Nové knihy našich vyučujících

Knihy vydané v roce 2020

Jarolimova Zákon a Evangeliu. Jana Jarolímová, Jaroslav Vokoun, Tomáš M. Živný et al. Praha : Lutherova společnost, 2020, 351 stran. ISBN 978-80-907557-4-1
Skalicky2020 Skalický, Karel. Vyznání na hraně času a věčnosti : všechny cesty vedou do Říma. Svitavy : Trinitas, 2020, 325 stran. ISBN 978-80-86885-51-3
Zbudilova2020 Zbudilová, Helena. Literární výchova ve volném čase. Jinočany : H&H, 2020, 268 stran. ISBN 978-80-7319-138-2
Pospisil20202 Pospíšil, Ctirad Václav. Úvod do husovských dilemat : historie a teologie. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020, 399 stran. ISBN 978-80-246-4684-8
Pospisil 2020 Pospíšil, Ctirad Václav. Božská sláva Ukřižovaného : hymnus Filipanům 2,6-11. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2020, 109 stran. ISBN 978-80-7566-162-3
Machula 2020 Machula, Tomáš. Tomáš a jeho Sumy. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020, 263 stran. ISBN 978-80-7394-779-8
Vokoun 2020 Vokoun, Jaroslav. Setkat se s bohem v dějinách : úvod do teologické interpretace dějin. Praha : Karmelitánské nakladatelství, 2020, 271 stran. ISBN 978-80-7566-174-6 Knihy vydané v roce 2019

Sirovatka 2019
Lévinas v konfrontaci / uspořádali a k vydání připravili Ondřej Sikora a Jakub Sirovátka. Praha : OIKOYMENH, 201, 278 stran. ISBN 978-80-7298-268-4
Kaplanek 2019
Kaplánek, Michal; Muchová, Ludmila; Kočerová, Martina: Co je mládeži svaté? : spiritualita studentů gymnázií : kvalitativní studie. Praha : Jabok, 2019, 158 stran. ISBN 978-80-904681-3-9
Misovic2019
Mišovič, Ján; Vacek, Lubomír: Generační vnímání naší společnosti. Praha : Nakladatelství Petrklíč, 2019, 191 stran. ISBN 978-80-7229-703-0
Misovic 2019
Mišovič, Ján: Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor. Praha: Sociologické nakladatelství, 2019, 292 stran. ISBN 978-80-7419-285-2
Srajer 2019
Šrajer, Jindřich (ed.): Amoris laetitia: zlom, nebo kontinuita? : realita rodin - životní a pastorační výzvy. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2019, 223 stran. ISBN 978-80-7566-166-1

Papež František v posynodální apoštolské exhortaci z roku 2016 ukázal, jak důležité pro církev je téma rodiny. Současně vidíme, jak naléhavě potřebné je spojovat věrnost evangelnímu ideálu manželství a rodiny s pastorační citlivostí ke konkrétním situacím manželů a rodin.

Tato kolektivní monografie je plodem společného úsilí českých a moravských teologů a jejich reflexe nad papežovými teologickými a pastoračními impulsy.
Drozenová, Wendy, Šimek, Vojtěch a kol.:  Filosofie Hanse Jonase. Praha : Filosofia, 2019, 277 stran. ISBN 978-80-7007-601-9
V deseti kapitolách autoři z Německa, Slovenska a ČR podávají charakteristiku a kritickou analýzu Jonasových hlavních filosofických přínosů, zvláště v oblasti etiky. Hans Jonas (1903-1993) přinesl důležité motivy pro etiku odpovědnosti v moderní technologické civilizaci, v ekologické etice a bioetice. Z nových možností techniky a dopadů kolektivního jednání vyplývají nové povinnosti. Ochrana přírody a ohled na budoucí generace se stávají hlavními imperativy nové etiky, aniž by tím byly dotčeny dříve stanovené etické imperativy.

In ten chapters the authors from Germany, Slovakia and Czech Republic give a characteristic and a critical analysis of Jonas´ main achievements in philosophy and, specifically in moral philosophy. Hans Jonas (1903-1993) has brought important motives for the ethics of responsibility in the modern technological civilization, ecological ethics and bioethics. The new powers of technology and the impacts of collective action imply new duties. Preservation of nature and regard for future generations are becoming the main imperatives of the new ethics without annulling the imperatives of the ethics previously established.


Pospisil 2019

Pospíšil, Ctirad Václav: I řekl Bůh : trinitární teologie stvoření, Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019, 356 stran. ISBN 978-80-246-4261-1

Svoboda2019

Svoboda, Rudolf. Jan Valerián Jirsík : in the service of God, church and country. Berlin : Peter Lang, 2019, 280 stran. ISBN 978-3-631-74454-3

Jan Valerián Jirsík (1798-1883) is generally cinsidered to be a well-known figure of Czech history. He is renowned as a priest, theologian, active nationalist, supporter of the education system, pedagogue and, not insignificantly, the fourth bishop of České Budějovice / Budweis (1851-1883) as well as a participant at the First Vatican Council (1869-1870). The intention of this book is a modern interpretation of the life and theological work of Jan Valerián Jirsík, not only in connection with the results of existing historical and theological research but especially in the context of socio-cultural changes within the Middle European area of his time.

 

Šimr 2019

Šimr, Karel. Trojí diakonie : evangelická diakonie, křesťanská služba a diakonát v perspektivě teorie sociálních systémů. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 221 stran. ISBN 978-80-7325-480-3

Kniha se pokouší přispět k teoretickému ukotvení diakonie jako křesťansky orientované praxe pomáhání v moderní společnosti. Shrnuje současnou diskusi k tématu zejména v německy mluvící oblasti, vychází přitom ovšem ze specificky českého kontextu. Základ pro reflexi tvoří „trojnožka diakonie“ v Českobratrské církvi evangelické v podobě Diakonie ČCE, křesťanské služby a diakonátu. Jako metodologické východisko byla zvolena teorie sociálních systémů, vypracovaná Niklasem Luhmannem, která umožňuje diferencovaně popsat mnohorozměrnou skutečnost křesťanského pomáhajícího jednání v jeho dějinném vývoji i v současnosti. Základním východiskem studie přitom zůstává perspektiva teologická. Kniha je určena zájemcům o praktickou teologii, pastorační práci a sociální práci, dále pak pracovníkům v sociálních službách a konečně také všem, kdo se v církvích věnují diakonické práci.  

Mackerle 2019

Mackerle, Adam. Etické aspekty u předexilních Malých proroků. Praha : Krystal, 2019, 366 stran. ISBN 978-80-7575-044-0.

 

Skalicky 2019

Skalický, Karel. Revolvit lapidem : projevy z let 1966-2019. Svitavy : Trinitas, 2019, 269 stran. ISBN 978-80-86885-45-2.

 

Revolvit lapidem neboli odvalil kámen. Dvě slova z Matoušova evangelia, která nejlépe vyjadřují naději křesťanského člověka. Odvalený kámen je symbolem vzkříšení, života a naděje. Projevy česko-římského teologa Karla Skalického z let 1966 - 2019 míří daleko za okraj teologického a církevního společenství. Jejich adresáty jsou všichni čtenáři, kteří se nevzdali hledání duchovního přesahu, smyslu života a pravdy.  

Nakonecny 2019

Nakonečný, Milan. Dějiny psychologie do konce 19. století. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019, 567 stran. ISBN 978-80-7553-608-2

Publikace přináší poměrně rozsáhlé pojednání o vývojové etapě utváření filosofických a empirických základů psychologie v dobách, kdy psychologie ještě nebyla samostatnou vědou. Kromě rozšiřujícího pohledu na známá témata kniha zpracovává i témata dosud neuvedená, protože autor soudí, že v dějinách psychologie by měl být zachycen i vliv mystiky a esoterních soustav, neboť i tyto obory přinášely určité pojetí lidského duševního života. Proto je zde zahrnuto i pojednání o starořecké magii, středověké mystice, renesančním hermetismu, mesmerismu a obsáhlá informace o polemice na téma spiritismus, která se odehrála na konci 19. století mezi řadou významných vědců a filosofů. Originální je také závěr knihy, ukazující, jak se utvářel vliv některých představitelů vědy a filosofie s vědeckými kořeny v 19. století na vznik významných směrů v psychologii následujícího století (fenomenologické psychologie s jejími směry logoterapie, daseinsanalýzy, psychologie existence a ovšem gestaltismu, psychoanalýzy, psychologie osobnosti, resp. egopsychologie).Knihy vydané v roce 2018

Vlckova 2018

Znamení víry v krajině. Michaela Vlčková (ed.). [Borovany] : Mýtiny, 2018, 131 stran. ISBN 978-80-270-5431-2

Šimek 2018

Šimek, Vojtěch, Dvořák, Petr, Novák, Lukáš, Přibyl, Stanislav, Tejklová, Marie. Rozptýlit mlhu : věcné úvahy nad exhortací Amoris laetitia ; s předmluvou Josefa Beneše a doslovem Stanislava Sousedíka. Brno : Kartuziánské nakladatelství, 2018, 188 stran. ISBN 978-80-87864-37-1

Kolářová 2018

Kolářová, Lucie. Stvoření, nebo příroda? : K hermeneutickému potenciálu stvořenostního myšlení ve vztahu k přírodní vědě v období raného novověku. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018, 277 stran. ISBN 978-80-7465-343-8

Skalicky 2018

Skalický, Karel. Církev v Evropě,  Evropa v církvi : teologický pohled do dějin Evropy prismatem svobody a revoluce. Svitavy : Trinitas, 2018, 390 stran. ISBN 978-80-86885-43-8

Urban 2018

Urban, David a kolektiv. Specifika sociální práce při práci s vybranými cílovými skupinami. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018, 135 stran. ISBN 978-80-7422-637-3

Pospisil 2018 Masaryk Pospíšil, Ctirad Václav. Masaryk iritující a fascinující. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, 306 stran. ISBN 978-80-246-4052-5
Pospisil 2018 Pospíšil, Ctirad Václav. Průkopníci a jejich odpůrci : světová katolická teologie 1871-1910 a evoluční vznik-stvoření člověka. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, 431 stran. ISBN 978-80-246-4051-8
Pospisil 2018 3

Pospíšil, Ctirad Václav. Maria : mateřská tvář Nejvyššího. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018, 234 stran. ISBN 978-80-7566-048-0

Přibyl 2018

Přibyl, Stanislav. Die Rechtsstellung der Kirchen und Religionsgesellschaften in Tschechien. Praha : Společnost pro církevní právo, 2018, 208 stran. ISBN 978-80-906501-1-4

Šimek 2018 odpovědnost

Šimek, Vojtěch. Morální odpovědnost a její filosofické a spekulativněteologické pozadí v díle Hanse Jonase. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 483 stran. ISBN 978-80-7325-429-2

Tato kniha je první českou monografií, která se systematicky a kriticky věnuje pojetí morální odpovědnosti v díle židovského filosofa Hanse Jonase (1903-1993).

Jonasovo pojetí morální odpovědnosti je zkoumáno na pozadí jeho axiologické ontologie, antropologie, spekulativní teologie a jeho chápání moderní techniky. Hans Jonas stál ve druhé polovině 20. století u zrodu aplikované etiky a proslavil se zejména promýšlením problému odpovědnosti za budoucí generace. Autor kriticky domýšlí jak tento aktuální problém, tak Jonasovu teorii  morální odpovědnosti. V exkursu se navíc zaměřuje na související klíčovou otázku přirozeného práva na vznik dítěte - na otázku, kterou kvůli současné praxi asistované reprodukce nelze ignorovat. Kniha jistě obohatí nejen zájemce o Jonasovo dílo, ale i každého, kdo chce více a hlouběji přemýšlet nad jedním ze stěžejních pojmů obecné etiky.


Knihy vydané v roce 2017


Zbudilová 2017

 

Zbudilová, Helena. Fantastické světy povídek J. M. Merina. Brno: Host, 248 stran. ISBN 978-80-7577-187-2

 

Kniha se zabývá fantastickou povídkovou tvorbou Josého Maríi Merina, jedné z nejvýraznějších osobností současné španělské fantastické literatury. Vedle včlenění autorovy tvorby do proudu španělské fantastické literatury se dílo soustřeďuje na Merinovu estetiku fantastična. Vychází z teoretického postulátu sémanticko-strukturálního, konkrétně z teorie možných fantastických fikčních světů Nancy H. Traillové. Díky pluralitě Merinových světů je tato autorčina klasifikace obohacena o další modus, charakteristický pro moderní fantastično dvacátého a jednadvacátého století.

Reformacia 2017

"Tu stojím, inak nemôžem..." : reformácia od počiatkov do súčasnost. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 201, 423 stran. ISBN 978-80-87912-94-2

 

Na knize se mj. podíleli autorskými příspěvky:

Mikulášek, Josef. Mezikonfesijní vztahy a jejich odraz v životě a v apologetickém díle jezuity Konráda Maria Kubeše (1890-1967)

Weis, Martin. Konfesionální rozdíly jako nástroj politického boje v ideologii Komunistické strany Československa ve světle archivních materiálů jihočeského regionu

Veber, Tomáš. Katolická a evangelická duchovní obnova v Českých Budějovicích v předvečer a na úsvitu normalizace

 

 

Vlckova 2018 Krajina

Vlčková, Michaela (ed.). Duchovní krajina Novohradských hor / Novohradsko. Mýtiny : Michaela Vlčková, 2017, 233 stran. ISBN 978-80-270-3012-5

Kniha přibližuje krajinu v blízkém okolí Nových Hradů, Horní Stropnice, Dobré a Hojné Vody, která tvoří jakousi pomyslnou bránu do Novohradských hor. Není svým zaměřením místopisná, popisuje "duchovní krajinu" nesoucí otisky víry lidí, kteří ji po staletí obývali a utvářeli, i těch, kdo tu žijí nebo sem přicházejí dnes.

Autoři věnují svou pozornost jednotlivým místům a objektům, které tuto víru nějak vyjadřují, ztělesňují, kolem nichž se soustředil nebo soustředí duchovní život v oblasti. Kniha přináší odborné pohledy na krajinu a její sakrální památky, ale také reflexe a rozhovory vztahující se ke konkrétním místům, kostelům a kaplím, i poetické výhledy do krajiny Novohradska v básních a obrazech.

 

Vlckova 2017

Vlčková, Michaela. Tělo, čas a prostor v liturgii. Praha : Malvern, 2017, 167 stran. ISBN 978-80-7530-103-1

Studie se zabývá tématem prostoru a času v liturgii z hlediska liturgické teologie a také v antropologickém, interdisciplinárním kontextu. Cílem textu je reflektovat kategorie tělesnosti, časovosti a prostorovosti jako významné, podmiňující pro jakoukoli mezilidskou komunikaci i pro každé liturgické slavení.

 

Kutarnova 2017

Tomáš Akvinský. Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě ; překlad, úvodní studie a poznámky Kateřina Kutarňová, Praha : Krystal OP, s.r.o., 2017, 99 stran. ISBN 978-80-7575-030-3

Šrajer 2017

Šrajer, Jindřich a kol. Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě : kritické výzvy Populorum progressio (1967) a interdisciplinární analýzy mezinárodního rozvoje a chudoby. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 241 stran. ISBN 978-80-7422-610-6

Nakonečný 2017

Nakonečný, Milan. Psýché : základy a záhady duševního života. Praha: Vodnář, 2017, 658 stran. ISBN 978-80-7439-124-8

Kaplánek 2017

Kaplánek, Michal a kol. Volný čas a jeho význam ve výchově. Praha : Portál, 2017, ISBN 978-80-262-1250-8

Kolektivní monografie, jejímiž autory jsou odborníci z Katedry pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nabízí teoretický základ pro pedagogický výzkum volného času. Nabízí přitom odpovědi na otázky, které autoři považují za zásadní, jako například: Jak prožívá člověk čas svého života a jaké místo má v něm volný čas? Jaké výzvy z toho plynou pro pedagogy volného času? V čem je možné navázat na českou, resp. československou tradici výchovy mimo vyučování a v čem bychom ji měli překročit? Jakými principy a zásadami se má řídit pedagog, aby pomohl dětem, mládeži a dospělým, aby uměli využít potenciálu svobody, který se skrývá ve volném čase?

Mackerle 2017

Mackerle, Adam. Ámos : když Bůh musí řvát jako lev. Praha : Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, 2017, 286 stran. Český ekumenický komentář ke Starému zákonu; 30. ISBN 978-80-7545-040-1

 

Přibyl 2017

Přibyl, Stanislav. Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi. [Chomutov] : L. Marek, ©2017, 224 stran. ISBN 978-80-87127-84-1

Elich 2017

Elichová, Markéta. Sociální práce : aktuální otázky. Praha: Grada, 2017, 262 stran.  ISBN 978-80-271-0080-4

Machula2017

Machula, Tomáš, Machulová, Helena. Hodnoty na univerzitě In HANUŠ, Jiří a kol. Jak mohou přežít hodnoty? : příspěvky ze senátní konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, 117 stran. ISBN 978-80-7325-426-1

 

Brichcínová 2017

Brichcínová, Kateřina. Ve své lásce nás předem určil : předurčení. Svatý Pavel, svatý Augustin a Vladimír Boublík. Svitavy : Trinitas, 2017, 319 stran. ISBN 978-80-86885-37-7

Nauka o předurčení byla v západní teologii po staletí zatížena dualistickou koncepcí svatého Augustina. Biskup z Hippo se domníval, že odvěkým Božím záměrem je projevit milosrdenství na malém počtu předurčených ke spáse a spravedlnost na nepoměrně větším množství po právu zavržených hříšníků. Nabyl přesvědčení, že spása je naprosto nezasloužený dar, a v důsledku toho popřel význam lidské svobody. Jeho výklad v člověku probouzel spíše úzkost než naději, o které hovoří Písmo. Vladimír Boublík se odvážil postavit Augustinově autoritě a předložil docela odlišné řešení, opírající se o novodobou exegezi pavlovských listů. Předurčení definoval jako neodvolatelné Boží rozhodnutí, jehož obsahem je účast celého lidstva na Božím životě v Kristu. Přítomná kniha ukazuje, že Boublíkova teologie vychází nejenom z akademického, ale především z bytostného hledání odpovědi na otázku lidského osudu, poznamenaného hříchem, utrpením a smrtí. Jeho tvorba je prosycena touhou oslovit současného člověka a vést ho ke Kristu, který stojí ve středu autorova uvažování. Kateřina Brichcínová na českého exilového teologa navazuje. Představuje jeho pojetí předurčení a dále ho rozvíjí, přičemž také ona chce přiblížit Krista soudobému člověku.

Vokoun 2017

Vokoun, Jaroslav. Luther - finále středověké zbožnosti, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2017, 282 stran. ISBN 978-80-7195-890-1

Pozoruhodný portrét Martina Luthera vychází u příležitosti velkého výročí reformace (1517- 2017). Jaké byly Lutherovy duchovní kořeny? Jaké měl zázemí a na čem stavěl duchovní život? Nebyl spíše reformátorem zbožnosti a pastýřem duší než kritikem nešvarů či napravovatelem církevních pořádků? Prof. Vokoun čerpá ze solidních pramenů a odborné literatury, přitom ale píše esejistickou formou, což knize dodává čtivost a přístupnost pro široké spektrum čtenářů. S užitkem si ji přečte akademik, který se zabývá teologií či religionistikou, ale i každý křesťan, který chce obnovit svou víru či „teologii srdce“ ze stejných zdrojů, z jakých čerpal sám Luther.


Knihy vydané v roce 2016

 

Ber 2016

Ber, Viktor. O Hospodinu, Bohu živém : témata a texty k teologii Starého zákona. Praha : Návrat domů, 2016, 310 stran. ISBN 978-80-7255-376-1

Veber 2016

Miroslav Novotný, Tomáš Veber. Bohomluvci, vlastimilové, těšitelé : výchova a vzdělání duchovních v českobudějovické diecézi v letech 1803-1850 ; summary přeložil Ladislav Nagy. V Praze : Vyšehrad, 2016, 254 stran. ISBN 978-80-7429-885-1

Jirsa, Jakub et al. Přístupy k etice III. (Matej Cíbik, Marcus Düwell, Josef Fulka, Tomáš Hejduk, Tomáš Hříbek, Jakub Jirsa, Kamila Pacovská, Jakub Sirovátka, Karel Thei). Praha : Filosofia, 2016, 360 stran. ISBN 978-80-7007-482-4

 

Jakub Sirovátka je autorem příspěvku s názvem Emmanuel Levinas: etický nárok druhého.

