Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor

Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor

 

Akademický rok2020/21 (zimní semestr)
Cílová skupina Aktivní senioři, veřejnost (kurz předpokládá určitou fyzickou zdatnost, součástí jsou exkurze  (pěší výlety – cca 12 km), U3V.
Výukové cíle

Přiblížit význam některých křesťanských symbolů (drobné sakrální památky, církevní stavby, křížové cesty, obrazy, sochy, a pod.) se zvláštním zřetelem na jejich umístění v krajině

- zabývat se problematikou vnímání křesťanských symbolů a krajiny v sekularizované společnosti  

- seznámení se specifiky krajiny Novohradských hor
Obsah kurzu

Exkurze:

 • Pohoří Na Šumavě, Kapelunk, křížová cesta
 • Krajinou rybníků novohradského podhůří
Forma a metody výuky  exkurze
Doporučená literatura
 • Plicka I. (ed.), Identifikace s místem a krajinou jako základ Evropy regionů, Praha 2005. Praha, 2005. ISBN 80-86512-30-4.
 • MAS Sdružení Růže, o.s., Kapličky, rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, Borovany, 2011.
 • Schama S., Krajina a paměť. Praha, 2007. ISBN 978-80-7203-803-9.
 • Sádlo J., Pokorný P., Hájek P, Dreslerová D., Cílek V. Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha, 2005. ISBN 80-86776-02-6.
 • Samojský P., Krajina jako duchovní dědictví. Praha, 2011. ISBN 978-80-904909-0-1.
 • Hájek P. (ed.), Krajina zevnitř. Praha, 2002. ISBN 80-902777-8-0.
 • Koželuh M., Nezapomenuté stopy. 2010.
 • Koželuh M., Stropnice, příběh řeky, 2018, ISBN 978-80-900699-1-6
 • Hájek T., Bukačová I.,Příběh drobných památek. 2006. ISBN 80-900903-9-7.
 • Blažek B.,Venkovy, Anamnéza, diagnóza, terapie. Brno, 2004. ISBN 80-86517-90-X.
 • Vnímání krajiny, Sborník z konference krajina jako duchovní dědictví. Praha, 2012. ISBN 978-80-90-4909-2
 • Lavička R., Pozdně gotické kostely na rožmberském panství, České Budějovice, 2013, 978-80-850334-7-2
 • Paloušová Z., Kamenná boží muka v jižních Čechách a na přilehlé Moravě, České
 • Budějovice, 2009, ISBN: 978-80-85033-17-5
 • Štěch F., (Ne)čitelnost krajiny a hermeneutika mystéria. Širka Z., Panaitescu C.,  Jandejsek P. (eds.), Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici, Praha 2014, s. 31-54. ISBN 978-80-260-7183-9.
 • Cílek V., Posvátná krajina: eseje o místech, silách a dracích. Vyd. 1. Praha 2014. ISBN 978-80-87580-72-1.
 • Sádlo J., Krajina jako interpretovaný text. In: Brůna, V. a Beneš J.,  Archeologie a krajinná ekologie. 1994, s. 47-54. ISBN 978-80-7044-961-5.
 • Novohradské hory a Novohradské podhůří -příroda, historie život, Praha 2006, 80-7340-091-X
 • Vlčková M. (ed.), Duchovní krajina Novohradských hor, Novohradsko, 2017
 • Vlčková M. (ed.) Znamení víry v krajině, 2018
Lektorské zabezpečení ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.
Rozsah kurzu 14 hod exkurze, 2 hod závěrečné kolokvium
Termíny výuky

Exkurze: 19.9., 10.10. 2020

Závěrečné kolokvium: 3.11.2020
Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 25
Příjem přihlášek do 12. 9. 2020
Odborný garant

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška



MENU