Digitální knihovny

Bookport

moderní on-line knihovna nabízí cca 6000 titulů v českém jazyce včetně populárně-naučné nebo odborné literatury (Grada, Portál, Karolinum a další)

1. Na stránce www.bookport.cz klikněte vpravo nahoře na ikonu Přihlásit se
2. Pod místem pro vyplnění jména a hesla najdete odkaz: Přihlásit se prostřednictvím eduID.cz 
3. Vyberte v seznamu Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích
4. Přihlašte se pomocí údajů jako do STAGu

Česká digitální knihovna

vyhledávání v dokumentech obsažených v digitálních knihovnách provozovaných jednotlivými knihovnami v České republice.

Čítárna Masarykovy univerzity

Munispace je prostor pro studium, bádání, listování knihami či jejich stahování. Odborné i populárně naučné e-knihy vydané na Masarykově univerzitě. Nakladatelství Munipress shromažďuje informace o všech elektronických knihách vydaných v rámci Masarykovy univerzity. Munispace Vám tyto záznamy zpřístupňuje a umožňuje v nich fulltextově vyhledávat. Na zveřejňování plných textů knih se přitom podílejí i jiné digitální knihovny.

Depositum

digitalizovaná knihovna Katolické teologické fakulty University Karlovy.
V současné době jsou zpřístupněny tyto publikace

Digitální knihovna Akademie věd ČR

obsahuje digitalizovaná vydání periodik a monografií z 19. a 20. století z produkce Akademie věd ČR a jejích historických předchůdců, doplněná o další publikace z fondu Knihovny AV ČR

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

poskytuje otevřený přístup k plným textům akademických prací (časopisů, monografií, sborníků) vydaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Brno, ČR)

Digitální knihovna Jihočeské vědecké knihovny (JVK)

obsahuje elektronické kopie monografií a periodik z fondu Jihočeské vědecké knihovny

Národní digitální knihovna DNNT

službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu poskytuje Národní knihovna České republiky uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby a taky VŠ. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a nejsou dostupné na trhu.

Přihlaste se účtem JU

Manuscriptorium

vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů)

Scriptum

nekomerčně zpřístupňuje význačné tituly českých exilových a samizdatových periodik

Webarchiv

úlohou Webarchivu je řešení problematiky archivace národního webu, tj. bohemikálních dokumentů zveřejněných v prostředí sítě Internet – shromažďování webových zdrojů, jejich archivace a ochrana a zajištění dlouhodobého přístupu k těmto archivovaným dokumentům