Kaplánek, Michal. Znamení naděje : česká církev ve světle závěrečného dokumentu plenárního sněmu - kritická analýza, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, 319 stran. ISBN 978-80-7325-416-2

Tato kniha je pokusem rekonstruovat a teologicky zhodnotit sebepojetí české katolické církve na začátku 3. tisíciletí, jak se projevilo v závěrečném dokumentu Plenárního sněmu katolické církve v ČR Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě. Teologickým kritériem pro hodnocení současného stavu české katolické církve je pro autora pokoncilní eklesiologie. Sebepojetí církve v době sněmovního procesu se autor pokusil "odhalit" pomocí kvalitativní obsahové analýzy textu sněmovního dokumentu. Vzhledem k tomu, že od doby zasedání plenárního sněmu uplynulo již více než 10 let, obsahuje publikace také stručnou reflexi nejdůležitějších změn, které se od té doby udály v pastoraci v českých a moravských diecézích. Poslední kapitolu tvoří zamyšlení nad některými oblastmi života současné české církve, v nichž autor vidí pozitivní potenciál, ale i nutnost kreativní změny.

Muchová, Ludmila, Religiöse Bildung und die „Pädagogik der Wende“. Tschechische Erfahrungen mit authentischen Glauben. In  KREUTZER; A., Niemand, Ch. (Hg.) Authentizität – Modewort, Leitbild, Konzept. Schriften der Katholischen Privat-Universität Linz, Band 1. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2016, s. 349-372. ISBN 978-3-7917-2777-6

Obálka titulu O lásce a milosrdenství v Teologické sumě

Tomáš Akvinský. O lásce a milosrdenství v Teologické sumě, překlad Karel Šprunk ; poznámky Karel Šprunk a Tomáš Machula ; úvodní studie Tomáš Machula, Praha : Krystal OP,  2016, 235 stran. ISBN 978-80-87183-90-8

Předkládaný svazek obsahuje kvestie Teologické sumy (II-II, 23-33), které se zabývají racionální reflexí fenoménu „lásky“. Na prvním místě Tomáš vymezuje pojem lásky a odlišuje tu, která je úkonem vůle, od ostatních druhů, které jsou více vázány na emoce a smyslové náklonnosti. Když se dopátráme lásky, která je opravdu vlastním projevem rozumové přirozenosti, zjistíme, že si nevystačí s dobrem, které jí předkládá rozum, ale touží být naplněna nejvyšším Dobrem, Bohem. Tak jako je poznání povýšeno k transcendenci vírou, tak je lidská láska povýšena k nadpřirozenému dobru vlitou, neboli božskou láskou. A tato láska je právě předmětem Tomášových úvah v Teologické sumě.

V dalších otázkách se zabývá vztahem mezi subjektem božské lásky (člověkem) a jejím dárcem (Bohem, Duchem svatým). Jak je možné, že láska je darem Božím, a zároveň volním úkonem člověka? Může božská láska růst nebo se zmenšovat, když její původ je v nekonečném a neměnném Bohu? Dalším tématem je předmět lásky. Co a kdo se má milovat a v jakém pořadí? V dalších otázkách se pozornost stáčí na úkony a účinky lásky, mezi něž patří i milosrdenství, kterému je věnována zvláštní otázka. Tomáš se v ní mimo jiné vyrovnává s antickým pojetím milosrdenství jako vášně nebo rovnou slabosti a posunuje jeho pojem dál, tak aby byl hoden milosrdného Otce v nebesích.

Obálka titulu O blaženosti v Teologické sumě

Tomáš Akvinský. O blaženosti v Teologické sumě, překlad Tomáš Machula a Eva Fuchsová ; úvodní studie a poznámky Tomáš Machula, Praha : Krystal OP,  2016, 127 stran. ISBN 978-80-87183-94-6

Na přirozené rovině je pro Tomáše posledním cílem života samozřejmě život ctnosti, na rovině nadpřirozené pak Bůh. Tyto dvě roviny pak dávají i smysl rozlišení mezi štěstím, které se vztahuje na přirozenou rovinu našeho života, a blažeností představující nejdokonalejší štěstí, jehož dosažení není v našich silách a musí nám být darováno. Člověk je ve všech směrech omezený, kromě touhy po dobru a dokonalosti, která nemá hranici. Máme tedy přirozenou touhu po něčem, co nelze přirozeně dosáhnout. Proto nelze při hledání nejvyššího dobra a posledního cíle zůstat u konečných dober, ale je nutné směřovat k dobru nekonečnému. To lze ale dosáhnout pouze s pomocí nadpřirozené milosti.

Tomáš ukazuje že blaženost spočívá v nazírání božské esence. Je to jakýsi komplexní stav člověka, který různými způsoby zahrnuje všechny síly a schopnosti člověka. První a nejdůležitější je činnost spekulativního intelektu, který je aktivní i ve stavu dokonalé blaženosti. Vše ostatní je ve stavu blaženosti v klidu nebo má na blaženosti účast díky přetékání dokonalosti z činnosti intelektu. Proto blaženost v činnosti intelektu spočívá, ale nedá se na ni omezit.

Muchová 2016

Muchová, Ludmila. Cíle a cesty k hlubšímu lidství : didaktika náboženství v České republice pro 21. století. České Budějovice : Petrinum s.r.o., 2016, 245 stran. ISBN 978-80-87900-05-5

Stěžejní dílo shrnující teorii a praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenovávající její šance a výhledy v kontextu současné společnosti i církve.

Weis, Martin. Josef Hlouch : pastýř a homiletik, v Praze : Vyšehrad, 2016, 286 stran. ISBN 978-80-7429-791-5

Monografie se v prvé části ve formě odborné studie zabývá problematikou života českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, poté přibližuje průřez jeho teologickým dílem, včetně rukopisů. Následuje shrnutí dosavadní publikační práce o biskupu Josefu Hlouchovi a poté se studie věnuje otázce pastýřských listů a homilií jako archivnímu pramenu. Druhá část monografie čtenáři přibližuje komentovaný výbor z pastýřských listů, oslovení a sdělení biskupa Josefa Hloucha z let 1947-1972. Třetí část zpřístupňuje formou komentovaného přepisu velkou řadu homilií pronesených biskupem Josefem Hlouchem v letech 1969-1972.

Kritická edice pastýřských listů a homilií poslouží nejenom jako pramen poznání osobnosti biskupa Josefa Hloucha, nýbrž i jako sonda do proměn působení a postavení katolické církve v období komunistické totality.

Zbudilová, Helena. Hledání (nejen) španělské identity : reflexe přínosu Miguela de Unamuna a svaté Terezie od Ježíše (Terezie z Ávily) pro filozofii života a filozofii náboženství v období globalizace, Praha : Vyšehrad, 2016, 123 stran. ISBN 978-80-7429-792-2

 

Text odkrývá to bytostně španělské a zároveň univerzální, co spojuje dvě výrazné osobnosti španělského geo-spirituálního prostoru, dvě ikony španělské kultury, které zásadním způsobem ovlivnily nejen hispánské vidění světa. Publikace umožňuje potkání dvou osobitých hledačů pravdy a smyslu v podobě konfrontace v jádru stejného přes horizont několika staletí. Dílo svaté Terezie od Ježíše (Terezie z Ávily, 1515-1582) se stává oknem do duše epochy druhé poloviny 16. století, hlas Miguela de Unamuno (1864-1936) rezonuje s dobou první třetiny 20. století. Jako originální myslitelé spoluurčovali myšlení svých současníků. Kniha je výrazem splácení jistého intelektuálního dluhu, který vůči těmto autorům má česká filozofická a teologická scéna. Cílem je rozšířit oblast českých tereziánských a unamunovských studií zaměřených na aspekty filozofie života a filozofie náboženství a přispět tak k aktualizaci jejich odkazu ve středoevropském geo-spirituálním prostoru.

Svoboda, Rudolf. Velký koncil na malém městě : první vatikánský koncil, Jan Valerián Jirsík a České Budějovice v letech 1869-1870, Praha : Vyšehrad, 2016, 171 stran. ISBN 978-80-7429-790-8  

Martin Prudký a kol. Obtížné oddíly zadních proroků, Praha : Karmelitánské nakladatelství, 2016, 346 stran. ISBN 978-80-7195-793-5

Texty kapitol č. 16 a 17 napsal ThLic. Adam Mackerle Th.D.

Vojtěch Šimek, Jaroslav Vokoun a kol. K interdisciplinární teorii tradice, Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2016, 450 stran. ISBN 978-80-7325-404-9

Setkání tradic a jejich proměny se dnes staly žhavým společenským tématem. Pokus o porozumění tomu, jak tradice obecně fungují a jak se proměňují, nabízí monografie týmu českých a německých badatelů, spolupracujících na projektu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Autoři osvětlují tradici z hledisek filosofie, filologie, sociologie, teorie systémů a dalších disciplin.

Autoři: Siegfried Wiedenhofer, Urs Espeel, Blahoslav Fajmon, Johann Evangelist Hafner, Světla Hanke Jarošová, Bedřich Jetelina, Tomáš František Král, Július Pavelčík, Ilja Srubar, Vojtěch Šimek, Hartmann Tyrell, Hans-G. Ulrich, Jaroslav Vokoun.

Cover

Tereza Poštová. Gregor der Grosse (§ 19);  in L. Karfíková, Gnadenlehre in Schrift und Patristik, Handbuch der Dogmengeschichte, Band III/5a(1), Freiburg: Herder, 2016, s. 645 - 662. ISBN 978-3-451-00708-8

Věra Suchomelová. Senioři a spiritualita : duchovní potřeby v každodenním životě, Praha : Návrat domů, 2016, 303 stran. ISBN 978-80-7255-361-7

Spiritualita patří k životu každého člověka, přestože její vyjádření odráží jedinečnost konkrétní osobnosti a jejího životního příběhu. Současný trend aktivního stáří vede ke společenské podpoře co nejdelší fyzické a psychické vitality, zatímco péče o duchovní rozvoj a potřeby je považována za jaksi okrajovou, privátní záležitost, případně za oblast v kompetenci církví. Stěžejní výzvy a úkoly stáří přitom leží zejména v duchovní oblasti. Vzbuzují otázky o smyslu a přijetí života, odpuštění, zpracování utrpení a zla či životě za branami pozemského času. Kniha se věnuje právě těmto tématům. V přehledové části vymezuje dobré stáří ve smyslu „well-being“ s důrazem na jeho spirituální dimenzi, věnuje se otázkám zla a utrpení v životní bilanci a charakterizuje specifika spirituality a spirituálních potřeb starších lidí. Druhá, výzkumná část zachycuje dynamiku vývoje religiozity či spirituality dvou desítek jihočeských seniorů starších sedmdesáti pěti let a nabízí možnou typologii jejich stěžejních spirituálních potřeb: potřeby důstojnosti, smyslu a kontinuity životního příběhu, naděje, víry a lásky. Závěrečná část přináší návrhy opatření pro pastorační, sociální a geragogickou praxi. Ač se kniha řadí k odborným publikacím, osloví nejen odborníky, ale zejména ty, kteří se seniory pracují či o ně pečují ať už v rámci rodiny či instituce, a také ty, kteří jsou sami v seniorském věku.
Autor rozsáhlého úvodu Karel Skalický. Alla ricerca di Gesù di Nazareth e altri scritti. Vladimír Boublík ; a cura di Nicola Ciola ; introduzione de Karel Skalický ; postfazione di Giuseppe Lorizio. Città del Vaticano : Lateran University Press, 2016, 344 stran. 978-88-465-1083-9
Křesťan a islám / kolektiv autorů v abecedním pořadí: M. Cajthaml, P. Dvořák, D. Heider, E. Krumpolc, T. Machula, D. D. Novotný, C. V. Pospíšil, J. Štěpán, J. Vogel, J. Vokoun, [Nová Ves pod Pleší] : Hesperion, [2016], 19 stran. ISBN 978-80-906372-1-4
Jaroslav Vokoun, Margareta Krpcová Winsted (eds.). Nahlédnutí do teologie kultury, České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, 135 stran. ISBN 978-80-7394-577-0
Coverabbildung
Fajmon, B., Vokoun, J. a kol. Interdisziplinäre Traditionstheorie: Motive und Dimensionen.

 

Monografie je výsledkem práce na týmovém projektu (GAJU) Tradice, proměny tradice, setkání tradic. Příspěvek k poznání dynamiky tradice (2013-2016), který vedl prof. Jaroslav Vokoun.

V monografii jsou vedle příspěvků od německých autorů příspěvky od prof. Jaroslava Vokouna, dr. Blahoslava Fajmona, dr. Júlia Pavelčíka, dr. Bedřicha Jeteliny, dr. Vojtěcha Šimka, Mgr. Světly Hanke Jarošové a dr. Lenky Vodrážkové.

Kresbu na obálce vytvořil student fakulty Tomáš Edl.

Daniel Heider. Cognitive psychology in early jesuit scholasticism. Neunkirchen-Seelscheid : Editiones Scholasticae, 2016, 197 stran. ISBN 978-3-86838-561-8

book

SVOBODOVÁ, Zuzana. Filosof výchovy: K osobnosti (nejen) pedagoga. s. 11-26

SVOBODOVÁ, Zuzana. Vědomí a plnění. s. 27-35

SVOBODOVÁ, Zuzana. K pojetí výchovy a vzdělávání u Mistra Jana Husa. s. 101-114

In: Česká filosofie a filosofie výchovy: monografie pedagogů a doktorandů filosofie. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, ISBN 978-80-7290-876-9

Svobodová, Zuzana. Spravedlnost jako řád duše. In: PELCOVÁ, Naděžda, HOGENOVÁ, Anna eds. Spravedlnost ve výchově, umění a sportu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016, s. 99-107. ISBN 978-80-7290877-6
Svobodová, Zuzana. Kapitola v knize  Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki, Wydawnictwo UKSW,(red.) Zbigniew Babicki, Dariusz Stępkowski ISBN 978-83-8090-236-7


Knihy vydané v roce 2015


Výsledek obrázku pro Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu
Muchová, L., Svobodný papež z nesvobodného světa? In Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu. Zborník z vedeckej konferencie konanej v Nitre v dňoch 18. – 19. 5. 2015, s. 53 – 62. ISBN 978-80-971822-1-2
Obálka titulu Gaudium et spes
Jindřich Šrajer, Lucie Kolářová a kol. Gaudium et spes padesát let poté,
Brno : CDK, 2015, 416 stran. ISBN 78-80-7325-391-2

Výročí padesáti let od druhého vatikánského koncilu představuje výzvu k reflexi obsahu a významu koncilu včetně toho, jak dalece se jeho učení projevuje v životě církve, především pak v realizaci její deklarované otevřenosti ke světu a v její starosti o potřeby člověka. Tato reflexe může být obohacena o cenné zkušenosti a životní „moudrost“ uplynulého, poměrně již dlouhého období, charakterizovaného řadou společenských proměn. Právě ty staví koncilní výzvy do nového světla, v němž musejí být hlouběji analyzovány a promýšleny. Předkládaná kolektivní monografie věnovaná pastorální konstituci druhého vatikánského koncilu Gaudium et spes (z roku 1965) chce být v tomto směru návodnou a inspirující. Věnuje proto pozornost obsahu konstituce, jejímu významu a recepci, a to s ohledem na společenské proměny, ke kterým během padesáti let od vydání dokumentu došlo především v evropské, ale také v mnoha ohledech specifické české společnosti.

Autoři: Jiří Hanuš, Jan Hojda, Peter Hünermann, Michal Kaplánek, Miroslav Kněz, Lucie Kolářová, Roman Míčka, Aleš Opatrný, Michal Opatrný, Jakub Sirovátka, Karel Skalický, Jindřich Šrajer, Petr Štica, Marek O. Vácha, Maria Widl

Svoboda, Rudolf. Nebroušený diamant : třetí českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer. V Praze : Vyšehrad, 2015, 139 stran. ISBN 978-80-7429-703-8  

Elichová, Markéta (ed.). Pojetí kvality sociální práce: sborník z konference Pojetí kvality SP v souvislosti se sebedefinováním sociálního pracovníka a jeho pomáhající profese. . České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, 72 stran. ISBN 978-80-7394-543-5. Edice Miscellanea, 4. svazek

Pavelčík, Július. Podobenstvo o žene s džbánom : Tomášovo evanjelium, log. 97. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, 86 stran. ISBN 978-80-7394-546-6. Edice Scientia, 9. svazek
Novák, Lukáš. Vohánka, Vlastimil. Kapitoly z epistemologie a noetiky. Praha : Krystal OP, 2015, 280 stran. ISBN 978-80-87183-71-7

Obálka titulu Přístupy k etice II.

Čapek, Jakub. Přístupy k etice II. Praha : Filosofia, 2015, 298 stran. ISBN 978-80-7007-442-8

Jakub Sirovátka je autorem příspěvku s názvem Bezpodmínečně platný mravní zákon: etika Immanuela Kanta.
Druhý svazek trojdílného projektu Přístupy k etice se zaměřuje na významné novověké a některé moderní autory.

Sirovátka, Jakub. Das Sollen und das Böse in der Philosophie Immanuel Kants : zum Zusammenhang zwischen kategorischem Imperativ und dem Hang zum Bösen. Hamburg : Felix Meiner Verlag, ©2015, 190 stran. ISBN 978-3-7873-2773-7
The pleasure of knowledge, Pasquale Porro; Loris Sturlese (eds.)
Quaestio : yearbook of the history of metaphysics
Turnhout : Brepols ; Bari : Pagina, 2015, 875 stran. ISBN 978-2-503-56596-5
Tomáš Machula je autorem příspěvku s názvem Per itellectum ad beatitudinem. Thomas Aquinas and Bonaventure on the role of prudence in human life.
Daniel Heider, Jan Samohýl, Lukáš Novák editoři. Pluralita tradic : od antiky po novověk. České Budějovice : Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2015, 187 stran. Studia Neoaristotelica, ISSN 1214-8407; supplementum II
Uspořádal František Štěch, František Sobíšek - kněz a kazatel : (výběr kázání z let 1993-1996). České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2015, 107 stran. ISBN 978-80-7394-533-6
Vlčková, Michaela. Žehnání matky : význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století. Praha : Akropolis, 2015, 216 stran. ISBN 978-80-7470-110-8
Josef Zeman, Jindřich Šrajer, Jindřich Kotvrda. Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu : úvod do metodiky : teologicko-spirituální a psychologicko-pastorální studie. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015, 119 stran. ISBN 978-80-7195-578-8
Svoboda, Rudolf. Übersetzung Angela Lindner, Johann Prokop Schaffgotsch : das Leben eines böhmischen Prälaten in der Zeit des Josephinismus. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015, 343 stran. ISBN 978-3-631-65740-9
Mišovič, Ján. Komunikace ve společnosti. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, 303 stran. ISBN 978-80-7380-545-6
Muchová, Ludmila. Morální výchova v nemorální společnosti?. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 334 stran. ISBN 978-80-7325-386-8

Překlad a úvodní studie Tomáš Machula a Daniel D. Novotný, O andělech (I) v Teologické sumě, Tomáš Akvinský. Praha : Krystal OP, 2015, 227 stran. ISBN 978-80-87183-80-9

Tomáš Akvinský byl nazýván doctor angelicus (andělský učitel) nejen pro svou trpělivost, ale především pro velkou pozornost, kterou věnoval právě tématu andělů. V první části Teologické sumy najdeme ve dvou rozsáhlých traktátech celou řadu zajímavých otázek a odpovědí jak filosofického, tak teologického rázu. Bohužel je dnes téma andělů v křesťanské teologii poněkud opomíjeno, a je pravidlem, že jakmile se přestane kultivovat víra, bují pověra. Promýšlení andělů jakožto nemateriálních, myslících a svobodných tvorů nám může sloužit jako určitý myšlenkový experiment, v jehož rámci lze řešit celou řadu otázek vztahujících se k člověku, jeho poznání, mravní hodnotě jednání a podobně. Komentovaný překlad jednoho z nejvýznamnějších středověkých děl o andělech může všem zájemcům o toto téma přinést celou řadu podnětů.

