Péče o duchovní rozměr člověka - prohlubující kurz

Péče o duchovní rozměr člověka - prohlubující kurz I.

Akademický rok2019/20 (zimní)
Cílová skupina Senioři 55+, Absolventi / účastníci tříletého kurzu U3V Péče o duchovní rozměr člověka se zájmem o prohloubení vybraných témat.
Výukové cíle

Rozšířit a prohloubit znalosti v rámci tematických okruhů kurzu a zlepšit porozumění jejich souvislostem.

Konkretizovat a prohloubit zájem účastníků o vybrané otázky a problémy v rámci tematických okruhů.

Rozvinout schopnost formulace myšlenek, schopnost souvislé argumentace a kritické reflexe argumentů.
Obsah kurzu

Jádrem kurzu bude diskuse zvolených témat uvozovaná a případně dále doprovázená výkladem vyučujících, a to s cílem prohloubit porozumění zvoleným otázkám po stránce věcné (obsahové) i formální (argumentační).

Témata kurzu vychází ze zájmu absolventů / účastníků kurzu U3V Péče o duchovní rozměr člověka, přičemž návaznost a prohloubení jednotlivých témat bude reagovat na aktivitu účastníků (konkrétně projevený zájem ve formě samostudia a aktivní účasti ve výuce).

Výchozí tematické okruhy

 1. Je možné věřit vědě? (Vztah filosofie – teologie – přírodní / sociální / humanitní vědy)
 2. Jak číst Bibli současně zbožně i odborně na výši?
 3. Smysl a nesmysl dějin; smysl jako epistemologická, metafyzická a etická kategorie
Případná další (navazující) témata a konkrétní otázky v rámci jednotlivých témat budou dále upřesňovány a voleny společně s účastníky kurzu.
Forma a metody výuky

Samostudium (četba doporučených textů: příprava na diskusi a výklad, příp. návazná prohlubující četba)

Výklad s diskusí (kontaktní výuka)

Esej (dobrovolná možnost v návaznosti na samostudium, výklad a diskusi)
Doporučená literatura
 • BARTON, J. Etika a Starý zákon. Jihlava: Mlýn, 2006.
 • HELLER, J.; PRUDKÝ, M. Obtížné oddíly Knih Mojžíšových, 2. vyd. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2007.
 • KLAPETEK, M. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada, 2008.
 • ONDREJKOVIČ, P.; MAJERĆÍKOVÁ, J. Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume. Bratislava: Veda, 2012.
 • PARUSNIKOVÁ, Z. Kuhn versus Popper; Konfrontace dvou metodologií na historic­kém případu Ignaze Semmelweise. Filosofický časopis, 53(2), 2005, s. 219–241.
 • ROYAL, B. Principy kritického myšlení. Praha: Ikar, 2016.
 • SOUSEDÍK, S. Dějiny, dějepis a filosofie dějin. Praha: OIKOYMENH, 2019.
 • SZYMANEK, K.; WIECZOREK, K. A.; WÓJCIK, A. S. Umění argumentace; úlohy na zkoumání argumentů. Olomouc: UPOL, 2004.
 • WESTON, A. A Rulebook for Arguments. 5th ed. Indianapolis; Cambridge: Hackett Publishing Company, 2017.
Lektorské zabezpečení

prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

Rozsah kurzu 18 hodin/semestr
Termíny výuky

Pátky 9:00 - 11:45
1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 6.12., 13.12.2019

Poplatek 600 Kč/semestr

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 10
Termín přihlášení 29. 10. 2019
Odborný garant prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU