Centrum diakonické teologie

Vítejte na stránkách Centra diakonické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (CDT TFJU).

Diakonie je původně řecký termín, kterým byla označována práce číšníků. Doslovný překlad by tak byl “obsluhování”. V Novém zákoně je pak toto slovo použito v souvislosti s těmi, kdo rozdělovali materiální pomoc mezi vdovy. Postavení ženy ve společnosti se ve starověku odvíjelo od postavení jejího manžela. Když manžela neměla, neměla ani místo ve společnosti, byla na jejím okraji.

Diakonie proto označuje úkol křesťanských církví, pomáhat těm, kdo se ocitli různým způsobem na okraji. V katolické teologii jde přímo o tzv. konstitutivní prvek církve – pokud církev nekoná diakonii, není plnohodnotně církví. Diakonií je tak jak práce církevních pomáhajících organizací, tak práce nemocničních, vojenských a vězeňských duchovních. Stejně tak mohou být diakonií dobrovolné charitatvní aktivity ve farnostech nebo i péče rodičů o vlastní děti.

Diakonická teologie proto není “teologií diakonie”. Diakonická teologie chápe diakonii jako integrální součást teologie v tom smyslu, v jakém v r. 1965 popsal II. vatikánský koncil diakonii coby integrální součást církve: “Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu.”

Diakonická teologie se proto zabývá především tím, jak se mohou “radosti a naděje, smutky a úzkosti” dnešních lidí stát nejen předmětem, ale především východiskem teologického bádání.

Navštívit také můžete webové stránky: www.diakonickateologie.cz.

Projekt Duchovní služba u Police ČR

Projekt Konfrontace se zlem při policejní práci

Projekt Rizika vlivu křesťanské víry na poskytování sociální pomoci

Projekt Sociální práce jako zdroj insprace pro církev a teologii

Projekt Diakonie jako součást pastorace ve farnosti

Projekt Spiritualita lidí s duševním onemocněním

Projekt k 10. výročí vyhlášení encykliky Deus caritas est

Projekt k k 50. výročí vyhlášení konstituce Gaudium et spes