Překlad a úvodní studie Tomáš Machula a Daniel D. Novotný, O andělech (II) : v Teologické sumě, Tomáš Akvinský. Praha : Krystal OP, 2015, 107 stran. ISBN 978-80-87183-81-6
Nakonečný, Milan. Obecná psychologie. Praha ; Kroměříž : Stanislav Juhaňák, Triton, 2015, 662 stran. ISBN 978-80-7387-929-7
Herausgegeben von Norbert Fischer und Jakub Sirovátka, Vernunftreligion und Offenbarungsglaube : Zur Erörterung einer seit Kant verschärften Problematik. Freiburg im Breisgau : Herder, 2015, xiii, 570 stran. ISBN 978-3-451-34198-4
SVOBODOVÁ, Zuzana. Moc promluvy: O možnosti člověka promluvit, či výzvě člověka k řeči. In Moc ve výchově, umění a sportu. Mezinárodní interdisciplinární konference. Eds. N. Pelcová, A. Hogenová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-824-0, s. 169–176.

Macků, Richard. Instantní, nebo skutečné řešení problému? Zlín : VeRBuM, 2015, 174 stran. ISBN 978-80-87500-74-3

 

Tato publikace představuje kompaktní dílo pojednávající o rozvoji kompetence k řešení problémů, které umožňuje nejen seznámení s metodickými přístupy a identifikaci jejich silné a slabé stránky, ale může být rovněž metodologickou inspirací v případě práce s rámcovou analýzou, u nás málo známou.


Knihy vydané v roce 2014
Obálka titulu Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou

 

Jetelina, Bedřich. Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou. Praha : Česká Biblická společnost, 2014, 169 stran. ISBN 978-80-87287-86-6

Práce reflektuje, jak se Církev adventistů sedmého dne vyrovnává s výzvami postmoderny, ač sama má své kořeny hluboce v období moderny. První část je věnována vzniku Církve adventistů sedmého dne v kontextu paradigmatu moderny a vývoji její dogmatiky. Zabývá se zejména filosofií common sense Thomase Reida a popisuje adventistické dogmatické výpovědi, které jsou pro tuto církev typické a na které měla filosofie common sense vliv. Druhá část rozebírá, jak se tato církev vyrovnává s výzvami postmoderní doby. Popisuje současné rozdělení adventistické teologie na základě hermeneutických východisek, kterými se jednotlivé proudy od sebe liší a které je závislé na způsobu vnímání Boha ve vztahu k času. Ukazuje i praktické dopady, ke kterým jednotlivé přístupy v církevní praxi vedou. Cílem práce je co nejobjektivněji popsat stávající situaci a ukázat na možná rizika a řešení, která před církví a jejími členy leží. Autor vidí adekvátní odpověď na problémy adventismu v postmoderní době v přenesení důrazu na obecně křesťanská východiska a v redefinování specificky adventistických nauk.

  Obálka titulu Církev a společnost

 

Církev a společnost Karlovi Skalickému k 80. narozeninám, Roman Míčka a František Štěch (eds.)
České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, 302 stran. ISBN 978-80-7394-452-0

Karel Skalický je mužem církve i společnosti. Jeho život se odehrává v hraničním pásmu těchto světů, v němž usiluje o intenzivní kontakt a dialog. Do sborníku přispělo 26 autorů různých vědních oborů i různých náboženských vyznání. Publikace je členěna do čtyř částí; první tři obsahují recenzované studie z oboru teologie, filosofie, politiky, ekonomie, historie a literárních věd. Čtvrtá část sborníku má osobní esejistický charakter.

Dialektika mysli a činu : filosof Karel Říha, SJ - devadesát, kolektiv autorů ; vybral a uspořádal Július Pavelčík, František Štěch. 1. vyd., Svitavy : Trinitas ; Praha : Křesťanská akademie, 2014. 241 stran. ISBN 978-80-86885-31-5
Komentáře Jakub Jinek, Jindřich Šrajer a Roman Míčka ; translation Lucie Kolářová, Farnost sv. Prekéra : hospodářská a ekonomická krize - příčiny, souvislosti, důsledky. Geert van Istendael. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 86 stran. ISBN 978-80-7422-360-0
Překlad, poznámky a úvod Tomáš Machula, Otázky o ctnostech II : láska a naděje, Tomáš Akvinský. Praha : Krystal OP, 2014, 325 stran. ISBN 978-80-87183-70-0
Neo-Aristotelian Perspectives in Metaphysics -

Neo-Aristotelian perspectives in metaphysics, ed. by Daniel D. Novotný and Lukáš Novák. New York : Routledge, 2014, 342 stran. ISBN 978-0-415-70939-2

Suárez's metaphysics in its historical and systematic context, edited by Lukáš Novák. Berlin : de Gruyter, [2014],  ©2014, vi, 348 stran, (Contemporary Scholasticism, ISSN 2198-2503 ; Band/Volume 2). ISBN 978-3-11-035263-4

 

Svoboda, Rudolf. Počátky českobudějovické diecéze. V Praze : Vyšehrad, 2014, 261 stran. ISBN 978-80-7429-596-6
Míčka, Roman. Znovu jsme se ujali dědictví otců : konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014, 269 stran. ISBN 978-80-7325-348-6
publikace 023

 

 

Mackerle, Adam. Než budete číst Bibli podruhé. Vybraná témata o Bibli. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2014, 219 stran.

ISBN 978-80-7394-450-6; eBook 978-80-7394-451-3.

Poněkud dlouhý název knihy se snaží vystihnout její obsah. Kniha je určena čtenářům, kteří mají zájem o hlubší porozumění Bibli, tj. už ji někdy měli v ruce (už ji „jednou četli“) a nyní chtějí hlouběji proniknout do jejích tajů. Kniha neobsahuje výklady jednotlivých částí Bible; na to by byla příliš tenká. Představuje však čtenáři několik vzájemně úzce propojených témat, která jsou pro porozumění Bibli důležitá a často klíčová, ale jejichž objasnění ve standardních komentářích k biblickým textům nenajde. Naopak, komentáře k biblickým textům obvykle počítají s tím, že je čtenář s těmito tématy obeznámen. Jedná se o (po obecných úvodních informacích) dějiny izraelského národa, obsah a dělení Bible, dějiny kánonu a dějiny textu Starého i Nového zákona, pojednání o starověkých překladech a o překladech do českého jazyka, otázka inspirace a s tím související otázka pravdivosti Bible a konečně dějiny výkladu Bible a vysvětlení základních principů a pravidel interpretace. Text knihy je pravidelně doplněn odkazy na českou literaturu, aby čtenář mohl dále své znalosti prohlubovat. Snad se této knize podaří alespoň částečně přispět k lepšímu porozumění této prastaré a stále aktuální knize.

 publikace 029

 

 

 

Heider, Daniel. Universals in Second Scholasticism. A comparative study with focus on the theories of Francisco Suárez S.J. (1548-1617), João Poinsot O. P. (1589-1644) and Bartolomeo Mastri da Meldola O.F.M. Conv. (1602-1673)/Bonaventura Belluto O.F.M. Conv. (1600-1676), Bochumer Studien zur Philosophie 54, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia, 2014, 344 stran. ISBN 978 90 272 1464 5.

Publikace předkládá komparativní analýzu filosofických teorií univerzálií (obecných pojmů) předních představitelů tří škol raně novověkého univerzitního myšlení. Kniha představuje doktríny Františka Suáreze (1548–1617), S.J., tomisty Jana od sv. Tomáše, O.P. (1589–1644) a scotistické autorské dvojice Bartoloměje Mastri da Meldola, O.F.M. Conv. (1602–1673) a Bonaventury Belluto, O.F.M. Conv. (1600–1676). Autor podrobně analyzuje nejen vzájemné podobnosti a odlišnosti zmíněných koncepcí, ale věnuje se také konceptualistické teorii jezuity Pedra Hurtada de Mendozy (1578–1641), která představuje důležitý referenční bod pro srovnání s učením Suárezovým. Kniha představuje v mezinárodním kontextu vůbec první komparativní zpracování tématu univerzálií v období druhé scholastiky, a to jak z hlediska metafyzického, tak epistemologického.
publikace 051 Mackerle, Adam. Bible. Mnoho hlasů, jedno slovo. 2., opravené a rozšířené vydání. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2014, 100 stran, ISBN 978-80-7394-469-8.

Kniha představuje čtenáři povahu Bible, její vznik a obsah a také základní pravidla pro její výklad. Kniha je určena čtenářům, kteří o Bibli nevědí nic nebo velmi málo a chtějí se v ní zorientovat.
SVOBODOVÁ, Zuzana. Paideia as Care of the Soul - the Potentials of Contemporary School. In: STEPKOWSKI, Dariusz a Andrzej MURZYN. Religion long forgotten: The Importance of Religion in Education towards Civil Society. 1. Cracow: Impuls, 2014, s. 191-206. ISBN 978-83-7850-682-9
SVOBODOVÁ, Zuzana. Škola kříže: Fundamentum rerum omnium harmonia est. In SCHIFFEROVÁ, Věra et al. Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. S. 195-206. ISBN 978-80-7465-093-2
Knihy vydané v roce 2013
Bauman, Petr. Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí : teorie a metodika, aktivity pro rozvoj myšlení. České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti, 2013, 196 stran. ISBN 978-80-7394-412-4

Bauman, Petr. Kritické a tvořivé myšlení: není to málo? : rozvoj myšlení ve filosofických, teologických, psychologických a pedagogických souvislostech. České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti, 2013, 247 stran. ISBN 978-80-7394-432-2

Kaplánek, Michal. Animace : studijní text pro přípravu animátorů mládeže. Praha : Portál, 2013, 101 stran. ISBN 978-80-262-0565-4.

 

Základní informace o animaci a jejích různých formách s důrazem na výchovně zaměřenou animaci.

publikace 078 Tomáš AKVINSKÝ, Otázky o ctnostech III. Kardinální ctnosti. Praha: Krystal OP, 2013, 116 s. Překlad z latiny a úvodní studie Tomáš MACHULA.


Mezi nejvýznamnější otázky, kterými se Tomáš Akvinský zabývá, patří bezpochyby etika. Mezi klíčovými pojmy jeho etiky hrají centrální roli ctnosti. V komplexu pěti disputací o ctnostech (Quaestiones disputatae de virtutibus) probírá Tomáš ctnosti obecně, poté se zabývá božskými a nakonec kardinálními ctnostmi. První otázka (O ctnostech obecně) byla v českém překladu vydána v roce 2012. Přítomný svazek představuje pátou otázku, která se zaměřuje na ctnosti kardinální. Tomáš se nejprve ptá, zda jsou prozíravost, spravedlnost, statečnost a uměřenost skutečně kardinálními neboli základními ctnostmi. Ve druhém článku se zabývá otázkou jejich vzájemného propojení: lze mít jednu z těchto ctností a zároveň postrádat jinou, nebo musí být vždy tyto ctnosti v duši přítomné všechny? Třetí článek se ptá, zda jsou si všechny ctnosti v člověku rovny, a nakonec přichází na řadu klasická otázka středověku po významu přirozených ctností pro věčný život. Poslední svazek, který se připravuje, bude zaměřen na ctnosti božské.
publikace 052

Tomáš AKVINSKÝ, Komentář k Etice Nikomachově II. Kniha. Praha: Krystal OP, 2013, 236 s., překlad z latiny a úvod Tomáš MACHULA.

Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha představuje východisko, kde je morální ctnost definována a uvedena do kontextu lidského života a jednání. Ctnostné jednání je pro Aristotela a Tomáše Akvinského takové, jaké můžeme vidět u ctnostného člověka. Kde je ale ten vzorový příklad ctnostného člověka? Aristotelés na tuto otázku přímo neodpovídá, protože předpokládá, že rozumný člověk má takový vzor takřka před očima ve vznešeném Athéňanovi. Pro Tomáše je to především Kristus a světci, ale z filosofického hlediska musí věc uchopit jinak, proto definuje ctnostného člověka jako toho, kdo neuhýbá z cesty, na niž ho postavila jeho přirozenost: „Člověk, jaký má být“.

Pro dnešní společnost není podvědomým vzorem vznešený Athéňan, tím méně Kristus a svatí, ale už ani zákon lidské přirozenosti. O to důležitější je přemýšlet o těchto věcech explicitně: V čem spočívá ctnost, kam ji zařadit v celku lidské přirozenosti, jak ji získat a rozvíjet, jaké jsou jednotlivé ctnosti a jim odpovídající neřesti? To vše je tématem druhé knihy Aristotelovy Etiky Nikomachovy a potažmo komentáře svatého Tomáše.

publikace 062 Helena ZBUDILOVÁ, Helena PAVLIČÍKOVÁ, Výchova k občanství v praxi (náměty pro praktikující studenty občanské výchovy). JU v Č. Budějovicích, 2013, 111 stran. ISBN 978-80-7394-437-7.

Cílem textu je zlepšit pedagogickou připravenost a vybavenost praktikujících studentů či začínajících učitelů výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ. Zabývá se průřezovými tématy, typy pedagogických praxí, problematikou zkoušení a hodnocení a častými problémy praktikantů v praxi. Materiál přináší praktické rady, doporučení a náměty k zamyšlení.
publikace 081 Michal Kaplánek (ed.) Teologie a sociální práce: dvacet let dialogu. Praha: Pro Evangelickou teologickou fakultu UK vydal Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2013. 158 s. ISBN 978-80-904681-1-5.

Kolektivní monografie Teologie a sociální práce – dvacet let dialogu nabízí reflexi vzájemného vztahu mezi teologií a sociální prací tak, jak se vytvářel v posledních dvaceti letech u nás, ale také v zahraničí, pohledem odborníků z oblasti teologie, sociální práce, filosofie, psychologie či pedagogiky. Autorský kolektiv tvoří: Pavel Ambros, Jan Dočkal, Vojtěch Eliáš, Pavel Filipi, Ondřej Fischer, Ladislav Heryán, Aleš Herzog, Petr Jandejsek, Michal Kaplánek, Alois Křišťan, David O’Malley, Michael Martinek, Oldřich Matoušek, René Milfait, Timothy F. T. Noble, Michal Opatrný, Libor Ovečka, Michal Pařízek, Franz Schmid, Zuzana Svobodová, Marie Vorlová.
publikace 104 Marie LHOTOVÁ a kol. Arteterapie ve speciálním vzdělávání I. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, 134 s. ISBN 978-80-7394-414-8.

Specifikem arteterapie je to, že předpokládá v rámci edukačního či léčebného procesu systematické kontinuální užití výtvarné produkce. Metodické vedení výtvarné tvorby, kdy žádoucím výsledkem je dokončený, barevně i kompozičně harmonický artefakt, chápeme jako přínos pro zdravý rozvoj osobnosti dítěte. Kniha se věnuje vývojovým aspektům výtvarné tvorby, tj. změnám v tvořivém procesu a ve stylu dokončených obrázků. Jedním z důležitých cílů arteterapie jako preventivní i rehabilitační činnosti v pedagogické oblasti je zvyšování adaptačních schopností dítěte, při práci ve skupině pomáhá výtvarná tvorba k vytváření sociální a následně individuální identity. Situace sociálního nebo kulturního znevýhodnění, na které je tato kniha zaměřena, přinášejí do dětského světa a do výtvarné tvorby dětí specifická témata, kterým je třeba rozumět. Výtvarný artefakt se stává prvořadě komunikačním prostředkem, v některých případech i výlučným.
publikace 050 Marie LHOTOVÁ a kol. Arteterapie ve speciálním vzdělávání II. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, 85 s. ISBN 978-80-7394-415-5.

Druhý díl je zacílen především na možnosti využití výtvarné tvorby ve školním i mimoškolním prostředí. Nabízí inspiraci pro praktické činnosti pedagogických pracovníků, kteří pracují se znevýhodněnými dětmi. Obsahem jsou cvičení a hry, které pomohou pedagogům v konkrétních výtvarných činnostech s dětmi tak, aby tyto činnosti byly zacílené na specifické potřeby těchto dětí. Výtvarné činnosti zde slouží jako poznávací a výchovně terapeutický nástroj. Zároveň mohou sloužit jako sebezkušenost pedagogů.
publikace 042 Michal OPATRNÝ, Sociální práce a teologie. Inspirace a podněty sociální práce pro teologii, Praha: Vyšehrad, 2013, 328 s.

O historické souvislosti mezi křesťanskou vírou a pomáhání potřebným, které dnes nazýváme sociální práce, existuje obecné povědomí. Proto se i dnes křesťanská víra chápe např. jako jeden z motivačních faktorů sociálního pracovníka a teologie, která je rozumovou reflexí víry, jako obor inspirující sociální práci.

Lze si však tuto otázku položit i jinak? Může sociální práce inspirovat teologii? Lze si vůbec v rámci teologie takovou otázku klást?

Tyto otázky jsou v knize Sociální práce a teologie reflektovány z pozice doposud nepřekonané a někdy i nedoceněné nauky II. vatikánského koncilu (1962-1965). Autor vidí jejich kladné zodpovězení nejen jako možné, ale dokonce i jako nutné. Proto hledá i odpověď na otázku, co inspirace teologie v sociální práci v důsledku znamená pro rozvoj samotné moderní teologie a současnou praxi církví a pomáhajících organizací.
publikace 103 Norbert FISCHER - Jakub SIROVÁTKA - David VOPŘADA (eds.), Kant und die biblische Offenbarungsreligion/Kant a biblické zjevené náboženství. Praha: Karolinum, 2013, 138 s., ISBN 978-80-246-2399-3.

Kantova metafyzika a filosofie náboženství patří k jedněm z nejvlivnějších v dějinách novověku až po současnost. Kant se snaží nově promyslet vztah rozumu a víry s cílem ukázat, že si neodporují, nýbrž že se k sobě chovají jako "soustředné kruhy". Sborník zkoumá různé aspekty tohoto vztahu: analyzuje pojmy jako zjevení nebo církev, zasazuje Kantovu filosofii do historického kontextu (J. J. Spalding) či mapuje vliv jeho eticko-náboženského myšlení (H. Cohen). Jádro tohoto německy psaného sborníku tvoří přednášky přednesené na konferenci „Kant a biblické zjevené náboženství“, která se konala 2. a 3. března 2012 v biskupské akademii Mohučské diecéze Erbacher Hof. Dodatečně byly přibrány ještě další příspěvky. Autoři příspěvků ve sborníku: Thomas Hanke, Ruben Schneider, Norbert Fischer, Bernd Dörflinger, Maximilian Forschner, Christian Sturm, Jakub Sirovátka, Laura Anna Macor, Micha Brumlik.
publikace 105

Jaroslav Vokoun, Dynamika křesťanské tradice, Quaestiones quodlibetales no. 23, CDK Brno 2013, 97 s.

S využitím Gadamerovy filosofické hermeneutiky, Lotmanovy a Uspenského kulturní a historické sémiotiky a Luhmannovy systemické teorie navrhuje autor tři modely, usnadňující pochopení pohybu a proměn křesťanské tradice i aktivní účast na jejím dnešním utváření.

publikace 060 Martin WEIS, Svaté královny: fides – caritas – martyrium. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, 2013, 199 s., ISBN 978-80-555-0948-8.

Monografie si klade za cíl upozornit na některé významné ženské postavy dějin křesťanství ve spojitosti se šířením světla Kristova evangelia a skutky blíženecké lásky. V teoretickém uvedení do problematiky se monografie nejdříve zaobírá problematikou fenoménu blíženecké lásky v dějinách, kdy zaměřuje svou pozornost na taková témata jako blíženecká láska jako poznávací znamení křesťanů, pojem blíženecké lásky v Písmu svatém či teologický rozměr blíženecké lásky. Dále se monografie věnuje v teoretické části problematice fenoménu mučednictví v dějinách. Zde se zaměřuje na témata jako mučednictví Krista a jeho symbolika, mučednictví doby apoštolské a jeho symbolika a pod. Celou teoretickou část uzavírá stať věnovaná sondě do problematiky spirituality a připomíná mimo jiné historii úcty ke Kristovu utrpení. Další část předkládané monografie pak již přináší jednotlivé medailony význačných žen – světic, které prosluly skutky blíženecké lásky - či svou statečností až k prolití krve vydaly svědectví o své víře v Krista a věrnosti jeho příkazům. Monografii ocení zejména studenti oborů věnujících se sociálním a charitativním službám či teologii spirituality, pracovníci křesťanské charity i všichni zájemci o církevní historii.
publikace 048 Daniel NOVOTNÝ, Ens rationis from Suárez to Caramuel A Study in Scholasticism of the Baroque Era. New York, Fordham University Press, 2013. ISBN 9780823244768.

