Výchova ke křesťanství – studium k pastorační a katechetické práci ve farnostech

 

Akademický rok2020/21- 2022/2023 (tříletý kurz)
Cílová skupina Zájemci se středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou.
Výukové cíle Absolvent minimálně se středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou získá kompetence k výuce římskokatolického náboženství 
Obsah kurzu

Program zprostředkovává obecný přehled v oblasti základních teologických, pedagogických a psychologických věd potřebných pro výuku náboženství, prohlubuje je s ohledem na aktuální témata v současné společnosti a systematicky se věnuje jejich didaktickým aplikacím pro žáky na 1. a 2. stupni ZŠ.

 Program je rozdělen do šesti modulů zaměřených na základní oblasti teologie, pěti modulů zaměřených pedagogicky, psychologicky a z modulu praxe. Každý modul obsahuje teoretický úvod do oboru, specializační/prohlubující témata oboru a didaktické aplikace oboru.

Forma a metody výuky

přednášky, praktická cvičení

Doporučená literatura Ke každému předmětu bude doporučena literatura na začátku semestru.
Lektorské zabezpečení Kolektivlektorů z Ostravy a TF JU
Rozsah kurzu 260 výukových hodin
Termíny výuky

Motivační pohovory:

  • místo konání: Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava
  • termín: 17. 6. a 18. 6. 2020 od 14.00 – 19.00 h
  • nutno předložit originál dokladu o dosaženém vzdělání
  • Termín zahájení: 10. 10. 2020
Poplatek

4 800 Kč (800 Kč/ semestr)

Platba kurzu na

účet číslo

 

bude upřesněno 

Variabilní symbol
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 31. 5. 2020
Odborný garant

Mag. Tomáš Havel, Dr. theol.

Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Kurz bude zakončen závěrečnou písemnou prací z vybraného předmětového modulu, obhajobou této práce a ústní zkouškou před komisí. 

Osvědčení.

Přihlášení

 

Elektronická přihláška

 

Teologická fakulta JU bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě požadavků a ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 654 68 953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava. 

MENU