

 

Na návrh děkana fakulty se do Přílohy č. 2 zařazuje Oddělení celoživotního vzdělávání Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 11. 10. 2017 po rozhodnutí AS TF JU.

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.
          děkan TF JU