Vliv španělského jezuity Francisca Suáreze (1548-1617) na filosofii a teologii sedmnáctého století lze stěží přecenit. V této knize autor zkoumá jedno z velmi kontroverzních témat Suárezovy filosofie, totiž pomyslná jsoucna (*entia rationis*). Jedná se o v-realitě-nemožné intencionální objekty, jako např. slepota či kulatý čtverec. První část knihy je detailní studií Suárezova hlavního textu k pomyslným jsoucnům, totiž jeho Metafyzické disputace 54. Druhá část knihy se zabývá relevantními texty dalších vynikajících filosofů této doby, jmenovitě španělského jezuity Pedra Hurtada de Mendoza (1578-1641), italského minority Bartolomea Mastri (1602-73) a španělsko-česko-lucemburského polyhistora Juana Caramuela de Lobkowitz (1606-82). Kniha usiluje o uplatnění analytických metod v historiografii filosofie.
publikace 038 Martin WEIS, Meč ve službách kříže: proti pohanům a kacířům. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, 2013, 162 s., ISBN 978-80-555-0849-8.

Monografie je druhým dílem třídílného cyklu o křížových výpravách. Je koncipována ve čtyřech tématických okruzích - křížové výpravy proti pohanům, křížové výpravy proti albigenským, křížové výpravy proti husitům a zničení řádu templářů. První tématický okruh – křížové výpravy proti pohanům se věnuje uspořádání tzv. evropské či severní větve druhé křížové výpravy, která směřovala na území mezi Labem a Odrou. Tato část monografie zmiňuje násilnou christianizaci Pobaltí, přesun řádu německých rytířů do Evropy a vybudování jejich řádového státu na břehu Baltského moře. Je samozřejmé, že nechybí ani popis českých aktivit na těchto křížových výpravách, ať už se jedná o biskupa Jindřicha Zdíka, či české krále Přemysla Otakara II. nebo Jana Lucemburského. Druhý tématický okruh se zaobírá problematikou kruciáty proti jinak smýšlejícím křesťanům tzv. heretikům - albigenským. Nejdříve se věnuje pojmu hereze a historickým kořenům učení albigenských. Na to navazuje pojednání líčící vyhlášení kruciáty papežem Inocencem III. a popis vlastního tažení. Třetí tématický okruh se zaobírá problematikou křížových výprav vůči husitům. Zde nalezneme stati poukazující mimo jiné na ryze české kořeny husitství a mučednickou smrt M. Jana Husa na planoucí hranici v Kostnici, nábožensko - sociální revoluci v Čechách a boje Zikmunda Lucemburského. Nechybí ani pojednání věnované postavě geniálního vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Monografii uzavírá stať věnující se problematice likvidace rytířského řádu templářů a to na základě vykonstruovaného obvinění z hereze a rouhání. Autor v celé monografii nechá promlouvat archivní dokumenty, které bohatě ilustrují tyto kapitoly církevních dějin.

Knihy vydané v roce 2012

publikace 043 Michal Opatrný – Jaroslav Kozák – Jiří Laňka – Roman Míčka, Východiska a perspektivy duchovní služby u policie, ed., České Budějovice: TFJU, 2012, 186 s. ISBN 978-80-7394-391-2.

Publikace nabízí pohled na možné alternativy vzniku duchovní služby u policie. Nepředkládá však manuál pro její zavedení nýbrž pouze jeden z pohledů v odborné diskuzi. Východiskem pro zpracování uvedené problematiky je vymezení policejní služby a její zařazení mezi pomáhající profese jako služby veřejnosti. Nepostradatelným zdrojem je následná reflexe křesťanského rozměru prosazování spravedlnosti včetně legitimity užití síly. Policejní práce klade na policisty nemalé osobnostní nároky. Z tohoto důvodu je publikace dále věnována popsání problémů spojených s výkonem policejní činnosti. Představením teologických důvodů pro církve je poukázáno na slučitelnost policejního prostředí s duchovní podporou pro policisty. Na podkladě popsaného odůvodnění pro zřízení této podpory jsou reflektovány možné zdroje. Policejní prostředí v některých aspektech podobné armádnímu může čerpat z jeho zkušeností s duchovní službou. Dále je možné inspirativní zkušenosti spatřovat v posttraumatické intervenční péči u policie. Zde je již částečně duchovní podpora ve formě externího působení duchovních realizována. Podkladem pro vlastní nástin koncepce duchovní služby je vymezení základních pojmů a metod pastorační práce, které je také následně využito pro možné poskytování duchovní péče v policii. Oddíl věnovaný etice a etickému vzdělávání u policie poukazuje na význam Etického kodexu Policie ČR a jeho zavedení do praxe. Závěrečná část publikace nabízí pohled na základní kontury duchovní služby uplatnitelné v policii. V tomto pohledu vychází ze zkušeností duchovní služby v zahraničních policejních sborech a z potenciálu křesťanských laiků v policii.

Lipman, M. Eliška. Překlad a předmluva Petr Bauman. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2012. 51 stran. ISBN 978-80-7394-302-8

Příběh Eliška je určen dětem ve věku 6–8 let.

Eliška je prvňák. Sotva ale začne chodit do školy, přijde jí, že je snad ze všech nejhloupější. Vždyť skoro nic neví! Nepřipadali jste si někdy také tak? Jenže Eliška, i když si to ze začátku myslí, není hloupá ani trošku. Jen si klade víc otázek než ostatní. Spolu s ní se tak můžete vydat na dobrodružství, které se odehraje vždy tam, kde se zvídavá hlava nebojí ptát na věci,
které ostatním přijdou samozřejmé. Tak třeba: Poznáte barvy. Ale víte, co je to barva? Poznáte hodiny. Ale víte, co je čas? Určitě jste už o spoustě věcí přemýšleli. Ale co vůbec znamená přemýšlet? Pokud to nevíte, nevadí. Můžete na to (stejně jako na spoustu dalších věcí) zkusit přijít. Stejně jako Eliška.

Příběh Eliška doprovází metodická příručka Já a mé myšlení. Pedagogové a rodiče v ní najdou náměty pro vedení dialogů s dětmi, cvičení a aktivity pro rozvoj kritického a tvořivého myšlení i základních sociálních a komunikativních dovedností.

LIPMAN, Matthew. Kio a Ali. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2012. ISBN 978-80-7394-377-6

Příběh Kio a Ali je určen dětem ve věku 7–9 let.

Společně s dvojicí hrdinů příběhu se učí poznávat svět kolem sebe nejen z pohledu svého, ale i druhých. Stejně jako Kio, který se musí vypořádat s tím, že Ali, jeho kamarádka, vůbec nic nevidí tak, jako to vidí on. Je totiž nevidomá… A přesto se od ní má co naučit. A co vy? Tušíte třeba, jak voní zlatá barva?

Příběh Kio a Ali doprovází metodická příručka Podivuhodný svět. V této „filozofické prvouce“ pedagogové a rodiče najdou náměty pro vedení dialogů s dětmi, cvičení a aktivity nejen pro rozvoj sociálních a komunikativních dovedností, ale také pro rozvoj dětského myšlení v základech přírodních a společenských věd.

publikace 028 Milan NAKONEČNÝ, Emoce, Praha: Triton, 2012, 504 s., ISBN 978-80-7387-614-2.

Kniha Emoce je podstatně přepracovaným a rozšířeným vydáním publikace, která poprvé vyšla před dvanácti lety (Lidské emoce, Praha Academia 2000).

Současné psychologii dominuje kognitivní přístup k pojetí psychických procesů a jejich funkcí. Emoce jsou nezřídka chápány jen jako stavy vzrušení, jsou spojovány s iracionalitou, a kladeny do protikladu k racionalitě. Milan Nakonečný se snaží ukázat, že kognitivistické pojetí lidské psychiky je jednostranné. Také emoce mají svou racionalitu a kognitivní procesy jsou spíše prostředkem k dosahování životních cílů, jejichž zdrojem jsou právě emoce, které tak rozhodují nejen o tom, co učiníme, ale i o tom, kým se staneme. Autor se pokouší vrátit emocím resp. citům jejich původní primární psychologický význam, tj. funkci hodnocení a tvorby hodnot.

Kniha se opírá o reprezentativní literaturu o emocích a obsahuje množství empirických dat, pojednání o hlavních tématech, jako jsou biologické a sociokulturní základy emocí, jejich mimický výraz, reprezentativní teorie emoce atd. Najdeme zde také dosti podrobnou psychologickou analýzu hlavních lidských emocí a citových vztahů a rovněž v psychologické literatuře dosti ojedinělé téma tzv. vývojově vyšších citů (náboženské, intelektuální, etické a estetické city).
publikace 011 Tomáš AKVINSKÝ, Otázky o ctnostech I. O ctnostech obecně (Quaestiones disputatae de virtutibus q. 1), Praha: Krystal OP, 2012, 257 s., ISBN 978-80-87183-46-5.

Překlad z latiny a úvodní studie Tomášova etika ctností v Diskutovaných otázkách (s. 5-13) Tomáš MACHULA.

Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru Tomáš rozvíjí "vědu o dobrém životě" na základě ctností. Etika pro něj tedy neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií. Je to plně praktická disciplína, která má vést člověka k reálné změně k lepšímu. K nejvýznamnější Tomášovým spisům o etice patří – kromě komentáře k Aristotelově Etice a rozsáhlé střední části Teologické sumy – komplex pěti diskutovaných otázek o ctnostech Quaestiones disputatae de virtutibus. První otázka se zabývá ctnostmi obecně, tedy tím, co jsou a kam patří v celku lidských potencí a schopností.
publikace 079 Martin WEIS, Meč ve službách kříže: Svatá země cílem kruciát, Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, 2012, 180 s., ISBN 978-80-555-0678-4.

Monografie je prvním dílem třídílného cyklu o křížových výpravách. Věnuje se problematice křížových výprav do Svaté země a podle jejich tradičního dělení na velké a malé kruciáty je i tato monografie dělena na dva velké tématické okruhy a ty zase do příslušných kapitol odpovídajících jednotlivým kruciátám. Kniha si klade za cíl hledat odpovědi na stále aktuální otázku, a to - jaké byly křížové výpravy ve skutečnosti? Ve světle dobových dokumentů se pokouší vcítit do mentality tehdejších lidí – křesťanů, muslimů i židů. Činí tak proto, aby čtenáři porozuměli náboženským i ryze světským argumentům pro křížové výpravy. Tato monografie je určena především poučené veřejnosti, které není tato problematika církevních dějin zcela neznáma.
publikace 065 Lukáš NOVÁK – Daniel D. NOVOTNÝ – Prokop SOUSEDÍK – David SVOBODA (eds.), Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic, Frankfurt: Ontos Verlag in cooperation with Studia Neoaristotelica, 283 s., ISBN 978-3-86828-146-7.

Metafyzika byla po velkou část dvacátého století považována za passé. V posledních desetiletích ovšem můžeme být svědky nového zájmu analytických filosofů o témata spojená s tradiční metafyzikou, čímž dochází ke vzniku nových forem metafyziky. Tyto nové formy se liší od těch tradičních v mnoha ohledech, nicméně lze nalézt i řadu podobností. V tomto svazku řada významných současných analytických metafyziků (P. van Inwagen, M. Loux, E. J. Lowe, atd.) zkoumá témata spojená s tradiční i současnou metafyzikou (kategorie, Bůh, pravda, predikace, atd.).
publikace 059 Daniel HEIDER – David SVOBODA (eds), Univerzálie ve scholastice (=Studia Neoaristotelica, Supplementum 1), České Budějovice, 2012, 288 s. ISSN 1214-8407, ISBN 978-80-7394-731-4.

Jedním z věčných filosofických témat je otázka, jak vysvětlit skutečnost, že na různých věcech pozorujeme shodné vlastnosti. Jeho univerzalita vystupuje do popředí nejvýrazněji při pohledu na scholastickou filosofii 11.–17. století. V průběhu tohoto období můžeme sice zaznamenat nezanedbatelné odlišnosti dané žán­rovým zpracováním či různými metodologickými a tématickými důrazy, přesto však lze všechny scholastické autory tohoto věku číst prizmatem jejich odpovědi na jednu základní metafyzickou otázku: totiž jaký je věcný základ našich obecných pojmů. Neexistuje mnoho jiných témat, která by umožňovala pohlížet takto na dějiny filosofie jako na souvislý a stále se obohacující dialog.

Kniha přináší v třinácti příspěvcích historicko-systematický průřez tímto dialogem, který probíhal v rámci scholastické tradice bezmála po tisíc let – a to od jeho počátků u Porfyria a Avicenny až k hluboce propracovaným teoriím barokních scholastiků 17. století. Čtenáři tak tato publikace nabízí nejen komplexní seznámení s vývojem jednoho z nejžhavějších filosofických problémů, ale také zcela osobité jednotné hledisko na jednu velkou etapu dějin lidského myšlení, kterou nazýváme scholastikou.
publikace 106

Kolektiv autorů, Josef Hlouch, devátý biskup českobudějovický: v obrazech a dokumentech, České Budějovice: ČR Státní oblastní archiv v Třeboni, 2012, 112 s. ISBN 978-80-904938-4-1.

Monografie „Josef Hlouch, devátý biskup českobudějovický: v obrazech a dokumentech“ na jejíž realizaci se spolupodílel prof. Martin Weis z TF JU, vychází jako jeden z výstupů Roku biskupa Hloucha 25.3.2012 – 9.6.2013. Navazuje na úspěšnou výstavu pořádanou ve dnech 11. – 29. června 2012 v Státním okresním archivu v Českých Budějovicích a přináší, jak již napovídá její název, výbor z archivních dokumentů, fotografií a dalších reálií doprovozený odborným textem, které dokumentují život a působení devátého českobudějovického biskupa Josefa Hloucha. Monografie je určena všem zájemcům o církevní historii či dějiny regionu.

publikace 069 Jaroslav VOKOUN, Sondy do současné luterské teologie, Praha: Lutherova společnost v Praze, 2012, 142 s. ISBN 978-80-904459-1-8

Kniha sonduje ekumenické dimenze luterství analyzováním některých důležitých teologických děl z posledních dvou desetiletí. Ačkoli autor volí formu recenzí a přehledových studií, nejde o pouhé referování, ale přínos zkoumaných děl je postaven do široké ekumenické koncepce autora, který zde stejně jako ve svých předchozích publikacích k ekumenickým tématům zdůrazňuje duchovní, liturgickou a trojičně-inkarnační dimenzi. Nově k tomu přistupuje větší zájem o otázky tradice - křesťanské tradice jsou viděny v perspektivě jejich často neočekávané přítomnosti za konfesijními hranicemi (theosis u Luthera), jejich modifikovaného dalšího života v rozděleném křesťanstvu (trojičně-inkarnační hermeneutika biblického slova v luterství), jejich relativně neproblematického sdílení (liturgický vývoj, biblická teologie) jakož i dějinných proměn a přeznačení (všeobecné kněžství).
publikace 017 Ludmila MUCHOVÁ, Bible pro ty, kdo už nejsou děti, České Budějovice, 2012, 128 s., ISBN 978-80-260-1467-6.

Kniha krátkých komentářů k nejznámějším biblickým příběhům je určena pro mládež ve věku deset až patnáct let. Nezaměřuje se na reálie týkající se historie a geografie, ale na literární formy a poselství těchto příběhů, které mohou oslovit jak věřící dospívající křesťany, tak ty, kteří se ke křesťanskému ani k náboženskému pohledu na svět nehlásí. Přirozeným způsobem tak chce pomoci otevření dialogu a vzájemnému porozumění mezi těmito dvěma co do počtu nerovnými skupinami mládeže.
publikace 009 Michal KAPLÁNEK, Výchova v salesiánském duchu, Praha: Portál, 2012, 120 s., ISBN 978-80-262-0126-7.

Orientace a priority každé výchovné koncepce svědčí o duchu, který jí proniká a oživuje. Pro pracovníky, dobrovolníky, ale i návštěvníky institucí inspirovaných výchovným a pastoračním dílem kněze Jana Boska (1815-1888) je specifikum těchto zařízení klíčovou otázkou. Publikace Výchova v salesiánském duchu nabízí na tuto otázku odpověď. Vychází z historických kořenů salesiánského díla, jak je interpretují významní odborníci (Braido, Schepens, Schmid), a aktualizuje jeho teologické a pedagogické zásady (Tonelli, Pollo), které aplikuje – na základě dvacetileté zkušenosti – na situaci salesiánských středisek a farností v České republice.
publikace 056 Stanislav PŘIBYL, Církevněprávní studie, Brno: L. Marek, 2012, 244 s., ISBN 978-80-87127-44-5.

Kniha volně navazuje na předchozí publikaci Konfesněprávní studie. Je sestavena z celkem patnácti studií z oboru studijního práva. Jejich základem jsou jednak příspěvky z odborných konferencí, jednak články již dříve publikované v odborných časopisech Revue církevního práva, Právník, Teologické studie, Teologická revue a Communio. Statě jsou řazeny abecedně, neboť jejich problematika se často vzájemně prolíná a nebylo by snadné je zařadit do homogenních skupin. Tématicky jsou v této knize zastoupeny především fundamentální kanonistika, „prehistorie“ církevního práva a ekumenické aspekty církevního práva.
publikace 034 Zuzana SVOBODOVÁ [ed.] – Petr JANDEJSEK – Michael MARTINEK – René MILFAIT, Důstojně a radostně: Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání, Středokluky: Zdeněk Susa, 2012, 158 s., ISBN 978-80-86057-75-0.

Co znamená lidsky důstojně v kontextu různých témat etické výchovy v pluralitním prostředí? Je vůbec možné se domluvit na společném konceptu etické výchovy ve školách a na jistých bezpodmínečně platných etických měřítcích pro různé názory v oblasti morálky? Oč vlastně jde etice a etické výchově a lidsko-právnímu vzdělávání? Jak se k etické výchově a lidským právům postaví náboženské tradice? Publikace Důstojně a radostně: Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání se snaží pomoci odpovědět na tyto otázky v následujících textech: Michael Martinek: Sociálně-etická témata ve vzdělávacím procesu; René Milfait: Lidsky důstojně a s nadějí: Lidská práva na pomezí práva a mravnosti jako nezbytná součást vzdělávání; Petr Jandejsek: Lidská práva a občanská společnost; Zuzana Svobodová: Škola a vzdělávání v oblasti etiky: K etické výchově jako školnímu předmětu. Autory spojuje mj. výuka ve studijním oboru Pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejich společným pracovištěm je Jabok, VOŠ sociálně pedagogická a teologická.
publikace 001 Eduard KRČ - Helena ZBUDILOVÁ, Úvod do teorie literatury. Literární terminologie a analýza literárního díla, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 161 s., ISBN 978-80-244-2903-8.

Publikace se zabývá vymezením základního terminologického aparátu literární vědy a literatury samotné a nástinem klíčových náhledů aplikovatelných při analýze literárního díla. Cílem práce je v první řadě systematické přiblížení podstaty literatury a jejích vlastností. Stává se praktickou pomůckou sloužící nejen k lepší orientaci na poli pojmů literární vědy, usiluje však také o zprostředkování možnosti, jak poznat, vnímat a interpretovat literární díla a pokusit se uchopit hodnoty literárního umění. Je určena nejen vysokoškolským a středoškolským studentům a učitelům, ale i všem zájemcům o literární teorii z řad odborníků i širokého čtenářského publika.

Knihy vydané v roce 2011
publikace 091 Ludmila MUCHOVÁ, Budete mými svědky. Dialogické rozvíjení křesťanské identity ve světonázorové pluralitní společnosti – pedagogická výzva, Brno: Jiří Brauner, Kartuziánské nakladatelství a vydavatelství, 2011, 284 s., ISBN 978-80-86953-82-3.

Kniha se zabývá otázkou výchovných a vzdělávacích strategií v náboženské edukaci v současné multináboženské a sekularizované evropské kultuře. Definuje problém křesťanské identity jako ústřední téma v náboženské edukaci a dialog jako základní metodu náboženského učebního procesu v současné společnosti. Charakterizuje dva didaktické programy opírající se o dialog: Interakci soustředěnou na téma a Filosofii pro děti. Zájemci o knihu prosím kontaktujte autorku.
Obálka titulu Po stopách neznámého Boha

Karel Skalický, Po stopách neznámého Boha. 4., rozš. vydání, Svitavy : Trinitas, 2011, 192 stran. ISBN 978-80-86885-50-6.

Filozofická studie o náboženském a duchovním zaměření člověka a jeho víře v jsoucnost Boha.
Otázce existence Boha se nevyhneme, ať v Boha věříme nebo ne. Autor se proto chce v této knize dobrat spolehlivých výsledků novodobého bádání, aby na jejich základě ukázal, že vědecké bádání nevede k popírání Boha. Nepodává sice nezvratný důkaz Boží jsoucnosti, ale připravuje půdu pro vědecky lépe podloženou odpověď, že jediné, poslední, neotřesitelné zakotvení veškerého smyslu je Mysl Boží.

