Otazníky evropské historie - Tábor

Otazníky evropské historie - Tábor

2019/2020 (zimní semestr)
Cílová skupina Poučená veřejnost s hlubším zájmem o evropské dějiny
Výukové cíle

Kurz chce poskytnout základní orientaci ve vybraných kapitolách evropských dějin. Popularizujícím způsobem posluchačům budou přiblížena zejména ta témata dějin, která byla či stále jsou předmětem odborné diskuse historiků.

Obsah kurzu

Kurz je koncipován do 5 bloků po 4 hodinách, ve kterých budou probírána následující témata:

  1. Zánik impéria. V rámci tohoto bloku bude blíže přiblížena problematika zániku kdysi světovládné Římské říše. Budou rozebrány zejména příčiny, které vedly k rozpadu jednoho z nejmocnějších státních útvarů. V rámci tohoto bloku si budeme klást otázku nakolik je tato dávná minulost i „žhavou přítomností“ současné Evropy
  2. Železná pěst Evropy. V rámci tohoto bloku budou přiblíženy kapitoly z dějin rytířských řádů, které ve svém čase byly nejmocnější ozbrojenou silou v Evropě. Rytířské řády představovaly ale do určité míry i nebezpečí pro panující světskou a církevní moc. Proto nebude pominuta ani kapitola mapující spiknutí francouzského krále a papeže s jediným cílem – zničit až příliš mocné templáře. V tomto bloku ale také zmíníme i nepominutelnou charitativní péči rytířských řádů o potřebné.
  3. Královské svatby. V rámci tohoto bloku budou přiblíženy vybrané kapitoly z dějin evropských královských rodů a bude poukazováno na skutečnost, jak sňatková diplomacie měnila dějiny Evropy.
  4. Tajuplný Vatikán.  Výlet do historie Svatého stolce. Nakolik ovlivnilo otevření některých archivů (kupříkladu archiv inkvizice) nový pohled na „temné stránky“ dějin katolické církve?
  5. Ztráta historické paměti Evropy? V rámci tohoto bloku bude blíže přiblížena problematika těch kapitol evropských dějin, které jsou v důsledku působení „korektnosti“ považovány v současnosti za temné stíny minulosti, s nimiž je třeba se vypořádat. V rámci tohoto bloku se pokusíme nalézt odpovědi na následující otázky - Kde hledáme v současnosti naše historické evropské kořeny? A lze vlastně vůbec vybudovat jednotnou „identitu Evropana“?
Forma a metody výuky Monologická (výklad)
Doporučená literatura

Po skončení každé přednášky mají účastnící kurzu možnost okopírovat prezentaci přednášky v PowerPointu.

 

Odborná literatura základní:

BARBER, M.: Proces s templáři. Praha: Argo, 2008.
BEDNAŘÍKOVÁ, J.: Stěhování národů, Vyšehrad, 2003.
BUBEN, M.:. Encyklopedie řádů a kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. I. díl. Řády rytířské a křížovníci. Praha: Libri, 2002.
COULOMBE, CH. A., Náměstkové Kristovi: životopisy papežů, Praha: BB/art. s.r.o., 2004.
ČEŠKA, J.: Zánik antického světa, Praha, Vyšehrad, 2000.
ČORNEJ P. – KUČERA J. P. et al., Evropa králů a císařů, Praha: Ivo Železný, 2005.
DAVIES, N.: Evropa (dějiny jednoho kontinentu). 2. vyd. Praha: Academia/Prostor, 2005 .
GRANT, M.:, Pád říše římské, Praha, BB art, 1997.
GOFF, J. Le – SCHMITT, J. C., Encyklopedie středověku, Praha: Vyšehrad, 2002.
GOFF, J. Le, Kultura středověké Evropy, Praha: Vyšehrad 2005.
HEER, F.: Evropské duchovní dějiny. Praha: Vyšehrad 2000.
HUTCHINSON, Robert,: Tajnosti Vatikánu - Průvodce zákulisím, Faun: Praha 2004.
LEBE R.,: Království jako věno. Knižní klub, Praha, 1999.
ROSA, P. de, Temné papežství, Praha: ETC Publishing s.r.o., 1997.
SHELDRAKE, P., Spiritualita a historie, Brno: CDK, 2003.
WOODS, T. E., Jak katolická církev budovala západní civilizaci, Praha: Res Claritatis, 2008.

Další odborná literatura bude doporučována k prohlubujícímu samostudiu během přednášek.
Lektorské zabezpečení prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
Rozsah kurzu 20 hod rozdělených do 5 bloků po 4 hodinách
Termíny výuky

Pondělky od 9.00 do cca 12.30 hod.: 23.9., 7.10., 25.11., 2.12.2019, 27.1.2020

Vyučování bude probíhat v TÁBOŘE - zasedací místnost Městského úřadu Tábor, budova Úřadu práce (3. patro), Husovo náměstí 2938, Tábor.

Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků

30 osob

Maximální počet účastníků

90 osob - KAPACITA SKUPINY NAPLNĚNA

 

Příjem přihlášek do 16. 9.  2019 - pouze elektronicky – do poznámky nebo k názvu kurzu uveďte, že budete chtít navštěvovat kurz v Táboře.
Odborný garant prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D., weis@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Na kurz je možné přihlašování pouze prostřednictvím elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU