Centrum pro filosofický a teologický tomismus

Tomistické myšlení má v našich zemích dlouhou tradici. V novodobé historii lze připomenout pozitivní reakci na program tomistické obnovy vyhlášený Lvem XIII., jejímž plodem byl mj. první český překlad Tomášova spisu De ente et essentia, mnohostranné aktivity českých dominikánů mezi světovými válkami, především úplný překlad Teologické sumy, neoficiální aktivity řádu i spřátelených osob v dobách komunismu, kde se sluší zmínit osobnost Metoděje Habáně O.P., a velký rozvoj překladové i další odborné činnosti v posledním čtvrtstoletí po roce 1989. Na akademické půdě představuje významnější centrum scholastického bádání především TF, která v mnohých aktivitách úzce spolupracuje s Provincií (zvláště v oblasti ediční). Tato dohoda má vytvořit podklad pro další rozvoj spolupráce, který by nebyl pouze příležitostný a nesystematický, ale stanovil si určitý program, který by pomohl k rozvoji tomistického myšlení na akademické půdě, v pastoraci i v dalších oblastech, kde má co říci. Společně zřizované „Centrum pro filosofický a teologický tomismus“ (dále jen Centrum) není samostatnou organizací, ale zastřešujícím názvem pro tuto společnou aktivitu TF a Provincie. Neomezuje se pouze na místa nebo osoby přímo spojené s TF a Provincií. Spíše představuje pevný organizační základ pro rozvoj tomismu, který je otevřen všem, kteří na tomto cíli chtějí pracovat, bez ohledu na jejich řádovou nebo instituční příslušnost. V posledních letech byla na poli tomismu udělána největší práce v oblasti filosofie. Tomismus ale není pouze filosofií. Jedná se o myšlenkový systém, mezi jehož hlavní charakteristiky a přednosti náleží integrální provázanost (nikoli směšování) filosofie, teologie a praktického života, včetně spirituality. Cílem Centra je proto podpora tomismu ve všech těchto aspektech a jeho další tvořivé rozvíjení v kontextu současných výzev.