SHARP, A. M. Saša a Markétka. České Budějovice : Teologická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7394-257-1

První česky psaný příběh z řady Filozofie pro děti: Prevence násilí je určen dětem ve věku 4-7 let.

Příběh je určen dětem, které chodí do mateřské školy nebo sotva začaly chodit do první třídy (4-7 let). Společně s hlavními hrdiny příběhu mohou začít novým způsobem objevovat svět svého těla, svých myšlenek, smyslů a pocitů. Poznají význam přátelství i nebezpečí, která mohou od druhých lidí hrozit. Naučí se lépe vnímat svůj vnitřní i vnější svět a společně si o něm vyprávět.

Příběh doprovází metodická příručka Přirozenost světa.

LAURENDEAU, P. Blanka a Jirka. Překlad a předmluva Petr Bauman. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2011. 54 stran. ISBN 978-80-7394-263-2.

Druhý příběh z řady Filozofie pro děti: Prevence násilí je určen dětem ve věku 6-8 let.

Příběh uvádí do každodenních situací, jež mohou být zdrojem násilí: doma, ve škole i v celé společnosti. Přemýšlení o těchto třech rovinách dětem umožní vidět mezi nimi souvislosti. Rozvoj schopnosti chápat vztahy a rozlišovat mezi situacemi, věcmi, lidmi, slovy.. totiž vede ke zlepšení úsudku a stává se základem pro pochopení druhých. Lidé často nemají stejné názory jako my. Bez hlubšího vzájemného pochopení ovšem nemůžeme dospět k dialogu, společnému hledání světa, který bude lepší než ten, ve kterém dnes žijeme.

Příběh doprovází metodická příručka Pochopit rozdílnost, kteoru bude možné získat na cd-rom po vydání zbývajících příběhů z řady "prevence násilí".

LAURENDEAU, P. Lukáš a Lenka. České Budějovice: Teologická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7394-280-9.

Příběh Lukáš a Lenka (z řady Filozofie pro děti: prevence násilí) je určen dětem ve věku 7–9 let. Jeho základním motivem je strach: z přírodních živlů, z neznámého, z toho, co nás ohrožuje.

Hlubší přemýšlení o běžných věcech života dětem pomáhá poznávat příčiny a důsledky strachu, rozlišovat, čeho se bát a čeho ne, čemu se díky strachu vyhnout a čemu se – i přesto, že se bojíme – vzepřít. Příběh může inspirovat k tomu, abychom s dětmi mluvili o odvaze i nebezpečí, samostatnosti i vzájemné pomoci, hrdinství, důvěře a řadě dalších témat, která se s prevencí násilí úzce pojí.

Příběh doprovází metodická příručka Čelit bouřím života. Přináší řadu námětů pro vedení dialogů s dětmi, cvičení a aktivit pro rozvoj myšlení i základních sociálních a komunikativních dovedností.

CÔTÉ, N.; SASSEVILLE, M. Míša. České Budějovice: Teologická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7394-281-6.

Příběh Míša je určen dětem ve věku 8–10 let. Vypráví o dětech, které – možná poprvé ve svém životě – poznávají, jak snadno se může kamarádství party zvrtnout v lítý boj s „těmi druhými“.

Cílem příběhu je inspirovat k přemýšlení o přátelství, o tom, co znamená mít rád nebo se na někoho zlobit, napadnout nebo být napaden, být zlomyslný nebo vyhrožovat někomu. Vede k uvažování o vzniku a řešení konfliktů, o nedorozumění, posměchu a urážkách, rasismu, závisti a žárlivosti nebo důsledcích a odpovědnosti, zdvořilosti, lítosti, empatii, pomoci druhým, jistotě a nejistotě, …

Příběh Míša doprovází metodická příručka Míšova nit. Přináší řadu námětů pro vedení dialogů s dětmi, cvičení a aktivit pro rozvoj myšlení i základních sociálních a komunikativních dovedností.

CÔTÉ, N.; SASSEVILLE, M. Romana. České Budějovice: Teologická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7394-282-3.

Příběh Romana je určen dětem, které chodí do čtvrté nebo páté třídy (9–11 let) a je předposledním příběhem z řady "Filozofie pro děti: prevence násilí".

Byť se odehrává v kouzelném světě zrcadlového paláce, mluví o násilí, které známe ze světa běžného. Společně s dětmi můžeme přemýšlet o zvláštních podobách násilí: o násilí ze zbabělosti, násilí v počítačových hrách, v podobě posměchu nebo nevšímání si druhých. Můžeme zkoumat a odhalovat násilí v podobách zřejmých i zakuklenějších: jako nepříjemné „lepení se“ na někoho, „dobře míněné“ rady nebo výčitky,…

Příběh Romana doprovází metodická příručka Romanina nit. Přináší řadu námětů pro vedení dialogů s dětmi, cvičení a aktivit pro rozvoj myšlení i základních sociálních a komunikativních dovedností.

 

SHARP, A. M. Hana. České Budějovice: Teologická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7394-283-0.

Příběh Hana je určen žákům pátých či šestých ročníků (poslední z řady Filozofie pro děti: Prevence násilí). Otevírá velmi obtížná témata (intimita, sexualita, násilí páchané na dětech, zneužití, sebevražda, vina,…), o kterých se mnozí bojí hovořit, mnozí se je dokonce snaží ze své mysli vytěsnit. Hany a jejích spolužáků se ale bytostně dotýkají.

Příběh naráží na otázky: Proč jsou některá témata tak citlivá? Jak, s kým a o jakých věcech vůbec mluvit? Čím
to, že i některé vzpomínky působí bolest? Jak poznáme, že něco je dobré nebo zlé? Proč vůbec žijeme? Zasahuje rovinu intimní (tělo, pocity a emoce, touha, zábrany, anorexie, úzkost,…), mezilidskou (hranice, krása,…) i společenskou (sexismus, lidská práva…).

Příběh doprovází metodická příručka Prolomit bludný kruh. Přináší náměty pro vedení dialogů s dětmi, cvičení a aktivit pro rozvoj myšlení i základních sociálních a komunikativních dovedností.

publikace 063 Ludmila MUCHOVÁ, ---aděje na s---, České Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2011, 56. s. ISBN 978-80-7394-279-3.

Příběh z řady Filozofie pro děti je určen adolescentní mládeži. Hlavní hrdinové Adam a Eva prožívají vztah první lásky. Žijí v prostředí, kde se katolická víra setkává s ateismem. To v nich vyvolává nespočet otázek: Je opakem lásky nenávist? Nebo lhostejnost? Existuje víra bez pochybností? Může někdo, kdo je veden dobrými důvody, v důsledku jednat špatně? Co dělá křesťana křesťanem, ne-li to, že chodí do kostela? Co je to pravda? V čem spočívá lidská svoboda? Co je zdrojem důstojnosti člověka? Jde víra v Boha dohromady s rozumným úsudkem? Příběh --aděje na s--- doprovází metodická příručka Adam a Eva: příběh o životě, lásce a smrti. Čtenáři v ní najdou náměty pro vedení filozofických a teologických dialogů i další cvičení rozvíjející logickéa tvořivé myšlení nebo sociální a komunikativní dovednosti.
publikace 019 Tomáš Avramov, Moudrost indických mistrů, Portréty tří světců 20. století, Bratislava: Eugenika, 2011, 170 s. ISBN: 978-80-8100-279-3.

Pojednání o životě a učení tří významných indických světců a duchovních mistrů 20. století. V první kapitole se dozvíme o životě a učení Bhagavána Nitjánandy, u nějž nacházíme mnohé rysy filosofie kašmírského šivaismu, o kterém pojednává příloha knihy. Jsou probrány základní prvky Nitjánandova učení jako je čistota myšlení i pocitů, víra, meditace, siddha jóga a šaktipát. Druhá část práce představuje osobnost a učení Ním Karólí Báby. Důležité rysy jeho učení jsou důraz na lásku k Bohu a bližnímu, nepřipoutanost, služba ostatním, meditace. Část kapitoly je věnována i jeho vztahu ke Kristu.Třetí kapitola seznamuje s legendárním indickým svatým, Širdí Sáí Bábou. Ač zemřel v roce 1918, jeho popularita v Indii stále roste a je uctíván hinduistyi muslimy. Jeho učení vykazuje mnohé znaky súfismu, bhakti jógy a džňána jógy. Na konci každé kapitoly je výběr citátů daného světce. Obsah knihy je založen na komparativním studiu různých zdrojů americké či indické provenience, z nichž některé jsou dostupné pouze lokálně v ášramech jednotlivých světců. Autor také absolvoval několik studijních pobytů v Indii, kde navštívil všechna místa zmíněná v knize a vedl rozhovory se žáky a příbuznými zmiňovaných mistrů. Jedním z cílů knihy je poukázat na univerzálnost poselství těchto svatých, kteří překračují hranice jednotlivých doktrín a náboženství a mohou inspirovat na duchovní cestě člověka jakékoliv víry, národnosti, kultury či sociálního postavení.
publikace 036 František ŠTĚCH, Tu se jim otevřely oči. Zjevení, víra a církev v teologii kardinála Avery Dullese SJ, Olomouc: Refugium, 2011, 368 s., ISBN 978-80-7412-093-0.

Zjevení, víra a církev v teologii kardinála Avery Dullese SJ. Kniha Tu se jim otevřely oči zkoumá tři zásadní aspekty fundamentální teologie v díle předního katolického teologa 20. století, kardinála Avery Dullese SJ, který ovlivnil několik generací, nejen amerických, teologů. V České republice je dílo kardinála Dullese dosud jen málo známé. Předkládaná kniha si tedy klade za cíl, tuto skutečnost napravit. Zaměřuje se především na zmapování Dullesovy teologie zjevení, teologie víry a teologie církve. Ještě předtím však svému čtenáři přibližuje v životopisném prologu osobnost kardinála Dullese a pokouší se tak přiřadit k představovaným myšlenkám konkrétní lidskou tvář.

Knihu je možné objednat zde nebo ji získat za výhodnou cenu přímo od autora.
publikace 090 Rudolf SVOBODA, Arnošt Konstantin Růžička: Josefinista na českobudějovickém biskupském stolci, České Budějovice: Jih, edice Středoevropské dějiny, sv. 4, 2011, 244 s.,ISBN 978-80-86266-57-2.

Kniha je věnována osobnosti Arnošta Konstantina Růžičky (1761-1845), který byl v letech 1815-1845 druhým českobudějovickém biskupem. Jedná se o téma prozkoumané historiky dosud jen z malé části, a proto se téměř neodrazilo v odborné literatuře. Obsahově je vystavěna zejména na výsledcích z výzkumu pramenů uložených převážně v českých, rakouských a vatikánských archivech.

Růžičkova osobnost je středobodem této knihy a nabízí první ucelený pohled na jeho život a dílo. Avšak není pouhou biografií. V nejširším kontextu je příspěvkem k poznání středoevropských světských i duchovních dějin druhé poloviny osmnáctého a první poloviny devatenáctého století. V užším kontextu přispívá k poznání života a duchovního směřování vysokých církevních hodnostářů působících v církevně-politickém systému josefinismu. V nejužším kontextu přibližuje samotnou českobudějovickou diecézi a České Budějovice ve sledované době.

Právě v souvislosti s uvedenými kontexty kniha mapuje Růžičkův společenský i duchovní obzor, ukazuje jeho teologické a filosofické orientace a zdroje, a konečně zařazuje jeho osobnost do duchovních proudů její doby.
publikace 087 Tomáš Machula – Štěpán Martin Filip, Tomismus čtyřiadvaceti tezí, Praha: Krystal OP, 2011, 228 s.

V této práci jde o představení novotomismu na základě dekretu z roku 1914, adresovaného katolickým učitelům filosofie. Obsahuje 24 tomistických tezí, které nejsou pouhým opakováním myšlenek Tomáše Akvinského, ale živou reakcí na stav filosofie a filosofických diskusí své doby. Přestože jde o dobový disciplinární dokument, je tento seznam tezí dosud zajímavý. Bývá zmiňován jako jeden ze zdařilých pokusů shrnout podstatu tomismu do pregnantně formulovaných stručných bodů. Ukazuje vybroušenost mysli a schopnost přesného rozlišování těch, kteří ho sestavovali; pro seznámení se se základy filosofie novotomismu je čtyřiadvacet tomistických tezí vynikajícím východiskem.
publikace 068 Lukáš NOVÁK, Scire Deum esse. Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy, Praha: Kalich, 2011, 306 s., ISBN 978-80-7017-125-7.

Přestože Jan Duns Scotus, myslitel sklonku vrcholné scholastiky, nepochybně patří mezi nejvýznamnější filosofy západní tradice a svým historickým vlivem převyšuje i samotného Tomáše Akvinského, těší se jeho odkaz ve srovnání s Tomášem podstatně menšímu zájmu jak historiků filosofie, tak systematických filosofů; přičemž o eském prostředí to platí dvojnásob. Monografie Scire Deum esse navazuje na průkopnickou práci S. Sousedíka a věnuje se výkladu samotného jádra Scotova filosofického odkazu – totiž jeho koncepci metafyziky jakožto aristotelské vědy, která zkoumáním povahy jsoucna jakožto jsoucna a jeho transcendentálních vlastností odkrývá metafyzickou nutnost existence Boží. Inspirován anselmovským programem "víry hledající nahlédnutí" totiž Scotus, zbožný františkán, chce nejen věřit, ale v pravém slova smyslu vědět, že Bůh je; a realizací tohoto vědění je pro něj metafyzika jakožto věda o jsoucnu. Scotus ukazuje, že podmínkou samotné možnosti jsoucna vůbec je skutečná existence alespoň jednoho jsoucna – jsoucna, o němž lze dokázat nejenom jeho trojí prvenství v řádu účinné kauzality, finální kauzality a esenciální dokonalosti, ale i další božské atributy, z nichž nejdůležitějším je nekonečnost. Scotův důkaz existence Boží je tudíž v posledku metafyzickou výpovědí o povaze jsoucna jako takového; zároveň však dosvědčuje epistemickou pravdu o transcendentním dosahu lidského poznání, o schopnosti našich z konečných jsoucen vzatých pojmů vypovídat o Nekonečném.
publikace 107 Lukáš NOVÁK – Petr DVOŘÁK, Úvod do logiky aristotelské tradice, Praha: Krystal OP, 2011, 2. vydání, 220 s., ISBN 978-80-87183-33-5.

Cílem této knihy je představit aristotelskou logiku „zevnitř“: nikoliv jako překonanou historickou fázi vývoje, nýbrž jako svébytný propracovaný systém, který je vybudovaný na vlastních filosofických předpokladech a který tudíž nelze dobře pochopit, bude-li interpretován z hlediska předpokladů logiky moderní. Základním východiskem je pojetí logiky vypracované v rámci velkých škol aristotelské tradice, tj. tomismu, scotismu a suarezianismu; mnohé odlišnosti různých škol či jednotlivých myslitelů jsou však ponechány stranou, diskrepance vyhlazeny atd., aby byl výklad co možná nejobecnější a zároveň koherentní a systematický. Součástí knihy jsou exkursy věnované porovnání řešení dané problematiky v aristotelské tradici a v moderní logice, i pasáže věnované filosofickému pozadí logické problematiky. Ačkoliv je výklad pojat primárně teoreticky, přesto je konstruován se záměrem, aby se kniha mohla stát i učebnicí praktické argumentace v přirozeném jazyce, jemuž je aristotelské chápání logické formy tvrzení mnohem bližší než moderní způsoby formalizace. Kniha je určena nejen studentům teologie a středověké filosofie, ale i zvídavým čtenářům z řad studentů moderní logiky a analytické filosofie, jimž nabízí možnost porovnání současného přístupu k logice s pojetím aristotelským, a vůbec každému, kdo chce zlepšit svoje logické dovednosti v rámci přirozeného jazyka.
publikace 067 Stanislav Pacner – Pavla Edita Herciková – Adam Mackerle: Podněty starozákonní literatury pro výchovu a formaci, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 274 s., ISBN 978-80-244-2910-6.

Kniha předkládá čtenáři starozákonní texty užitečné pro výchovu a formaci. První příspěvek Podněty starozákonních biblických textů pro výchovu odpovídá na otázku, jaká jsou biblická starozákonní východiska pro výchovu nové generace a zda-li lze nalézt jednotné výchovné cíle a motivace platné i v dnešní době. Druhý příspěvek Důvěra a naděje v Hospodina jako postoj vůči strachu na starozákonních příkladech ukazuje, že naděje a důvěra jsou klíčovými předpoklady správného prožívání vztahu k Bohu a druhým lidem a pomáhají lépe se vyrovnávat se strachem a úzkostí. Třetí příspěvek Výchova k sociální citlivosti podle knihy Ámos je praktickým příkladem, jakým způsobem chce nějaká starozákonní kniha (Ámos) formovat myšlení, vnímání a konečně i jednání svých čtenářů.
publikace 027 Jaroslav Vokoun, Číst Bibli zase jako Bibli. Úvod do teologické interpretace Písma, Praha: Česká biblická společnost, 2011, 256 s., ISBN 978-80-87287-37-8.

Kniha představuje a analyzuje možnosti, jak číst Bibli v duchovní tradici křesťanské církve a současně s využitím poznatků moderní biblické hermeneutiky. V úvodní, obecně srozumitelné části, je čtenář krátkými názornými texty s využitím přístupů teologické metafory uveden do toho, co znamená číst křesťansky Bibli ve společenství se Vzkříšeným a jeho lidem všech dob, poté autor formuluje pravidla četby Písma ve shodě s jednotlivými křesťanskými konfesemi a vykladačskými školami, a pak se kriticky vstřícně zabývá problematikou patristicko-středověkého způsobu četby, sleduje proměny výkladu některých biblických míst v dějinách či působení biblických textů na dějiny církve a světa a zvažuje i možnosti přístupu k textu z pozic hermeneutik literárního či výtvarného díla (Bachtin, vizuální exegeze). Kniha obsahuje sbírku kázání na Skutkyapoštolů, dokládajících možnost číst Bibli odborně poučeně a současně s užitkem pro osobní život víry i práci církve, a v závěru nabízí čítanku s ukázkami základních textů od Melitona ze Sard přes Tomáše Akvinského a reformátory až k Bonhoefferovi a Petrovi Pokornému.
publikace 108 Martin KLAPETEK, Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Význam náboženství jako identifikačního prvku při integraci do západních společností. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2011, 257 s., ISBN 978-80-7325-264-9

Kniha se zaměřuje na význam náboženství jako identifikačního prvku při integraci muslimů do západních společností. V jednotlivých kapito­lách si autor klade otázky, zda mohou náboženské aktivity muslimských organizací v Německu, Rakousku a Švýcarsku přispívat k integraci jejich členů a ke komunikaci mezi příslušníky různých národností. Vedle his­torického přehledu, který mapuje etablování muslimského obyvatelstva na těchto územích, se kniha věnuje integračním otázkám výstavby me­šit, výuky islámu na státních školách, budování hřbitovů nebo zapojení do mezináboženského dialogu. Perspektiva srovnávací studie umožňu­je analýzu situace v několika státech s jejich konkrétními podmínkami náboženského života a vystižení zajímavých odlišností ve vztazích většinových společností k muslimům. Kniha je určena všem zájemcům o problematiku evropského islámu, a to jak z řad religionistů, sociologů, politologů nebo humanitně vzdělaných čtenářů, tak i z řad širší veřej­nosti, která sleduje aktuální demografický vývoj v Evropě.
publikace 045 Zuzana Svobodová (ed.), K etické výchově, Praha: Karez, 2011. ISBN 978-80-905117-0-5.

Při každé výchově a vzdělávání je podstatné promýšlení smyslu výchovy, proto autoři knihy K etické výchově ukazují jak konkrétní příklady různých typů etické výchovy, tak kladou otázky po roli učitele, ale zejména po vlastní podstatě vzdělávání v oblasti etiky. Na sobě nezávislé kapitoly Nad vydáním Etické čítanky (Jaroslav Kohout), Etický kondicionál (Radim Palouš), Etická výchova jako cesta z omezené každodennosti (Zuzana Svobodová) a Etická výchova – výchova charakteru, nebo etické vzdělávání? (Ludmila Muchová) zde nabízejí především učitelům etické výchovy, kteří chtějí čerpat z rozmanitosti historických či současných výchovných a vzdělávacích přístupů. Publikace byla vydána díky finanční podpoře decentralizovaného rozvojového projektu „Příprava akreditovaných kurzů pro pedagogické pracovníky – DVPP“. Tento nový studijní materiál mohou zájemci o etickou výchovu na školách získat v rámci nových kurzů dalšího vzdělávání pro oblast etické výchovy, případně na základě žádosti na adrese svobodz@tf.jcu.cz (zdarma, adresát hradí pouze poštovné).

Text publikace je rovněž ke stažení na webu celoživotního vzdělávání Teologické  fakulty Jihočeské univerzity.
publikace 055 Daniel HEIDER, Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty, Praha: Filosofia, 2011, 480 s., ISBN 978-80-7007-328-5.

Druhá scholastika je dnes považována za samostatný kulturně-dějinný fenomén, který je třeba studovat s nemenší intenzitou než antickou nebo středověkou filosofii. Čtenáři předkládaná publikace představuje v česko-slovenském kulturním prostoru první monografické zpracování základních metafyzických otázek jednoho z hlavních představitelů této epochy, španělského teologa, filozofa a právníka Františka Suáreze (1548-1617). Výklad Suárezových názorů je zasazen do kontextu hlavních proudů středověké scholastiky (tomismus, scotismus, nominalismus). Při zkoumání těchto otázek, jakými jsou předmět a povaha metafyziky, pojem jsoucna, transcendentálie, individuace a univerzálie, je využívaná téměř veškerá relevantní sekundární literatura.
publikace 020 Radim PALOUŠ – Zuzana SVOBODOVÁ, Homo educandus. Filosofické základy teorie výchovy, Praha: Karolinum, 168 s., ISBN 978-80-246-1901-9.

Základní spis o filosofii výchovy a vzdělání. Jednotlivé kapitoly obsahují pedagogicko-filosofické reflexe o společenské relevanci výchovy, o jejím významu přesahujícím bezprostřední působení (kosmicita), o její časové a lidské vazbě a o morálních determinantách. Autoři se nevyhýbají ani aktuálním zřetelům dnešní doby, která poskytuje nové technické prostředky.


Knihy vydané v roce 2010


publikace 032 Július PAVELČÍK, Tri podobenstvá z Tomášovho evanjelia, České Budějovice: Teologická fakulta JU, 2010, 100 s., ISBN 978-80-7394-242-7.

Táto rozsahom nie veľká štúdia sa venuje trom podobenstvám z koptského Tomášovho evanjelia, ktoré majú paralely vo všetkých synoptických evanjeliách. Pritom sa snaží odpovedať na dve základné otázky: 1. Aký je význam príslušného podobenstva v kontexte TmEv? 2. Aký je vzťah podobenstva k jeho synoptickým paralelám v Mk, Mt a Lk? V troch kapitolách sa analyzujú, interpretujú a porovnávajú s kánonickými paralelami podobenstvá o rozsievačovi (log. 9), o horčičnom zrnku (log. 20) a o pánovi vinice a vzdorovitých vinároch (log. 65). Všetky tieto podobenstvá súvisia – priamo alebo nepriamo – s kráľovstvom, dôležitou teologickou témou v TmEv, pričom v konkrétnych obrazoch približujú a objasňujú čitateľovi TmEv niektoré charakteristiky tohto kráľovstva, ako sú prítomné i v iných logiách TmEv. Porovnanie so synoptikmi ukázalo, že sa nedá aplikovať jeden typ vzťahu na všetky podobenstvá, napr. že všetky sú zhodne závislé, resp. nezávislé na synoptikoch. O istej forme závislosti môžeme hovoriť v prípade log. 65; podobenstvá v log. 9 a 20 sú síce podobné synoptickým paralelám, ale pravdepodobne nie sú na nich vo svojom znení závislé. Rôzne výsledky interpretácie vzťahu podobenstiev v TmEv a u synoptikov len potvrdzujú celkovú nejednoznačnosť vzťahu Tomášovho evanjelia ku kánonickým evanjeliám v tých častiach, v ktorých medzi nimi existujú paralely.
publikace 074 Michal OPATRNÝ, Charita jako místo evangelizace, České Budějovice: Teologická fakulta JU, 2010, 142 s., ISBN 978-80-7394-250-2.

Kniha je určena všem, kdo se zajímají o problematiku religiozity pracovníků pomáhajících profesí nebo o problematiku evangelizace v souvislosti s pomáháním. Autor zde na příkladu katolické Charity, resp. Diecézní charity Plzeň nejprve analyzuje význam, jaký pro (křesťanskou) pomáhající organizaci mají její pracovníci. Dále zkoumá jejich názory – pomocí kvantitativních i kvalitativních metod, které pak porovnává s učením katolické církve a názory vybraných katolických teologů o evangelizaci. V závěru na takto vytvořeném základě analyzuje několik vybraných pastoračních aktivit, které jsou určeny pracovníkům Charit.

Východiskem celé práce je teze, že zejména Charita je v Česku „místem“, kde spolupracují křesťané s lidmi, kteří se za křesťany nepovažují, a to na cíli, který obě strany na základě sobě vlastních východisek považují za důležitý a podstatný – totiž na pomoci potřebným. Tím se Charita stává jakýmsi ojedinělým a přitom opomenutým spojníkem mezi křesťanstvím a českou společností, takže je třeba velmi pečlivě zvažovat, jaké evangelizační metody jsou nebo nejsou v tomto prostředí přiměřené. Především je totiž třeba uvážit, že sama práce, kterou Charita dennodenně koná, už jako taková „plnokrevnou“ evangelizací je. Autor tedy k evangelizaci nepřistupuje poměrně rozšířeným způsobem, který ji mylně chápe jako „verbování“ nevěřících.

Kniha tak může posloužit nejen těm, kdo byli k pastorační práci v Charitě ustanoveni, ale i těm, kdo Charitu vedou či zřizují. Zároveň je zde Charita pojímána „jen“ jako nejzřetelnější příklad právě naznačené problematiky, takže knihu mohou s užitkem otevřít i ti, kdo jsou zodpovědní za Charitě podobné organizace (např. Diakonie) a za různá diecézní či řeholní střediska (např. Salesiánská střediska mládeže). Vzhledem k poměrně podrobnému rozboru pojmu evangelizace by však kniha mohla alespoň částečně posloužit všem, kterým tento primární úkol církve leží na srdci.
publikace 099
Břetislav HOFBAUER, Kapitoly z pedagogiky volného času. Soubor pojednání o volném čase a jeho výchovném zhodnocování, České Budějovice: Teologická fakulta JU, 2010, 166 s., ISBN 978-80-7394-240-3. Uspořádal Michal KAPLÁNEK.

PhDr. Břetislav Hofbauer, CSc. (1925-2007) patří mezi nejvýznamnější české autory, kteří se dlouhodobě věnovali pedagogice volného času. K jeho stěžejním zájmům patřila participace dětí a mládeže na životě společnosti. Byl zakládajícím členem a dlouhodobým generálním sekretářem Evropské asociace organizací pro volný čas dětí a mládeže (EAICY), členem výkonné rady Sdružení zastánců dětských práv (DCI)ú a zakládajícím členem Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času (AVPVČ).

Knihu Kapitoly z pedagogiky volného času koncipoval autor jako učební text pro studenty Teologické fakulty Jihočeské univerzity, kde přednášel v posledních letech svého života. Výsledný text vznikl na základě poznámek z jeho pozůstalosti.
publikace 057 Ann Margaret SHARP, Nemocnice pro panenky. Překlad a předmluva Petr BAUMAN, České Budějovice: Teologická fakulta JU, Centrum filozofie pro děti, 2010, 44 s., ISBN 978-80-7394-249-6.

První svazek edice Filozofie pro děti: rozvoj myšlení. Součást inovačního pedagogického projektu „Filozofie pro děti“ vyučujících katedry pedagogiky TF JU.

Jaký je rozdíl mezi panenkami a lidmi? Kdo je to kamarád? Jak poznáme, co je dobré nebo co je hezké? Nebo také: Jak poznáme, co je pravda? Co je to dobrý důvod? A co je vlastně otázka? K takovým a mnoha dalším otázkám chce příběh inspirovat děti (4–7 let), jejich rodiče i pe­dagogy. Pro společné zkoumání těchto otázek a hledání odpovědí na ně bude brzy k dispozici rovněž metodická příručka Co znamená můj svět (CD-ROM).
publikace 072 Melitón ze SARD, O Pasše (Peri Pascha), Červený Kostelec: nakl. Pavel Mervart, edice Pro Oriente, 190 s., ISBN 978-80-87378-56-4. Překlad, úvodní studie a komentář Monika Recinová.

Spis O Pasše (Peri Pascha), který napsal Melitón ze Sard kolem r. 170 po Kr., představuje jeden z nejdůležitějších textů raného křesťanství. Pochází z okruhu maloasijských kvartodecimánů, kteří slavili křesťanskou Paschu na památku smrti Krista - pravého Beránka v časové shodě s židovským svátkem Pesach. Autor v jedinečné ukázce dobové rétoriky zformuloval typologický výklad starozákonního Exodu jako předobrazu novozákonních událostí spásy skrze Kristovu smrt a vzkříšení. Spis O Pasše představuje starobylý liturgický text, nebo lépe liturgickou homilii a křesťanskou verzi židovské hagady, který reinterpretuje starší židovské a křesťanské tradice a osvětluje dosud neznámé stránky duchovního života prvních křesťanských obcí. Záměrem předkládané práce není pouze zpřístupnit nový překlad spisu O Pasše, nýbrž také zohlednit současnou odbornou diskusi nad dílem Melitóna ze Sard, a tím podnítit hlubší studium tohoto významného raněkřesťanského díla.
publikace 022 Jaroslav VOKOUN, Naslouchat teoložkám, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010, 204 s., ISBN 978-80-7325-228-1.

O ženách - teoložkách se obvykle mluví v souvislosti s feministickou problematikou. Jaká však je teologie žen, které netematizují své ženství ani sexuální orientaci? Autor knihy si ve svých předchozích publikacích kladl otázku, "jak dělat teologii po konci novověku", a nyní se v této věci rozhodl "naslouchat teoložkám". Představuje devět autorek s různými inovativními přístupy, od modifikací klasického teologického realismu v podmínkách postmoderny až po přístupy poetické, narativní, dramatické, postkriticko-personalistické a ekumenicko-liturgické; tyto přístupy vidí jako slučitelné s klasickou křesťanskou ortodoxií a současně schopné sdělovat evangelium v naší době. Kniha je uvedena studií Petry Kriegelové o teologii Dorothy Leigh Sayersové jako předchůdkyni dnešních teoložek - ze studie je patrné, že současné přístupy nejsou tak docela nové, ale mohou navázat na obrat v teologii představovaný okruhem teologů a literátů sdružených v polovině 20. století ve skupině Inclings (Sayersová, C.S. Lewis, Tolkien aj.). "Kristus z Kréda" a "člověk z ulice" se mohou v perspektivě představených teologií znovu setkat a dorozumět.
publikace 064 Vít ERBAN, Maska a tvář. Hra s identitou v mezikulturních proměnách, Praha: Malá Skála 2010, 248 s., ISBN 978-80-86776-09-5.

Kulturologická studie představuje masku a fenomén maskování jako dynamický prostředek lidské hry s identitou a ukazuje, nakolik může být maska a zejména kulturně rozmanitý vztah mezi maskou a tváří vhodným prostředkem ke studiu pojetí identity, konceptu individuality a prožitku "já" určité kultury. Záměrem práce je tak nabídnout současnému, poněkud fragmentárnímu a bezkoncepčnímu studiu masek nosné a jednotící, aktuální téma, moderní metodu a udržitelnou koncepci. Z hlediska zvolené metodiky kombinuje paradigmata a poznatky humanitních, sociálních a přírodních věd a pokouší se dospět k obecné, univerzální podstatě masky a principu maskování v proměnlivosti jejich kulturních i kontextuálních variant.
publikace 026 Tomáš Akvinský, Kompendium teologie, Praha: Krystal OP, 2010, 296 s., ISBN 978-80-87183-25-0. Překlad, úvodní studie a poznámky Tomáš Machula.

Tomáš sám prezentuje toto dílo jako stručné shrnutí toho, co je pro víru podstatné a co je nutno mít neustále před očima. Stěžejním schématem výkladu je trojice víra – naděje – láska, tedy božské ctnosti. Tomáš se však ve svém pojednání důkladně věnuje jen první z nich: od Kristova smyslově dostupného lidství se dostává k tomu, co je na tomto světě vidět pouze očima víry a k čemu dospějeme jako k definitivnímu cíli našeho života ve věčnosti.
publikace 054 Tomáš Akvinský, Rozprava s řeckými teology, Praha: Krystal OP, 2010, 153 s., ISBN 978-80-87183-22-9. Z latiny přeložil a poznámkami opatřil Tomáš Machula, úvodní studie Jaroslav Vokoun.

Spis v latině nazývaný Contra errores Graecorum je rozbor některých teologických otázek, které se nacházejí v dobovém shrnutí nauky řeckých církevních otců (tzv. libellu). Přestože řada citátů řeckých otců je nepřesných a nelze je dnes dohledat jako reálné citáty známých děl, představuje Tomášův spis svébytné dílo, které reaguje hlavně na některé otázky trinitární teologie, christologie a eklesiologie. Zajímavé je, že Tomáš neobviňuje řecké otce z omylu, ale pouze upozorňuje na možnosti různého chápání některých jejich výroků. Poté se snaží vysvětlit, v čem spočívá nebezpečí výkladu špatného a ukázat, jaký výklad je správný. Tato vstřícná interpretace východních církevních otců je i dnes příkladem, jak varovat před omyly, ukázat pravou nauku a přesto neznectít autory, kterých si jako svatých otců váží.
publikace 021 Vladimír BOUBLÍK, Duchovní deník, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2010, 250 s., ISBN 978-80-7412-064-0. K vydání připravili, předmluvou a úvodem opatřili Jiří Žůrek a Karel SKALICKÝ.

Vladimír Boublík (1928-1974) kněz a teolog, narozený v jihočeské obci Mokrosuky, byl krátce po únoru 1948 zatčen a vězněn na plzeňských Borech. V roce 1952 se mu podařilo emigrovat na Západ a roku 1956 byl v Římě vysvěcen na kněze. Zde dokončil teologická studia na Lateráně, kde začal od roku 1959 přednášet fundamentální teologii. V roce 1972 se stal řádným profesorem. Zabýval se také estetickými a kulturními otázkami vzhledem ke křesťanství nebo k nekřesťanským církvím. Zemřel v Klatovech. Česky vyšla řada jeho knih. Boublíkův myšlenkový odkaz představuje vynikající přínos pro českou kulturu z pozice bytostně zúčastněné teologie.
publikace 006 Rudolf SVOBODA, Dějiny farnosti sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích, I. díl - Stavba kostela a vznik farnosti, České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna v Českých Budějovicích, 2010, 101. s., ISBN 80-86074-28-5.

První díl Dějin farnosti sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích je věnovaný zejména stavbě kostela sv. Jana Nepomuckého a vzniku farnosti na někdejším Lineckém předměstí. Kniha sleduje události počínaje rokem 1888, kdy českobudějovický biskup Martin Josef Říha oznámil svůj úmysl postavit ve svém sídelním městě novou monumentální katedrálu, zabývá se příčinami zamítnutí velkolepého plánu o dvacet let později, na počátku episkopátu Říhova nástupce Josefa Antonína Hůlky, a představuje důvody pro nový projekt staveb několika kostelů na budějovické periferii. Popisuje plánování stavby kostela na Lineckém předměstí, stavbu samotnou i události, které vedly k založení nové farnosti v roce 1925. Tato kniha je příspěvkem k dějinám církevní správy v Českých Budějovicích a v širším kontextu také k dějinám tohoto města na konci devatenáctého a v prvních dvou desetiletích dvacátého století.
publikace 086 Vlastimil KROČIL, Passio Christi ve spisech Lva Velikého, Brno: L. Marek, 2. přepracované a doplněné vydání, 2010, 240 s., ISBN 978-80-87127-20-9.

Autor v přepracovaném a doplněném vydání své knihy zkoumá teologický obsah kázání a listů, ve kterých svatý Lev pojednává o utrpení Ježíše Krista. Sleduje také, jakým způsobem se tento kristologický aspekt odráží v papežově teologickém myšlení, a to v nejrůznějších situacích jeho pastýřské služby, zejména coby kazatele a učitele. Snaží se objasnit přínos Lva k prohloubení teologické nauky o tajemství osoby Ježíše Krista.
publikace 070 Eduard KRČ - Helena ZBUDILOVÁ, Literatura Española II. Siglos XIX y XX, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 378 s., ISBN 978-80-244-1646-4.

Materiál navazuje na 1. díl příručky Literatura Española I. Edad Media y Siglo de Oro, vydaný ve stejném roce Univerzitou Palackého v Olomouci. Publikace slouží jako prostředek hlubšího pochopení literární, kulturní, historické a estetické minulosti i současnosti Španělska. Čtenář zde nalezne přehlednou charakteristiku hlavních literárních tendencí 19. a 20. století, rozbor významných představitelů a děl. V praktické části se zaměřujeme na ukázky z nejslavnějších děl, u nichž zařazujeme také návodné úkoly a otázky umožňující hlubší analýzu. Uvádíme názory literární kritiky. Materiál obsahuje bibliografii a soupis aktuálních českých překladů španělských literárních děl zkoumaného období.
publikace 008 Marie LHOTOVÁ, Proměny výtvarné tvorby v arteterapii, České Budějovice: TF JU (Edice Scientia sv. 4), 2010, 200 s., ISBN 978-80-7394-209-0.

Publikace Marie Lhotové se věnuje arteterapii – oboru, který spadá do oblasti psychoterapie a jehož příznačným léčebným nástrojem je výtvarný projev. Přestože výtvarný projev je stabilní součástí lidské kultury od pravěku, arteterapie jako samostatná disciplína je poměrně mladá, její počátky sahají do poslední třetiny 19. století. V té době formuloval jeden z průkopníků arteterapie, M. Simon, dvě klíčové teze, které založily její východisko: 1) duševně nemocní výtvarně tvoří jinak než draví, 2) výtvarná podoba artefaktu se mění s průběhem choroby. O tyto dva koncepty, za prvé koncept odlišnosti a za druhé koncept změny, se opírá jakákoliv diagnostika a léčba dodnes. Jsou obsaženy i v práci Marie Lhotové a tvoří základ pro její výzkumnou část.

publikace 075

Michal OPATRNÝ – Markus LEHNER a kol., Teorie a praxe Charitativní práce, Uvedení do problematiky, Praktická reflexe a aplikace, České Budějovice: TF JU (Edice Scientia sv. 5), 2010, 90 s., ISBN 978-80-7394-214-4.

Michal Opatrný, odborný asistent Katedry praktické teologie TF JU, pozval domácí i zahraniční odborníky k sestavení odborné studie, která doposud chyběla nejen v českém prostředí. Publikace reflektuje v poslední době více akcentovanou interakci mezi sociální prací a praktickou teologií i v praxi probíhající setkávání odborné sociální práce s náboženskými motivacemi či východisky těch, kdo ji vykonávají nebo její výkon organizují. Tento proces je charakterizován jako charitativní práce.

V první části autoři nejprve pojednávají o vztahu sociální práce a křesťanství z hlediska historického, dále popisují různé koncepce vztahu sociální práce a teologie i podstatné vazby mezi sociální prací a křesťanstvím.

Ve druhé části dochází k upřesnění pojmu charitativní práce. Jsou zde popsány jednak strukturální souvislosti mezi sociální prací a praktickou teologií, jednak zde ve své reflexi vztahu sociální práce a praktické teologie či víry pomáhajícího Michal Opatrný dochází k charakteristice charitativní práce a popisu jejích konkrétních znaků.

Ve třetí části je věnována pozornost praxi charitativní práce se seniory, menšinami a sociálně vyloučenými, vážně nemocnými a osobami se zdravotním postižením i s rodinami, které o vážně nemocné, zdravotně postižené či seniory pečují. Třetí část se zaměřuje i na to, jak může být praktická pastorační práce s pracovníky křesťanských organizací poskytujících sociální služby podporou charitativní práce v těchto organizacích.

Čtvrtá část pak reflektuje charitativní práci jako svorník mezi „světem víry“ a „světem nevíry“.

Na publikaci spolupracovali: Michal Opatrný (TF JU), Markus Lehner (FH OÖ, Rakousko), Stephanie Bohlen (KFH Freiburg, Německo), Jakub Doležel (CMTF UP), Rudolf Svoboda (TF JU), David Urban (TF JU), Markéta Elichová (TF JU) a Lucie Maliňáková (TF JU).

Vydání publikace podpořili: AKTION Česká republika – Rakousko, Spolupráce ve vědě a vzdělávání; Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta; Fachhochschule Oberösterreich, Linz; Diecézní charita České Budějovice.

Kniha zároveň vychází v německém překladu:

publikace 049

Michal OPATRNÝ – Markus LEHNER (Hg.), Theorie und Praxis der Karitativen Arbeit, Einführung in die Problematik, Praktische Reflexion und Anwendung, České Budějovice: TF JU (Edice Scientia Bd. 5), 2010, 100 S., ISBN 978-3-200-01846-4.
publikace 012 Hynek ŠMERDA, Křesťanská charita v běhu věků (od počátku do doby vrcholného středověku s přihlédnutím k situaci na jižní Moravě), České Budějovice: Jih (Edice Středoevropské dějiny sv. 3), 2010, 164 s., ISBN 978-80-86266-39-8.

Hynek Šmerda, doktorand na KCD TF JU, se ve své monografii zabývá problematikou blíženecké lásky, tak jak byla poskytována od nejranějších dob až po konec středověku. První část knihy přináší pohled na slabé a trpící v předkřesťanských dobách ve starověkém Římě, Řecku, Egyptě, Palestině, Indii a Číně, a to včetně pohledu na vztah jednotlivých národů k lékařství a ošetřovatelské péči. Druhá část knihy čtenáři přibližuje křesťanskou charitu ve starověku jako dějiny lásky, na jejímž počátku stojí Ježíš Kristus. Ježíš jako impulz pro apoštoly, první křesťanská společenství, křesťany žijící v době pronásledování a následně svobodné Církve. Závěrem této části jsou svědectví z pera církevních otců. Ve třetí části autor popisuje uskutečňování charitního díla ve středověké obecné Církvi, což vrcholí poslední částí monografie, která je již plně zaměřena na oblast jižní Moravy. Duchovní kořeny charity u svatých Cyrila a Metoděje, tak otevírají čtvrtou, poslední část knihy, v níž se pojednává o službě vybraných řeholních řádů a městských špitálů, jak vysvítá z  literatury a probádaných archivních dokumentů. Tuto odbornou monografii ocení zejména studenti oborů věnujících se sociálním a charitativním službám, pracovníci křesťanské charity i všichni zájemci o historii.
publikace 101 Ján MIŠOVIČ a kol., Od A do Z ve výzkumech veřejného mínění, Praha: Orego 2010. ISBN 9788086741949.

Kniha nabízí podrobný přehled o fenoménu, s nímž se každý z nás běžně setkává. Poskytuje přehled o podstatě a základních formách veřejného mínění v celé šíři a komplexnosti. Prezentuje jeho projevy v oblasti komunikace, vědomí a chování lidí. Hesla se detailně zabývají "technologií" výzkumu veřejného mínění, metodami a technikami jeho přípravy, sběru dat, jejich zpracováním, analýzou, interpretací a prezentací. Přináší poznatky o vztahu společenských věd a veřejného mínění, fakta z historie oboru, charakteristiky osobností, které přispěly k teoretickému a empirickému chápání jevu. Jde o publikaci u nás doposud chybějící, která přibližuje všechny informace potřebné k pochopení teorie a praxe výzkumu veřejného mínění. Jde o knihu, jež umožňuje rychle vyhledat kvalifikované odpovědi na otázky, týkající se všech aspektů veřejného mínění.

Knihy vydané v roce 2009


publikace 040 Tomáš MACHULA, Causa efficiens. Příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem, České Budějovice: TF JU (Edice Scientia sv. 3), 2009, 95 s., ISBN 978-80-7394-208-3.

Kniha se snaží prozkoumat a srovnat základní rysy diskuse o kauzalitě, jež se rozvinula mezi dvěma velkými – a v minulosti do značné míry znepřátelenými – filosofickými proudy 20. století, novotomismem a analytickou filosofií. Oba tyto směry prošly v průběhu 20. století výraznou proměnou. Novotomismus, který byl dominantní od poloviny 19. do poloviny 20. století především v seminářích a na teologických fakultách, v průběhu druhé poloviny minulého století téměř zanikl a dnes je přítomný pouze menšinově. Jeho filosofický odkaz nese řada výrazných osobností rozvíjejících jeho stěžejní prvky. Analytická filosofie ztratila hodně ze svého antimetafyzického zaměření a začala dokonce rozvíjet vlastní metafyziku. V této souvislosti se u analytických filosofů objevuje řada pokusů prozkoumat starší, dříve odmítané směry a koncepce včetně těch, jež byly vypracovány středověkými scholastiky a jejich následovníky. Na druhé straně se začíná hovořit o tzv. „analytickém tomismu“, který se naopak snaží začlenit analytické prvky do tomistické myšlenkové tradice. Předkládaná kniha si klade za cíl přispět tomuto vzájemnému objevování a setkávání obou myšlenkových proudů.
publikace 016 Ludmila MUCHOVÁ, Náboženská edukace v současné společnosti, Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2009, 194 s., ISBN 978-80-8084-425-7.

Publikace je pokusem o výstavbu náboženskopedagogické teorie, která čerpá z evropských a českých zdrojů a ukazuje na možné aplikace pro Slovenskou republiku. Je rozdělena na část, která se zabývá místem náboženské pedagogiky mezi pedagogickými a teologickými vědami, vlastní teorií náboženské edukace a na část zabývající se člověkem, který je subjektem náboženské edukace. Přitom zohledňuje kulturní a společenský kontext evropské kultury na přelomu druhého a třetího tisíciletí.
publikace 102 Tomáš AKVINSKÝ, Otázky o duši. Překlad, úvodní studie a výkladové poznámky Tomáš MACHULA, edice Aquinata sv. 8, Praha: Krystal OP, 2009, 392 s., ISBN 978-80-87183-13-7. Český a latinský text.

Téma člověka a jeho vnitřní konstituce a vnitřního života patřilo v díle Tomáše Akvinského k jednomu z vysoce frekventovaných témat. Nejpodrobněji se mu věnuje v rozsáhlém spisu disputací o duši, jehož překlad zde přinášíme.

Otázky o duši se týkají především vztahu těla a duše, podobnosti člověka a andělů a možností poznání separované duše. Tomášův přístup k člověku lze charakterizovat jako střední pozici mezi augustinovskou filosoficko-teologickou školou (s platónským základem), která v jeho době představovala konzervativní proud, a radikálně aristotelským proudem pařížských filosofů, kteří by se dali označit za proud progresivní. Tomáš proti augustinovskému proudu trvá na jednotě substanciální formy a na prioritě smyslového poznání před poznáním rozumovým. Na druhé straně ale odmítá radikální výklad Aristotela, podle kterého je rozum pouze jeden pro všechny lidi. Jeho psychologie se snaží pečlivě rozlišit stav spojení s tělem a stav separované duše a popsat různé způsoby poznání, které těmto dvěma stavům přísluší.

Zde se stýká filosofický rámec Tomášových úvah s jeho křesťanským realismem. Ačkoli je separovaná duše ospravedlněného člověka u Boha ve stavu blaženosti, není to pro ni stav zcela přirozený. Je to pouze etapa na cestě k cíli, k definitivnímu blaženému spojení duše s tělem.
publikace 031 Jakub JINEK, Gerechtigkeit zwischen Tugend und Gesetz: Platons Gerechtigkeitslehre in der Politeia, Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2009, 235 s., ISBN 978-3-8381-0502-4.

Debata o spravedlnosti, jež se rozvíjela v posledních čtyřech desetiletích, byla spojena s obnoveným zájmem o antické etické a politické myšlení. Ve středu zájmu stál zejména Aristotelés, jehož teorie se těšila značné pozornosti badatelů. Mnohem méně úsilí bylo věnováno Platónovi a jeho politické a morální filosofii; možná je právě toto důvod, proč se ve zmiňované debatě nepodařilo překonat kritickou dichotomii mezi jednotlivcem a státem, mezi etikou a politikou.

Předkládaná studie k dialogu Politeia chce ukázat, nakolik může být Platónova dialogická filosofie v této situaci inspirativní. Zkoumá způsob, jakým autor v hlavním díle svého politického myšlení postupně rozvíjí nauku, která zahrnuje rozličná morální stanoviska a zároveň je překonává tím, že předkládá stále obsažnější a přesnější pojem spravedlnosti. Zjedná-li se jasno v tom, jaká omezení a chyby postihují obvyklá pojetí spravedlnosti, naznačí se tím i východisko z dilemat současných debat o spravedlnosti: politika a morálka musí být znovu postaveny na svůj (metafyzický) základ.
publikace 005 Martin WEIS, Svědectví dokumentů: Katolická církev v archivních materiálech jihočeských archivů let 1949-1976, České Budějovice: Jih (Edice Středoevropské dějiny sv. 2), 2009, 354 s., ISBN 978-80-86266-33-6.

Monografie  se zabývá problematikou života katolické církve v oblasti jižních Čech za časů komunistické totality a je dělena do třech částí. První část přináší rozsáhlou odbornou studii, která se zaobírá odsunem německého obyvatelstva a jeho dopadem na život regionu, osudy českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, životem českobudějovické diecéze, výukou katolického náboženství či problematikou bojovného ateizmu. Druhá část monografie čtenáři přibližuje zkoumané období skrze obrazovou dokumentaci, která se skládá z dobových fotografií, reprodukcí korespondence, starých novinových výstřižků, samizdatových dokumentů a pod. Třetí část zpřístupňuje formou přepisu velkou řadu archivních dokumentů získaných několikaletým badatelským výzkumem v archivech jihočeského regionu. Kniha je jedním z výstupů projektu Grantové agentury České republiky (GAČR) reg. č. 409/07/0475 Katolická církev na jihu Čech ve světle archivních dokumentů let 1949 – 1976.
publikace 024 Milan NAKONEČNÝ - Tomáš MACHULA - Jan SAMOHÝL, Historie a perspektivy české tomistické psychologie, Praha: Triton (Edice Psyché sv. 62), 412 s., ISBN 978-80-7387-338-7.

Kniha tří autorů, pedagogů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a několika externistů se zabývá tématem v odborné literatuře dnes velmi vzácným, nicméně závažným, jehož aktuálnost se již rýsuje zejména na pozadí současného diskurzu „filosofie mysli“. Čtenář se tu setká s problematikou duševního života člověka vystupující také, v dnes stále aktuální filosofické rovině, jako je vztah empirické a filosofické psychologie, jako je problém vztahu duše a těla, svobodné vůle a další. Kniha také přináší obraz světového vývoje tomistické psychologie od konce 19. stol. do současnosti. Filosofický obsah této knihy tvoří pojetí duše v díle sv. Tomáše Akvinského, z něhož se tomistická psychologie vyvinula a perspektivy jejího vývoje. Najdeme v ní i několik pokusů aplikovat tomistické pojetí psychologie na současnou pastorační, psychoterapeutickou a psychiatrickou praxí.
publikace 080 Roman MÍČKA, Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu, Brno: L. Marek (HTF UK, Deus et gentes sv. 12), 250 s., ISBN 978-80-87127-15-5.

Kniha se v kontextu širokého spektra křesťanského sociálního myšlení, se zaměřením na dílo amerického katolického neokonzervativce Michaela Novaka, zabývá vztahem křesťanských hodnot a politicko-ekonomického systému demokratického kapitalismu.
publikace 007 Kateřina BRICHCÍNOVÁ - Karel SKALICKÝ - František ŠTĚCH - Tomáš VEBER (eds.), Teologie v utkání s pluralitou náboženství: Přínos Vladimíra Boublíka v přístupech a hodnoceních jeho žáků, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 272 s., ISBN 978-80-7195-391-3.

Vladimír Boublík a jeho teologie je dlouhodobě významné badatelské téma Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V těchto dnech se na pulty knihkupců dostal nový počin českobudějovické teologické školy, která se tentokrát zaměřila kromě Boublíkovy osobnosti zejména na poměr teologie a plurality náboženství. Jednotlivé kapitoly jsou dílem Jiřího Žůrka, Karla Skalického, Kateřiny Brichcínové, Tomáše Machuly, Rudolfa Svobody, Tomáše Vebera, Františka Štěcha, Martiny Pavelkové, Norberta Vehovského, Pietra Cody, Romana Mičky a Jana Samohýla.
publikace 098 Martin WEIS - Rudolf SVOBODA a kol., Kříž pod rudou hvězdou, České Budějovice: Nakladatelství JIH, 2009, 263 s., ISBN 978-80-86266-30-5.

Kniha Kříž pod rudou hvězdou se zabývá problematikou života církví v bývalém Československu za časů komunistické totality. Jejími autory jsou čeští a slovenští historici. Kniha je jedním z výstupů projektu Grantové agentury České republiky (GAČR) reg. č. 409/07/0475 Katolická církev na jihu Čech ve světle archivních dokumentů let 1949 – 1976.  Na knize se autorsky podíleli Václav Rameš, Robert Letz, Rudolf Svoboda,  Peter Šturák, Jaroslav Coranič, Kamila Veverková, Hynek Šmerda, Jan Kafka, Radomír Malý, Viliam Judák, Vlastimil Kročil, Martin Weis a Peter Zubko.
publikace 014 Rudolf SVOBODA, Jan Prokop Schaaffgotsche - první biskup českobudějovický, Brno: L. Marek (HTF UK, Pontes pragenses sv. 54) 2009, 319 s., ISBN 978-80-87127-17-9.

Na konci roku 2009 vyšla kniha o prvním českobudějovickém biskupovi Janu Prokopu Schaaffgotschovi (1748-1813), který stál více než čtvrt století v čele nově založené diecéze, která vznikla z iniciativy císaře Josefa II. Schaaffgotsche je bezesporu velikou postavou jihočeského regionu, která zde svým celoživotním dílem zanechala trvalou stopu. Jeho jméno zaznívá zejména v souvislosti s událostmi kolem zřízení biskupství a se založením vyššího studia filosofie a teologie v Českých Budějovicích. Kniha se snaží o hlubší a systematické zpracování Schaaffgotschova života na základě dokumentů z domácích a zahraničních archivů a o zasazení jeho působení do duchovního a společenského milieu druhé poloviny osmnáctého a první poloviny devatenáctého století.
publikace 039 Daniel HEIDER, Kdo byl František Suaréz? Život a dílo "Vynikajícího doktora", Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2009, 114 s., ISBN 978-80-7412-024-4.

V současné době se u nás fenomén "Suaréz" čím dál více dostává do popředí filosofického badatelského zájmu. Zatímco většina dosavadních bio-bibliografických pojednání se spíše omezuje na encyklopedickou a fragmentární informaci, je cílem této publikace předložit čtenáři přehled podrobnější a systematičtější.

Vedle hlavních životních milníků autor představuje také Suarézovy významné filosofické a teologické doktríny. Jde především o téma vztahu Boží prozřetelnosti a svobodné lidské vůle (tzv. problém De auxiliis), o filosofii zákona, tyranovraždu a téma spravedlivé války.
publikace 003 Jindřich ŠRAJER, Suicidium, sebeobětování nebo mučednictví?, Praha: Triton, 2009, 235 s., ISBN 978-80-7387-291-5.

Sebeupálení studenta Jana Palacha na sebe strhává opětovnou pozornost, a to i po čtyřiceti letech od doby, kdy se tak stalo. Mělo v něm jít o znamení protestu, o snahu probudit „svědomí“ národa, který v důsledku invaze Sovětské armády a vojsk spojených socialistických armád do Československa v srpnu roku 1968 upadal do prohlubující se letargie. Je dosud otevřenou otázkou, zda se v tomto případě jedná o sebevraždu, hrdinství, nebo mučednictví? Kniha reflektuje komplexní problematiku suicidálního jednání, předkládá charakteristiku sebeobětování a mučednictví, zaměřuje se na Palachovu osobní motivaci a jim formulovaný ideál, na historický a kulturně politický kontext a dopad činu. Akcentuje rovněž v Palachově činu obsaženou konkrétní etickou výzvu. Palachův čin se zde hodnotí jako sebeobětování.
publikace 092 Jaroslav VOKOUN, Postkritický proud v současné angloamerické teologii, Praha: Vyšehrad, 2009, ISBN 978-80-7021-987-4.

Tato kniha představuje jeden z proudů současné angloamerické teologie - postkritický směr. Postkritičtí autoři sdílejí s postmodernisty kritiku moderny, nikoli však nihilistické a relativistické důsledky z této kritiky nezřídka vyvozované. Absolutní jistotu nemáme, můžeme však mít dostatečnou jistotu a zdůvodněnou a rozumnou víru, a na základě této víry můžeme mnohému porozumět. V první části knihy autor probírá hlavní inspirace postkritické teologie a způsoby, jak byly v teologii přijaty - filosofii poznání Michaela Polányiho, Austinovu filosofii jazyka a nové pojetí vztahu racionality a tradice u MacIntyrea. V druhé části knihy jsou představeni teologové a teoložky, navazující na G. A. Lindbecka, nejprve ti, kdo bezprostředně rozvíjejí jeho přístupy a následně ti, kdo jsou jím sice inspirováni, ale vidí jej značně kriticky. Jako jistý solitér je představen Th. Oden.
Postkritická teologie je příkladem ekumenické teologie, spektrum jejích představitelů sahá od římskokatolických teologů přes luterány a reformované až k baptistům a menonitům. Zvláštní ohlas našla mezi evangelikálními autory. Všechny tyto teology spojuje respekt k Písmu svatému a nové ocenění významu tradice a společenství pří výkladu Písma, jakož i postmoderní vědomí částečnosti a kontextuální omezenosti našich výpovědí. Postkritická teologie je otevřena současnému světu, vyrovnává se s jeho kulturou a vědeckými standardy. Tato kniha ovšem nechce pouze podat přehled o jednom proudu teologického uvažování. Jako červená niť se jí vine otázka, “jak dělat teologii dnes“. V návaznosti na Polányiho teorii vědeckých objevů chce sama uvádět na cestu teologického objevování, po které před námi kráčely velké postavy Písma svatého a dějin křesťanství. K této cestě patří “indwelling“ - přebývání v realitě, o níž teolog píše, především bohoslužebný kontakt s teologickou skutečností a otevřenost tomu, jak se nám tato skutečnost dává poznat, dále učednictví a víra, která hledá porozumění.

Knihy vydané v roce 2008
publikace 073 Karel SKALICKÝ, Ježíš Nazaretský. Otázka a výzva člověku naší doby, České Budějovice: TF JU, 2008, ISBN 978-80-7394-144-4.

Je Ježíš jako každý jiný člověk jen částečkou vesmírného ústrojenství vybaveného pevným pletivem zákonitostí svého fungování, včetně zákonitosti rození a umírání, anebo je naopak Ježíš právě člověkem a jen tím člověkem, který toto pletivo svým životním příběhem protnul, že z vězení těchto zákonitostí vystoupil do svobody života, který už není lapen v tomto pletivu a v jehož světle se konečně jasně vyjevuje, že svět a dějiny nejsou vůbec to první a to poslední, ani Svět ani Dějiny, ani Alfa ani Omega, ale pouze a jedině to druhé a to předposlední? Toto je ono dilema, před které „fenomén Ježíš Nazaretský“ staví každého z nás s výzvou rozetnout ho aktem svobodné, a přece rozumné, ale vždycky odvážné víry pro alternativu „Ježíš“.
publikace 088 Zdeněk DEMEL, Pod dohledem církevních tajemníků. Omezování činnosti katolické církve v Československu v letech 1945-1989 na příkladu jihočeského regionu, Brno: CDK, 2008, 323 s., ISBN 978-80-7325-170-3.

Komunistický režim při uplatňování svých totálních nároků zasáhl i církve, a to ve všech oblastech jejich života a působení. Navíc se prohlásil za ateistický režim, a proto chtěl náboženství vymýtit nebo zpočátku dosáhnout alespoň toho, že jeho veřejné projevy zmizí ze života společnosti, že bude nanejvýš trpěno jako soukromá záležitost. Proto měla být liturgie církve zatlačena jen do "kostela a sakristie" a mělo být zabráněno šíření křesťanských hodnot do společnosti. Tato kniha systematicky pojednává o omezování života katolické církve a její liturgie v komunistickém Československu a dokumentuje to zejména na příkladech z oblasti jižních Čech. Je určena všem zájemcům o moderní českou historii, církevní dějiny a dějiny liturgie. Díky bohatému pramennému základu knihu ocení i sociologové náboženství, kteří se věnují soudobým proměnám religiozity české společnosti, a politologové zkoumající vztah státu a církve v komunistickém Československu.
publikace 089 Martin WEIS, NOBLESSE OBLIGE - VORNEHME HERKUNFT VERPFLICHTET. Eine Sonde in das Leben und das religiös-karitative Werk von ausgewählten Gestalten europäischer Königshäuser. Fürth/Bayern: Flacius Verlag, 2008, ISBN 978-3-924022-23-5.

Kniha se zabývá životem a sociálně-charitativními aktivitami vybraných postav z významných evropských královských rodů.
publikace 094 Vlastimil KROČIL, Passio Christi ve spisech Lva Velikého, Košice: Seminár sv. Karla Boromejského v Košiciach, 2008, 222 s., ISBN 978-80-89361-05-2.

Autor ve své knize zkoumá teologický obsah kázání a listů, ve kterých svatý Lev pojednává o utrpení Ježíše Krista. Sleduje také, jakým způsobem se tento kristologický aspekt odráží v papežově teologickém myšlení, a to v nejrůznějších situacích jeho pastýřské služby, zejména coby kazatele a učitele. Snaží se objasnit přínos Lva k prohloubení teologické nauky o tajemství osoby Ježíše Krista.
publikace 109 Tomáš VEBER, Teolog - polemik Antonín Lenz (1839-1901): počátky teologické antropologie v českých zemích v 19. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2008, 96 s., ISBN 978-80-7394-147-5.

Kněz, teolog, publicista a politik Antonín Lenz (1829-1901) patřil k nejplodnějším a nejvšestrannějším duchům své doby. Jeho rozsáhlé dílo symbolizuje rozcestí, na němž se katolická církev ocitla v desetiletích předcházejících modernistické krizi: je jednak pokusem o spojení katolické universality se zájmem o národní povznesení, jednak reprezentuje svízelné hledání katolické identity v boji a diskusích s protivníky církve i se sebou samou.
Jaroslav VOKOUN, K rekonstrukci teologie po konci novověku: postkritický přístup, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, 203 s., ISBN 978-80-7394-080-5.

Jak dál v teologii po „konci novověku“, který již před půl stoletím ohlašoval Guardini? V návaznosti na teorie postmoderny jako syntézy moderního s premoderním vidí autor knihy příležitost obnovit teologii postkritickou syntézou klasických a moderních zdrojů a dokládá možnosti tohoto pojetí na příkladu obnoveného přístupu k Písmu svatému.

Tato kniha obdržela "Cenu rektora Jihočeské univerzity za prestižní vědeckou publikaci" za rok 2008.
publikace 035 Jindřich ŠRAJER – Libor MUSIL (eds.), Etické kontexty sociální práce s rodinou, České Budějovice - Brno: Albert, 2008, 150 s., ISBN 978-80-7326-145-0.

Cílem této knihy je nabídnout sociálním pracovníkům, kteří své služby poskytují rodinám nebo klientům s rodinnými problémy odpověď na otázku: „Kterým okolnostem života v současné společnosti je třeba věnovat pozornost, protože ovlivňují schopnost rodin zvládat obtížné životní situace?“ Nabízí odpověď, která je výsledkem diskuse teologů, sociálních pracovníků, psychoterapeutů, organizátorů podpory pro rodiny v obtížných situacích a studentů, kteří se v listopadu 2006 sešli na Teologické fakultě Jihočeské University v Českých Budějovicích na konferenci k tématu „Etika v sociální práci s rodinou“.

Autoři nebo spoluautoři jednotlivých kapitol knihy jsou Libor Musil, Jindřich Šrajer, Tomáš Machula, Martina Hrušková, Lucie Kozlová, Josef Zema, Helmut Renöckl, Mirka Nečasová, Jiří Jankovský a Edeltraud Renöckl.
publikace 046 Michael MARTINEK a kol., Praktická teologie pro sociální pracovníky, Praha: Jabok, 2008, 176 s., ISBN 978-80-904137-2-6.

Cílem učebního textu „Praktická teologie pro sociální pracovníky“ je ukázat styčné body a vzájemné souvislosti mezi teologií a sociální prací. Teologie totiž svým důrazem na spirituální dimenzi člověka může být významnou pomocí k lepší realizaci sociální práce, ale stejně tak sociální práce svým zakotvením v realitě může obohatit teologickou reflexi – zvláště v její pastorační perspektivě.

Učební texty vznikl z projektu VOŠ Jabok. Na jeho tvorbě se ideově i obsahově podíleli vyučující TF JU Michal Kaplánek, Alois Křišťan, Michal Opatrný a Radka Prázdná.

Knihy vydané v roce 2007
publikace 004 Michal CÁB - Roman MÍČKA - Marek PELECH (eds.) Mezinárodní symposium o teologii osvobození, České Budějovice: TF JU, 2007. ISBN 978-80-7040-977-0.

Teologie osvobození je jedním z významných směrů v teologii 20. století, který inspiroval a stále ovlivňuje teologické myšlení jako celek. Záměrem pořadatelů mezinárodního sympozia o teologii osvobození, které se konalo 12. listopadu 2006 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, bylo pokusit se kontextualizovat některé myšlenky teologie osvobození v českém prostředí a zhodnotit přínos tohoto specifického způsobu teologického myšlení pro současnost. Sborník příspěvků sympozia je výsledkem tohoto úsilí. Autoři jednotlivých příspěvků jsou: Marek Pelech, Timothy Noble, František Štěch, Hans de Wit, Michal Opatrný a Roman Míčka.
publikace 047 Martin WEIS, Výuka náboženství v letech 1899 – 1989 jako ukazatel vztahu státu a katolické církve se zřetelem na českobudějovickou diecézi, Košice: Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2007, 114 s., ISBN 978-80-89138-81-4

Hlavním cílem této monografie je dokumentovat proměny vztahu státu a katolické církve na výuce katolického náboženství se zaměřením na region jihu Čech a českobudějovickou diecézi. Kniha je rozdělena do několika základních okruhů, které odpovídají proměnám politického zřízení v Čechách, tak jak přicházely od roku 1899 do roku 1989. V každém časovém okruhu na základě odborné literatury, archivního výzkumu, shromažďování a analýzy statistických dat a tam, kde to bylo možné i na základě svědectví pamětníků, je zachyceno úsilí katolické církve o vliv na školní mládež a její výchovné směrování. Knihu doprovází jak ukázky z dobových archivních materiálů, tak také velké množství tabulek a grafů shrnujících názorně statistické údaje. Kniha je určena zejména zájemcům o dějiny náboženské pedagogiky, církevní historii či dějiny jihočeského regionu.
publikace 096 Náboženské vzdělávání a katecheze ve farnostech. Sborník s druhé vědecké katechetické konference, pořádané ve dnech 13.-14. září 2007 Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Katechetickou sekcí České biskupské konference, Praha: Katechetická sekce České biskupské konference, nakl. Tomáš Halama, 2007, 48 s., ISBN 978-80-87082-04-1.

Odborníci z teologických fakult přiblížili problematiku náboženství, katecheze a přípravy ke svátostem. Účastníci společně reflektovali především současnou situaci v českých a moravských farnostech v oblasti katecheze.

Do sborníku přispěli Mons. Karel Hebst, Michal Kaplánek, Ludmila Muchová, Ludvík Dřímal a Aleš Opatrný.
publikace 082 Tomáš MACHULA, Filosofie přírody, Praha: Krystal OP, 2007, 112 s., ISBN 978-80-87183-00-7.

Tato publikace je určena především studentům, ale i všem ostatním zájemcům, kteří se zabývají problematikou filosofie přírody. Předpokládá jisté znalosti filosofické problematiky, je však psána se snahou o co největší srozumitelnost. Neklade si za cíl být originálním badatelským přínosem, ale spíše informovat o historicky a systematicky zajímavých nebo aktuálních diskusích v té které oblasti.

Filosofie přírody je jednou z disciplín, které se v minulém století dostaly do krize související s novými pozitivistickými východisky. Pokusili jsme se proto koncipovat text tak, aby byla zachována tradiční témata, která jsou pro současné myšlení nejen udržitelná, ale i nosná, a přitom zůstal prostor i pro aktuální otázky. Cílem není představit určitou dějinně filosofickou pozici, ale promýšlet současným způsobem současné problémy.
publikace 077 Zuzana SVOBODOVÁ – Irena VAŇKOVÁ (eds.), Dary J. Peškové. Rozhovory, které pokračují, Praha: Eurolex Bohemia,VIP Books, 2007, 172 s., ISBN 978-80-7379-007-3, ISBN 978-80-87134-36-8.

Název sborníku Dary J. Peškové zároveň vyjadřuje jeho základní smysl a cíl: Přinést svědectví o tom, kým byla Jaroslava Pešková (název vyjadřuje dvojí smysl: jde zároveň o dary od- i o dary pro-).

Jaroslava Pešková (1929–2006) působila jako profesorka filosofie na Univerzitě Karlově v Praze, věnovala se zejména dějinám české filosofie a jejímu místu při formování novodobé české společnosti, otázkám filosofie dějin, filosofii výchovy, komeniologii, axiologii.

Sborník přináší 23 příspěvků od žáků a přátel profesorky Peškové. Mezi autory jsou spolupracovníci Jaroslavy Peškové, absolventi nebo studenti postgraduálního studia filosofie výchovy při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které vzájemně spojila osobnost profesorky Peškové a filosofie výchovy. Příspěvky akcentují témata blízká dílu profesorky Peškové: filosofie, výchova, filosofie výchovy, komeniologie, člověk jako bytost dialogická, identita, tělesnost (filosofie tělesnosti), příroda a přirozenost, domov, tradice, řeč, možnosti komunikace.
publikace 015 Helena ZBUDILOVÁ, José María Merino. Snící vypravěč, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7394-017-1.

Monografie je zaměřena na fantastickou povídkovou tvorbu J. M. Merina, jednoho z výrazně osobitých současných španělských spisovatelů, jehož díla jsou kladně hodnocena čtenáři i literárními kritiky a dočkala se řady ocenění. Jeho próza se vyznačuje především dominancí fenoménu vyprávění, autor se stává "okouzlujícím vypravěčem fantastického". Své povídky buduje jako příběhy-cestu (s lineárním systémem) a příběhy-zahradu (s postupem rámcování a vkládání). Merinovo vypravěčské novum spočívá v alternaci perspektiv a v užití 2. osoby. Autor je pokračovatelem tradiční španělské povídky cervantesovského typu. Merinovo fantastično je postulováno v duchu evropské tradice "příběhů všední každodennosti".

Dříve vydané knihy


publikace 061 Helena ZBUDILOVÁ - Luis JARAQUEMADA BUENO, Introducción al Mundo Hispano: América Hispánica, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7040-891-X.

Publikace se zabývá geografií, historií, uměním, literaturou a reáliemi latinskoamerických zemí. Navazuje na předchozí materiál věnovaný Španělsku, čímž usiluje o kompletní a globální pohled na španělsky mluvící část světa. V závěru autoři vložili několik kuriozit ze života současné latinskoamerické společnosti. Každá kapitola je zakončena odkazy na českou a španělsky psanou odbornou bibliografii, která je dostupná v našich knihovnách.
publikace 093 Rudolf SVOBODA – Martin WEIS – Peter ZUBKO (eds.), Duchovní a myšlenkové proměny druhé poloviny 19. století, České Budějovice: TF JU, 2006, 162 s. (ISBN   80-7040-900-2  80-7040-900-2    80-7040-900-2  80-7040-900-2 ).

Sborník ze stejnojmenné konference, která se konala na půdě Teologické fakulty Jihočeské univerzity v únoru 2006 se zabývá problematikou duchovních a myšlenkových proměn druhé poloviny 19. století. Čtenář se může začíst do studií Karla Skalického, Kamily Veverkové, Martina Weise, Rudolfa Svobody, Radomíra Malého, Tomáše Vebere, Petera Zubka, Dany Jakšičové a Zuzany Čevelové.
Zdeněk Demel (ed.), Bohoslužby pro nejrůznější příležitosti : jejich příprava a příklady. České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, edice Opuscula, 2006, 87 stran. ISBN 80-7040-909-6.
publikace 058 Michal KAPLÁNEK (ed.), Výchova a volný čas. Sborník příspěvků 1. mezinárodní konference o výchově a volném čase, České Budějovice: Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, 2006, 90. s., ISBN 80-7040-849-9.

Konference se konala 2.-3 června 2005 v Českých Budějovicích. Do sborníku přispěli Martin Pries, Věra Poláčková, Monika Žumárová, Mária Kouteková, Dana Knotová, Břetislav Hofbauer, Michal Kaplánek, Jiřina Pávková, Emília Kratochvílová, Jan Činčera, Miroslav Krystoň, Radek Cvach, Jan Matoušek, Oldřich Matoušek a Dalibor Hozda.
Jiří Kašný, Manželství v západní tradici : soubor kanonických studií. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, edice Opuscula, 2006, 103 stran. ISBN 80-7040-921-5.
publikace 044 Ludmila MUCHOVÁ, Porozumění světovým náboženstvím, Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2006, 116 s., ISBN 80-86953-03-3.

Autorka představuje židovské náboženství, islámské náboženství, hinduismus a buddhismus jako témata pro didaktické zpracování v hodinách náboženství pro adolescenty. Všechna náboženství jsou popsána podle struktury: širší kulturní kontext, osobnost zakladatele a historický vývoj, víra, bohoslužby a chrámy, svátky a slavnosti, současná podoba.
publikace 083 Ludmila MUCHOVÁ, Vyslovit nevyslovitelné. Didaktika uvádění do světa symbolů, Brno: CDK, 2005, 244 s., ISBN 80-7325-075-6.

Autorka popisuje téma symboly z pohledu různých humanitních věd. Otevírá toto téma jako téma obecně didaktické a jako nábožensko – didaktické téma. Uvádí konkrétní didaktické podněty pro práci s exemplárními náboženskými symboly a didaktické podněty pro užití symbolů v hodinách náboženství.
Jiří Kašný, Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7, 15): kanonická řízení ke zrušení manželství in favorem fidei.České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2005, 130 stran. ISBN 80-7040-816-2.
publikace 013 Zuzana SVOBODOVÁ, Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern, 2005, 120 s., ISBN 80-86702-07-3.

Práce v oboru filosofie výchovy s názvem „Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově“ je úsilím poukázat na otázky, které vyvstávají při filosofické reflexi ‚náboženské výchovy‘. Taková reflexe se nesoustřeďuje na to ‚co znát‘, ale na to ‚jak usuzovat‘. Jde o pečující a prohovořující opatrování (pátrání po) arcai ve snaze spolupůsobit při poskytování péče o život jedné z ‚pomáhajících profesí‘, kterou by každá výchova měla být.

Nejsou položeny jen otázky týkající se výchovy, ale reflexe je zaměřena též na pojmy jako filosofie, teologie, náboženství a víra, případně na další související pojmy. Každý z těchto pojmů je dotazován ve svém sousedství filosofie, tzn. je zotazněn jeho ‚vztah‘ k filosofii.
publikace 097 Karel SKALICKÝ - Rudolf SVOBODA - František ŠTĚCH (eds.), Čeští svědkové promýšlené víry. Filosofie a teologie v interakci u současných českých myslitelů, Brno: CDK, 2005. ISBN 80-7325-077-2.

Sborník příspěvků ze symposia, které pořádala Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s úmyslem zmapovat krajinu současného českého myšlení v jeho metafyzické, náboženské a teologické dimenzi. Jednotliví autoři se věnují dílčím aspektům vztahu filosofie a teologie, a při tom prezentují východiska a metody svého myšlení. Zvučná jména přispěvatelů jistě přitáhnou pozornost nejen odborníků a studentů teologie a filosofie, ale též každého zvídavějšího čtenáře se zájmem o filosofii a křesťanství. Do sborníku příspěli Karel Skalický, Egon Bondy, Ladislav Hejdánek, Erazim Kohák, Jaroslav Krejčí, Zdeněk Kučera, Oto Mádr, Radim Palouš, Jolana Poláková, Aleš Prázný, Karel Říha, Jan Sokol, Jakub S. Trojan a Karel Vrána.
publikace 085 Karel SKALICKÝ, V zápase s posvátnem. Náboženství v religionistickém bádání, Brno: CDK, 2005. ISBN 80-7325-054-3.

Kniha V zápase s posvátnem (původně vyšla italsky) je plodem uvedeného autorova zájmu. Seznamuje se základními rysy vývoje vědeckého bádání o náboženství od druhé poloviny 19. století do 70. let 20. století. Karel Skalický zde podrobně zkoumá historický, filozofický a zejména metodologický kontext jednotlivých škol a myslitelů, kteří se náboženské skutečnosti z různých úhlů pohledu věnovali, a kriticky hodnotí jejich výsledky i použitou metodu. Vymezené období zahrnuje většinu „klasiků“ v oboru studia náboženství (mj. M. Müller, J. Frazer, S. Freud, C. G. Jung, E. Durk­heim, W. Schmidt, R. Pettazzoni, A. E. Jensen, R. Otto, G. van der Leeuw, M. Eliade, B. Malinowski, G. Dumézil, C. Lévi-Strauss, R. Bellah nebo P. L. Berger). Na rozdíl od populárněji laděné práce Po stopách neznámého Boha nabízí tato kniha širší tematický záběr a náročnější výklady; přesto nezapře svého autora, který dovede i odborný text psát velice čtivě, vtipně a s nezaměnitelným románským espritem.
publikace 002 Rudolf SVOBODA - Martin WEIS - Peter ZUBKO (eds.), Osvícenství a katolická církev, České Budějovice: TF JU, 2005, 99 s. (ISBN   80-7040-827-8  80-7040-827-8    80-7040-827-8  80-7040-827-8 ).

V únoru 2005 pořádala Katedra církevních dějin Teologické fakulty Jihočeské univerzity konferenci na téma "Osvícenství a katolická církev". Příspěvky, které zde zazněly, vyšly ve formě studií ve stejnojmenné poblikaci. Historikové Martin Weis, Radomír Malý, Rudolf Svoboda, Tomáš Veber a Peter Zubko se zamýšlejí zejména nad některými specifickými problematikami zkoumání vztahu osvícenství a katolické církve.
publikace 066 Martin WEIS, Historie – učitelka života? (edice Studie TF JU sv. 29), Tišnov: Sursum, 2004, 242 s., ISBN 80-7323-072-0.

Monografie přibližuje vybrané kapitoly českých dějin a to od prvopočátků až do 14. století. Začíná u hledání kořenů naší národní existence a státnosti, pohlíží na počátky křesťanství v českých zemích, připomíná období vzestupů a pádů našeho českého domácího panovnického rodu. V knize čtenář nalezne zachyceny i osudy Záviše z Falkenštejna či romantický vztah Jindřicha z Lipé ke královně vdově Elišce Rejčce. Není zapomenut ani statečný král Jan Lucemburský a jeho syn Karel IV, označovaný právem jako Otec vlasti. Knihu uzavírá sonda do náboženského života v druhé polovině 14. století a přibližuje zejména problematiku tzv. předchůdců M. Jana Husa. Monografie je doprovázena četnými citacemi dokumentů a kronikářských záznamů, obohacena o schématické přehledy života panovníků či církevních představitelů a jejich rodokmeny.
publikace 041 Alois KŘIŠŤAN, Počátky pastorální teologie v českých zemích, Praha: Triton, 2004, 136 s., ISBN 80-7254-605-8.

Kniha popisuje vznik pastorální teologie jako univerzitní disciplíny v kontextu tereziánsko-josefínských reforem. Popisuje okolnosti vzniku, myšlenkové pozadí a všímá si různé interpretace katolického osvícenství. Představuje první české učebnice pastorálky a porovnává jejich pojetí tématu homiletiky a katechetiky; k poslednímu se pak vztahuje i řada dobových katechetických obrázků. Text uvádí stručný přehled dalšího vývoje pastorálky a charakteristiky hlavních etap; klade si otázku inspirativnosti počátků pastorální teologie pro její dnešní pojetí.
publikace 071 Óscar GARCÍA GARCÍA - Helena ZBUDILOVÁ, Introducción al Mundo Hispano: España, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2004, 173 s., ISBN 978-80-7040-730-1.

Materiál, který zahrnuje základní charakteristiku Španělska, je určen vysokoškolským a středoškolským studentů a učitelům i všem zájemcům o španělštinu, jejíž studium si nelze představit bez znalostí reálií. Publikace je rozdělena do šesti částí. Obsahuje nejdůležitější informace o španělské geografii, umění, literatuře, společnosti a kultuře. Obsahuje také několik ukázek novinových textů a mapy Španělska.

MENU